1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ny skole må bygges på Refstad!

  Oslo
  Ny skole må bygges på Refstad!
  Opprettet: 02.02.2019 av Refstad skole FAU
  Sluttdato for signering: 02.04.2019
  20. juni 2018 ble Refstad skole hastestengt én dag før skoleferien. Denne stengningen ble oppfattet som svært dramatisk, siden det tilsynelatende ble vurdert slik at man av sikkerhetsmessige hensyn ikke kunne utsette stengningen til ferien var begynt. Ganske tidlig ble det klart at skolen ikke kom til å åpne igjen til skolestart, og elevene busses nå til Bredtvet skole, opprinnelig en videregående skole. De 200 elevene som gikk her har måttet flytte til Sogn vgs. Fordi Bredtvet ikke har vært brukt som barneskole har det vært nødvendig å gjøre store endringer - i tillegg til generell oppgradering - både av inne- og uteområder. Denne byggevirksomheten pågår fortsatt. I tillegg har man vært nødt til å sette opp brakker i skolegården, da Bredtvet ikke er stor nok til å romme de ca. 650 Refstadelevene samt ca. 100 ansatte. De direkte berørte i saken, det vil si barna, deres foresatte og de ansatte har etter forholdene taklet situasjonen svært godt, og ledelsen og ansatte ved skolen har gjort en ekstraordinær innsats for at overgangen skulle bli så smertefri som mulig. Likevel begynner familiene nå etter et drøyt halvår å merke slitasje som følge av alt som henger med på lasset av ekstra logistikk og planlegging, samt mindre sosialt samvær, både blant barn, foresatte og kontakt med ansatte. Listen med ulemper kunne fylt flere sider alene. To konsulentselskaper har så langt blitt leid inn for å gjøre undersøkelser. Ganske overraskende kan man lese i den siste rapporten at konsulentselskapet ikke engang har fått noen bestilling fra Undervisningsbygg om å ta stilling til rivningsalternativet, og at Undervisningsbygg planlegger ytterligere undersøkelser frem til mai, på tross av at konsulentselskapet konkluderer med at: «Vi mener at bygget ikke er oppført etter gjeldende standard, og at tiltak må utføres for å sette skolen i stand. Det påpekes at eventuelle utbedringstiltak over fundamentene vil være omfattende, involvere store inngrep og kostnader, og vil trolig ikke gi en fullgod løsning». Undervisningsbygg har uttalt at de planlegger ytterligere utredninger og rapporter frem til sommeren. Vi stiller oss sterkt undrende til at det etter over et halvt år med undersøkelser ennå ikke foreligger en konkret fremdriftsplan. Det vil være en stor underdrivelse å si at denne usikkerheten skaper mye uro blant elever, foresatte og de ansatte. FAU har også fått vite at ett alternativ er å rehabilitere «tilstrekkelig», for deretter å rive og bygge nytt i 2025. Det bør være unødvendig å påpeke at dette alternativet er fullstendig håpløst, både med tanke på det kortsiktige, økonomiske aspektet, men aller viktigst av hensyn til elevenes og de ansattes skole- og arbeidsmiljø. Hvor betryggende vil det være for foresatte å sende barna sine til en skole som ble bråstengt av sikkerhetsårsaker, deretter pusset opp «tilstrekkelig» og vurdert som trygg nok? Og hvor mange utredninger må det lages og hvor mange konsulenter må det leies inn for å komme frem til den innlysende løsningen; at skolen må rives, og et nytt bygg planlegges i samråd med elever, FAU, Driftsstyret og de ansatte? Det er svært opprørende at elevenes beste ikke er tatt hensyn til i vurderingene som er gjort hittil. De fortjener et permanent, godt fungerende skolebygg, og prosessen med å rive og planlegge ny skole bør starte så raskt som mulig. Vi krever å bli invitert med i fremtidige møter med byrådet for å få fram elevperspektivet i planleggingen fremover! Hilsen elever og foresatte ved Refstad skole
  843 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  20 kommentarer:

