Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Granskning av Eiendomsskatten i Eidskog

  Eidskog, Innlandet
  Granskning av Eiendomsskatten i Eidskog
  Opprettet: 17.02.2020 av Espen Gomsrud
  Sluttdato for signering: 04.03.2020
  Vi ønsker at kommunestyret starter granskning av Eiendomsskatteprosessen i Eidskog kommune. Flere representanter i sakkyndig nemd og klagenemda for eiendomsskatt har sagt ifra om bekymringsfulle forhold under eiendomsskatteprosessen, mange ble avsatt og noen trakk seg selv. I varslersaken har en ansatt varslet kommunen om at det er omfattende feil i eiendomsskatteprosessen. Kommunen fremstiller nå saken slik at varselet kun dreier seg om konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Nå må vi innbyggere ta grep og si ifra ! Vi ønsker følgende belyst i en granskning: Omtaksering - Er det ujevne og urettmessige takster og eventuelt hvordan         kan dette forsvares iht likhetsprinsippet?  - Takster for ubebygde tomter, næring, verk og bruk ble         ikke vedtatt innen fristen 01.03.17. Måtte disse betale        eiendomsskatt for 2017, eller ble disse eiendommene fritatt? Gyldighet for utskriving av Eiendomsskatten - I Harbo sin rapport som er bestilt av sakkyndig nemd i         kommunen, er konklusjonen at takseringen av alle         eiendommer innen 1 mars 2017 ikke var fullført og derfor er utskrivingen totalt av eiendoms skatten ugyldig. Er dette riktig konklusjon og hvorfor er ikke denne rapporten løftet frem? Klagebehandling - Har informasjonsflyten til innbyggere vært tilfredsstillende? - Det er totalt kommet inn omtrent 800 klager, som prosentvis er         dobbelt så mye som vanlig. Har klagebehandlingen vært         tilfredsstillende for innbyggerne? Har det vært enkel og         mangelfull klagebehandling, som ikke oppfyller lovens krav?         Er alle klager ferdig behandlet? - Er rettssikkerheten til innbyggerne ivaretatt?         Kan for eksempel faktor beregning for hver enkelt         husstand dokumenteres? Hvordan er faktorene fastsatt?         Får man eks høyere faktor/eiendomsskatt ved sjøutsikt og         gode solforhold? Hvis man ikke vet hva som ligger til grunn         for faktorene, vil det være umulig å klage. Generelt - Hva er kostnadene for omtakseringsprosessen?         Fordelt på omtaksering, klagebehandling, bistand fra advokater,         rådgivere og konsulenter, møtegodtgjørelser til nemder og         lønnskostnader. Revisjonsrapporten til Glåmdal revisjon forteller i grove trekk at:  «Det har i flere deler av omtakseringsprosessen vært mange brudd på det som anses som god forvaltningsskikk. Her nevner vi gjentatte brudd på egne vedtekter, manglende og intetsigende innhold i møteprotokoller samt feildateringer av møteprotokoller mm. Denne typen feil kan etter vår vurdering bidra til å svekke omdømme til kommunen og innbyggernes tiltro til de beslutninger som tas.»
  197 av 122 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Per Olafsen

  Lørdag 22.02.2020
  Ingen

  Per Olafsen

  Lørdag 22.02.2020
  Jeg er ikke en robot

  Legg til kommentar