Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bystyret må sørge for en samlet plan for Grefsenveien, og beboerne må høres!

  Oslo
  Bystyret må sørge for en samlet plan for Grefsenveien, og beboerne må høres!
  Opprettet: 26.01.2018 av Tom Ole Bergerud
  Sluttdato for signering: 30.04.2018
  Dette innbyggerinitiativet fremmes av Tom Ole Bergerud og Haavard Nordlie. Grefsenveien skal oppgraderes mellom Disen og Storo. Behovet for opprusting av vann- og avløpsledninger, trikkespor og veibane samt en opprydding i et kaotisk trafikkbilde er stort og presserende. Bymiljøetaten og Sporveien er byggherre for prosjektet, men har dessverre valgt en løsning som snarere forverrer enn forbedrer situasjonen. Tidligere planer om å etablere separate kollektivfelt atskilt fra biltrafikken i begge retninger er forlatt. I stedet ønsker de nå etablere sykkelfelt. Resultatet er at trikk og bil i fremtiden må slåss om en betydelig smalere vei enn i dag. I første omgang vil man anlegge sykkelfelt oppover i dagens kjørebane. I neste omgang ønsker etatene å ekspropriere grunn langs eiendommene på nordsiden av veien for å bygge sykkelfelt nedover. Dette kan ikke skje uten å rive bebyggelse. «Inntil videre» ønsker de også å beholde den problematiske løsningen med at biler som skal til venstre i Storokrysset ligger i trikkesporet og sperrer for trikken. Et enstemmig bydelsutvalg i Nordre Aker har kritisert løsningen og bedt om alternative forslag. Det har de ikke fått. Prosjektet behandles som en ren byggesak og er derfor unntatt politisk behandling. Det er uakseptabelt at etatene ikke lytter til lokale innspill og at det velges en løsning som er mer basert på ideologi enn faktiske behov. Det er et paradoks at de gruppene man ønsker å prioritere, kollektivreisende og de som sykler og går, begge får svært dårlige løsninger. Målinger utført av Bymiljøetaten i juni 2017 viser at syklister på strekningen tilsvarer ca. 5 % av total trafikkmengde. Trafikken er målt på den tid det er aller flest syklister. På årsbasis utgjør syklistene derfor neppe mer enn 2% av det samlede trafikkvolum i Grefsenveien. Dette viser at Storokrysset ikke er noe mål for syklister i vår bydel, og vi tror at syklistene vil være bedre tjent med tilrettelegging på andre strekninger og ikke minst bedre muligheter for kryssing av Ring 3 utenom Storokrysset. Etter at Statens Vegvesens forslag til rundkjøring i Storokrysset ble stanset av byrådet, ble ansvaret for å utrede ny løsning overført til Bymiljøetaten for snart tre år siden. Så langt har ingen ting skjedd. Forholdene i Grefsenveien har i årtier vært neglisjert av de ansvarlige etatene. Vi ønsker med dette innbyggerinitiativet å si at nok er nok og at bystyret må sørge for at Grefsenveien oppgraderes tilfredsstillende og med en anleggsprosess som ikke totalt lammer store deler av bydelen. Vi ber Oslo Bystyre sørge for at: - Det lages en helhetlig plan for Storokrysset og Grefsenveien på hele strekningen fra Storo til Kjelsås i løpet av 2018. Dette arbeidet må utføres i tett samarbeid med beboere i bydelen og bydelsutvalget i Nordre Aker. - Det anlegges separat kollektivtrasé i begge retninger fra Storo og opp mot Doktor Smiths vei. I dette ligger også at Disen holdeplass må gis en utforming som gjør det mulig for trikk og bil å passere hverandre. En grønn trikketrasé vil være et godt miljøskapende tiltak. - Grefsenveiens rolle som hovedvei i et område med 25.000 innbyggere må ivaretas for å unngå unødvendig kjøring i småveier uten tilrettelegging. Veien må utformes slik at biltrafikken avvikles med minst mulig miljøbelastning og på en sikrest mulig måte. - Det etableres bedre løsninger for syklister på strekningen fra Storo til Kjelsås. Der det er motstridende interesser mellom kravet til bedre fremkommelighet for trikken og løsninger for syklister, legges sykkelløsningen i parallelle veier/strekninger. - Det etableres en ny krysning av Ring 3 for syklister og gående uavhengig av Storokrysset i området mellom Morells vei og trikkehallen.
  574 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Glenn Ulverud

  Fredag 02.02.2018
  T-bane under bakken i stedet for trikken hadde løst mange problemer men blir vel for dyrt.