  Godtfred Bøen

  Tirsdag 05.02.2019
  -Det er en meget alvorlig sak at Oslo kommune pga dårlig arbeid har påført 650 skolebarn og deres foreldre både en sikkerhetsrisiko og store ekstra belastninger i hverdagen. Det skulle være en selvfølge når kommunen bygger en barneskole at sikkerhet er ivaretatt. 650 barn tilbrakte hverdagen sin i en bygning som på et tidspunkt var ansett å ha så dårlig strukturell integritet at den måtte hastestenges. Dette er en skam og en skandale og så langt har ingen ansvarlige måttet ta konsekvensen av dette eller endog i det hele tatt måttet svare for det i offentligheten. - Løren og Refstad skolekorps var opprinnelig lovet av Oslo kommune at de skulle betale for transport til Bredtvet skole ifm øvinger. Oslo kommune trakk senere tilbake denne lovnaden. Foreldre som skal levere og hente til øvinger må potensielt ut med 200 kr i bompenger pr uke til fellesøvelse og individuell øvelse siden Bredtvet ligger utenfor bomringen. - Undervisningsetaten kan fortsatt (5 mnd etterpå) ikke gi noe svar på hva som var årsaken til at skolebygningen måtte stenges. Heller ikke foreligger det planer om riving og bygging av ny permanent skolebygning. - Skolebygningen var oppført som en billig midlertidig løsning, en modulskole/ brakkeskole/ paviljongskole. Det var et klart premiss at dette var en midlertidig løsning. Første byggetrinn kostet 95 mill kr. Normalt koster en skole med en slik størrelse 300 mill kr. Fortjener ikke lokalmiljøet ved Refstad skole at det snarest besluttes å oppføre en ny permanent skolebygning med god bygningsmessig og estetisk kvalitet, og ikke minst med god sikkerhet for barna? - Oslo kommune har for lang tid siden godkjent en meget omfattende byggeaktivitet og fortetting i nærområdet rundt Refstad skole. Det burde normalt også ha betydd langsiktig planlegging av skolekapasitet og ikke minst planlegging og bygging av idrettsanlegg/gymsaler/svømmehaller. Refstad skole ble bygget i hurten og sturten og gymsaler ble det ikke tenkt på. Plastboblehallen til Hasle-Løren idrettslag ble brukt av Refstad skole, men den er ikke stor nok til å romme alle de barna som nå vokser opp i nærmiljøet. I regnvær, vind og kulde ble barna, pga manglende gymsaler, kommandert ut til FYSAK (fysisk aktivitet). Oslo kommune burde for lengst ha realisert de to flerbrukshallene som barna i nærområdet lenge har vært lovet. - Hvis man ser på helheten i hvordan Oslo kommune har behandlet lokalbefolkningen ved Refstad skole mht skole- og idrettshaller så ser det ikke bra ut. Den politiske ledelsen i Oslo kommune burde svare på hva de tenker å gjøre for å legge til rette for anstendige løsninger til barn og unge som sokner til Refstad skole. -21. august 2005 hadde VG en artikkel om den nye skolebygningen under overskriften "Turbo-Torgeirs skryteskole". I denne artikkelen skryter daværende skolebyråd Torgeir Ødegård bl.a. over hvor billig den nye modulskolen hadde blitt. Kostnaden på 95 mill var mindre enn en tredjedel av de 300 mill det vanligvis koster å bygge en ny skole. I dag betaler foreldre og barn i nærområdet rund Refstad skole prisen for Torgeir Ødegårds billige hastverksløsning. I 2005 kunne man lese følgende i VG: "På kun ett år står modulskolen Løren ferdig. I morgen tidlig går 450 elever samlet opp fra den gamle skolen til den nye. - Da er den klar for skolestart, sier Turbo-Torgeir Ødegaard, byråd i avdeling for barn og utdanning i Oslo. - Rekordrask tid, til en brøkdel av prisen, skryter Ødegaard. Han viser til at vanlige skoler koster rundt 300 millioner kroner å bygge. Elevene ved gamle Løren skole hadde en hverdag på en nedslitt skole, preget av støv og støy. - Skolen lå forferdelig til, bare ti meter fra en av Oslos mest trafikkerte veier, vi måtte gjøre noe raskt, forteller Ødegaard. En statlig eid eiendom kun 500 meter fra den gamle skolen åpnet muligheten for å bygge ny. - Skolen ble planlagt for et år siden, og byggingen startet i januar. Etter litt over syv måneder står den nå ferdig til å ta imot 450 elever til skolestart. Skolen er bygd som et byggeklossystem. - Ferdigbygde brakker, eller moduler med vegg og gulv, ble transportert fra Sverige, sier Marit Thorsen i Undervisningsbygg i Oslo kommune. - Denne måten å bygge skoler på er relativt ny i Norge, forteller Thorsen. - Når en ser hvor bra nye Løren skole er blitt, på så kort tid, bør man vurdere å opprette flere skoler av denne typen, sier skolebyråd Ødegaard."

