Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Opprop for å utrede langtunnel for jernbane gjennom Moss

  Moss, Østfold
  Opprop for å utrede langtunnel for jernbane gjennom Moss
  Opprettet: 07.02.2017 av John Bilek
  Sluttdato for signering: 01.09.2017
  I arbeidet med å planlegge ny trasé for dobbeltspor gjennom Moss er det lagt til grunn at  jernbanestasjonen skal ligge ved dagens havn.  For å få til dette må det graves en kulvert som er 30 meter dyp, 30 meter bred og 400 meter lang i et område med dårlige grunnforhold i Moss sentrum. Inngrepet fører ikke bare til at et tresifret antall hus må rives og nesten 600 husstander blir berørt. Det fører også til at byen nærmest blir delt i to fysisk, og at det må etableres temporære trafikkforbindelser over denne «kløften», ikke bare i anleggsperioden, men også fram til permanente veiløsninger kommer på plass på et senere tidspunkt. Byen skal altså befinne seg i en slags unntakstilstand i svært mange år framover. I tillegg ender en opp med at jernbanen for alltid vil legge beslag på verdifull, vestvendt kystlinje i sentrum av byen og at det må etableres en stor steinfylling på 80 mål i Værlebukta som erstatningsareal for dagens havn. For å finne en trasé som går i fjell har jernbaneverket valgt å la denne passere under parkeringsplassen på Myra, for så å ta en nokså krapp sving ned mot Kransen og havnen. Det er ingen tvil om at det hadde vært teknisk mulig å i stedet legge selve stasjonen under bakken på Myra, og så latt den gå videre i rett linje i tunnel under Skarmyra.  Ved å gå for en slik løsning hadde anleggsarbeidene kunnet pågå uten at en måtte rive noe mer enn en håndfull hus. De samfunnsøkonomiske besparelsene ville blitt enorme gjennom at en hadde unngått mange år med svært vanskelig trafikkavvikling, både på vei og bane. Etter all sannsynlighet ville byggekostnadene også blitt betydelige lavere gjennom at en hadde sluppet å bygge en komplisert trasé i et område med kvikkleire, og ved at en hadde unngått innløsing av 200 boliger.    Vi forlanger at alternativet langtunnel utredes;  for at samfunnet ikke skal pålegges unødvendig høye kostnader, for at byen Moss skal slippe å måtte lide seg gjennom en svært lang og belastende byggeprosess, for at en skal unngå å måtte rive en hel bydel, for at det vil åpne opp for helt andre muligheter når det gjelder byutvikling ved sjøen, og også for at en alternativ jernbaneløsning  kan bli mer effektiv både i forhold til linjeføring og adkomst for de reisende».
  1676 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  50 kommentarer:

  Karin Størdal

  Mandag 22.05.2017
  Bra

  Kjell Bleivik

  Torsdag 30.03.2017
  På tide men en tverr- og upolitisk byliste til neste kommunevalg med fokus på: Moss som en smart by.

  Britt Helle Brynildsen

  Torsdag 16.03.2017
  Med skrekk ser jeg hva forslaget til ny jernbane vil utradert en stor del av en eldre bydel. Der skrekkscenariet vi vil oppleve ønsker jeg ingen mossing! Og vi kan få et jernbaneområde som trekker reisende om dagen og et helt annet klientell om kvelden. Det blir ikke snakk om et koselig område, men et slags sentrumsområde som ikke innbyr til annet enn et sted man haster igjennom for å nå et tog. Store og nye bygg i glass og betong vil aldri bli noen ny storstue i Moss. Vi vil ikke utradere og rive det gamle til fordel for dette! Byen blir et slagstad i mange år for noe vi ikke ønsker!