  Tor Bækkevold

  Torsdag 01.02.2018
  I behandling av kommuneplanen besluttet Oslo bystyre at det skulle utarbeides en helhetlig plan for det aktuelle området. Det er på denne bakgrunnen komplett uforståelig at det nå ved administrative vedtak legges opp til omfattende endringer av hovedferdselsåren i området, utover det høyst påkrevde vedlikeholdet. Dette altså uten at plan foreligger og uten politisk behandling av denne.

  Bjørn Syversen

  Tirsdag 30.01.2018
  Det er så mange muligheter til å bedre fremkommeligheten for syklister i paralellveiene til Grefsenveien at det bør være helt unødvendig å presse dette inn i hovedfartsåren til området. Grefsenveien er også svært lite benyttet av syklister, så den planlagte løsningen virker helt uforståelig. Virker nesten som løsningen er basert på politisk ideologi uten hensyn til beboere i området.

  Ciel Udbjørg

  Mandag 29.01.2018
  Tiltredes! Vi kan ikke ha en løsning som gir _verre_ forhold for trikken enn idag. Vi kan ikke la trikken sitte fast i uendelige bilkøer i 2018. Dette var naturlig i 1968, da skulle bilen fram og alt annet skulle vike, nå er det 2018 og vi har skjønt at bilen er sin egen verste fiende. Bilen er i veien, og da må den skilles fra annen trafikk (kollektiv, gang- og sykkel). Eget sykkelfelt oppover mot Disen lar seg greit løse ved å fjerne noen gate-P-plasser, nedover er det ikke plass, uten å rive flere hus. Ønsker de syklende dette?

  Tore Faller

  Mandag 29.01.2018
  Viktig med en helhetlig plan som helst bør spare bebyggelsen på nordsiden av Grefsenveien. Den bebyggelsen utgjør en viktig del av stedsuttrykket for hele Grefsen. Kjelsåsveien: Hva med å lage av- og påkjøring fra nordgående del av Ring 2. I alle fall i annleggsperioden.

  Stein Øberg

  Søndag 28.01.2018
  Flott med lokalt opprør mot de foreliggende planer. Grefsenveien er hovedpulsåren og kan ikke bare stenges i lang tid uten skikkelige gode planer både for den og omkringliggende veier. Det tror jeg de fleste vil skrive under på, så takk for initiativet. Vi trenger gode trafikkløsninger for fremtiden! Når vi er i 2018 synes jeg det må legges opp til mye mer fremtidsrettede og fleksible løsninger på overflaten enn det som har vært diskutert. Å få nye vann- og kloakkledninger under bakken tror jeg alle vil hilse velkommen. Men å forvente at trikkespor fortsatt «må» gå i gata ovenfor Storo er et svært dårlig utgangspunkt for kreative fremtidsløsninger. Skinner er kjempebra i egne traseer men låser bare for andre og antakelig mye bedre kollektivløsninger der det er mange ulike hensyn som skal ivaretas.

  Jeg må si at det er nødvendig å ta med Kjelsåsveien også i planleggingen. Når arbeidet med Grefsenve

  Søndag 28.01.2018
  Det er helt nødvendig å ta med Kjelsåsveien også i planleggingen. Når arbeidet med Grefsenveien begynner, og veien stenges, vil det bli komplett kaos i Kjelsåsveien som da blir den eneste innfartsveien til Grefsen - Kjelsås på østsiden av Maridalsveien. Dette blir helt uholdbart! Når det i tillegg er sagt at bommen på Lofthus skal beholdes, kan en bare tenke seg konsekvensene av hvilken trafikkort dette blir i en ellers svært trafikkbelastet vei. Kjelsåsveien er også skolevei til mange barn som går på Disen skole nederst og en vei som krysses av skolebarn til Morellbakken skole, også nederst mens Sanatoriet barnehage ligger i denne delen av Kjelsåsveien. Den øvre delen av Kjelsåsveien er denne skolevei for barn til Engebråten og Kjelsås skoler. TRAFIKKEN I HELE OMRÅDET MÅ TAS OPP SAMLET. Det går IKKE an å renske en vei for problemer når dette medfører enda flere problemer for en annen vei! Når det gjelder syklister, er det brede nok fortauer til å sykle på dem fra Lettvinten og til Kjelsås langs Grefsenveien. Det er få forgjengere som vil bli sjenert av dette. Få vekk alle de parkerte bilene i Grefsenveien for å lette oversikten og innfør beboerparkering i stikkveiene. LAG EN PLAN SOM OMFATTER ALLE HVOR INGEN BLIR FÅR BEDRE FREMKOMMELIGHET ENN ANDRE, OG IKKE LA NOEN FÅ BEBOERE PROFITTERE PÅ Å SKYVE TRAFIKKEN OVER PÅ ANDRE, vi bor tross alt i en by og må ta vår del av trafikkproblemene!

  Helge Bekkeli

  Søndag 28.01.2018
  Se på det praktiske