Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utbyggere ødelegger bokvaliteten i småhusområder for innbyggere i Drammen

  Drammen, Buskerud
  Utbyggere ødelegger bokvaliteten i småhusområder for innbyggere i Drammen
  Opprettet: 03.06.2018 av Kai Hornslien
  Sluttdato for signering: 30.08.2018
  Seneste medieoppslag i DT beskriver innbyggeres store fortvilelse når nærområdet forringes av omsøkt fortetting/utbygging som ikke har forankring i en helhetlig plan for området. Som ferske eksempler nevnes Tårnveien på Gulskogen, Finn Blackstads vei i Underlia og Claus Trondsens gate på  Bragernes. Den økende utbyggingen av  «eplehager» viser med all ønsket tydelighet at tragedien kan ramme hvem som helst, hvor som helst, og hvor hensynet til strøkets karakter og egenskaper blir fullstendig tilsidesatt til fordel for utbyggers ofte kyniske profittmotiv. Utbygger skal tross alt ikke bo der selv, og bryr seg lite om at det i mange tilfelle er naboen som ufrivillig blir påtvunget den største regningen. Likevel trenger Drammen utbyggere som kan bidra til fortetting. Det er også helt legitimt at utbyggere tjener penger på sin virksomhet. Det Drammen kommune imidlertid ikke har, er en småhusplan som regulerer og setter spesifikke retningslinjer ved fortetting. Et viktig mål med utarbeidelse av en småhusplan er å sikre at videre fortetting i Drammen utnytter arealressursene på best mulig måte, samtidig som utbygging skal ta tilstrekkelig hensyn til småhusområdenes spesielle arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. Det er åpenbart at kommuneplanen (som ble vedtatt 5.10.2015 og gjelder for 2014-2036) alene ikke innehar gode nok retningslinjer som tilrettelegger for forutsigbarhet, ivaretakelse av strøkets karakter og nennsom behandling av terrenginngrep. Kommuneplanens bestemmelser i § 2.2 første ledd gir retningslinjer for tilpasning av nybygg: Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen skal ha bygnings- former, volumer og materialvalg tilpasset omgivelsene, skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og landskapsbilde. Det er liten tvil om at kommuneplanens generelle bestemmelser og praktisering ikke gir tilstrekkelig retningslinjer og forutsigbarhet, verken for utbygger eller innbygger. Praksis viser mangel på retningslinjer og mulighet for skjønn, med påfølgende klager som i sin tur beslaglegger betydelige ressurser i planavdelingen, høyere byggekostnader (kostnadsdrivende) for utbygger og liten forutsigbarhet for innbyggere. For eksemplets skyld nevnes Claus Trondsens gate 15-17 som er omkranset av bebyggelse i verneklasse A og B som starter sin historie helt fra slutten av 1800-tallet. Midt i dette kulturhistoriske episenteret ønsker utbygger at det åpnes for blokkbebyggelse og oppføring av townhouse, et groteskt eksempel på at kommuneplanen ikke innehar elementer av retningslinjer som danner grunnlag for å forhindre rasering av et områdets karakter og egenart. Og hvor er arkitektens profesjonsansvar? Det er ikke vanskelig å forstå innbyggernes store fortvilelse når man konstaterer at nærområdene fortettes med en smeltedigel av bebyggelse som ikke på noen måte harmonerer med omgivelsene. Det er også mye sant i ordtaket «det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse». De fleste har fått med seg utbyggings- prosjektet Øvre Storgate 45 - en nabos ensomme kamp mot kommunen som tross erkjennelse av saksbehandlingsfeil ikke har gitt noen konsekvenser for utbygger.  Dette m.f representerer dagens kaotiske og uryddige regime i Drammen som innbyggere, saksbehandlere og utbyggere skal forsøke å forholde seg til. Drammen trenger en småhusplan som byens innbyggere kan forholde seg til. Nye prosjekter som ikke er iverksatt må settes på vent inntil en slik plan foreligger. Praktisering av uklare retningslinjer og høy terskel for konsekvenstenkning påfører Drammen og dets innbyggere skader som fremstår som meningsløse og uopprettelige. I dette spillet mellom kommersielle krefter og byutvikling er alle tapere. STOPP UTBYGGING AV EPLEHAGER INNTIL SMÅHUSPLAN ER UTARBEIDET! 
  497 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Ole Hovengen

