Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krav om at Larvik kommunestyre ber Bane NOR om å utrede et tredje alternativ.

  Larvik, Vestfold og Telemark
  Krav om at Larvik kommunestyre ber Bane NOR om å utrede et tredje alternativ.
  Opprettet: 20.12.2018 av Morten Bakkeli
  Sluttdato for signering: 20.03.2019
  Det er en sterk polarisering i Larvik nå mellom tilhengerne av Indre havn-alternativet og Kongegata-alternativet. Det er splittelser i syn innad i familier, partier og blant venner og naboer. Vi frykter at dette skaper sår, som det tar lang tid å lege. Rune Høiseth er ordfører i en splittet kommune. Kommunestyrets vedtak i saken om framtidig jernbanestasjon kan ved høstens kommunevalg gi seg merkelige utslag i kumuleringer og hvilket parti man velger. Mange kan også velge å sitte hjemme. Selv om ordføreren ikke legger skjul på sine preferanser for Kongegata-alternativet, skal en ordfører virke samlende og ikke splittende. Vi er sikre på at de partiene og de representantene som kjemper for å få utredet et tredje alternativ, er de som kommer til å gjøre det best ved kommunevalget høsten 2019. Vi har vanskeligheter med å tro at Bane NORs to alternativer er de eneste dugelige. Vi føler at Bane NOR stiller Larviks innbyggere et ultimatum og presser dem til å støtte et alternativ som de egentlig ikke liker. Hvis ordføreren og hans kommunestyre-representanter virkelig hadde tenkt på innbyggernes beste, ville de lagt sine egne preferanser til side og arbeidet for en løsning som de fleste innbyggerne kunne støtte. Det betyr å ha bein i nesa og gjøre som Hamar kommunestyre: Der mente også Bane NOR at man hadde lagt fram de beste alternativene, men politikerne hadde is i magen og forkastet dem. Det betyr altså at Bane NOR ikke er ufeilbarlig. Bane NOR er så skråsikker på de to alternativene for Larvik er de beste, men det er når noen er skråsikre at man har grunn til å være skeptisk. Vi vil også minne politikerne i Larvik om at Bane NORs forgjenger, NSB, beordret kommunestyret til å rive 1600-talls bygningen Smithegården i forbindelse med anleggelse av bredsporet jernbane i 1936. NSB tok feil. Smithegården hadde ikke behøvd å bli revet. Bergeløkka-alternativet ble avvist av Bane NOR på folkemøtet, men jeg følte at begrunnelsen ikke kom så klart fram. Bane NOR skylder oss innbyggere i Larvik en god forklaring på hvorfor dette alternativet ble ansett som ubrukelig. Solhaug skriver at den ligger mindre sentralt til enn f.eks. Kongegata. Det skiller bare 390 meter mellom Bergeløkka og Kongegata i strak linje. Hvorfor disse få metrene gjør Bergeløkka mindre sentralt, vet vi ikke. Vi vet at mange larvikinger kan samle seg om Bergeløkka-alternativet og Alfred Andersen-alternativet. Prosjektlederen fortalte at Alfred Andersen-alternativet hadde de samme ulempene som Indre havn- og Kongegata-alternativene. Kanskje noen av de samme, men neppe alle, for jeg tror neppe at Alfred Andersen-alternativet fører til at eldre bygninger i Larvik sentrum blir revet. Hvorfor beholdt Bane NOR Indre Havn-alternativet og Kongegata-alternativet, men ikke Alfred Andersen-alternativet da ulempene var de samme? Hadde det ikke vært opp til oss innbyggere å bedømme dette, når vi blir invitert til å komme med innspill? En mann, Hasar, mente at Alfred Andersen-tomta kunne romme både jernbanestasjon, buss- og drosjeterminal samt en stor park. Han sa også at den lå sentralt til i forhold til Elveveien og ferjeterminalen. Hasar sa at mange av togpassasjerene skulle videre til Hirtshals. Han utelukket heller ikke at Strømstad-fergen om en del år kan bli flyttet fra Sandefjord til Larvik. Det er merkelig at en ferjeterminal og ikke en jernbanestasjon kan ligge litt utenfor sentrum. Vi mener at hver stein bør bli snudd i denne saken. Jeg mener at ordfører og kommunestyre bør sende alternativene tilbake til Bane NOR og be om at man går tilbake til begynnelsen. Selv om det kanskje innebærer ett eller to års arbeid ekstra for Bane NORs folk, har dette betydning 100-200 år framover for Larvik. Hvis Bane NOR mener at man ikke evner å finne andre alternativer, burde man hente inn ny hjelp utenfra fra krefter som tidligere ikke har vært involvert i dette prosjektet. Det er mange selskaper i Norge med stor kompetanse på dette området. Før i tiden kunne man kanskje unnskylde den uvettige raseringen av eldre bygninger med at det var en del av tidens ånd og at man dengang ikke visste bedre. I 2018 burde politikerne være såpass kjent med kulturvern og viktigheten av å bevare en bys historie at noe slikt burde ha vært unngått.
  251 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  20 kommentarer:

