1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ angående Vikens eierskap i Zephyr AS

  Østfold
  Innbyggerinitiativ angående Vikens eierskap i Zephyr AS
  Opprettet: 08.02.2020 av Dag Bremnes
  Sluttdato for signering: 08.03.2020
  Som innbyggere i Viken fylkeskommune henvender vi oss til våre politikere i Viken fylkesting for å få tilslutning i saken angående Viken sitt eierskap i vindkraftselskapet Zephyr AS via Østfold Energi med sine 50% A-aksjer. En slik tilslutning mener vi vil samsvare med hva Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti uttaler i sin samarbeidsplattform for Viken fylkeskommune der det bl.a. heter: «Viken fylkeskommune skal si nei til bygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder. Støtte opp om kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker.» Selv om Zephyr ikke har utbygging av vindkraft i Vikenområdet, og heller ikke har slike planer så langt vi kjenner til, forutsetter vi at Vikens samarbeidsavtale også gjelder overfor andre fylker og kommuner når disse selv ikke vil ha vindkraft. Vi ber derfor Viken fylkesting ta stilling til våre krav og iverksette nødvendige tiltak: 1. Viken fylkeskommune skal aktivt medvirke til at Zephyr AS, via Østfold energi sitt eierskap, avbryter utbygging eller planer om utbygging av vindkraftindustri i områder der berørte kommuner og befolkning motsetter seg dette. 2. Viken fylkeskommune skal aktivt medvirke til at Zephyr AS, via Østfold energi sitt eierskap, slutter med sine pågående handlinger for om mulig å anlegge vindkraftindustri når befolkningen og deres politiske organer selv ikke ønsker slik utbygging. Med sitt betydelige eierskap i Zephyr AS mener vi Viken fylkeskommune har store muligheter til å påvirke Zephyrs vindkraftsatsing som en av de største aktørene i Norge. Vi vil bemerke at Zephyr selger noen av sine prosjekter videre til utenlandske selskaper. Et eksempel på dette er Tellenes Vindpark, som Zephyr AS solgte til BlackRock. Den vedlagte artikkelen fra TV2 viser hvordan store verdier flyttes ut av landet, uten at Norge eller vertskommuner får inntekt fra vindkraftverket. (https://www.tv2.no/spesialer/longread/vindparadiset) For orden skyld nevner vi Zephyrs prosjekter så langt vi kjenner til dem: I drift: - Mehuken Vindkraftverk, Vestland. Driftet siden 2006 på vegne av Kvalheim Kraft. - Midtfjellet Vindkraftverk, Vestland. Idriftsatt 2013. - Tellenes Vindkraftverk, Rogaland. Idriftsatt 2017. Solgt til BlackRock. - Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk (Nordlys Vind), Troms og Finnmark. Zephyr drifter på vegne av Prime Capital og eierselskapene, høsten 2019. Konsesjon gitt og evt påklaget: - Dalsbotnfjellet Vindkraftverk, Vestland. Konsesjon under klagebehandling i OED. - Guleslettene Vindkraftverk, Vestland. Solgt til BlackRock. Zephyr skal drifte på vegne av eieren Black Rock når det settes i drift høsten 2020. - Innvordfjellet Vindkraftverk, Trøndelag. Zephyr ber om forlenget konsesjon. - Haram vindkraftverk, Møre og Romsdal. Påklaget. Solgt til Taaleri Energia, Finland.(?) Eksempler på planer om framtidige industrianlegg: - Matre i Masfjorden. Nylig har Zephyr AS innkalt grunneiere i Selje og Vågsøy med tanke på et mulig vindkraftverk i området fra Salen, langs Langedalsegga og til Kvamsfjellet. - Zephyr har også presentert planer for fjellområdene rundt Høgevarden i kommunene Fjaler, Hyllestad og Høyanger. Det er massiv motstand i befolkningen mot disse prosjektene. Reaksjoner på Zephyrs vindkraftindustri slik vi har oppfattet det: - Høyanger-ordförer Petter Sortland (Ap), sammen med sitt kommunestyre og lokalbefolkning, er entydige i sin avvisning av vindkraftutbygging. - Gulen-ordförer Hallvard Oppedal (Sp) forventer økt utbyggingspress, ikke minst etter at Equinor lanserte sine storstilte elektrifiseringsplaner. De folkevalgte i