  Bjørn Erik Bjurstrøm

  Onsdag 15.03.2017
  Hyggelig brev; merk "Det vil i utgangspunktet derfor være kommunene som fatter vedtak om trasé." Dato 16/185- 15.03.2017 InterCity gjennom Moss Vi viser til din henvendelse til statssekretær Tom-Christer Nilsen av 7. mars vedrørende utbygging av jernbane gjennom Moss. Samferdselsdepartementet takker for henvendelsen. Planlegging og bygging av jernbaneinfrastruktur følger plan- og bygningslovens krav til offentlighet og muligheter for medvirkning. Første fase i arbeidet vil være høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Deretter vil forslag til kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, etterfulgt av forslag til reguleringsplan. Planlegging etter plan- og bygningsloven sikrer at offentligheten kan komme med synspunkter på forslagene før det fattes endelig vedtak i saken. Det følger videre av denne loven at det er kommunene som normalt er planmyndighet. Det vil i utgangspunktet derfor være kommunene som fatter vedtak om trasé. Bygging av ny infrastruktur vil beklageligvis kunne medføre ulemper for noen. Kravene til utredninger sørger imidlertid for at beslutninger fattes på et så godt og opplyst grunnlag som mulig. Reguleringsplanen for Moss og Rygge er nå godkjent i begge kommunene. Forberedende arbeider er planlagt startet opp høsten 2017, med byggestart for hovedarbeidene i 2019.

  Edvard E Dale

  Onsdag 01.03.2017
  Hvor vanskelig kan det være å legge jernbanen om Mosseporten?? Riv hele Mosseporten Senter og bygg en ny flott stasjon der med kiosk og cafe. Legg så Rv19 fra ferja og opp til E6 i tunnel, eller ihvertfall opp til Myra. Fjern hele containerhavnen og utvikle området til bebyggelse og grøntarealer. En ting er ihvertfall sikkert, de som har vedtatt dette aner overhodet ikke konsekvensene av det vedtatte forslaget hverken miljømessig, geologisk eller trafikkmessig...! Jeg støtter oppropet og John Bilek :)

  Hans Åge Bergfald

  Tirsdag 28.02.2017
  Synes helhetsløsningen i Moss minner om et oppgulp fra fortiden. FERGETRAFIKKEN, JERNBANEN, CONTAINERHAVN.Hele byen skal graves opp. Byen blir en anleggsplass i mange år. Men fremdeles når alt dette er blitt(feil)plassert, så sitter vi ennå igjen med fergetrafikken. At fergetrafikken ikke er løst tidligere kan man jo ikke beskylde dagens styrende i byen for. Men denne trafikken fra fergen har nå blitt så stor, at den legger beslag på hele byen. Men dette viser jo hvor lite tiltak det har vært i byens styrende, at vi i dag i2017 ,fremdeles sitter med problemet. Det er vel sikkert 10 år siden byens befolkning stengte trafikken fra fergen i protest, men ennå har ingenting skjedd. Men at Containerhavn og togstasjon skal oppta det beste arealet i Moss er en skandale for byen.At det er flertall for dette kan jeg bare ikke skjønne. For innbyggerne i Moss tror jeg ikke er enig i dette vedtaket.

  Katinka Bakkland

  Tirsdag 28.02.2017
  Fint med ny jernbane, men ikke med den løsningen som berører havnen på denne måten.

  Steffen R. Thamdrup

  Fredag 24.02.2017
  Jernbanen bør legges langs E6

  Kristian Hjortkær Hansen

  Onsdag 22.02.2017
  Et samfunn som kan være villig til å investere 7 til 9 mia kroner uten at alternativer er vurdert burde høre fortiden til, ja det hører vel fortiden til!

