Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Byrådet vil ødelegge vårt nærmiljø! Steindeponi i Sandviken.

  Bergen, Vestland
  Byrådet vil ødelegge vårt nærmiljø! Steindeponi i Sandviken.
  Opprettet: 08.01.2021 av Jan Kristiansen
  Sluttdato for signering: 08.07.2021
  Informasjonen om denne saken har vært totalt fraværende. Ingen i nærområde har vært informert og fått anledning til å delta i beslutningene, så nå må vi som bor her i nærmiljøet reagere! At Fløyfjell tunnelen er planlagt forlenget har vi hørt en stund. Dette anser vi i utgangspunktet som positiv for alle i nærområdet. At man lager et tverrslag og kjører steinmassene ut i Sandviken, midt i et av byens største boligområder er helt forferdelig og uhørt. Her er totalt mer enn 500 boenheter i nærområdet som blir berørt. Hvordan kan man mene at dette er greit? 500 boenheter som blir sterkt påvirket med støy, støv og skitt i mange år. Totalt sett er det snakk om ca 1200 voksne mennesker som skal bo tett på en steinfylling med maskin støy og masse støv. I tillegg har vi hovedkontoret til Norges største oppdrett selskap i nærområdet. Hvor mange hovedkontor av slike dimensjoner har vi Bergen? Er dette måten å behandle et slikt selskap på? De ansatte må jobbe i et miljø ødelagt av støy og støv. Hvor lang tid går det før de finner andre steder å drive sin virksomhet fra? Det vi snakker om er: • En steinmasse som resulterer i 100.000 lastebilturer ut på saltimport tomten. • Steinen skal knuses i deponiet og fraktes vekk med lekter. • Minimum 10 år med støy, støv, skit rundt oss fra 07.00 – 23.00 hver dag. Dette vil ødelegge trivsel / livskvalitet for beboere, så det må utredes et annet alternativ for fjerning av steinmassene. Skal beboerne i Sandviken bli behandles som byens bak plass hvor man hensetter uønskede ting og legger et steindeponi? Noen vil få belastningen med dette uansett hvor man legger steinuttaket, det skjønner vi, men å legge dette midt inne i et av Bergens tettbefolkete boligfelt er direkte uansvarlig. Som vanlig når noe skal politisk besluttes ligger der nok også her en skjult agenda. Grunneier har i mange år forsøkt å få tillatelse til å fylle ut bukten utenfor Saltimporten og utvikle dette området til et nytt boligfelt. Det har vært snakket om "Bergens Venezia". Heldigvis ble dette stoppet av Fylkesmannen. Men hva skjer nå? Store steinmasser kjøres ut i akkurat dette området. For å få lov til å leie tomten må kommunen forhandle. Hvilke argumenter bruker grunneier her da? Vi snakker altså ikke her om "bare" en mellomlagring av stein som innbefatter steintransport, steinknusing, omlasting av stein til transport på lektere, etc. Nei, vi vil også sannsynligvis få en videre utfylling og utbygging ut i sjøen på området. I Eidsvåg har man tidligere utredet hvordan man kan utnytte dette tunnel gjennomslaget til noe positivt. Ref. artikkel i BA 27.november 2019. https://www.ba.no/dette-er-utbyggerens-visjon-for-dagens-slaktetomt-i-eidsvag/s/5-8-1183824 Dersom tunnelen drives fra