Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trafikkbelastning Schweigaards gate - Strakstiltak

  Oslo
  Trafikkbelastning Schweigaards gate - Strakstiltak
  Opprettet: 09.03.2018 av Stephan August Ihde
  Sluttdato for signering: 09.04.2018
  Schweigaards gate er blitt trafikkfarlig, kaotisk og svært støyende for myke trafikanter/beboere. Antall bussavganger fra Harald Hårådes Plass i nevnte gate, er nå 54 i antall per time store deler av dagen (!). Sammen med en betydelig mengde persontrafikk og tungtransport, er vi nå i en situasjon der foreldre er bekymret for barna sine, som har Schweigaards gate som sin skolevei til/fra Gamlebyen Skole. 1800-tallsgårdene rister og får setningsskader når busser og tungtransport passerer; risting hvilket for enkeltskjebner beviselig fører til redusert levestandard. Næringslivet finner det vanskelig å finne grobunn, i det som er blitt en gate der trafikken dominerer. Gjentatte henvendelser om fartsreduserende tiltak blir ikke hørt; ei heller fartskontroller i regi av politiet. Schweigaards gate har havnet i skyggen av interesse, og later til å skulle avlaste en altfor stor andel av østgående trafikk. Sammenslutning av 29 aktører med sameier/borettslag/FAU og beboerforeninger sendte bekymringsmelding/opprop om situasjonen til bydelspolitikere og faginstanser (Ruter, Vegvesentet m.fl) i Januar i år. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har fulgt opp med vedtak jfr. 30/2018: 1) Behov for umiddelbare fartsreduserende tiltak i Schweigaards gate 2) Sammen med Ruter og andre aktuelle aktører vurdere alternative kjøreruter for de "grønne bussene" (Red.anm.: De regionale bussrutene 100/110) som per i dag kjører i Schweigaards gate - bade omlegging av hele ruter og enkeltavganger. Vi ber om og forventer at Schweigaards gates skjebne behandles umiddelbart i lys av hva som oppfattes som en ikke levelig trafikksituasjon. Gaten er overbelastet av trafikk og av busser som langt overskrider det behovet bydelens innbyggere har for bussforbindelse. Dette overskuddet må rutes inn i andre traséer. Gamlebyen og Schweigaards gate er mangfoldig, og er beriket med en rekke ildsjeler, som gjør hva de kan for at innbyggerne skal trives og bli værende; for å skape et stabilt og godt bomiljø. Vi trenger nå lagspill fra våre folkevalgte, for å kunne lykkes i dette prosjektet. Det haster.
  418 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Jarle Ryne

  Onsdag 14.03.2018
  Det er verdt å merke seg at mye av trafikkøkningen i Schweigaardsgt kommer av at andre gater stenges. Oslogata er mindre tettbebodd og bredere enn Schweigaardsgate, allikevel stenges den i rushtiden. Da har trafikken ingen vei å gå bortsett fra via Schweigaardsgate. Bispegata er rushtidsstengt og tvinger trafikken inn i Schweigaardsgt. Dette på tross av at Bispegata også er bredere enn vår gate og har nesten ingen beboere. Dronning Eufemiasgate (over Bjørvika) har to filer i i hver retning, egen bussfil i hver retning, egne sykkelfelt i hver retning, stor veiskiller i form av midtrabatt med egen trikketrase samt brede fortau. Gaten har dobbel så stor trafikkapasitet som Schweigaardsgt og vel så det. Det er også langt færre beboere i Dronning Eufemiasgate enn i Schweigardstgate, og de har større avstand til gaten. Det er åpnere der, de har trekk fra sjøen og langt bedre luft-utskifting enn det er i Schweigaardsgate. ALLIKEVEL er det Dronning Eufemiasgate de stenger flere timer i døgnet i rushperiodene! Og hvor må man kjøre da? Jo Schweigaardsgt. Så grunnet at tre gater som har færre beboere og tildels betydelig større trafikkapasitet enn gata vår, så rushtidsstenges de, men ikke Schweigaardsgt. Hvor i all verden ligger fornuften i å kanalisere all trafikken inn gjennom det tettest befolkede boligstrøket, til en av veiene med minst trafikkapasitet og mest folk. Vi har ikke kollektivfelt, ikke sykkelfelt, smal gate, skolevei, masse folk og barn. Det står kø her hver morgen og ettermiddag, midt i boligstrøket. Dette tenker jeg også bør nevnes i klagen til bystyret.

  Spre trafikken!

  Onsdag 14.03.2018
  Trafikken i Schweigaards gate er et resultat av det store antallet bommer og kjøreforbud i området. Byrådets politikk er totalt mislykket :-(

  Kristine J.W

  Mandag 12.03.2018
  Vi bor tett. Forurensning, støy og støv vil jeg ha mindre av. Kolletiv trafikken blir mer effektiv:)

  Jarle Hrafn Grindhaug

  Mandag 12.03.2018
  Allerede for mye trafikk i denne vakre gata.

  Legg til kommentar