  Dan Siggerud

  Lørdag 18.02.2017
  Allerede i slutten av 90-årene, da diskusjonen om jernbanetrase gjennom Moss ble diskutert sist, lanserte jeg i Moss Avis ideen om at jernbanen burde følge E6 fra Son til Karlshus - med stasjoner ved blant annet Mosseporten og flyplassen. Fra Karlshus burde jernbanen gå videre direkte til Sarpsborg - med stans ved det dengang planlagte nye Kalnes sykehus. Sidespor og egen linje mellom Karlshus og Fredrikstad. Målinger som jeg fikk gjort på Statens Kartverk viste at jernbanestrekningen til Sarpsborg - og videre sydover - på denne måte ville bli redusert med 17 km. Dette ville blant annet medføre 1. Fjerning av skinner helt ute i vannkanten fra Kambo til Moss og mulighet for å opparbeide dette til et fantastisk friareal. 2. Reduksjon av trafikkpress og parkeringsproblemer i Moss sentrum. 3. Et godt jernbanetilbud til Rygge flyplass og Kalnes sykehus. 4. Alle person- og godstog sydover ville spare 17 km. distanse hver gang. 5. Frigjøring av mye verdifull plass i Moss sentrum. 6. Et forbedret jernbanetilbud til alle - unntatt de som bor i Moss sentrum (som tilbys matebuss). 7. Fjerning av skinner og frigjøring av store arealer mellom Fredrikstad - gjennom Greåker - til Sarpsborg. Heldigvis er de foreslåtte løsningene gjennom disse 20 år med stasjon i Moss sentrum så åpenbart dårlige at det ikke har vært politisk eller faglig vilje til å gjennomføre disse. Det er fremdeles ikke for sent å snu!

  Sylvia King

  Torsdag 16.02.2017
  Det forundrer meg i sjel og kropp at halve byen graves opp... Min undring undrer meg igjen, hvorfor i all verden utredes ikke fegretrafikken? (Fritt inspirert av dikteren Nolo) Skal man definere Moss sitt hovedproblem, så er ikke dette jernbane (NSB er problematisk over hele landet). Moss har i årevis slitt med et stadig økende trafikkproblem mellom fergekaia og E6. Og trafikken fra vårt vakre Jeløy hvor stadig flere bosetter seg. Og når man tenker på at omlag halvparten av byens innbyggere, ca. 15.000 bor på øya og det er bare én liten adkomstvei av og på øya, som munner ut i en forferdelig trang flaskehals i møte med fergetrafikken, hvert kvarter i store deler av døgnet. Trafikkproblemene i Moss er på bristepunktet mens våre politikere smykker seg med prestige og store ord for å få jernbaneverket til å gå for deres løsninger, løsninger som bare et fåtatall, politikere, ønsker for byen vår. Jeg får rett og slett en overveldende politikerforakt overfor de Mossepolitikere som misbruker sin folkevalgte makt til å overse trafikkproblemene denne byen har. Moss bør si nei til jernbane inntil trafikkproblemene er løst!!

  Nina Sæther

  Onsdag 15.02.2017
  Byen vår har et SÅÅ bra potensiale, at det er galskap å ikke utnytte dette nå som vi endelig har sjansen!! Moss KAN faktisk bli den fineste byen i Oslofjorden! Om vi innbyggerne blir hørt...

  Terje Lloyd Andersen

  Tirsdag 14.02.2017
  Dersom dere tror politikere vil gå for den mest fornuftige, kostnadsbesparende, enkleste og sikreste løsningen, ja da er jeg redd dere kommer til å ta feil. Det er jo MYE bedre å rive opp en hel by, bygge i usikre områder, gjøre tverrforbindelser i byen omtrent umulig, bruke milliarder på konsulenttjenester og årelange byggeperioder. Vi har da nok av tilfeller i dette landet som viser hvordan våre myndigheter tenker. Så sånn er det med det.

  Ken Uggerud

  Mandag 13.02.2017
  Godt tiltak. Slike utbygginger bør i det ele tatt legges under grunnen i 2017. Krysser fingrene, og håper at sentrum av Moss ikke blir en slagmark i de årene arbeidene skulle utføres, dessuten at fremtiden til beboerne i de områdene som er planlagt rammet blir mindre usikker. PLUSS at Moss får et tidsmessig togtilbud, med en jernbanetrasè som blir så usynlig og uhørbar som mulig for de ikke-reisende. Tenk også hva man kan gjøre med de områdene som i båndlegges av dagens trasè! Stå på, dette vil dere kunne få gehør for blant mannen i gata!

  Annar Strøm

  Mandag 13.02.2017
  Bra med høring. Vurder også langs E6.

  Odd Henriksen

  Mandag 13.02.2017
  En utredning må vi ta oss tid til,etter mer enn 20 års ventetid,og nye forutsetninger.Ta gjerne med E-6 alt. også. La oss slippe om noen år høre dagens ansvarlige si, hadde vi visst det ble så ille trafikkmessig og dyrt.så---.

