Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til utbygging på Kurlandtoppen

  Sarpsborg, Viken
  Nei til utbygging på Kurlandtoppen
  Opprettet: 02.07.2019 av Tove Aasberg
  Sluttdato for signering: 02.08.2019
  En utbygger ønsker å rive 2 eneboliger i Rabben på Kurland og bygge blokker/leiligheter. Kurland fremstår i dag som et meget godt planlagt område. Det er områder med eneboliger, områder med rekkehus og områder med blokker. Det er en veldig tydelig struktur. Strukturen er lesbar. Rabben ligger på toppen av Kurlandberget/Landeberget. Her er strøkskarakteren enebolig. Det er eneboliger i 1 etasje evt. med underetasje. Flere av boligene har valmet tak som demper inntrykket. Dette området er synlig fra store deler av byen. Blokker og rekkehus her, vil bryte eksisterende struktur. I hht kommuneplanens arealdel § 4.14, heter det: "Ethvert tiltak skal planlegges, prosjekteres og utformes på en slik måte at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Tiltaket skal tilpasses områdes bruk, struktur, og naturgitte forhold". Vi ser det som umulig å klare å følge kommuneplanen på dette punktet ved å bygge ut toppen av Kurlandberget . Kurlandberget er synlig over store deler av Sarpsborg og en utbygging her er svært eksponert. Tomtene er dessuten meget bratte. Det kreves enorme mengder sprengning og tilkomsten og nok uteoppholdsareal (MUA) vil bli en vesentlig utfordring. Det blir et betydelig inngrep i naturen/kulturlandskapet. Infrastrukturen er også en utfordring ved å bygge ut her: - Rabben er kun 4,5 meter bred. Den er altså dimensjonert for kun 1 felt. 2 mellomstore biler kan ikke møtes på denne veien. Det er umulig å utbygge for mange leiligheter - uten å utvide denne veien. - Rabben har ledningsnett fra 1965. Ledningsnettet er lagt med for dårlig fall - slik at avløpsnettet må spyles et par ganger i året. - Slukkevann. Det er ikke kapasitet nok. - Overvann. Det er dårlig med infiltrasjon i grunnen på de angjeldende tomtene som stort sett er fjell i dagen. - Avkjøringen ved Olsokveien/Østagløtt er tidligere tatt opp som dagens trafikkfelle i Sarpsborg. Selve byggeprosessen og anleggsplassen vil også være en utfordring. Bygging her vil medføre store sprengningsarbeider og mye anleggstrafikk. Veien her er skolevei for barn, og anleggstrafikken være en utfordring i disse smale veiene. Det må tenkes på HMS. Hva er meningen med å rive 2 flotte eneboliger. Boligen i Rabben 4 er dessuten svært solid bygget og godt vedlikeholdt. Tenk hvor mye rive- og byggeprosessen belaster klimaet. Det er klimakonsekvenser for hver gang det kommer inn en rivesøknad. Såkalt "fortetting" her, monner lite i det store bildet, men ødelegger svært mye. En mer effektiv og hensiktsmessig utbygging, kunne vært mye enklere, rimeligere, mer estetisk på mange andre steder i kommunen - uten å gå på bekostning av lokalmiljøet. Det er nå innhentet underskrifter fra nesten 400 personer, som sier nei til utbygging på Kurlandtoppen.
  1 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar