Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar skogen - Mot utvidelse av Bredtveit fengsel

  Oslo
  Bevar skogen - Mot utvidelse av Bredtveit fengsel
  Opprettet: 09.02.2020 av Cristina Olsgaard
  Sluttdato for signering: 09.03.2020
  Vi ønsker ingen utvidelse av Bredtveit fengsel på bekostning av det naturlige og ubearbeidede skogsområde mellom Veitvet og Kalbakken, samt medfølgende konsekvenser for beboere i nærområdet. Statsbygg har foreslått utvidelse av dagens fengsel, og startet den politiske prosessen med Oslo kommune. Utvidelsen innebærer å utvide dagens fengselsområde, for å øke fengselets kapasitet fra dagens 50 plasser til 400. Det nye fengselet vil være betydelig større og høyere enn dagens fengsel, med en 7 meter høy mur i noen retninger. Torsdag 06.02 ble det i bydelsutvalget (BU) i Bydel Bjerke tverrpolitisk enighet, med enstemmig vedtak mot utbygging av Bredtveit fengsel. BU er kun høringsinstans. Som berørte innbyggere i Bydel Bjerke, ønsker vi med denne underskriftskampanjen å vise vår støtte til BU sitt vedtak. Bydelen har flere ganger opplevd å bli overkjørt av sentrale myndigheter i Oslo, senest om bygging av omsorgsboliger i støysone i vår bydel. Med 300 underskrifter kan saken tas opp i byrådet, og jo flere stemmer desto bedre. Dette kan virke som eneste mulighet til å kunne stoppe planene. Beklager lang tekst, men vi tenkte det var viktig med litt bakgrunnsinformasjon for dem som ønsker. Konsekvenser for fjerning av store deler av skogen og utvidelse av fengselet: 1. Utvidelsen strider imot områdestrategien og formålet med Groruddalssatsningen Satsingen skal blant annet bidra til å styrke nærmiljøene i utsatte områder og utvikle bedre oppvekstsvilkår. 2. Mindre uberørt og levende natur i umiddelbar nærhet I dag er det naturlig skog i området hvor det planlegges utvidelse av fengselet, et viktig naturlandskap. Vi er mange som bruker skogen, som hyggelig vei til og fra barnehage, joggesti, til tur med hunden eller rekreasjon og hvile. Vi er heldige som har en skog som er såpass uberørt at vi stadig ser smådyr, men også ofte rådyr, grevling og av og til rev. At skogen benyttes til mange ulike formål, viser at det er av betydning for folkehelsen til befolkningen å ha umiddelbar tilgang på skog. Vi har tilgang til flere fine opparbeidede parker i området, men uberørt skog er en mangelvare. Dermed vil ikke opparbeidet «nytt grøntareal» (ref. kart over erstatningsareal - reguleringsmål) oppleves som en kompensasjon for tapt skogsområde. 3. Mindre mulighet for barns utforskning av uberørte grøntområder med rikt naturliv I tillegg til beboere i området, er det i dag to barnehager (med plass til totalt 213 barn) og en barneskole som bruker skogen og stiene aktivt. 4. Utvidelsen strider mot Byrådsavdeling for byutvikling sitt høringsutkast; «Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen - Strategier for et bedre miljø mot 2030» Bredtvet har i høringsutkastet fått et eget områdeprogram hvor det spesifikt står at det «anbefales at Bredtvetområdet utvikles som en levende og allsidig naturpark der grønne verdier er satt i sentrum, eksisterende kulturelle verdier er videreutviklet, nye rekreasjons- og opplevelsesaktiviteter er tilført området. [...] det er på sikt er ønskelig at fengselet avvikles og sammen med det nordøstre området tas i bruk til allmennyttige og kulturell aktiviteter eller utdannings-, forsknings- eller annen kompetanserelatert virksomhet» Videreutvikling av naturpark og langsiktig avvikling av fengselsvirksomhet, er også i byrådens foreløpige anbefaling. 