Gulen sier klart nei. – Hallvard Oppedal og hans ordførerkollega i Masfjorden, Karstein Totland (H), skal i februar møte Zephyr AS for å protestere mot den planlagte utbyggingen. - Jenny Følling (Sp), fylkesordfører i Sogn og Fjordane inntil 01-01-20, har også gitt tydelig melding om at vindkraft er uønsket. Vi er kjent med at det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) som avgjør klagesaker. Dette fritar imidlertid ikke eierne av utbyggerselskapet for et betydelig medansvar. Et grelt eksempel på en planlagt men uforsvarlig utbygging, er Haram Vindkraftverk. Konsesjonen ble gitt i 2008 med et helt annet innhold enn det som nå foreligger fra Zephyr. Haram kommune, nå innlemmet i Ålesund, har en klage til behandlng hos NVE/OED. Haramsøya er kun en liten kilometer brei og svært sårbar med hensyn til natur, fugleliv og folk. Med uforsvarlig kort avstand fra bebyggelse til turbinene som dessuten vil komme over hodene på folk, vil helseskader av støy, lys-/skygge-/iskast og infralyd bli betydelige. Både identitet og livskvalitet vil bli rammet dramatisk. Til tross for den store fortvilelse i lokalsamfunnet, varslet Zephyr om at anleggsarbeidet skulle igangsettes allerede sist høst, men utsatte byggingen inntil klagen nå skal avgjøres. Vi viser også til NRK.no sitt oppslag 24. november 2019 der fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap), ber Zephyr om å roe kraftig ned på måten de jobber på i aktuelle vindkraftkommuner. I oppslaget heter det bl.a.: «Dette har ført til massive protestar frå vanlege folk og frå ordførarar i fleire kommunar, som føler at dei er overkøyrde av utbyggaren.» ... «Som utbyggar er ein jo ikkje tent med å kome i krig med dei lokale kommunane og befolkninga på staden.» ... «- Om ein ønskjer å få bygd ut vindkraft, og det trur eg at ein treng å gjere i Noreg, så må ein ha ein aksept lokalt om dette skal lukkast. Eg har ikkje tru på at ein skal gjere slikt mot kommunestyra sine ønskjer og vilje», seier Haabeth. Han har tatt dette opp med leiinga i Østfold energi og han forventar no at dei tar dette vidare til Zephyr via sine representantar i styret. … Dagleg leiar i Zephyr, Olav Rommetveit, har denne kommentaren til utspelet frå fylkesordføraren: – Vi har informert kommunane frå første stund om arbeidet vårt, og vi har takka ja til dei invitasjonane vi har fått til ulike kommunemøte og folkemøte. Regjeringa og stortingsfleirtalet har lagt opp til auka produksjon av fornybar energi i Noreg. Vi støttar fullt ut regjeringa sine signal om eit nytt konsesjonssystem som i ytterlegare grad skal ta vare på lokale interesser og nasjonale klimamål, seier Rommetveit.» Som borgere i Viken fylkeskommune er vi tilfredse med at tidligere fylkesordfører Haabeth gir så klar beskjed til både Østfold energi og Zephyr. Det er også lovende at Zephyrs direktør Olav Rommetveit er imøtekommende. Konklusjon Som borgere i Viken fylkeskommune forventer vi at Ap, Sp, MDG og SV tar konsekvensen av sin samarbeidsplattform og bidrar til at Zephyr skrinlegger planer om vindkraftanlegg når berørte kommuner og lokalbefolkningen motsetter seg slik industri. Herunder ser vi fram til at Viken fylkesting tar stilling til saken. Avslutningsvis viser vi til en stor og stadig økende folkelig motstand mot vindkraftutbygging i Norge som helhet. Som Viken-borgere appellerer vi til våre politikere – våre ombud – om å medvirke i kampen mot vindkraftindustri. Formålet er å stoppe ødeleggelsen av norsk natur hvor også befolkningens identitet, livskvalitet og helse blir betydelig ramma. Ps. Vi er kjent med at kommuner i Viken fylkeskommune er direkte involvert i Zephyr via A- og/eller B-aksjer. Derfor vil vi sende en appell til dem om å påvirke vindkraftselskapet slik vi ber Viken Fylkesting om.
  611 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  27 kommentarer:

  Pål Brudevoll

  Tirsdag 26.05.2020
  Til Kontrollutvalget i Viken Fylke, v Kari Sofie Bjørnsen. + kopi til en fra hvert parti i utvalget. Viken Fylke har "arvet" Østfold Fylkes eierskap i Vindkraftfirmaet "Zephyr Vind". Zephyr har startet en BRUTAL og ulovlig utbygging av Haramsøya nær Ålesund. Etterhvert som motstanden har økt, har Zephyr nylig solgt seg ut av akkurat dette prosjektet til et brutalt Finsk selskap, Taaleri Energia, Vi kan ikke la Zephyr "slippe unna" med dette. Metoden er en gjenganger for å vri seg unna ansvar og avtaler. Viken er medansvarlig for å igangsette denne "miseren". Dette er FULLSTENDIG ULOVLIG, ettersom det er flere rettstvister som IKKE er klarlagt i denne saken. Samme dag som rettsaken starter i Oslo, så ruller entrepenør Stangeland inn på Haramsøya. Elektriske kabler har allerede blitt lagt på landsiden, som om prosjektet har fått "Go Ahead". Dette kjennetegner de fleste vindkraftsaker. Eierskap og ansvar forflyttes flere ganger inntil ansvaret er pulverisert, og ansvar for følgeskader er forduftet. Som "ansvarlig borger" i Viken fylke, forlanger jeg at VIKEN også oppfører seg som en ansvarlig eier, og følger "normale" lov og prosessregler i Norge. Årsaken til at entrepenøren presser på, er at fristen for å få STORE subsidier fra vår pensjonskasse utgår i 2021. Jeg ønsker at VIKEN som ansvarlig eier , skal instruere eller oppfordre Zephyr Vind til å utsette byggestart til aktuelle rettsaker er ferdige. Alternativt så må Zephyr "straffes" på andre måter, siden de løper fra ansvaret sitt som sedvanlig i vindkraftsaker. Diverse forsøk på å få tak i lederne i Viken har strandet. Men dette tenker jeg er en bra sak for kontrollutvalget. Dette HASTER SVÆRT MEGET, da det bor ca 1000 mennesker ute på Haramsøya som ikke får sove om natten, så lenge de frykter å bli "overkjørt" av en BRUTAL entrepenør, som trolig får utbetalt million-bonus dersom han klarer å "forsere" utbyggingen, og neglisjere ALLE lovlige hindre. Det finnes allerede et "innbyggerinitiativ" med 440 signeringer, som forfekter akkurat det samme som jeg skriver til dere. men jeg har ikke sett noen reaksjoner fra Viken. ( Se link ) Jeg skammer meg , på vegne av Viken Fylke, over hvordan vi bedriver "business". MVH Pål Brudevoll Drammen tlf: 90842159

  Per Richard Lier

  Lørdag 29.02.2020
  Nei til vindindustri i Norge

  Wenie Realfsen

  Mandag 24.02.2020
  Ny kunnskap om Vindturbinindustri må bli tatt på alvor,tenker jeg. Tiden er nå inne for å endre tidligere beslutninger om å støtte Vindkraftindustri. Jeg oppfordrer politikere og offentlige etater til å sette seg inn i den nye kunnskapen om de konsekvensene Vindkraftindustri har for inngrep på økosystemer og artsmangfold. Min påstand er at "fotavtrykket" til Vindturbinindustri ikke er bærekraftig. Nei til vindkraftutbygging på land og havet!

  Dag Bremnes

  Mandag 24.02.2020
  Tusen takk for alle underskrifter, viktig at denne saken settes på agendaen i fylkestinget. Nå er det sikret at saken, kan sendes inn men den forsterkes fortsatt av flere underskrifter. Oppfordrer alle til å snakke med politikere, slik at de får de rette innspillene før de skal ta en avgjørelse

  Tor Mikalsen

  Mandag 24.02.2020
  Vil ikke ha mere forurensning av Norsk Natur.