  Vera Victoria Jacobsen

  Mandag 13.02.2017
  Jeg er imponert over innleggene som skrives. Det siste av John Bilek var veldig godt skrevet og holdt i en fin tone. Og dere som har hatt de lengste innleggene i Moss Avis over tid er utrolig klare i hodet og gode til å se detaljer, problematikk og hindringer i de eksisterende planene og stiller relevante spørsmål. Vi må jobbe for at flere skriver under på dette oppropet!

  Iren Mathisen

  Søndag 12.02.2017
  Flott tiltak!

  Roar Blomstervik

  Lørdag 11.02.2017
  Si det som det er! Moss-kommune/Østfold-fylkeskommune - ledende politikere utøver en skremmende og kunnskapsløs makt ...som ingen aner konsekvensen av?

  Jan-Erik L. Beck

  Lørdag 11.02.2017
  De foreliggende planene vil i konsekvens være uhemmet negative for byen vår i etableringsfasen. Og ferdig vil det ikke gi oss noe løft. Bare fastholde oss i det forrige århundrede. Gamle løsninger løser ikke våre problemer med trafikkavvikling.

  Arne Christian Been Bjerrang

  Lørdag 11.02.2017
  VELDIG GODT I GANG. MEN VI TRENGER MANGE FLERE UNDERSKRIFTER. HUSK: SKOMAKERGÅRDEN FIKK OVER 6000 OG VI TAPTE. SPRE DETTE VIDERE. DENNE GANGEN MÅ VI IKKE, NOK EN GANG TAPE OVER PAPIRFLYTTERNE. VI MÅ VISE ARBEIDERPARTIET OG HØYRE AT VI MENER ALVOR:

  Rolf Guttormsen

  Lørdag 11.02.2017
  Stort takk til alle som ønsker jernbanen bort i fra strandsonen i Moss og et spesielt takk til de som holder i tømmene på FB og i aviser og øvrige media......

  Forslag til ny utredning av jernbanen.

  Lørdag 11.02.2017
  Bra forslag som vil bli til det beste for Moss i nåtid og fremtiden. Er opptemist og tenker at politikerene som er folkevalgt må ta dette forslag på alvor.

  Lisbeth Sigvartsen

  Lørdag 11.02.2017
  Jeg er forholdsvis nyinnflyttet, bodd her 2 år og da falt jeg pladask for byen med all gammel bebyggelse og fjorden og Jeløya og alt det andre fine her. Jeg har kort vei til toget i dag, men det gjør ingenting om jeg får lenger vei, bare toget kan gå i langtunnel! Tenk f.eks. Nationaltheaterets stasjon, alt under jorden; ingen sjeneres av støy og man slipper å stå ute i all slags vær. La oss ikke få et byggehelvete i mange år midt i byen som jeg har blitt så forelsket i!

  Anne Stanghov

  Fredag 10.02.2017
  Det er skremmende at prestisjen er viktigere enn byens beste. Jernbanetasjonen ved havna er en fullstendig utdatert plassering som hører til forrige årtusend. Jeg spanderer en flaske champagne til den folkevalgte som skifter standpunkt først !!! Og hvem kan fortelle oss hvordan trafikken i byen og over kanalbroen skal avvikles i en lang byggeperiode? Skrekk og gru. DET ER ALDRI FOR SENT Å SNU I TIDE......

  Harald H Lund

  Fredag 10.02.2017
  Når skal våre stortingsrepresentanter Erlend W og Ulf L reagere på innbyggernes motstand og informere samferdselsministeren? Noen må vel snart registrere at det som er i ferd med å skje her i Moss er på tvers av innbyggernes vilje. Når selv ordføreren ikke innser at han bør snu må saken løftes opp på et høyere plan.

