Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utbedring av fv120

  Østfold
  Utbedring av fv120
  Opprettet: 15.04.2013 av Lars Zachariassen
  Sluttdato for signering: 01.06.2013
  FV120 har behov for utbedring. Veistandarden er dårlig og det utføres lite vedlikehold. Høy fartsgrense, smal veiskulder, krappe svinger og dårlig oversikt skaper farlige situasjoner for gående, syklende og kjørende. Veien mangler gang- og sykkelsti på flere strekninger, og det er direkte farlig å ferdes langs veien for kommunens innbyggere. Strekningen nord for Tomter sentrum er spesielt belastet, hvor kjøreforholdene og fartsegrense ikke stemmer overens. Dette er en skolevei, hvor sikkerhet bør prioriteres. Tiltak må iverksettes. Fylkestinget må bevilge nok midler til utbedring og vedlikehold: 1. Fylkestinget må iverksette et forprosjekt som avdekker alle svakheter. 2. Det må iverksettes tiltak for å rette ut veistrekninger, sikre for møteulykker og drenere. 3. Bygge gang- og sykkelsti langs langs utsatte områder. 4. Innføre forsvarlige fartsgrenser som tar hensyn til veiens beskaffenhet. 5. Tilrettelegge for smidigere kollektivtrafikk og busskur.
  317 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Agnes Cole

  Tirsdag 07.05.2013
  Det bør settes en grense for hvor tung transport som skal være tillatt på veien i dag, f.eks. ved en skilt nede på Elvestad og i Ytre Enebakk på den andre siden som viser høyeste tillatte vekt for kjøretøy på spesielt denne strekningen som er i den dårlige forfatningen den er. Det kjører opptil flere trailere i døgnet på denne veien, av og til flere i følge praktisk talt side om side med barn som er på skoleveien sin gjennom Tomter sentrum. Uten fortau og gangvei tenker jeg daglig med gru på hva som må skje før noen politikere/veimyndighetene tar tak i dette. Så lenge veien er slik den er (og det blir den vel lenge ennå) så bør veien være stengt for denne typen trafikk. Det finnes andre veier denne transporten kan ta som alternativ. Dette har vært tatt opp flere ganger både i avisinnlegg o.l. Vekk med tungtransporten på strekningen Elvestad - Ytre Enebakk!! Må det virkelig skje en grusom ulykke før noen gjør noe?

  Solveig Audestad

  Mandag 15.04.2013
  Hvorfor ikke lage gangvei fra Solliveien til Tomter via Gamle Kongevei som ligger latent i terrenget som dårlig sti fra Solliveien og til Furuveien/Knatrebakkveien idag. Denne kan med letthet oppgraderes og ivareta god og sikker trasé både for barn til idrettsanlegg og folk på tur i området. Håper dette kan vurderes uansett! Det er mange oppvoksende barn i Solliveien de nærmeste årene og vi har ingen å miste på farlig vei!

  Legg til kommentar