Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til oppdrett i Ullsfjorden/Moskavuotna

  Troms og Finnmark
  Nei til oppdrett i Ullsfjorden/Moskavuotna
  Opprettet: 01.12.2016 av Eskild Johansen
  Sluttdato for signering: 01.02.2017
  Nei til oppdrett i Ullsfjorden/Moskavuotna! Ullsfjordsystemet er et sårbart og verdifullt økosystem, som strekker seg 75 km fra Sjøvassbotn og utover Sørfjorden. På vestsiden av Ullsfjorden forgreiner Grøtsund seg mot Tromsø, og på østsiden forgreiner fjorden seg mot Kjosen. Ytterst i Ullsfjorden på vestsiden ligger Reinøya og Karlsøya og på østsiden ligger Nord-Lenangen. Dette er kjent som Ullsfjorden - en fjord som deles av kommunene Tromsø, Karlsøy og Lyngen. Ullsfjorden er en av våre siste uberørte fjorder i Nord-Norge, med et sårbart økosystem som både fiskeindustrien i Karlsøy, Ullsfjorddelen av Tromsø og fiske- og rekeindustrien i Lyngen er helt avhengig av. Fjorden har en av de største bestandene av kyst-reker, en av de siste større uberørte gyteplasser for kysttorsk i fylket og i tillegg til vassdrag med gytende laks og ørret. På østsiden av Ullsfjorden ligger også en sentral vernesone for anadrom fiskeslag. I Karlsøy er nå tre lokaliteter under etablering på lokalitetene Lubben, Korsnes og Fakken – i tillegg er en lokalitet under planlegging ved Ullsnes. Vi mener at hver enkelt lokalitet og især samlet - vil dette bli en katastrofe for økosystemet i Ullsfjorden, med en samlet belastning som vil true både de anadrom fiskeartene, kysttorsken og det aktive rekefeltet. Fjorden inneholder et utall av arter med nasjonal forvaltningsinteresse, der konsekvensen med oppdrettsvirksomhet ikke er utredet. Spesielt er vi bekymret over at Troms fylkeskommune innstiller på å etablere oppdrettsanlegg ytterst i Ullsfjorden i direkte tilknytting til et av fylkets største rekefelt – til tross for klare advarsler fra forskere om at lakseoppdrett er i ferd med å utslette rekebestandene langs kysten. Vi mener dette er en stykkevis og delt ødeleggelse av økosystemene i Ullsfjorden og mener Troms Fylkesting har et direkte ansvar for å stoppe denne pågående etableringen. De kommunale forvaltningsprosessene rundt etableringene av disse lokalitetene viser, etter vårt syn, klare brudd på: - Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven. - § 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 10). - § 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. - § 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå̊ mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. - § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Som tillatelsesgivende og koordinerende myndighet for søknader om akvakultur, har Troms Fylkeskommune en sentral rolle i akvakulturforvaltningen. Jfr Havbruksstrategien for Troms fylkeskommune ber vi derfor om at: 1. Troms Fylkesting stopper all etablering av oppdrettsvirksomhet i Ullsfjorden med tilhørende fjordsystemer, 2. – gjennomføre tilstrekkelig og uavhengig kunnskapsinnhenting, 3. for å gjennomføre en sårbarhetsanalyse for økosystemene i fjorden, før eventuell oppdrettsvirksomhet vurderes på nytt.
  1694 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Henrik Kolstrøm

  Tirsdag 20.12.2016
  Stopp snikinnføring av oppdrett ved forskning i Ullsfjorden, Fiskernes rettigheter i Ullsfjorden må opprettholdes. Styret i Samenes Folkeforbund, som representerer 750 medlemmer, har enstemmig fattet vedtak der vi går imot oppstart av Lakseoppdrett i Ullsfjorden. Ullsfjorden er en av våre siste uberørte fjorder i Nord –Norge, med et sårbart økosystem som både fiskeindustrien i Karlsøy + deler av fjorden som ligger under Tromsø, og fiske og rekeindustrien i Lyngen er helt avhengig av. I denne fjorden finnes en av de største bestandene av kystreker, store gyteplasser for kysttorsk og vassdrag med gytende laks, ørret og sjørøye. Oppdrettsanlegget som er planlagt etablert ytterst i Ullsfjorden vil komme i direkte tilknytning til et av fylkets største rekefelt. Forskere har gått ut og advart mot slike plasseringer fordi bruk av avlusningsmidler er i ferd med å utslette rekebestandene langs kysten. Befolkningen i den 75 km lange Ullsfjorden, har i ualminnelige tider hentet store deler av sitt matforråd og innkomme i en rein og uberørt fjord. Her finnes store bestander av blant annet kysttorsk, reker, sei, hyse, kveite, laks, sjøørret, røye, uer og en egen sildestamme. Vi støtter underskriftsaksjonen til fiskerne og befolkningen i Ullsfjorden som etter folkeretten, urfolksretten og alders tids bruk har opparbeidet seg rettighetene til forvaltning av ressursene. Henrik Kolstrøm Nestleder SFF

  Svenn A. Nielsen

  Søndag 11.12.2016
  Jeg håper laksenæringa tar til fornuft, og ikke bare lar seg forblinde av egen suksess. Den kan bli et tveegget sverd. Nå leser jeg at insektenbe skal berge næringa som katastrofalt mangler animalsk for, og som dag for dag mister innhold av sunne substanser som omega 3. Jeg har for lengst sluttet å spise oppdrettlaks, og jeg frykter hele nærungen vil implodere den dagen tyske, og franske, husmødre, som praktiserer "shopping for love", oppdager at næringsinnholdet, alt det sunne, er erstattet med kunstige tilsetningsmidler og antibiotika. Når laksenæringen i tillegg får ansvaret for å ødelegge det som er sundt og dertil velsmakende, kysttorsk og sei, vil forbrukerne vende seg mot den. Jeg undrer meg: Hvordan tør de dette. Trist er det også, at en næring som kunne vært så vakker og fin er blitt så grådig og korrumpert. Derfor skriver jeg under oppropet og betaler med glede 299 kr. pr. kilo for vill laks som dessuten smaker godt.

  Knut Anders Evanger

  Tirsdag 06.12.2016
  Solidarisk støttes dette oppropet for å ivareta en bærekraftig miljøvennlig kystplan for lokalbefolkningen i Troms. Vi har over år hver på vår plass erfart det negative med forurensningen fra opprettsanleggene i våre fjorder. Få disse industriarbeidsplassene opp i lukkede anlegg. Bruk forskningsmidlene der det trenges , på allerede etablerte områder og til å utvikle landbaserte anlegg. Fri og bevare oss fra dette ukloke forskningsforslaget.

  Jostein Granberg

  Tirsdag 06.12.2016
  Finner det svært betenkelig at de norske myndigheter kan ofre vårt eget økosystem i jakten på profitt, samtidig som det bevilges millioner for å hindre utnytting av torvemyrer i Indonesia og regnskogen i Amasonas. Vel er det viktig å bevare disse områdene, men våre egne fjorder og fiskeressurser må være like viktig. Samtidig vet vi oppdrettslaksen også trenger mat,Nå plyndres områder på kysten av Sør Amerika for å skaffe råstoff til forfabrikker,og de lokale fiskerne er jagd på land. For produseres også av korn som i utgangspunktet like godt kunne vært brukt direkte til menneskemat. Når det snakkes om en mangedobling av oppdrettsmengden lurer jeg på hvor det er tenkt å hente mat til denne laksen fra. Skal alle ville fiskeressurser benyttes som for til oppdrettslaks?

  Erling Vadseth

  Mandag 05.12.2016
  Her er det snakk om naken korrupsjon. Og politikere som ikke en gang skjønner at de har blitt svindlet, støtter seg på pengesekkene til svindlerne, også kjent som lakseoppdrettere, for å stoppe kjeften på kystbefolkningen. Men har man kasta en blaut hundelort opp i lufta, så vær brennsikker på at den kommer ned igjen. Og disse oppdretterne kommer til å bli staffet med døden, altså PENGEdøden, når tette anlegg og/eller landbaserte anlegg fortrenger dem permanent. Og jeg skal gladelig være en av de titusener som pisser på grava til denne typen lakseoppdrett, og kan ikke få gjort det snart nok.

  Arild Klokkervoll

  Lørdag 03.12.2016
  Den miljøfiendtlige oppdrettsnæringa bør om noe bygges ned, kontrolleres strengere og tvinges inn i mer bærekraftige produksjonsrammer. En så skitten industri (som produserer mat av så lav kvalitet!) bør IKKE gis mulighet til å ødelegge flere "friske" fjorder, særlig når den samtidig truer viktige, nærliggende vassdrag og naturlige, sunne fiskeressurser.