  Gunvor Slaatto

  Fredag 21.02.2020
  Som Vikenborgar ser eg fram til fylkedtinget si handsaming av denne daka med positiv forventning. Det er lovande at posisjonspartia i si felles plattform seier: "Viken fylkeskommune skal si nei til bygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder. Støtte opp om kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker.» Dette kan jo ikkje bety noko anna enn at kommunar utanfor Viken får den same støtta. Dermed må nødvendigvis Viken Fylkeskommune, gjennom sitt eigarskap til Zephyr AS, bruke si eigarmakt over selskapet som bryt seg på der befolkning og kommunestyre motset seg vindkraft.

  Janne Bergland Kristoffersen

  Fredag 21.02.2020
  Jeg er imot vindkraftutbygging, og særlig av utenlandskeide selskaper.

  Turid Ovnerud

  Fredag 21.02.2020
  Nei til vindkraft!!

  Berge Øisteinssønn Guderud

  Fredag 21.02.2020
  Norge og norsk natur fortjener å bli høyt verdsatt og godt vare på, av alle gode nordmenn som føler: JA VI ELSKER DETTE LANDET... NEI til rasering av Vindmøller!

  Tove Synnøve Samuelsen

  Fredag 21.02.2020
  Som innbygger i Viken er min mening at vi ikke skal ha mer vindindustri i fylket, verken med Zephyr eller andre som utbyggere.

  Jørgen Åkre

  Onsdag 19.02.2020
  Haram kommune har aldri sagt ja til Haram vindkraftverk. Konsesjonen er tvungen gjennom ved bruk av statlig arealplan etter at NVE sin godkjenning har blitt påklaget flere ganger. Haram kommunestyre har påny høsten 2019 enstemmig sagt nei til planer om utbygging. I tillegg har prosjektet endret seg markant siden konsesjon i 2009, blant annet med helt annen turbinhøyde. En evt utbygging vil kunne ha svært store og negative konsekvenser for Haramsøy og Flemsøy. Når siste oppdaterte veiledere tas i bruk er det ikke plass til vindkraftverk på Haramsfjellet, en evt utbygging vil gå på bekostning av folkehelse, pga alvorlig støyforurensning inkludert infralyd som øker med økende turbinstørrelse. Skyggekast og ikke minst iskast vil gjøre et kjært turområde på fjellet utilgjengelig store deler av året, og rekreasjonsområde er naturlig begrensa av øyas størrelse. Drikkevannsressurser (hele Haramsøysas sørside) fra fjellet er ikke tilstrekkelig kartlagt og vil være under stadig risiko for forurensning, både i evt byggeperiode og evt driftsperiode. Planlagt vindkraftverk er omgitt av naturreservat og fuglefredingsområde på alle kanter og er slik sett absurd, se NOF sin rapport og klage vedrørende nettopp dette på NVE sine sider. Sjøfugl og rovfugl vil bli ramma hardt av ei evt utbygging. Haramsøy og Ulla har rike kulturminner og fiskerihistorie som også er trua av denne utbygginga fordi området vil miste sin naturidyll og store verdi som bo og rekreasjonsområde, samt gi negative konsekvenser både for reiseliv, men også for næringsliv. NEI til vindindustri på Haramsøy ! Et siste moment gjelder svært mange vindkraftverk der Zephyr er utbygger, disse selges ut til utenlandske kapitalkrefter allerede før byggestart, uten snev av lokalt eierskap. Det er et stort tankekors at Norge og involverte lokalsamfunn selv ikke er med på å forvalte vårt gull; våre egne naturressurser. Ønsker vi en slik utvikling ? Vindindustri må planlegges i takt med folket og ta hensyn til stolt og kjær natur. Naturmangfold er like viktig som klimasaken, og trues av arealkrevende vindindustri som raserer store naturområder, endrer landskap for all framtid og dernest har katastrofal betydning for fuglebestand. Viken Fylkeskommune bør se nærmere på alle vindkraftverk Zephyr er involvert i der utbygging møter motstand i folket og i lokalkommunen.