  Monika Hjerpset

  Tirsdag 05.02.2019
  Påse nå at de.når de bygger ny, har plass till alle barna, også de som må ha egne rom og skjermes i deler av undervisningen. Vi opplevde at det måtte vi selv søke om.når de bygget den forrige skolen, ennda barnet vårt var elev ved den.gamle skole. Hun måtte faktisk skifteskole fordi den nye Løren skole/ Refstad ikke hadde planlagt for at de hadde elever med spesielle behov. På alle skoler i dag, går det elever som må skjermes i perioder av dagen, el trenger annen undervisnings form i noen fag. Å ikke ta dette med i byggingen, er diskriminerende og ekskluderende, ikke minst mistet vår sårbare datter klassen sin.

  Monika Hjerpset

  Tirsdag 05.02.2019
  Påse nå at de.når de bygger ny, har plass till alle barna, også de som må ha egne rom og skjermes i deler av undervisningen. Vi opplevde at det måtte vi selv søke om.når de bygget den forrige skolen, ennda barnet vårt var elev ved den.gamle skole. Hun måtte faktisk skifteskole fordi den nye Løren skole/ Refstad ikke hadde planlagt for at de hadde elever med spesielle behov. På alle skoler i dag, går det elever som må skjermes i perioder av dagen, el trenger annen undervisnings form i noen fag. Å ikke ta dette med i byggingen, er diskriminerende og ekskluderende, ikke minst mistet vår sårbare datter klassen sin.

  Helene Luong

  Tirsdag 05.02.2019
  Tragiske saker. Trenger nytt trygd skole til alle barna !

  Leith murtatha

  Mandag 04.02.2019
  Mange unnskyldninger og skolen har lurt oss siden viste om problemet men likevel sender de opptaksbrev for familer. Buss ordningen er så dårlig. Veiene til bussholdeplassen er så vankelige og vi må stå på tror dere at vi er maskiner. Vi har ikke noe valg og det er bare det.

  Suthan Vivekananthan

  Mandag 04.02.2019
  Stå på FAU

  Ronny Tomter

  Mandag 04.02.2019
  0584

  Marija Krpan

  Mandag 04.02.2019
  0598

  Øyvind Sæter

  Søndag 03.02.2019
  En liten klargjøring er på sin plass, fra en byggingeniørs ståsted. Det må skilles mellom midlertidig bruk og permanent bygg. Alle bygg som skal stå mer enn 3mnd er permanente i Plan og Bygningslovens forstand. Alle bygg har dermed de samme krav til sikkerhet og levetid (50 evt 100 år), selv om eiger planlegg å bruke bygger kun i en kort tid (midlertidig). Refstad skole ble byggd med de samme krav til levetid og sikkerhet som andre skolebygg i samme periode (permanent bygg)... selv om Undervisningsbygg kun evt planla å bruke den i "kortere" tid (midlertidig bruk) Byggningsfeil og "egnethet" til planløsning etc er en annen sak.... men kvalitetsmessig de bygget satt opp som et permanent bygg, slik loven krever.