5. Lysforurensning fra lyskastere Utvidet fengsel vil trolig innebære kraftigere lyskastere enn i dag, noe som vil føre til en betraktelig økning av lysforurensning. Dette vil påvirke naboer (spesielt på Grorud-siden), men også dyrelivet. 6. Mer trafikk av biler, samt støy fra bilvei ved fjerning av skog Vi er allerede «omringet» av høytrafikkerte riksvei 4, riksvei 163 og E6. I tillegg til mye trafikk og tungtransport i Nedre Kalbakkvei. 7. Mer trafikk av mennesker Anslag i BU-møtet indikerer så mange som 1000 flere personer daglig som skal til og fra fengselet, i tillegg til besøkende. Dette betyr enda større belastning av biltrafikk til et lite område hvor mange barnehage- og skolebarn daglig ferdes. I tillegg vil dette også føre til større belastning på en allerede svært belastet t-bane linje. 8. Strider mot regjeringens nasjonale pollinatorstrategi Bringebærbuskene og villblomstene som vokser i skogen er viktige næringskilder for bier. Å beholde slike områder, er i tråd med målsetningen til den nasjonale pollinatorstrategien. Målet med strategien, er å beholde levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter, for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer. Insektenes leveområder er under press. Alle som forvalter et areal, enten det er en hage, en veikant, en park eller en landbrukseiendom kan tilby gode leveområder for insektene (Miljødirektoratet). 9. Økt behov og lavere terskel for å bruke større områder enn i dag til åpen soning/overgangsboliger i området rundt kompetansesenteret. Dersom dette området utbygges, vil friområdet som i dag er fritt for allmenn ferdsel, være ødelagt for tilnærmet all fremtid. Det er et sentralt mål å bevare slike friområder for allmennheten. Utbygging vil ødelegge dette området for fremtidige generasjoner. Vi ønsker å beholde den levende skogen vår, slik at vi kan sørge for et godt miljø i dalen vi bor i. Vi ser behovet og nødvendigheten for en oppgradering av Bredtveit fengsel, men forstår ikke hvorfor den planlegges inn i et sårt trengt, og godt brukt grøntareal i vår allerede tett befolkede og trafikkerte Groruddalen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mer bakgrunnsinformasjon til dere som ønsker: - Anbefaler å lese innstillingen til Bydelsdirektøren: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=974778874&filnavn=202000059_2_242678.docx - Byrådsavdeling for byutvikling sitt høringsutkast «Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen - Strategier for et bedre miljø mot 2030». Les s. 14, pkt. 3.4.4; https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1317489-1478527952/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/Groruddalssatsingen%202007-2016/Dokumenter%20Groruddalssatsingen/Helhetlig%20utviklingsplan%20for%20Groruddalen%20%E2%80%93%20Strategier%20for%20et%20bedre%20milj%C3%B8%20mot%202030.pdf - Groruddalssatsningen: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen/#gref - Innsyn i saken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202000560&wfl=N&Dateparam=01/28/2020&sti= - Artikler om utvidelsen; https://groruddalen.no/utvidelse-av-bredtveit-fengsel/19.26093 https://www.estatenyheter.no/2020/01/21/vil-utvide-fengselet-pa-bredtvet/?fbclid=IwAR2ZoSV4mVQYzak6gg_B7zNmgS1tm5TpjXElPD18xusvzclUvOSuLHKX1RQ - Miljødirektoratet om pollinering: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/truede-arter-og-naturtyper/humler-og-bier-pollinatorer/
  860 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  17 kommentarer:

  Lars Emil Oma

  Onsdag 26.02.2020
  Jeg tenker at vi i tillegg til underskriftskampanje trenger mobilisering til folkemøte mot statsbygg sin plan om å ødelegge vår nære bjerke skog, tusenmeterskog, på Bredtvet. Skal denne kampen vinnes må vi mobilisere på alle "sener". Lars Emil Oma

  Gry Rudshagen

  Torsdag 13.02.2020
  Rett og slett hårreisende.

  Bente Gullichsen

  Torsdag 13.02.2020
  Mot utvidelse av Bredtveit fengsel , vi trenger ikke mer trafikk i Nedre Kalbakkvei en det vi har. plagsomt allerede.

  Laura Azzarelli

  Torsdag 13.02.2020
  GALSKAP!!! De som har disse «fantastiske» ideer bor sikkert ikke i dette området!

  Katrine Blindheimsvik

  Onsdag 12.02.2020
  Vi trenger de få grøntarealene vi har!

  Odd Arne Hoel Strand

  Tirsdag 11.02.2020
  Skjer dette pakker vi opp saken og flytter ut av byen. Det er ingen hemmelighet at fengsler i denne størrelsen er med på presse verdien ned på leiligheter. Pluss fjerne den lille skogen vi har i område er veldig trist og ikke akkurat miljø vennlig!

  Mari Sanden

  Tirsdag 11.02.2020
  Dette forslag blir mer og mer hårreisende dess mer jeg blir opplyst om det. Disse planene må aldri realiseres. De er i sterk kontrast til alle utredninger, dokumenter og satsinger på utvikling av et grønnere miljø i Groruddalen . Når vi vet at Oslo kretsfengsel omtales som et av landets største med plass til 243 innsatte, er det ikke bare en utvidelse av Bredtvet å foreslå et nytt fengsel med 400 plasser, men en kraftig økning. Jeg kan lite om drift av fengsel, men ser at flere fengsel reduserer sin størrelse og hadde forventet noen faglige vurderinger av hvor fornuftig det er å bygge så stort. Uansett, må det være mulig å finne en mer egnet tomt i Oslo. Bredtvet er definitivt ikke egnet.

  Inger Berglund

  Tirsdag 11.02.2020
  Dette er en liten grønn oase i et tett bebygd strøk! Det kan umulig være grønn politikk å ødelegge vår lille grønne lunge på denne måten. Det er allerede alt for mye trafikk her. I et område med mange barnefamilier, vil denne utbyggingen bli en katastrofe for oss som bor her. Håpløst forslag og overhodet ikke satsing på miljøet!

  Inger Berglund

  Tirsdag 11.02.2020
  Dette er en liten grønn oase i et tett bebygd strøk! Det kan umulig være grønn politikk å ødelegge vår lille grønne lunge på denne måten. Det er allerede alt for mye trafikk her. I et område med mange barnefamilier, vil denne utbyggingen bli en katastrofe for oss som bor her. Håpløst forslag og overhodet ikke satsing på miljøet!

  Siri fossum

  Tirsdag 11.02.2020
  Det er et så presset område fra før og ekstremt med trafikk og Kalbakken / Veitvet er omringet av store trafikkerte veier . Mye støy og om vi mister enda mereav det lille grønne som er igjen vil dette gå veldig utover området som helhet . Dette bør stanses helt og det må da være områder som ee bedre egnet enn dette. Groruddalen er snart gjengrodd av bygg/ industri/veier etc .

  Mari Olsgaard

  Tirsdag 11.02.2020
  Ser nå at Bymiljøetaten som svar til plan og bygningsetaten den 4. Februar har frarådet tiltaket i sin helhet, fordi det ville få for store negative konsekvenser for områdets friluftslivsverdi. De anbefaler også å opparbeide turveien. Det hjelper på å dra saken i riktig retning at andre fagetater er enige i vår konklusjon :)

  Heidi Gabrielsen

  Tirsdag 11.02.2020
  Det er svært uheldig med økt fortetting i et allerede presset område

  June Bjørkhaug

  Tirsdag 11.02.2020
  Vi på Nordtvet Gård bruker stiene rundt fengselet flittig. Rideskole-elever i alle aldre får oppleve gleden av å ri på tur i umiddelbar nærhet, de flinke ponniene kan løypa utenat og loser sine ryttere trygt rundt. Å miste disse flotte stiene ville vært veldig trist, da jeg som heste-eier setter pris på å ha en flott og effektiv oppvarmingsløype bare et steinkast unna stallen.

  Therese Weymar

  Mandag 10.02.2020
  La oss få beholde de små grønne lommene vi har i Groruddalen!

  Marit Mathiesen

  Mandag 10.02.2020
  Oppgrader gjerne fengselet for de innsatte, men ikke utvid det! Vi kan ikke fortsette å tette igjen dalen.

  Amarjit Grewal

  Mandag 10.02.2020
  Mot utvidelse av Bredtveit fengsel

  Tulay Ümmühan Secici

  Mandag 10.02.2020
  Vil ilke fengslen utvides , hvorfor tenkes det er at ny fengsel bygges bygges opp utenfor tettstedt (Oslo) omrodrodet ?