Eidsvåg, vil man kunne ta ut stein og transportere det vekk i flere retninger og på forskjellige måter. Det vil ikke være noe problem å komme inn med båt i Eidsvåg hvis det er det man ønsker. I tillegg vil steinen da kunne brukes som en del av utbyggingen. Bergen bystyre har gjort miljø til en fanesak. Miljøløftet er et samarbeids-prosjekt mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen. Styringsgruppen besto pr. november 2019 av byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke, fylkesordfører i Vestland fylkeskommune Jan Askeland, Jernbanedirektør Kirsti l. Slotsvik, fylkesmann Lars Sponheim og direktør i Vegdirektoratet Bjørne Grimsrud. For årene 2020- 2023 har Miljøløftet en økonomisk ramme på mer enn 9 milliarder kroner. Målsettingene for Miljøløftet kan oppsummeres i fem punkter: • det skal bli enklere og bedre å være syklist og gående • kollektivtilbudet skal bli bedre • veiene skal bli tryggere og trafikkavviklingen med effektiv • byrommene skal bli triveligere og grønnere med plass til flere mennesker og mindre biler • luften vi puster inn hver dag skal bli bedre Vi mener at spørsmålet om håndtering av steinmassene fra Fløyfjelltunnelen er et praktisk/økonomisk problem, hvor det viktigste er å finne et varig deponi. Vi vil hevde at forslaget om lagring/mellomlagring på Saltimport tomten er direkte miljøfiendtlig, og bryter med de vedtatte målsettingene for Miljø løftet. Ved flytting og lossing/lasting av stein, vil vårt nærområde bli påført et alvorlig og langvarig miljøproblem i form av bråk/ støy fra anleggsmaskiner, og et problem med støv som vil forringe luftkvaliteten vår. E39 som går igjennom Sandviken er Europavei og derav også fylkesvei og er fylkets sitt ansvar. De har klart å bygge ut 213 andre tunneler i Norge og fjernet steinmassen i samtlige av dem med og transportere steinmassen bort fra området. Hvorfor skal de da ikke klare dette denne gangen, men heller lage til et steindeponi midt imellom husene i Sandviken ved å gjøre et unntak som er en miljøkatastrofe for beboerne i nærmiljø området? Konklusjon. Vi som representerer Sameier, borettslag, velforeninger i nærmiljøet er: Sameiet Jonnemann, Sandviken Brygge, Madam Felle, Maaseskjeret, Kyrresborg, Christineborg BL, Elsero, Sameiet Måseskjersveien 3. Vi har nå gått sammen i denne saken for å be om at saken blir stoppet politisk og Fylkeskommunen må finne et annet området for steindeponi plass. Det er provoserende at Saltimporttomten, i sakspapirene fra Norconsult/ AsplanViak , framstilles i dag som eneste alternativ, og at saken framstilles som en hastesak. Det er alvorlig at naboene, på et så svakt grunnlag, kan bli påført et stort miljøproblem, og det er uholdbart at trafikksikkerheten i Sandviksveien/Postveien kan bli ytterligere svekket som følge av dette. Saken har en enkel løsning. Fløyfjellstunnelen er en del av E39, og dermed fylkets ansvar. De må finne en annet sted for et steindeponi.
  679 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  36 kommentarer:

  Einar Marthinussen

  Fredag 29.01.2021
  Nei til steindeponi. Dette må jo kunne løses på en bedre måte. Forlengelse av Fløyfjellstunnelen er nødvendig. Fjellboremaskinen Madam Felle gjorde jobben med dagens Fløyfjellstuneller. Tilsvarende fjellbor er jo nylig benyttet til å drive den nye Ulrikentunellen til Fløen med pukkverk i Arna. Det er her jeg mener løsningen må bli et moderne Pukkverk/Fjellbor drevet fra Eidsvågsiden som nå nylig ble benyttet i Arna, eller er det krefter som spekulerer i stein til utfyllinger i Sandviken. Det må være et forlangende til pukk i Åsane og ikke kubikkstein i Sandviken. Hva er motargumentene? Einar Marthinussen.

  Thorleif Næss

  Onsdag 20.01.2021
  Byråd Eline Haakesdatter (MDG) styrer mot miljøskandale i Sandviken Byrådet har funnet det nødvendig å framskynde planen om å bruke tomten til Saltimport som mellomlagring av mellom 1 og 1,5 millioner kubikkmeter stein fra forlengelsen av Fløyfjellstunnelen. Arbeidet med lossing og lasting av stein vil pågå i 8 år. Byråden for klima, miljø, byutvikling skriver at hvis massene skal tas ut i Eidsvåg, og kjøres med lastebil til deponi, så vil det kunne få negative konsekvenser for miljøet. Men når det gjelder de åpenbare miljø - og helseproblemene for naboene til Saltimporttomten er byråden for MDG taus. Som naboer har vi påpekt mangelfull informasjon om prosjektet, og at det først var gjennom BAs oppslag i desember at vi ble klar hvor alvorlig denne saken var. Nå hevder både byråden og saksbehandler at vi ble varslet allerede i 2018. Som bevis henvises det til et fagnotat på 25 sider, hvor det nederst på s. 9 står følgende: ”Det skal reguleres midlertideige rigg- og anleggsområder. Varslingsområdet inkluderer flere kaianlegg på Bontelabo og i Sandviken. Bakgrunnen er at det kan være aktuelt å frakte steinmasser med båt, og det kan da være behov for å regulere tilkomsten til rigg- og anleggsområder”. Etter plan og bygningsloven skal nabovarselet gis skriftlig og inneholde tilstrekkelige opplysninger til at naboer kan vurdere om tiltaket berører deres interesser, så som opplysninger om arbeidets art og omfang. Hadde naboene på grunnlag av det varselet som byråden henviser til mulighet til å protestere, eller komme med innsigelser mot at Saltimporttomten ville utvikle seg til en miljøskandale? Svaret er åpenbart nei. Etter min mening er dette et klart brudd på varslingsplikten, og et eksempel på at Byrådet ønsker å hastebehandle saken, med minst mulig oppmerksomhet fra naboer og medier.

  Leif Hansen

  Tirsdag 19.01.2021
  - Steinen skal knuses i deponiet og fraktes vekk med lekter. - Minimum 10 år med støy, støv, skit rundt oss fra 07.00 – 23.00 hver dag. Hvem i kommunen har sagt dette ?

  Leif Johan Larsen

  Mandag 18.01.2021
  Kunne Steinestøkaien være et godt alternativ? Mye større kai og lite bebyggelse.

  Trude Skulstad

  Søndag 17.01.2021
  Nei til steindeponi !

  Thorleif Næss

  Søndag 17.01.2021
  Skriftlig spørsmål nr. 4 fra Charlotte Spurkeland (H) vedrørende planer for forlenget Fløyfjellstunnel. Utvalg for miljø og byutvikling 14.01.2021 Det vises til byrådssak 1334/20 Bybanen fra sentrum til Åsane. Det fremgår av saken at foretrukken løsningen som det skal jobbes videre med i reguleringsplanarbeidet er bygging av en fraktetunnel til Saltinport-tomten i Sandviken. I følge Bergensavisens oppslag vil det være snakk om 1,5 millioner kubikk stein skal fraktes bort, noe som tilsvarer 110 000 lastebiler. Det er skissert at masser kan mellomlagres og fraktes bort med lekter. • Hva er byrådets plan for disse massene? Hva skjer med massene dersom det ikke er klart til å ta i mot massene ved Dokken? Vil Laksevåg kunne være et alternativ? • Mener byrådet at det kan legges opp til at masser kan mellomlagres på tomten, i så fall hvor lenge og hvor mye? • Vil det være behov for å bygge steinknuseverk på tomten, med all den støyen og støvet det vil medføre? I oppslag i Bergensavisen i desember fremgår det også at naboer sier de har fått vite om planene gjennom avisen, og at de nå frykter å være tett på støy, støv og trafikk i 10-15 år. • Hvorfor er ikke naboer informert om planene for bruk av tomten til lagring og bortfrakting av masser? • Hvorfor er det invitert til informasjonsmøtet i januar, etter at byrådssaken er behandlet og beslutningsprosessen dermed er godt i gang? Mener byrådet at lokalbefolkningen er godt informert og involvert i prosessen? Det opplyses i saken at det er store miljø, tids og pengebesparelser knyttet til denne løsningen. • Hva er kostnaden ved å lage en fraktetunnel? Hvor stort antas den totale pengebesparelsen å være? • Hva er antatt tidsbesparelse? • Er alternativ til å bygge en fraktetunnel utredet? Med hilsen Bystyrets kontor Andreas Berg - Førstekonsulent

  Helge Rune Pedersen

  Søndag 17.01.2021
  La Sandviken få være i fred.

