Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp dominerende bebyggelse i front av boligfeltet på Grunden i Svelvik

  Svelvik, Vestfold
  Stopp dominerende bebyggelse i front av boligfeltet på Grunden i Svelvik
  Opprettet: 09.06.2018 av Roar L. Strøm
  Sluttdato for signering: 31.08.2018
  Boligprosjektet Svelvigen brygge ønsker å bygge inntil 130 boenheter innerst i et boligområde som har rundt 80 boenheter i dag. De ønsker å bygge 5 høye blokker i 4 etasjer helt mot vannet. Dette er en fortetting som kommunen bør si nei til. Området kan godt bebygges, men det burde da bygges slik at Svelvik beholder sin sørlandsidyll. Svelvik kommune har store områder i eksisterende kommuneplan avsatt til fremtidige boligområder, totalt ca 800 nye boliger. Kommuneplanens planbestemmelser og retningslinjer sier også følgende under kapittel 9 og 16: 9.3 Fortetting i boligområder mellom byggegrense mot sjø og 100 meters belte "Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk eller ferdsel, eller være dominerende i landskapet, verken fra sjø eller land. Retningslinjer: Ny bebyggelse skal plasseres så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen. Utbygging av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulempe for allmennheten bruk, natur- og kulturverdier blir minst mulig. Det skal legges vekt på løsninger som bedrer eksisterende situasjon i fht landskapsbilde og allmenn tilgang til sjøen. Å endre landskapssilhuetten er en betydelig endring av landskapsopplevelsen og bør unngås." 16.4 Fortetting i sentrum syd, vest, sentrum nord og Øvre Svelvik utenfor bevaringssonen Retningslinjer: "Grad av utnytting og bebyggelsens høyde og form skal tilpasses eksisterende bebyggelse på tilstøtende eiendommer og situasjonen på stedet. Regulerte boligtomter skal ikke utnyttes med mer enn 30 % BYA. Eneboliger/tomannsboliger kan, hvis det utvides med 1 ny boenhet, frittliggende eller som tilbygg, utnyttes opp til 40 % BYA. Garasjebygg regnes med i samlet utnyttelse. Ved fortetting innenfor eksisterende boligområder skal flere tomter vurderes samlet for å finne den mest hensiktsmessige plasseringen av nye grenser, med sikte på best mulig bokvalitet. Ordinære tomter for frittliggende eneboliger bør være minst 500 m2. For tettere boformer med enkelthus bør ikke tomtebredden være under 15 meter, og minste avstand mellom hus og eiendomsgrense bør være minimum 10 meter på hagesiden." 16.9 Byggeforbudsgrense mot sjøen "Byggegrense mot sjø er 15 meter langs hele kystlinjen i sentrumsområdene. Tilknytningspunktene til branngangene inngår i byggeforbudsgrense mot sjø, som vist på plankartet. Bygninger eller anlegg tillates ikke i byggeforbudsbeltet. Bygninger eller tiltak som er til hinder eller ulempe for den etablerte kyststien tillates ikke." Ønsker at kommunens politikere tar en prinsippdebatt på om det er ønskelig og nødvendig med en så drastisk endring som dette vil være for boligområdet Grunden i Svelvik sentrum.
  133 av 133 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Lena Andersen

  Tirsdag 12.06.2018
  ...

  Jeanette Knutsen

  Lørdag 09.06.2018
  ...

  Niklas Lindberg Strøm

  Lørdag 09.06.2018
  Enig.

  Legg til kommentar