Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til miljøgate i Hjortevegen!

  Bergen, Hordaland
  Ja til miljøgate i Hjortevegen!
  Opprettet: 09.10.2017 av Lars-Henrik Paarup Michelsen
  Sluttdato for signering: 09.11.2017
  Vi som signerer dette innbyggerinitiativet ber Bergen kommune om å gjøre strekningen Hjortevegen-Sætervegen til miljøgate. Det vil si den kommunale vegen som strekker seg fra Apeltunvegen til Skjold bybanestopp i Fanavegen. En miljøgate vil bidra til at:  • Barna får en tryggere skoleveg • Flere vil gå og sykle • Bybanen blir tilgjengelig for flere  • Det blir mindre trafikkstøy • Bomiljøet i området bedres Med miljøgate mener vi at det må settes i verk tiltak som bidrar til at gående og syklister får bedre plass og at det blir triveligere for alle som bor og ferdes i området. I tillegg vil dette også medføre at vegen blir mindre attraktiv for gjennomkjøring med bil. Hjortevegen-Sætervegen har de siste årene opplevd en enorm trafikkvekst som gjør at vegen føles utrygg for alle som går og sykler langs vegen. FAU ved Skjold skole har registrert mange farlige situasjoner på vegen – særlig ned mot bybanestoppet. Problemet er at vegen ikke er dimensjonert for alle bilene som kjører der i dag. I tillegg mangler strekningen brede og høye nok fortauer, overgangsfelt og sykkelfelt. Med all utbygging og fortetting som nå skjer på Skjold, Apeltun og Nøttveit, vil trafikkveksten gjennom Hjortevegen ventelig fortsette å øke om det ikke tas grep. Vårt forslag vil også være helt i tråd med byrådets vedtatte mål om at «økningen i transportbehovet i kommunen skal tas med kollektiv, sykkel og gange.»  (Politisk plattform 2015-2019). 
  393 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Jan-Erik Sagstad

  Onsdag 18.10.2017
  Flere og bedre opplyste overgangsfelt er noe en trenger langs denne veien. Ble nesten nedkjørt da jeg skulle krysse veien ved overgengsfeltet på Apeltunsiden - kom joggende med refleksvest m/LED-lys og skulle krysse veien. En bil som kom ned mot krysset så meg for sent pga svingen slik at den ikke fikk stoppet før den var halvveis over gangfeltet. Bilen som kom bak holdt på å kjøre inn denne. OK om folk med eiendom langs veien også klipper hekker og trær slik at en kan benytte hele bredden på fortauet!

  Hilde Sperre-Klausen

  Tirsdag 10.10.2017
  Bedre gatebelysning hadde absolutt ikke vært så dumt heller! Særlig er svingen v/Spar Skjoldtun er veldig mørk og uoversiktlig, men behovet gjelder også i Hjortevegen for øvrig. Når det gjelder brev fra byråd for byutvikling, stusser jeg over at det skrives at «det arbeides blant annet med å etablere fortau langs Hjortevegen.» Er det en skriveleif eller vet ikke byråden hvordan forholdene faktisk er? Videre skrives det at en del minimumskrav BØR oppfylles, IKKE må... Altså må det kunne anlegges fotgjengerfelt! For øvrig kan det vel også argumenteres med at fotgjengerfelt vil øke muligheten for flere forgjengere og mindre trafikk rundt nærskolene, fordi foreldre vil oppleve skoleveien som trygg nok til å sende barna alene.

  Line S. Ulvesæter

  Tirsdag 10.10.2017
  Flott at dette kom opp i bystyret. Byetaten har talt antall kryssende myke trafikkanter i Hjorteveien og kommet til at det antall kryssende ikke kvalifiserer for å etablere flere overgangsfelt. Når alle de nye boligene på Nøttveit og nye boliger v/Fanaveien med tilkomst fra Sæterveien står ferdig vil nok antall myke trafikanter øke også i Hjorteveien. Videre er Sæterveien fra krysset v/Bjørneveien og ned mot bybanen en hovedåre for alle "dyreveiene" som skal til Skjold Skole, til Lagunen eller til Bybanen. Dersom de teller antall myke trafikanter her kommer de kanskje allerede i dag på et nivå som både kvalifiserer til bedre fortau, flere fartsdumper (miljøgate) og flere overgangsfelt.

  Mads-J. Klausen

  Tirsdag 10.10.2017
  Veldig godt tiltak! Se forøvrig spørsmål i saken som jeg fikk fremmet med god hjelp fra Aleksander Lambrechts Solberg(A) https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/sak/200361

  Legg til kommentar