1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bruk det gamle Nordea-bygget til skole og helsestasjon

  Oslo
  Bruk det gamle Nordea-bygget til skole og helsestasjon
  Opprettet: 18.11.2017 av FAU ved Majorstuen skole
  Sluttdato for signering: 18.12.2017
  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Majorstuen skole ber Bystyret i Oslo om å beslutte følgende: 1. Tomten Middelthunsgate 17 reguleres til undervisningsformål og andre publikumsrettede kommunale tjenestetilbud som f.eks. helsestasjon. 2. Eksisterende bygg på tomten (det tidligere hovedkontoret til Nordea, som i dag står tomt og ubenyttet) beholdes, og brukes til de nye formålene. 3. Grøntområdet Fonteneplassen, som ligger mellom Nordea-bygget og Majorstuen skole, reguleres til offentlig park og integreres i uteområdene ved Majorstuen skole. 4. Oslo kommune kjøper den i dag ubenyttede tomten og bygningen fra nåværende eier som et strategisk tomtekjøp, noe Byrådet uttrykker behov for i Skolebehovsplanen 2018-2027. Bakgrunn for forslaget: • Kapasiteten ved Majorstuen skole er allerede sprengt. Det vil i årene som kommer bli enda flere elever ved skolen på grunn av planlagt utbygging og fortetting på Majorstuen. • På grunn av fredningsbestemmelser er det ikke mulig å bygge ut eller bygge på det eksisterende skolebygget på Majorstuen skole. • Kommunen har tidligere bestemt at utvidelser av skolen skal skje gjennom bruk av andre lokaler utenfor dagens skolebygning. • I dag har en del elever skoleplassen sin i en utrygg og midlertidig trebrakke ut mot Sørkedalsveien. Dette er ikke bra verken helsemessig, undervisningsmessig eller sosialt. • Utearealene ved Majorstuen skole består i dag kun av asfalt, og er om lag 10 ganger mindre enn Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for uteareal per elev. • Skolens uteareal er i dag ulovlig og helsefarlig. Det finnes i praksis ingen andre utvidelsesmuligheter av skolens utearealer enn Fonteneplassen. På alle andre sider av skolen er det trafikk, asfalt og tett bebyggelse. • I kommunens budsjett- og planleggingsdokumentet Skolebehovsplanen 2018-2027 skriver Byrådet at antall skole-elever vil vokse raskere enn den skolekapasiteten Byrådet har prosjektert/planlagt å bygge ut i perioden. • Hovedutfordringen er ifølge Skolebehovsplanen manglende tilgang på tomter i indre by (som f.eks. Majorstuen) for å bygge skoler. • Derfor går Byrådet i Skolebehovsplanen inn for såkalte strategiske tomtekjøp for å sikre tomter til skoler, og gjerne kombinere det med andre publikumsrettede kommunale tjenester. • Bydelsadministrasjonen i Bydel Frogner må snart flytte ut av sine nåværende lokaler på Solli plass fordi bygningen der er solgt og skal bli til hotell. • Det betyr at helsestasjonen og andre tjenestetilbud for bydelens befolkning også må flytte. • Tomten og bygningen i Middelthunsgate 17 vil kunne dekke behovet for både skole, helsestasjon og andre tjenester for lokalbefolkningen. • Det er ikke mange ledige bygninger eller tomter i Majorstuen skoles nærområde. Nabotomten og -bygget i Middelthunsgate 17 står i dag tomt og ubenyttet. Det er en unik, historisk mulighet for å sikre barna og befolkningen nødvendig skoletilbud og andre kommunale tjenester som f.eks. helsestasjon i umiddelbar nærhet av skoler, barnehager og der folk bor. • Et skoletilbud i Middelthunsgate 17 vil også komme hele byen til gode. Majorstuen skole er allerede i dag en sentrumsskole med elever fra nesten alle Oslos bydeler. Majorstuen er et trafikknutepunkt som er enkelt tilgjengelig fra alle deler av byen. Et skoletilbud i Middelthunsgate 17 vil derfor være enkelt tilgjengelig for alle og gi alle elever i byen bedre muligheter for fritt skolevalg. • Gjenbruk av eksisterende bygninger til nye formål er bærekraftig byutvikling, god ressursforvaltning og bra for miljøet.
  502 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  24 kommentarer:

  Anders Næss

  Lørdag 16.12.2017
  Ja til klasserom i Middelthunsgate 17! Og et rungende nei til høyhus. Befolkningen på Majorstuen, og elevene på Majorstuen skole, skal ikke lide under storkonsernenes grådighet og korttenkthet. Det er allerede alt for lite plass og sollys på Majorstuen skole.