  Espen Bjørnes

  Fredag 10.02.2017
  Støtter dette fullt ut, stå på

  Torill Louise Braathen

  Fredag 10.02.2017
  Så utrolig bra at vi har slike som deg, John Bilek! Og alle de andre som gjennom presse prøver alt de kan for å overbevise våre selvgode politikere, som ikke en gang er interessert i å lytte til hva deres velgere mener i den viktigste saken for Moss by noensinne! Sikkert ikke alene om å føle en dyp fortvilelse for vår bys fremtid! Tenker på all usikkerheten for alle som vil miste sine boliger. Og hvordan i all verden skal alle med forretning i sentrum klare seg gjennom alle de årene med trafikk-kaos? La oss hjelpe hverandre med å samle underskrifter og vise at vi er mange flere enn de tror som bryr seg om byen vår og føler seg overkjørt, slik at vi får utredet langtunnel og stasjon i fjell! Det fortjener alle som er glade i Moss!

  Kristine Kolsrud

  Fredag 10.02.2017
  Bra opprop John Bilek!!

  John Glattetre

  Fredag 10.02.2017
  En tunnel fra E6 til E18. I Moss og Horten en heis ned til en skyttelbane som tar fotgjengere som kan ha med kofferter, barnevogner og sykler.

  Lars Petter Vanem

  Torsdag 09.02.2017
  Langtunnel vil åpne langt flere arealer. Hør på Elon Musk, fremtiden ligger i tunnel.

  Arill Ekhaugen

  Torsdag 09.02.2017
  Bygg linje langs E6, stasjon ved mosseporten!!!!!

  Rønnaug Bekkhus

  Torsdag 09.02.2017
  Jeg ønsker langtunnell I fjell, og at alle opplysninger I saken undersøkes. Dette er et viktig opprop for alle brukere av Moss. Viktig at så mange som mulig undertegner nå.

  Roger Madsen

  Torsdag 09.02.2017
  Håper fornuften seirer og H+AP+ halehenget V snur !

  Jon Gundersen

  Torsdag 09.02.2017
  Endrede forutsetninger krever ny utredning!

  Harald Vilster

  Torsdag 09.02.2017
  Det er ikke planlagt hvordan trafikken til og fra ferga skal løses. Trafikken til og fra Jeløya er heller ikke løst. Jeg forstår ikke hvordan Ap og H tørr å kjøre den 30 år gamle pplanen gjennom uten å ta hensyn til alle motargumenter.

  Gilbert Marshall

  Onsdag 08.02.2017
  Hele den nåværende "planen" (eller mangel på sådan) gjeldende jernbane og biltrafikk, virker utrolig lite gjennomtenkt!! Bra opprop!!! Stå på!!!

  Gunn Irene Thelin

  Onsdag 08.02.2017
  Bra

  Arne Christian Been Bjerrang

  Onsdag 08.02.2017
  Meget bra John Bilek. Spre denne kampanjen og stopp den gale vandalismen av bydelen med alt det negative det medfører. Stopp AP og HØYRE

  Mona Utaker.

  Onsdag 08.02.2017
  Bra.

  Egil Jegleim

  Onsdag 08.02.2017
  Ikke la pessimistene seire. Det er fortsatt håp om mer fornuftige løsninger!

  Zivka Johansen

  Tirsdag 07.02.2017
  Fantastisk

  Lisbeth Jacobsen

  Tirsdag 07.02.2017
  Kjempebra

  Truls Bugten

  Tirsdag 07.02.2017
  Flott, stå på

  Ellen Andersen

  Tirsdag 07.02.2017
  Bra at dette løftes til et høyere nivå

  Roar Lyby

  Tirsdag 07.02.2017
  Hvordan er trafikkavviklingen fra fergen / Jeløy tenkt løst når hele Kransen skal graves opp? Og hvordan skal det bli for togavviklingen og pendlerne i anleggsperioden?

  Wiggo Nystuen

  Tirsdag 07.02.2017
  Vedtak om utbygging må vurderes på nytt på grunn av endrede forutsetninger!

  Tilde Dysthe Bilek

  Tirsdag 07.02.2017
  Hei

  Per Lillehagen

  Tirsdag 07.02.2017
  Flott opprop John Bilek. Dette oppropet fortjener mange underskrifter.

  Erna Ahlsen

  Tirsdag 07.02.2017
  Bra sak

  Legg til kommentar