  Kristian Stensrud

  Lørdag 29.12.2018
  Jeg vil tro at intensjonen med en ny jernbane, er å betjene hele kommunen/området fra Lardal i nord til Larvik og Stavern i sør. Fra Langangen til Danebo. Det må forutsettes at infrastrukturen til/fra jernbanen er tilrettelagt for adkomst via bil/buss/til fots . Jernbanen skal ha både gods og personfragt. Betjene både næring og fritidsreisende. Det er kun de som er bosatt i umiddelbar nærhet som kan basere seg på å gå til/fra. Geografisk spredning vs kostnader knyttet til hyppig busstransport, tilsier at privatbil vil bli det mest brukte transportmiddel til/fra jernbanen . Larvik har i dag en bystruktur som har satellitter til Nordbyen og Øya. Mulig at Ikea også kommer mellom Sandefjord og Larvik og med det en ny satelitt der. Vi har nærhet til kontinentet via Larvik havn/revet og med mulige utviklingsmuligheter også her. Både på gods og personfrakt . Den gamle bykjernen står overfor utfordringer med hensyn til næringsutvikling og bosetting . Topografi og parkeringsmuligheter er her sentrale . Det er få utviklingsmuligheter arealmessig. En faktor som topografi og vinterforhold er lite vektlagt i debatten. Av de foreslåtte løsninger som er diskutert, vil jeg tro at Alfred Andersen tomta på Torstrand, vil være det beste alternativet. Det er nærhet til opprinnelige bykjerne, havna og Øya. Dersom godstrafikk fortsatt skal være en satsing, vil Torstrand ligge nært transport til/fra havna .Det er topografisk flatt som gjør prosjektet vesentlig enklere og brukervennlig. Det er i området bedre muligheter for parkeringsplasser for privatbiler , busser og taxi. Samt arealer i umiddelbar nærhet for ytterligere utvidelser i forhold tii disse behovene, samt for næring og bebyggelse . På Torstrand har vi også nærhet til videregående skole og forhåpentligvis en fremtidig økning på dette området . Larvik står overfor utfordringer i forhold til alderssammensetning og derfor viktig at også jernbanen ses i sammenheng med ønsket byutvikling på dette området med hensyn til infrastrukur, tilgjengelighet og synergier i forhold til utvikilingsmuligheter . Det er begrensende utviklingsmuligheter i den gamle bykjernen og utviklingen vil derfor komme ned mot havna og mot de nevnte satellittene. Ved å legge stasjonen til Torstrand og tunnel gjennom byen, vil vi skåne bygninger og dagens strukturer. Indre havn vil ikke lenger ha jernbanens begrensinger i forhold til utviklingsmuligheter, estetikk etc, men samtidig ha en nærhet til jernbanen . Ved å lage en tunnel under byen, vil vi muligens berøre Farriskilden . Dette er en vurdering som bør vurderes i forhold til kost vs nytte . Jeg mener at jernbanens plassering er viktigere enn å bevare kilden dersom valget må tas .