  Ann-Mari Solli

  Onsdag 19.02.2020
  Jeg synes det er skammelig at Viken gjennom sitt eierskap, ødelegger boområder til lokalbefolkning i andre kommuner og fylker. Den industrielle vindkraftutbygging som skjer nå i landet, vil ikke våre barn og etterkommere takke oss for. Etterkommere vil ikke tro hvor blindet av "grønne" løfter og muligheten til økonomisk vinning mange har vært. Tidligere uberørte naturområder blir ødelagt og endret for lang tid. Sats heller på utbygging av eksisterende vannkraft i landet vårt. Nei til vindkraft i hele Norges land, for naturen, befolkningen og miljøet.

  Svein Arnesen

  Tirsdag 18.02.2020
  Østfold(Viken) Engergi AS har gjennom sitt selskap Zephyr AS i samarbeid med Borg Havn planer om å etablere et vindkraft anlegg midt i og eller like ved fuglereservatet i Gansrødkilen. Det synes som etikk, moral og miljø bevissthet ikke er endel næringslivet sitt tanke univers.

  Birgit Oline Kjerstad

  Tirsdag 18.02.2020
  Det er fuglefredingsområde verna etter Bernkonvensjonen på tre kantar av dette fjellet. Miljødepartementet sa i sin rapport om Fugl til nasjonal ramme for vindkraft at det er eit krav å unngå slike fjell med stor solinnnstråling og hangvind på grunn av at mange fuglar blir råka og det vil fungere som ei «felle for fugl», noko NVE ikkje tok omsyn til då dei forlenga konsesjonen i 2019.Forvaltningsvedtak skal takast på oppdatert kunnskap. Havørna har gitt fjellet namn.Namnet er avleda av «Arehammer» og det seier noko om korleis ørna har vore til stades og prega inntrykket av landskapet opp gjennom århundra.To turbiner er tekne ut av planen mot naturreservatet i vest, men med dei små avstandene som er på Fjellet og vil det framleis vere stor kollisjonsfare for fugl. Særleg ørn,vandrefalk ,tårnfalk og ugler som hubro.Men også fuglar på trekk måkefuglar og til dømes sanglerke er kollisjonsutsett.Det blir berre 14 m avstand frå bakken og opp til vingesveipet. Ulla og Ullahammeren,samt naturreservatet på Haram vil få turbinane nærare enn 7-800 m og det vil gi støy for folk som bor og beveger seg i området.På Ullasida blir det også generande skuggekast.Utbygger seier dei skal halde seg under utsleppsgrensa, men det vil likevel vere stor negativ konsekvens i forhold til dagens situasjon.

  Anne Marie Andersen

  Mandag 17.02.2020
  Skremmende at det ikke snakkes mer om massedrap av fugler og insekter! Det skrives om at vanvittig mange fugler er vekk over hele verden, men ikke årsaken. Er det rart de er vekk når 1 vindturbin kan ta livet av ca 400 fugl i året. Vindkraft raserer ikke bare miljø, men begår massedrap av fugler og insekter. Vindkraft burde vært strengt forbudt.

  Mari Gislo Grøtvedt

  Fredag 14.02.2020
  Nei til vindkraft og rasering av Norsk natur.

  Line Skår

  Tirsdag 11.02.2020
  Nei til Vindkraftindustri i uberørt natur, både til land og til havs!!!!!! Zephyr og Østfold Energi skal ikke få lov å rasere naturen, de må forstå at når lokalsamfunnene sier NEI til Vindkraftindustri så betyr det NEI!!!!!!!!!. Man redder ikke klima ved å rasere uberørt natur. Hva med økosystemet vårt? Hva med dyre og fugleliv? Vårt drikkevann våre matressurser, vår livskvalitet, våre lokale og distriktssamfunn, si meg har noen av de som presser på for bygge bed Norsk natur tenkt gjennom konsekvensene av deres handlinger???? Eller er dette bare en kapitalistisk pengegalopp mellom fintkledde menn og kvinner??? Resultatet eller konsekvensen av deres handlinger, blir at vi sitter igjen med bare Knapper og Glansbilder!!!!!!!! Så et rungende NEI til vinkraftindustri over det ganske land, både til havs og på land.