  Hans Vold Husum

  Søndag 03.02.2019
  Nesten 400 underskrifter på 24 timer! Tydelig at folk er enige og engasjerte i saken! Takk til FAU.

  Rolf-Thore Johansen

  Søndag 03.02.2019
  Har Undervisningbygg latt bygge en skole som er underdimensjonert, selv om den er midlertidig? Dette er ikke mindre enn en skandale og burde få konsekvenser for organisasjonen og leverandørene. Det falt nylig dom i tilsvarende på Vestlandet, hvor den som hadde designet bygningen ble dømt til å betale erstatning. Elever, foresatte og ansatte burde oppnå tilsvarende.

  Torunn Graftås (leder i Refstad skole FAU)

  Søndag 03.02.2019
  Hei Hanne, Det ble sannsynligvis "glemt" i 2008, da det ble søkt om -og godkjent- at den skulle omgjøres til permanent skole. :-P (Slik som også paviljongen er omgjort fra midlertidig til permanent...)

  Hanne Westgård

  Søndag 03.02.2019
  Som naboer til byggeprossessen av Refstad skole ( tidligere Løren skole ) ble vi fortalt at dette var et midlertidig skolebygg, som skulle fungere frem til "Gamle" Løren skole ble gjennåpnet. I ettertid har det blitt bygget i høyden ( på noe som muligens ikke er dimensjonert for det) Hvem er det som har "glemt" at dette er et midlertidig bygg?

  Vidar Hauge

  Lørdag 02.02.2019
  Hvor mange vurderinger skal de ha? Hvor mange år skal de få holde på å vurdere? Er vel bedre å få fortgang her og få bygget en skole med en tilhørende gymsal. På meg virker det som om de kun er ute etter å trenere denne saken og bruke unødvendig mye penger på tull. Få media med i kampen for en ny skole.

  Bjørghild Thomassen

  Lørdag 02.02.2019
  Det pleier å komme mer fart i saker når media tar det opp. Tragisk at det skal ta så lang tid. Mitt barnebarn som skulle begynne på Refstad vil antagelig være ferdig på barneskolen før Refstad skole igjen er tilgjengelig .

  Torunn Graftås (leder i Refstad skole FAU)

  Lørdag 02.02.2019
  Tusen takk, dette engasjementet gir meg masse energi til å fortsette arbeidet! :-) Og så har jeg jo mange flinke folk med på laget da, Frode… ;-)

  Frode Midtgård

  Lørdag 02.02.2019
  Veldig bra. Du gjør en veldig grundig jobb som leder av FAU.

  Torunn Graftås (leder i Refstad skole FAU)

  Lørdag 02.02.2019
  FAU er helt enig! Jeg har avtale med NRK Østlandssendingen om at de skal kontakte meg i løpet av helgen. Har også andre medier klare "på lista" om ikke NRK biter på. FAU har skrevet et brev til alle foresatte (sendt til klassekontaktene som skal videresende), der vi skriver mer om planene våre fremover. Det er bare å følge med! ;D

  Jon Marius Myhre

  Lørdag 02.02.2019
  Dette burde komme ut i media, så kansje det blir litt fortgang på sakene. Ikke holdbart at de må bruke så lang tid på nye undersøkelser og rapporter, hvis de alikevell mener skolen til syvende og sist må rives er det vel ikke noe å lure på, det må settes igang med prosjektering av ny skole NÅ.

  Frederick kyrre Teisbo

  Lørdag 02.02.2019
  Tragiske saker. Som skrevet, listen kan bli lang.