  Hanne Villard

  Tirsdag 12.12.2017
  Støtter

  Håvard Skjervr

  Torsdag 23.11.2017
  Støttes.

  Anonym bruker

  Torsdag 23.11.2017
  Dette må selvfølgelig elevene ha noe å si på!

  Heide Mari Olsen

  Torsdag 23.11.2017
  Jeg støtter også saken som er mobilisert mot bygging av høyhus/ andre bygg som bidrar til dårligere uteareal for barna våre på Majorstua skole.

  Morten Walderhaug

  Torsdag 23.11.2017
  Jeg støtter dette forslaget.

  Jorunn Økland

  Torsdag 23.11.2017
  Underskriftslisten er lukket og kan ikke skrives under på lenger. Men det er viktig at Bystyret forstår at 300 underskrifter er peanuts for dette oppropet, at langt flere er mot høyhuset selv om våre barn vil være ute av skolen allerede innen byggingen begynner. Det handler om et skjemmende og malplassert bygg i et område med lavblokkbebyggelse - med noen unntak akkurat rundt dette området. Skal man beholde helheten, er det viktig at lavblokkbebyggelsen beholdes, eller at det i alle fall ikke bygges noe høyere enn eksisterende bygg i kvartalene mellom T-banestasjonen og Frognerparken.

  Audhild Elise Gramstad

  Onsdag 22.11.2017
  Støtter saken.

  Gaël Chupin

  Onsdag 22.11.2017
  Støtter aksjonen og forslaget for bruk av Nordea tomten.

  Elisabeth Kristine Aasebø

  Onsdag 22.11.2017
  Jeg støtter aksjonen mot høyhus og andre bygg som går på bekostning av skolebarnas uteareal

  Sissel Eng

  Onsdag 22.11.2017
  Støttes

  Indira Malcher

  Onsdag 22.11.2017
  Jeg støtter saken. I Malcher

  Odd A. Brunland

  Onsdag 22.11.2017
  Jeg støtter aksjonen mot høyhus og andre bygg som går på bekostning av skolebarnas uteareal.

  Ann-Veronika Steffensen

  Onsdag 22.11.2017
  Jeg støtter!!!!!

  pablo puertas

  Onsdag 22.11.2017
  jeg er imot

  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

  Onsdag 22.11.2017
  Vi trengte 300 stemmer for å kunne fremme forslaget til kommunen, og i løpet av et par dager fikk vi 500. Vi lukket da saken og har sendt den videre til kommunen slik at den kan behandles. Det er stort engasjement i saken, og vi takker alle som har bidratt.

  Mohamed abdi-slah

  Tirsdag 21.11.2017
  Jeg er imot utbygging av planlagte høyhus

  Anne Bremnes

  Tirsdag 21.11.2017
  Jeg støtter saken. Anne Bremnes 40102043

  Maria L.

  Tirsdag 21.11.2017
  Tomten og bygningen i Middelthunsgate 17 vil kunne dekke behovet for både skole, helsestasjon og andre tjenester for lokalbefolkningen. Gjenbruk av eksisterende bygninger til nye formål er bærekraftig byutvikling, god ressursforvaltning og bra for miljøet, og i tråd med god skole- og stedsutvikling for Majorstuens befolkning.

  Vineet Kumar

  Tirsdag 21.11.2017
  Agree

  Anonym bruker

  Tirsdag 21.11.2017
  Selvfølgelig gir det mange negative virkninger med et 22, eller 14 etasjers bygg. Ikke bare bygget, men byggeprosessen. Dette vil nok gå over flere år og være i veien for elever

  Anne Marie Norvik

  Søndag 19.11.2017
  Skolen har behov for Nordeabygget

  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

  Søndag 19.11.2017
  Les hele Skolebehovsplanen 2018-2027 her: http://kortlink.no/GYE

  Merethe Sunde

  Søndag 19.11.2017
  Sett i sammenheng med de massive utbyggingsplanene som Ruter har lagt frem for Majorstuen - både overbygg av t-banenettet med plass til 500 nye leiligheter og ny t-banetrassé - så er vel behovet for offentlige bygg stor. Majorstuen skole vil bli svært presset. Se beskrivelse av planene i Aftenposten 19.11.17)