Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  UNDERSKRIFTSAKSJON I FLATANGER KOMMUNE

  Flatanger
  UNDERSKRIFTSAKSJON I FLATANGER KOMMUNE
  Opprettet: 10.07.2018 av Trond Hansen
  Sluttdato for signering: 25.08.2018
  På Innvordfjellet har altså Zephyr AS blir tildelt en endelig konsesjon til å oppføre Innvordfjellet vindkraftverk. Men det kan fortsatt være mulig for kommunens befolkning å påvirke hvordan dette kraftverket skal bygges og driftes. Før et vindkraftverk kan bygges skal en detaljert plan legges fram og godkjennes av Olje- og Energi-direktoratet v/NVE. Innspill og klager på denne kan komme fra flere aktører inkludert Flatanger kommune. Kommunens syn vil bli vektlagt av NVE så det er på ingen måte likegyldig hva de folkevalgte mener om planen. Erfaringsmessig er det av forskjellige årsaker vanskelig å påvirke planen når den først er lagt fram. Skal man nå fram så må krav og innspill signaliseres utbygger så tidlig som mulig - og da før detaljplanen er lagt fram for offentligheten. *** INNBYGGERE I KOMMUNEN OPPFORDRES TIL Å SKRIVE UNDER PÅ AT KOMMUNESTYRET BLIR PÅLAGT Å BEHANDLE KRAVENE NEDENFOR I ET KOMMUNESTYREMØTE *** >>> Minimumsavstand fra vindturbiner til bebygde eiendommer skal være 1500 meter i luftlinje. Fordi: På Lista i Rogaland har de også bygd kraftverk nær bebyggelsen. En av fem som bor nærmere enn 1500 meter til en turbin sier de er voldsomt eller mye plaget av støy og at støyproblemene er massivt underkommunisert. Merk at støy-tallene som oppgis av utbygger kun er gjennomsnitts-tall >>> Buffersone fra vindturbiner til de mest populære turområder på 300 meter Fordi: Planområdet inkluderer det meste av fjellene i nordre Flatanger og veldig få ønsker utøve friluftsaktivitet i «rød» støysone. Sandmovatnet, Rørvatnet og den gamle Sitterveien må vernes for den verste støyen >>> Ingen turbiner/veier i nedbørsområdet eller nærmere enn 300 meter fra reservevannkilden Fordi: Innvordvatnet er i dag Utvordas reservevannkilde og fullgode/varige alternativer eksisterer ikke. Alle nye vannkilder er heftet med betydelige usikkerheter på vannkvalitet inkludert radon og forurensninger fra deponert avfall >>> Maksimal høyde av turbinmaster må begrenses til den høyde som ble konsekvensutredet. Fordi: Utbygger har fått tillatelse til å bygge 143 meter høye turbiner, men har faktisk konkrete planer om å bygge disse 159 meter høye. Av flere ulemper inkludert enda mere skyggekast kan nevnes at hver mast da må utstyres med blinkene røde høy-intensitets lys >>> Installere og bruke avisingssystem i alle vindturbiner for å forhindre iskast Fordi: I en sirkel med 350 meters radius rundt hver turbin vil det flere dager i året være fare for iskast. Med de bratte stigningen opp til området kan avstanden bli enda høyere enn 350 meter. Dersom man ikke installerer avisings-system så må det i praksis innføres ferdsels-forbud. Dette er i strid med Flatanger kommune og Zephyr avtale om at planområdet skal være åpent for alminnelig ferdsel. Systemet må være automatisk styrt for å sikre at det virkelig kobles inn når det trengs. >>> Forbud mot å bygge på dyrket mark Fordi: Vi har ikke mer dyrket mark i denne kommunen enn at vi må ta vare på alt vi har, og de få arbeidsplassenen som er knytta til landbruk må ikke presses av tekninsk utbygging. >>> Flerårig undersøkelse av hubrohabitat Fordi: Hubro er en av mange rødlistede arter i Innvordfjellet/Sitter og den bytter årlig mellom reirplassene sine. Skal man være sikker på at en turbin ikke bygges for nære en reirplass så må man kartlegge fuglene i minst to etterfølgende hekkesesonger >>> Konsekvensutredning for elvemuslinger Fordi: Disse finnes i elver som vil kunne påvirkes av bygging og drift av kraftverket. Og ingen har så langt undersøkt konsekvensene for disse rødlistede sjeldne dyrene >>> Det gis ikke tillatelse til bruk av helikopter i driftsperioden Fordi: Når en times driftsstopp på en turbin koster nær NOK2000,- så vil helikopter vil være det foretrukne framkomstmiddel for å få service-personell raskt til stedet. Knapt noe oppleves som mere forstyrrende for dyrelivet enn støyen fra helikoptre >>> Helge- og kveldsfri perioder i anleggsfasen Fordi: Bygging av kraftverket tar 1-2 år og vil medføre mye støy. Skal Flatanger kommune og Zephyrs avtale om å minimere støy i lokalmiljøet tas på alvor så må det settes begrensninger i arbeidstid >>> Jordlegging av 22KV linjen fra Innvordfjellet til Lauvsnes Fordi: Det er alt brukt flere titalls millioner kroner på å sikre hubro mot strømlinjer på Sitter ved å grave dem ned. Da vil det være meningsløst å bygge nye luftlinjer Alle krav er detaljert beskrevet og begrunnet i dette dokumentet https://lookaside.fbsbx.com/file/Krav%20til%20MTA%20i%20Innvordfjellet%20Vindkraftverk.pdf?token=AWw-A0IIGnEsm0Pzh6FnC7zqfLTybx0voabFaD3zkzd8R86nvCX5wlxFB0fYZrrkd_5EBy22kYVlsFtsTlo4aXqbMvaIQGBKW2yeAQJnGmXhpMD-wRruzuPXNH84Xr9eKcRVMAaMVp9TYO0txnSzmBhUa2KXlnjE2Ex9JjXivTMO9VoGS-YTlx5A_y5IBY-OQ5PjPJsqhMhd4NoHi2utM9F1
  30 av 23 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  38 kommentarer:

  Anastasia Sæther

  Torsdag 14.03.2019
  Støtter dette, for vindkraft men ikke i Norges indrefilet av fjell!

  Torstein Einvik

  Lørdag 28.07.2018
  Støttes.

  Vidar Strøm

  Onsdag 25.07.2018
  Støttes.

  Maren Nordhus

  Onsdag 25.07.2018
  Støtter

  Stian Staven

  Onsdag 25.07.2018
  Støttes.

  Idar Hustad

  Onsdag 25.07.2018
  Støttes

  Joakim Røkke

  Tirsdag 24.07.2018
  Støttes.

  Aleksander Olsen

  Tirsdag 24.07.2018
  Støttes

  Francis Halmøy

  Tirsdag 24.07.2018
  Støtter!!

  Jens Martin Olsen

  Tirsdag 24.07.2018
  Støttes.

  Geir Tore Olsen

  Tirsdag 24.07.2018
  Støtter

  Edvard Løfsnæs

  Tirsdag 24.07.2018
  Støtter

  Morten Stamnes

  Tirsdag 24.07.2018
  Støttes

  Morten M. Bitnes

  Tirsdag 24.07.2018
  Støtter!

  Ellen Krokstad

  Tirsdag 24.07.2018
  Støttes!

  Helene wiborg

  Mandag 23.07.2018
  Støtter

  Raymond Johansen

  Mandag 23.07.2018
  Støtter!

  Hedda Johnsrud

  Mandag 23.07.2018
  Støtter

  Sondre Johnsrud

  Mandag 23.07.2018
  Støtter

  Tove Andersen Hilstad

  Fredag 20.07.2018
  Støttes!

  Sebastian Knoppik

  Torsdag 19.07.2018
  Støttes

  Siren Marie Martinsen Børseth

  Tirsdag 17.07.2018
  Støtter

  Heidi Trang Grønbech

  Tirsdag 17.07.2018
  Støttes!

  Ida Rebekka Hansen

  Mandag 16.07.2018
  Støtter

  Jan Ulvesten

  Fredag 13.07.2018
  Støttes

  Stian Holmen Lein

  Torsdag 12.07.2018
  Støtter kravene, men mener planene må skrinlegges. Bare hensynet til hubro og havørn skulle være grunn nok. Så langt har over 90 havørn blitt dokumentert drept av vindturbiner på Smøla. Straffen for å drepe en rødliste art er streng, hva med 90? Dette er kun naturødeleggelse og faunakriminalitet uten hverken miljø- eller økonomisk gevinst.

  Inger Lise Hansen

  Torsdag 12.07.2018
  Støttes

  Bernt Martin Sandsør

  Torsdag 12.07.2018
  Støttes!!

  Eirik Mjøen

  Torsdag 12.07.2018
  Ingen kommentar er omfattende nok til å dekke denne galskapen. Trist.

  Kåre Hårstadstrand

  Torsdag 12.07.2018
  Støttes!

  Vibeke Rosenberg

  Onsdag 11.07.2018
  Vi er mer enn selvforsynte på kraft i dette landet. Innvordfjellet Vindpark er et unødvendig inngrep i fantastisk natur, og vil svekke leveforholdene for både to- og firbente.

  Torbjørn Skogmo

  Onsdag 11.07.2018
  Denne natur-vandalismen må stoppes! Haugevis av sjeldne arter lever her. Og befolkningen får skyggekast, støy og raserte friluftsområder. Støttes!

  Daniel Bjerkmo

  Onsdag 11.07.2018
  Støttes !!

  Asle Leknes

  Onsdag 11.07.2018
  Støttes!

  Frank G Forseth

  Onsdag 11.07.2018
  Støttes

  Tommy Reinås

  Onsdag 11.07.2018
  Støttes !

  Magnus Staven

  Onsdag 11.07.2018
  Støtter

  Jan Ulvesten

  Onsdag 11.07.2018
  Støttes

  Legg til kommentar