1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Telemark må melde seg inn i "4 per 1000"

  Telemark
  Telemark må melde seg inn i "4 per 1000"
  Opprettet: 14.08.2019 av Spire Bø
  Sluttdato for signering: 30.11.2019
  [English translation down below] Spire oppfordrer Telemark til å bli del av det franske initiativet “4 per 1000”. Dette vil sende et viktig signal om at sammenhengen mellom jord, klima og mat blir tatt på alvor. Hva er “4 per 1000”? “4 per 1000” er et initiativ for å øke innholdet av karbon i verdens matjord, presentert av Frankrike på FNs klimaforhandlinger i 2015. Det er et frivillig initiativ for stater, lokale myndigheter og organisasjoner som ønsker å jobbe for å øke innholdet av karbon i verdens landbruksjord. Navnet «4 per 1000» refererer til å øke karboninnholdet i landbruksjord med 0,4 prosent per år, der målet er å bidra til økt matsikkerhet globalt og sikre at landbruket tar større del i kampen mot klimaendringene. Hvorfor er det viktig? Matjord trues globalt av nedbygging, erosjon, forurensing, forsalting, flom, jordras, redusert humusinnhold, pakking og tap av biologisk mangfold. Jordvern handler derfor ikke kun om nedbygging av matjord, det handler også om å bruke jorda vi har på en skånsom måte, slik at vi også i fremtiden har tilgang på fruktbar jord. Jorda er for eksempel viktig som flomregulator og kan rense vannmasser for forurensing. I tillegg er jorda hjem til mange sopparter, bakterier og annet mikroliv, som resirkulerer næringsstoffer for planter. Økt karboninnhold i jorda vil både bidra til et mer produktivt jordbruk og et jordbruk som er bedre rustet mot klimaendringer, gjennom at jorda holder bedre på vann. Et jordbruk som lagrer karbon er et jordbruk som spiller på lag med alle de milliarder av mikroorganismer som lever i jorda, noe vi vinner mye på. Videre er en bærekraftig jordforvaltning avgjørende for matproduksjon i fremtiden, og vil med muligheter for økt karbonbinding kunne gi et betydelig bidrag mot skadevirkningene av klimagassutslipp. Et mål om å øke karboninnholdet i norsk matjord må bli et av landbrukets klimatiltak. Vi vil: At Telemark blir en del av det franske initiativet “4 per 1000”. At Telemark setter i gang konkrete tiltak for å legge til rette for økt opptak av karbon i jord. English Translation: Spire is encouraging Telemark to be a part of the french initiative "4 pr 1000." This is to send an important signal on the connection between topsoil, climate and food, and the seriousness of the matter. What is "4 pr 1000"? "4 pr 1000" is an initiative to increase the amount of carbon in the world's topsoil. This is presented by France at the UN Climate Change Conference in 2015. It is a voluntary initiative for states, local authorities and organizations that want to work with the amount of carbon in the world's agricultural land. The name "4 pr 1000" is referring to increasing the amount of carbon in agricultural land with 0,4 percent per year, where the goal is to increase the global food safety and insure that the agricultural lands have got a bigger part to play in the fight against climate change. Why is it important? Topsoil is threatened by degradation, erosion, pollution, salinization, flood, landslides, reduced amount of humus, and loss of biological diversity. As you can see, the protection of the soil is about more than just degradation of topsoil, but also to use our soil in a gentle way, so we still have fertile soil in the future. The soil is important for flood regulations and can also cleanse water, to combat pollution. Besides, the soil is also home for many fungus species, bacteria and other micro life organisms that recycle the plant nutrients. In increasing the amount of carbon in the soil, it will contribute to more productive agriculture that is prepared for the future, because the soil will keep the water much easier. An agriculture that keeps most of its own carbon, will be better for the millions of microorganisms that live in the soil, something that also we can benefit of. A sustainable management of agriculture is decisive to future food production, and with a better carbon binding will also contribute to regress the greenhouse gas emissions. The goal is to increase the amount of carbon in the topsoil, have to be one of the agriculture’s main climate measures. We seek: Telemark to be a part of the French Initiative "4 pr 1000" Telemark to start concrete measures to make it easier to increase the amount of carbon in the soil.
  55 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.