  Thomas Nilsson

  Torsdag 27.12.2018
  Gi beskjed når en kan signere

  Kristian Dolven Utklev

  Torsdag 27.12.2018
  I starten på denne siden står det at saken har sluttdato for underskrifter: 20/3-2019. Når jeg prøver å skrive under,står det at siden er lukket.Hvorfor? Det står også at det er avgitt 251 av 200 underskrifter. I reglene står det at 2% må skrive under,dvs nærmere 1000 stk,siden vi nærmer oss 50000 innb. i Larvik.Eventuellt 300 underskrifter til kommunen, 500 til ting ang. fylket. Feiger du ut,Morten Bakkeli ? Kristian

  Stein Sjølyst

  Torsdag 27.12.2018
  Det står at følgende: "Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger#. Hvorfor er den lukket?

  Tor Erik Rismyhr

  Torsdag 27.12.2018
  Enig med Reidar Nordby

  Kathrine Hysing

  Onsdag 26.12.2018
  Jeg har tillatt meg å skrive under. Mitt engasjemang for Larvik er ikke bare flere hundre års slektshistorie, men også min eiendom i Brunlanes der jeg bor halve året. Til saken hører at jeg er helt avhengig av jernbanen for å komme til Larvik. Den siste illustrasjonen i ØP viser hvordan havne-trasséen kommer ut av tunnell rett vest for Herregården og kliner seg inn mot fasaden på Munken. Det ser ubegripelig brutalt ut. Trasséen klipper Storgata i to. Støy og vibrasjoner kan umulig bli småtteri. Det sies at det er Stortinget som har lagt føringer for at den nye stasjonen må ligge i sentrum. Det kan da tolkes på forskjellige måter? Larvik kommune er ikke bare den lille bykjernen under bøkeskogen. Noen har tidligere påpekt at ved oppgraderingen av E18 har BaneNor og politikerne sovet i timen. I planene for Østfoldbanen er det tenkt at bane og motorvei skal kunne gå over hverandre. Slik burde det også vært med stasjon på Bommestad eller Bergeløkka. Å legge om rutene for lokalbussen kan da umulig være så vrient, og parkeringsplasser er en forutsetning for at folk skal kunne benytte jernbanen. Derfor føyer jeg meg inn i rekken som håper fornuften seirer og det blir en omkamp som skåner sentrum og havnen.

  Øystein Kristoffersen

  Tirsdag 25.12.2018
  Alfred Andersen og under bakken. Alt er mulig dersom viljen er tilstede.

  Lars Gunnar Røed

  Tirsdag 25.12.2018
  Bor ikke i Larvik sentrum nå men i Larvik kommune. Har bodd i sentrum i 19 år tidligere. Er jeg stemmeberettiget?

  Roar Danielsen

  Søndag 23.12.2018
  Jernbanen har rasert byen vår en gang, la det ikke skje igjen! Bommestad vil være mitt foretrukne alternativ, Bergeløkka er også en god plassering. Hvis man MÅ velge mellom pest eller kolera så er indre havn å foretrekke framfor Kongegata. Da heller Alfredtomta.

  Mette Skjelbred Sannes .

  Søndag 23.12.2018
  Å legge jernbanestasjonen midt i byen eller Indre havn er ikke en god løsning. Byen vil bli ødelagt. Hvem er stasjonen for ? De som bor i sentrum ? Blir ikke mange passasjere av det. Hvem ellers vil reise med tog til Larvik ? For å besøke byen ? !!!!!!!!!! En kan ikke sammenligne Larvik med Oslo,Bergen og Trondhjem. Vi som bor på utsiden av sentrum ( og det er vel de fleste ) har ikke behov for å snirkle oss inn i sentrum for å ta tog, tvert i mot. Hvor i sentrum skal vi så parkere bilen ? Dessuten kommer Larvik til å vokse utover i alle retninger. Godt jeg har like lang vei til Sandefjord

  Alf Gerhard Gundersen

  Lørdag 22.12.2018
  Thomas Berg og Reidar Nordby : Fullt og helt enig med dere ❤️ Indre havn er fullstendig sykt og Konggata er også lite ønskelig. Bergeløkka er eneste mulige og gode alternativ

  Roy Thomas Johannessen

  Lørdag 22.12.2018
  Dette initiativet kommer desverre altfor sent. Dersom ikke Larvik klarer å enes om noen av forslagene som foreligger innen sommeren, risikerer vi å falle utenfor nasjonal transportplan. Dersom Bergeløkka eller AA tomta var reelle alternativer, skal fortsatt toget gjennom byen og da står man fortsatt over samme utfordringene. Gjennom indre havn eller i tunnell. Pga de geologiske forholdene med mye løsmasser, kan man bare bygge tunnel med byggegrop som igjen raserer store deler av byen. Vi har muligheten til å få frigjort hele indre havn, og den muligheten bør vi gripe med begge hendene. Diskutere urealistiske alternativer nå blir bare en avsporing i forhold til det vi nå burde diskutere. Hva skjer med indre havn dersom dette området blir frigjort, jeg har ikke snakket med noen som synes nedbygging av dette området er en god ide. Vil Banenor eiendom overta Banenor sin frigjorte areal etter flytting av jernbanen, for å realisere verdiene i dette området? Hvorfor ikke frede hele dette området etter at jernbanen er flyttet og lage et flott parkanlegg her, som vi kan være stolte av i generasjoner fremover.

  Jan Åge Hansen

  Lørdag 22.12.2018
  Cellelose fabrikken

  Per Olav Svendsen

  Fredag 21.12.2018
  Byen, og sjøen må vernes mot slike inngrep. Bergeløkka er kun minutter unna. Hva er problemet? Ingen har vondt av å gå noen minutter.

  Morten Bakkeli

  Fredag 21.12.2018
  Det er bare Kommunal- og moderniseringsdepartmentet som formelt kan godkjenne endringer av saksbeskrivelsen. Selv om jeg der kun har skrevet Bergeløkka og Alfred Andersen som framtidige alternativer, bør Larvik kommune også be Bane NOR om å utrede Bommestad-alternativet og alternativet om en framtidig stasjon i fjellet ved Elveveien.

  Morten Bakkeli

  Fredag 21.12.2018
  Hans Boye: Siden du ikke bor i Larvik, kan du dessverre ikke delta i underskriftskampanjen.

  Thomas Berg

  Fredag 21.12.2018
  Bergeløkka er eneste fornuftige alternativ. Deter ikke slik at alle som skal reise med toget kun skal til sentrum, en stor del av Larviks befolkning bor utenfor sentrum, og må da uansett komme seg til toget med bil. Man kan jo vurdere en gangtunell fra feks torget, med rullebånd, opp til Bergeløkka. Traseen burde legges fra Jåberg, nord for Verningen, over Seierstad, og ned i bakken ca ved Grinda. tunell paralellt med E18tunellen, for å komme ut av fjellet under Trudvang. Stasjonen legger man under bakkenivå. Infrastrukturen rundt Bergeløkka burde ikke være vanskelig å få til, nå som man allerede bygger om hele Farriseidet.

  Erik Svensen

  Fredag 21.12.2018
  Etter min mening er det kun Bergeløkka som er et alternativ, den kan bygges helt uten å berøre sentrum og indre havn. I tillegg kan man benytte Verningen korridoren som ikke ødelegger for steinindustrien.

  Hans boye

  Fredag 21.12.2018
  Er utflytta.men fra larvik

  Reidar Nordby

  Torsdag 20.12.2018
  Byen ser ut som den har vært ute for en ulykke for mange år siden. Byen og sjøen bør endelig knyttes sammen, derfor burde Bommestad eller bergløkka tas inn i planen. Dette gjelder fremtiden til en spøkelsesby og skal livet komme tilbake er jernbane stasjonen en del av det som virkelig må flyttes på.

  Legg til kommentar