  Morten Jakobsen

  Mandag 10.02.2020
  Helt Håpløst...n år lokalsamfunn ikke ønsker vindkraftanlegg, skal verken Zephyr eller andre drive gjennom vedtak om utbygging. Lokalbefolkningen må ha siste ord fordi mange sider av livet i bygda blir påvirket. I dag føler mange presset for å godta før de helt har forstått alle sider ved saken. Alle sider må på bordet, både positive og negative og alle lover og regler må respekteres fullt ut. Det blir ikke gjort i dag!

  Kari Bentzen

  Mandag 10.02.2020
  Vindkraftutbygging er en blindvei. Utbygging i andres fylker og kommuner er grovt overtramp

  Line Kristin Woldbeck

  Mandag 10.02.2020
  Som innbygger og skattebetaler i Viken (Røyken/Buskerud) kan jeg ikke akseptere at fylket og kommunen(e) skal bidra til å ødelegge norsk natur, med de store negative konsekvenser industriell vindkraftutbygging vil få både for mennesker, dyre-/fugleliv og biomangfoldet generelt. Det er på høy tid å bevare det som er igjen av vår unike verdifulle natur, en umistelig del av nåtidige og kommende generasjoners folkesjel. Urørt natur er, og må forbli, en del av løsningen på klimakrisen. Som medeiere i Zephyr må Viken og de aktuelle kommunene være seg sitt ansvar bevisst og bidra til å stanse planene om industriell vindkraftutbygging til fordel for reellt natur- og miljøvennelig løsninger.

  Unni ørjasæter

  Mandag 10.02.2020
  Nei til vindkraft

  Anita Haukås Oppedal / VON - Vern om Nordhordlandsfjella

  Søndag 09.02.2020
  Signert! Det er helt uakseptabelt at kommunalt eide selskaper som Zephyr og BKK går videre med planer for vindkraftutbygging når lokale kommuner, grunneiere og innbyggere sier nei. Norges klimamål kan oppnås med mer naturvennlige tiltak enn vindkraft. Verdiene som ligger i vår natur er overhodet ikke tatt med i regnskapet, og flere av disse verdiene kan rett og slett ikke telles i penger. Konsekvensene for natur og dyreliv er ikke hensyntatt, på tross av advarsler fra miljødirektoratet og andre fagmiljøer. Zephyr må holde ord hvis de skal ha et håp om å bevare sitt omdømme. Trekk planene for Dalsbotnfjellet, hvor alle har sagt tydelig nei fra første stund. Trekk planene for Masfjorden hvor selskapet Matre Vind (Zephyr og BKK) vil bygge vindkraft mot kommunens vilje.

  Rune Ek Olafsen, Halden

  Søndag 09.02.2020
  Nei til rasering av urørt natur.

  Marianne Haugen

  Søndag 09.02.2020
  Ny kunnskap om Vindturbinindustri må bli tatt på alvor,tenker jeg. Tiden er nå inne for å endre tidligere beslutninger om å støtte Vindkraftindustri. Jeg oppfordrer politikere og offentlige etater til å sette seg inn i den nye kunnskapen om de konsekvensene Vindkraftindustri har for inngrep på økosystemer og artsmangfold. Min påstand er at "fotavtrykket" til Vindturbinindustri ikke er bærekraftig.

  Kjeld Slettebø

  Lørdag 08.02.2020
  Når lokalsamfunn ikke ønsker vindkraftanlegg, skal verken Zephyr eller andre drive gjennom vedtak om utbygging. Lokalbefolkningen må ha siste ord fordi mange sider av livet i bygda blir påvirket. I dag føler mange presset for å godta før de helt har forstått alle sider ved saken. Alle sider må på bordet, både positive og negative og alle lover og regler må respekteres fullt ut. Det blir ikke gjort i dag!

  Siri Fjeseth

  Lørdag 08.02.2020
  Vi i Viken ønsker ikke at Zephyr og Østfold Energi bygger vindturbin industri i urørt natur, verken her eller i andre deler av landet, eller der lokalsamfunn ikke ønsker dette. Dette må vi respektere.

  Kjell jonny wiik

  Lørdag 08.02.2020
  Nei til vinkraft