Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp bygging i Trondheimsveien 301

  Oslo
  Stopp bygging i Trondheimsveien 301
  Opprettet: 06.11.2019 av Dag Tveit Bråthen
  Sluttdato for signering: 10.12.2019
  Linderud og Omegn Vel (Stiftet 1914) vil med denne henvendelsen be Bystyret omgjøre Plan- og bygningsetatenes (PBE) rammetillatelse hvor Boligbygg kan føre opp to boliger i Trondheimsveien 301-303, beregnet på rusmisbrukere og psykisk syke. Rammetillatelsen er klaget inn for PBE og Fylkesmannen. Rammetillatelsen er fremmet på gamle og uaktuelle reguleringsplaner. Bydelsutvalget i Bydel Bjerke har i møter 14.3. og 10.10. 2019 enstemmig vedtatt «Bydelsutvalget mener at eiendommen er uegnet for boligbygging. Det foreslåtte tiltaket vil være til ulempe, både for de vanskeligstilte personene tiltaket er beregnet på, beboerne i den nærliggende boligen for personer med autisme, og det etablerte nabolaget i Brobekkveien». Bydesutvalget ba også bydelsadministrasjonen finne alternative tomter, noe de hittil ikke har startet på. Det skal bygges tusenvis av boliger framover i bydelen. Statens vegvesen, i brev av 30.9.2019, anbefaler IKKE å gi dispensasjon fordi tomtene ligger i rød støysone. Her gir Oslo kommune dispensasjon for å ødelegge gammel vegetasjon i sine egne utbyggingsplaner. Samtidig er de restriktive når private utbyggere søker dispensasjon. Vektlegging av grønn struktur gjelder ellers, men ikke her ? Hva med fortsatt å benytte Refstadveien 100 (12 etg) til omsorgsboliger for bydelens svakere grupper? Tomtene i Trhvn ble anlagt som boligtomter på 1930-tallet, og er senere «automatisk» ført videre i nyere reguleringsplaner. Ingen har tidligere tatt «bryet»/omkostningene med omregulering til grønt-/friområde. Etter utbygging av Trondheimsveien på 1960-tallet ble mye av tomtearealet en veifylling. Man anså veiskråningen som uegnet for boliger. Restarealet er bratte (helling 1:3) og har smale arealer. Byggene kun kan være vel 5 m dype for å holde seg innen byggegrensene mot Trhvn og naboer. (Se foto) Kommunen bekostet på 1970-tallet kjøp av trær, og Linderud og omegn vel plantet disse på dugnad. Hensikten var at trærne skulle «drikke» mye av overflatevann og vannet i gamle bekkedrag, og være buffer mot støy- og støvplager fra Trhveien. Området har mange store, majestetiske trær, alm og lind, som må hugges hvis vei og bygg skal etableres. De gamle reguleringer fra 1996 og 2006 for adkomst og boliger på Trondheimsveien 301- 303 er ikke lenger relevante, men må anses som utdatert, De omtaler ikke behovet for grønn struktur og bevaringsverdige trær. Ny reguleringsplan med fokus på grønne verdier må evt. utarbeides. Vi anser, som Bjerke bydelsutvalg, at disse tomtene ikke er egnet for formålet. Vi anser de negative følgene av dispensasjon og byggetillatelse til å være større enn fordelene. • Vi ber om at Bystyret annullerer PBEs rammetillatelse for bygging i Trhvn 301-303. • Vi ber om at angj. vei og tomter omreguleres til fri/grøntområde. Vi viser ellers til tidligere uttalelser sendt Plan- og bygningsetaten. For Linderud og Omegn Vel Dag Tveit Bråthen leder Linderud og Omegn Vel c/o Dag Tveit Bråthen, Refstadveien 38, 0589 Oslo tlf 93 00 88 75
  264 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Ellen Eliassen

  Onsdag 13.11.2019
  Stopp bygging i Trondheimsveien 301

  Thomas Riiser

  Søndag 10.11.2019
  Finn bedre alternativer.