Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til kulturhus i Vestgrensa 2

  Oslo
  Ja til kulturhus i Vestgrensa 2
  Opprettet: 12.09.2019 av Cilje Sunde Rolfsjord
  Sluttdato for signering: 12.11.2019
  Ja til kultur i Vestgrensa 2! Vi krever detaljregulering av bygget til kulturformål og allmennyttige formål! Vestgrensa 2 er et signalbygg i Ullevål hageby med stor kulturhistorisk verdi. Bygningen har blant annet huset Ullevål kino, ungdomsklubb og aktiviteter for barn. Nåværende eiere har ønsket å gjøre om bygget til hybelhus, men folk i nærmiljøet har protestert, og Byantikvaren har heldigvis gått imot planene. Det er et stort behov i lokalmiljøet for et forsamlingshus for kulturaktiviteter og tilbud til barn og unge. Bystyret må sørge for at de unike mulighetene som finnes i bygget ikke ødelegges for fremtiden ved å sørge for at Vestgrensa 2 detaljreguleres til allmennyttige formål og kulturformål. For å sikre etablering og drift, må det bevilges midler fra kommunen. Bydelsutvalget i Nordre Aker vedtok enstemmig 7. februar 2019 støtte til å utnytte Vestgrensa 2 til lokalt forsamlingshus med ulike aktiviteter "i et område som i dag har få felles større møteplasser". Byantikvaren fraråder også i sin uttalelse av 15. februar 2019 planen om seksjonering til studenthybler: "Etter Byantikvarens vurdering bør en eventuell oppgradering av Ullevål kino ha som formål å styrke kino- og forretningsbyggets særpreg og dets kulturhistoriske funksjon som fellesskapsbygning." John Colletts plass der Vestgrensa 2 ligger, er utvalgt til "torg og møteplass" i kommunedelplanen og står foran en oppgradering til flere millioner kroner. Vi mener plassen og bygningen må sees som en helhet, der aktiviteter på plassen og i bygget kan berike hverandre gjensidig og skape et levende bymiljø med rom for ulike kulturelle, ideelle og kommersielle aktiviteter. Å privatisere tilgangen til bygget, lukker mulighetene for dette. Vi ønsker ikke at private utbyggeres interesser skal få styre byutviklingen, men at politikerne gjennom regulering av plassen og bygningen, sikrer åpne planprosesser som ivaretar lokalmiljøets interesser og behov. Vi krever også at kommunen må sørge for lokalmiljøets behov for et møtested ved å bevilge penger til etablering og drift av kulturhuset. Vi trenger minst 300 underskrifter for at forslaget skal bli behandlet i Bystyret. Skriv under på oppropet og la lokaldemokratiet virke! Foreningen Colletts Kulturhus
  452 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Wiggo Kampmann

  Lørdag 21.09.2019
  Kan Oslo Kommune pålegge en privat huseier å drifte en bygning etter kommunens forskrifter uten å få økonomisk kompensasjon for det?

  Eva Nyeborg

  Torsdag 12.09.2019
  Ja til kulturhus i Vestgrensa