  Geir Henning Wiik

  Lørdag 16.01.2021
  10 år med steinknuseverk blir ille. Det må ikke skje. Det nesten like ille som nedbygging av Christiansholm/Neumantomten (OBOS) med 8-10 etasjes blokker tett i tett. Det er for evigheten!

  Dan Johnsen

  Lørdag 16.01.2021
  Nei takk. Merkelig å legge et stenknuseverk, om enn midlertidig, til et urbant område. Mye rart som planlegges for Sandviken for tiden..

  Sigbjørn Løland Torpe

  Fredag 15.01.2021
  Nei til steindeponi - ikkje skap nytt miljøproblem. Stein representerer sløseri av gode ressurs Ein bør kunne bruke stein til ymse nyttige føremål. Nei til steindeponi!

  Anette Asbjørnsen

  Fredag 15.01.2021
  Nei til steindeponi!

  Thorleif Næss

  Fredag 15.01.2021
  Christineborg har mottatt et varsel om boring på vår eiendom. Boringen angår tverrslaget, uten at det framgår av varselet. Jeg tror at vårt svar kan være opplysende for alle som har engasjert seg i saken Hei Takk for svar. Vi kjenner til rapporten fra Norconsult /asplan viak hvor tverrslaget blir omtalt med 11 linjer i et dokument på mer enn 200 sider. Vi reagerer sterkt på at det ikke ble skrevet et ord om de alvorlige miljøproblemene som masselagring av stein på Saltimporteiendommen vil påføre naboer og nærmiljø. Vi reagerer også sterkt på at det ikke ble utredet noe alternativ, og at løsningen med masselagring framstår som det eneste alternativ for å komme videre med Bybanen til Åsane. Vi ble først kjent med disse planene etter oppslag i BA 4. desember, og har siden prøvd å finne de vedtakene som ligger til grunn for å forsere arbeidet med tverrslaget. Vi mener at forarbeidet som ble utført av Norconsult/ asplan viak er misvisende og mangelfullt, og at den administrative og politiske behandlingen derfor har bygget et ensidig og ufullstendig grunnlag. Vi vil ikke akseptere at det gjøres grunnundersøkelser på vår eiendom uten at det framlegges klare politiske eller administrative vedtak som legitimerer slike undersøkelser Mvh Thorleif Næss Christenborg brl

  Thorleif Næss

  Fredag 15.01.2021
  Til Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke Etatsdirektør Mette Svanes Prosjektleder Solveig Mathiesen Det pågår nå planarbeid for at Saltimporttomten kan gjøres til lagerplass for steinmasser fra forlengelsen Fløyfjelltunnelen. Det betyr at naboene til denne lagerplassen blir påført et svært alvorlig miljøproblem med støy og støv. Et problem som vil strekke seg over mange år. Det er uforståelig at saken fremstilles uten alternativer løsninger. For meg er det svært viktig å få vite hvilke politiske vedtak, eller føringer, som ligger til grunn for at en sak med så omfattende negative konsekvenser miljøkonsekvenser, allerede planlegges. Helt konkret ønsker jeg innsyn i de politisk fattete vedtak som ligger til grunn for allerede igangsatt planarbeid Mvh Thorleif Næss Thorleif Næss Bekrefter hermed at din henvendelse – inntatt nedenfor- er mottatt. Vi har nå avtalt at Plan og bygningsetaten skal sørge for besvarelse. Dette til din orientering. Vennlig hilsen Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef Stab Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Bergen kommune Marit.sorstrom@bergen.kommune.no

  Knut Eikeland

  Fredag 15.01.2021
  Nei til steindeponi.

  Steinar Hjertnes

  Torsdag 14.01.2021
  Dette alternativet er lagt til et av byens tettest befolkede område, og trafikken er allerede deretter.

  Ronny Johannessen

  Torsdag 14.01.2021
  Nei til Steindeponi.

  Jan Erik Christensen

  Torsdag 14.01.2021
  Nei til steindeponi

  Jan Egil Hammer.

  Torsdag 14.01.2021
  Nei til steindeponi. Helt ubegripelig at kommunelege eller fylkeslege kan akseptere at beboere kan utsettes for denne støyen og forurensningen i sitt bomiljø.

  Marion Louise Riiser

  Onsdag 13.01.2021
  På vegne av min 96 år gamle svigermor med adresse , Sandviksveien 114, 5035 vil jeg gjerne medvirke i denne helt hyperaktuelle sak, som må omgående MÅ stoppes før den ikke blir reversibel . I denne sak er det mange momenter og variabler som MÅ frem i dagens lys. Her det det " skjulte" agendaer, som mange ikke ser konsekvensene. Dette med steindeponi er bare første kapitel i en videre plan for det aktuelle område. Personlig vil jeg gjerne medvirke i en gruppe som har en offensiv holdning til saken og om gjør at bebore og bomiljøer IKKE kommer på defensiven. Her MÅ alle krefter være fremoverlent å være i forkant av utviklingen. Ser frem til å bli kontaktet, slik at vi kommer i en aktiv posisjon, mot behandlende myndigheter Per Øyvind Andresen Mobil: 915 57248 epost: per.oyvind.andresen@outlook.com

  Linda Grimsdal

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi

  Roger Grimsdal

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi

  Gunnar A. Haahjem

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi.

  Astrid Vangsnes

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi

  Bjørn Kvamme

  Onsdag 13.01.2021
  Vi har nå opprettet egen offisiell Facebook side med gruppe navn: NEI til steindeponi i Sandviken. Link: https://www.facebook.com/groups/214625750319239 Facebook siden er en åpen offentlig side, det betyr at samtlige mennesker kan melde seg inn i gruppen å dele innlegg fra siden. Den er opprettet for at vi som bor i Sandviken skal si et kraftig NEI - til steindeponi i Sandviken. Vi vil ikke akseptere at 10 år skal forsvinne med støy, støv, skit, forurensing i vårt nærmiljø. Her må utredes andre alternativ for fjerning av steinmasser i forbindelse med utbyggingen av Bybanen til Åsane.

  Einar Nystad

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi

  Skomedal, dilly

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi

  Else Elisabeth Sørehavn Andersen

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi !

  Else Elisabeth Sørehavn Andersen

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi !

  Kirsten-Marie Jensen

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi.

  Solveig Sjursæther

  Onsdag 13.01.2021
  Nei til steindeponi!

  David Pal

  Tirsdag 12.01.2021
  Nei til steindeponi

  Bjørn Kvamme

  Tirsdag 12.01.2021
  Hei Til info så ligger det nå invitasjon ute Bg. kommune sine sider til digitalt info-møte den 26. januar kl. 18-19.30. https://www.bergen.kommune.no//hvaskjer/bymiljo/bybanen-til-asanevelkommen-til-apent-digitalt-informasjonsmote-26-januar-om-regulering-av-anleggsomrade-ved-saltimport-tomten-i-sandviken Frist for påmelding er 25. januar. Det er lagt opp til et møte der vi kan stille både muntlige og skriftlige spørsmål. Påmelding: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qaoc1BqkD06b9gXNH0jScf_-oQ7GOllJudoZGgs5P0ZUOEJZV0g2N05DQlBUTllaTU8yNVk5U0FRMy4u

  Jan Erik Kjerpeseth

  Tirsdag 12.01.2021
  Mulig å få et raskt informasjonsmøte for beboerne på saken som utgangspunkt for videre engasjement?

  Connie Solberg

  Tirsdag 12.01.2021
  Nei til forsøpling av Sandviken med steindeponi og samling av rus avhengige personer rundt Gamle Bergen og en barnehagen i umiddelbar nærheten! Hva har dere imot Sandviken?

  Lisbeth Lohne Monsen

  Tirsdag 12.01.2021
  Nei til steindeponi.

  Lene Myhre Strand

  Fredag 08.01.2021
  Nei til steindeponi