  Torsdag 05.07.2018
  DRAMMEN SKAL VOKSE ! Ja det er solgt inn som noe positivt til så vel byens innbyggere som byens politikere, og dessverre svelget rått av svært mange. Men hva innebærer det at byen skal vokse? Dessverre har det i praksis vist seg å bety, at Drammens eksisterende innbyggere skal belemres med alle ulemper som innflyttere medfører. Byens eksisterende innbyggere må betale mye mer for å få en betydelig dårligere standard. Dette er forsterket ved måten byen er tillatt utbygget, som har medført at innflytterne for en stor del står for en ikke bærekraftig kombinasjon: Manglende evne til å forsørge seg selv og stort behov for offentlige tjenester. Jo mer Drammens småhusbebyggelse fortettes på den nye måten; altså ved å stappe blokker og forvokste flermannsboliger ned blant eneboligene, dess mindre attraktiv blir byen for ressurssterke personer. Som et ekstra forsterkende moment, er Drammens dysfunksjonelle parkeringsregime. Fortettingen foregår uten at det sørges for nødvendig parkering, med «grønt skifte» som alibi. Resultatet er et mareritt for folk som skal komme seg mellom hjem, jobb, skole, matvarebutikken, fritidsaktiviteter osv. Heldigvis står Drammen kommune foran en stor revisjon av parkeringsstrategien. Her gjelder det at folk følger med og bruker sin stemme i høringen! Mitt råd – selvfølgelig i tillegg til å underskrive på oppropet – er tydelig å uttrykke skepsis til higenen etter at Drammen skal vokse. Vi må isteden arbeide for at Drammen skal bli et bedre og mer bærekraftig sted for byens innbyggere. #fortetting #forutsigbarhet #olehovengen

  John Fr Skaane

  Onsdag 13.06.2018
  La Tårnveien forbli Tårnveien som den er!! Meningsløst å skvise inn flere hus/leiligheter i dette flotte og godt etablerte boligområdet.

  Helge Wetterstad

  Mandag 11.06.2018
  Drammens bratte åssider har mange stikkveier inn/ ned til fradelte tomter. Fungerer om sommeren, men kaos på vinterstid. Det er en aktuell sak i Solsvingen som nå er til behandling i kommunen. Det må kreves reguleringsplan for et egnet område for slike saker.

  Sten Erik Jonassen

  Søndag 10.06.2018
  Enig i det meste men hva i all verden skal vi med ytterligere fortetting? Utvidelse ok men det er da generelt sett tett nok som det er.

  Kai Hornslien

  Lørdag 09.06.2018
  Takk for ditt innlegg. Det er nok mange som deler ditt syn. Ankers Hage er også et eksempel i så henseende, og som Pilares står bak. Det virker som de er spesielt motivert av å rasere rasere eplehagen.

  Håkon Hafnor

  Fredag 08.06.2018
  Dette trenger vi virkelig orden på!

  Lars Bjerkeengen

  Fredag 08.06.2018
  Takk for godt skrevet, og initiativ! Det er flere saker hvor den samme arroganse, ansvarsfraskrivelse og jag etter penger fremkommer. Drammen kommune har en holdning til innbyggere, og Deres eiendom som mangler sidestykke. Verdier og historie er ikke viktig for kommunen. Ankers hage, hvor hagearealnsom var vernet ble fjernet, uten konsekvenser. Å bygge større enheter, som ved å lage valmet tak er nok til å stå i stil med tidligere bebyggelse, er en skam for den fine byen vi bor i. En må heller ikke glemme at Bragernes bydel f.eks, er i klasse 5 når det gjelder utglidningsfare mht kvikkleire. Dette er ihht plan og bygningslovens nok at utbygger «identisfisere tiltak, før kommune og utbygger kan holdes skadefrie for ødeleggelse og skader på annen manns eiendom. Drammen kommune godtar dette derfor som godt nok, selv etter forsvarvarsling om at rundtliggende bebyggelse ikke vil tåle utbygging av f.eks Thornegata 41. Disse politikere og kommunestyrerepresentant har vi dessverre selv valgt.

  Legg til kommentar