Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til ny firefelts motorvei på Sandingane

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Nei til ny firefelts motorvei på Sandingane
  Opprettet: 08.10.2018 av Richard Breen
  Sluttdato for signering: 08.11.2018
  Til våre folkevalgte i Ålesund. Planprogrammet for ny e39 Vegsund-Breivika ble før sommeren vedtatt, og konsekvensutredningen og planarbeidet er godt i gang nå. Så og si alle bemerkninger til planprogrammet gikk i favør av alternativ 1A(hovedalternativet), som innebærer to nye tunnelløp mellom rundkjøringen i Breivika og Blindheimskrysset. Vi mener likevel at det er en reell fare for at Statens Vegvesen vil velge alternativ 2A p.g.a. at «ikke prissatte konsekvenser» historisk sett vektlegges i liten grad. Alternativ 2A ville innebære en utvidelse av dagens anlegg med nye tunneler langs dagens Blindheims og Moatunnel, som vilføre til en total ødeleggelse av friområdet på Sandingane og en dramatiskforverring av støy og luftforurensingen somallerede i dag er betydelig i området mellom de to eksisterende tunnelene. Vi vil på bakgrunn av dette be våre folkevalgte i Ålesund om å vedta at følgende rikspolitiske retningslinjer blir Gjort juridisk bindene i denne saken: -Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging. -T 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. -T 1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga. Grunnen til dette er at det i følge ulike naturvernorganisasjoner, Norsk forening mot støy og Norges astma og allergiforbund er nok av eksempler på veiprosjekt som viser seg å ikke ligge i nærheten av de nevnte retningslinjer ved ferdigstillelse. Det er en reell fare for at det blir tatt for lett på ulike beregninger og tiltak, all den tid det ikke utløser noe juridisk ansvar dersom en ikke klarer å nå de mål retningslinjene beskriver. Mvh  Beboere i området rundt Sandingane
  340 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Anny Hoset

  Torsdag 25.10.2018
  Nei til firefeltsvei på Sandingane