Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  NEI til EU´s “Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet”

  Møre og Romsdal
  NEI til EU´s “Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet”
  Opprettet: 22.02.2019 av Ciprian Pater
  Sluttdato for signering: 22.03.2019
  Vil du, at kommuner og Stortinget skal melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak? Da kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet. Dersom statlige myndigheter eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å melde fra om det til EU-kommisjonen. Regjeringen er den utøvende makt, hvilket vil si at den «styrer Norge» på bakgrunn av vedtak og fullmakter fra Stortinget. Stortinget er Norges parlament og vedtar dermed budsjett, lover og planer og retningslinjer for statens virksomhet og virkeområde. Stortinget har kompetanse til å vedta skatter og avgifter, og vedtar årlig Statsbudsjettet som fastsetter hvordan regjeringen kan bruke pengene. Det er Stortinget som avgjør oppgavefordelingen mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Stortinget er klageinstans når det gjelder klager om stemmerett og retten til å avgi stemme. Stortinget har mulighet til å legge ut saker til rådgivende folkeavstemninger, men siden det ikke finnes et fast lovverk for folkeavstemninger har reglene endret seg for hver avstemning. Det har flere ganger vært foreslått å omtale folkeavstemninger i Grunnloven, men hittil har ikke dette fått gjennomslag i Stortinget. Det norske politiske systemet er et representativt demokrati, eller indirekte demokrati: Folket stemmer direkte ved valg, og de representantene som velges inn i storting, fylkesting og kommunestyrer, styrer på vegne av folket. Spørsmålene ingen nå stiller er; er dette virkelig det norske Sosial Demokratiet? Er de folkevalgte godt nok opplyste i Stortinget, om folkets egen frie vilje i denne allvorlige saken? «Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO. Jeg ber herved om underskrift fra 500 personer i fylket, for et NEI til EU´s “Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet”. Dette må være et krav fra lokal demokratiet, slik at en klar signal sendes fra Fylkestinget i Møre og Romsdal til Stortinget, om at de folkevalgte har rett på sin stemme, ukontrollert og uforandret siden 1884!
  29 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.