Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Sak 14/2077-41 Utredning av tomt til lavterskelboliger knyttet til rusproblematikk.

  Ullensaker, Viken
  Sak 14/2077-41 Utredning av tomt til lavterskelboliger knyttet til rusproblematikk.
  Opprettet: 08.12.2019 av Ragnhild Aass
  Sluttdato for signering: 22.12.2019
  Vi viser til sak 14/2077-41 Lokalisering av omsorgsboliger. 1. Vi krever at lokalisering av disse omsorgsboligene vurderes på nytt og behandles i kommunestyret, da vedtaket om lokalisering er besluttet på mangelfullt grunnlag. 2. Vi krever at valg av lokalisering av disse omsorgsboligene skal vurderes basert på reelle konsekvensutredning og ROS-analyser av berørte boområder, inkl. omkring-liggende uteområder, friarealer, skolevei, skole og flerbrukshall. 3. Lokalisering av denne type boliger må sees opp mot kommunens strategiske planer for å sikre en helhetlig planlegging. Begrunnelse: 1. Vi krever at lokalisering av omsorgsbolig med døgnbemanning for de eldste, kroniske rusmisbrukere og de med sammesatte lidelser, vurderes på nytt da vedtaket om lokalisering er besluttet på mangelfullt grunnlag. - Det er ikke gjennomført en konsekvensutredning før vedtaket ble gjort. - Det er ikke nevnt at man tidligere HAR gjort en ROS analyse, der Gamle Algarheim Skole ble vurdert som ikke anbefalt. Denne konkluderte bl.a. med at brukergruppen kan redusere tryggheten for barn og unge rundt skole, leke og oppholdsarealer, samt beboere i nærmiljøet. Siden den gang har man vedtatt å bygge ut skole og flerbrukshall, noe som ytterligere øker antall barn og unge som vil oppholde seg i området på ettermiddag/kveldstid. - 2 av 4 kriterier som er brukt for å velge lokasjon, kan ikke ansees som kriterier, men er en stk. forutsetning og en stk. mulighet. Noe som vil gjøre enda flere lokasjoner egnet. - Det fremstår i sakspapirene som at reelle kriterier brukt er "ikke 80 km/t sone" og "ikke flomutsatt"... Dette er de to punktene som har stoppet tidligere valgte lokasjoner... Dermed skulle det være flust av tilgjengelige egnede tomter for dette formål. 2. Vi krever at valg av lokalisering av disse omsorgsboligene skal vurderes basert på reelle konsekvensutredning og ROS-analyser av berørte boområder, inkl. omkring-liggende uteområder, friarealer, skolevei, skole og flerbrukshall. I tråd med plan- og bygningsloven § 4-2, skal planer behandles etter forskrift om konsekvensutredning 2017-06-21-854 når det angår kommuneplanens arealdel eller kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål. En slik omdisponering og ombygging av eiendommen, vil falle inn under vilkåret for å gjennomføre en konsekvensutredning. Vi krever derfor at det gjennomføres en konsekvensutredning hvor ikke bare det blir vurdert egnetheten til den foreliggende tomta for formålet, men også virkningene for samfunnet på Algarheim blir utredet i tråd med bestemmelsene i konsekvensutredningsforskriften. Da med spesielt fokus på å ivareta barn og unges trygghet og interesser i kommunens planarbeid. Her må faginstanser innen rusforebyggende, helse, politi og andre relevante faginstanser inkluderes i utarbeidelsen av konsekvensutredningen, og lokalutvalg, FAU, KFU, Idrettsrådet, naboer og andre må få den til høring. Viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 3. Lokalisering av denne type boliger må sees opp mot kommunens andre strategiske planer for å sikre en helhetlig planlegging. Dette gjelder også overordnet ROS analyse som identifiserer PLIVO som sannsynlig, skole som sannsynlig åsted og psykose/psykisk ustabile personer som sannsynlig utløsende årsak. Som DSBs veileder for ROS analyser anbefaler skal man bl.a. vurdere - Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. - Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkring-liggende områder. Vi minner om at Algarheim skole og flerbrukshall blir et fantastisk flott anlegg som kommer til å bli benyttet av eldre, voksne og barn og unge både på dagtid og kveldstid hele året rundt. Viser til kommunens egen beskrivelse av viktigheten av Nærmiljø, barn og unges oppvekstmiljø i kommunens planforslag for Kommuneplan 2019-2030: "Siden nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge vil planene for utviklingen av Ullensaker få store konsekvenser for denne gruppen. Det må avsettes tilstrekkelige arealer til lek og aktivitet for barn og unge i ulike aldersgrupper. Arealene må også ha og kvalitet og oppleves trygge og inkluderende for målgruppen."
  383 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Jalil Vahedi

  Søndag 08.12.2019
  Der er barne skole og skal ikke bygges for omsorg boliger for tynge rusmisbrukere.

  Legg til kommentar