Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen på Stathelleveien 279B i Ekstrand

  Bamble, Vestfold og Telemark
  Nei til dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen på Stathelleveien 279B i Ekstrand
  Opprettet: 10.11.2020 av Vidar Lager
  Sluttdato for signering: 10.05.2021
  Helt siden første byggesøknad i mai 2014, har vi naboer til denne eiendommen forsøk å stanse utbygging på denne tomta. Der det tidligere stod en liten sjøbod, er det nå oppført en stor enebolig i to etasjer. På veien dit har Fylkesmannen omgjort vedtaket to ganger, og Sivilombudsmannen har gitt oss medhold i at Bamble kommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ikke har behandlet saken riktig. Til slutt havnet saken nå til slutt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som stadfester at vedtaket om oppføringen av bygningen er ugyldig. Departementet tydeliggjør i sitt skriv at utbygger har handlet på eget initiativ, og vedkommende har hele veien visst at tiltaket har vært påklaget og til behandling hos ulike myndigheter. Det som har sjokkert oss og mange som har kontaktet oss, er at en del politikere som vi innbyggerne i Bamble har valgt til å ivareta de allmenne interesser, heller har ivaretatt utbyggers interesser. Vi ønsker derfor støtte av deg slik at politikerne kanskje denne gangen stemmer for allmennheten og naboers interesse i saken om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. For å få dispensasjon skal fordelene være større enn ulempene for omgivelsene. Vi har listet opp mange ulemper ved en eventuell byggetillatelse, men har ennå til gode å få se noen fordeler annet enn utbyggers. - Dispensasjon kan med stor sannsynlighet føre til presedens i tilsvarende saker. - Dispensasjon fører til forringelse av tilgrensede friområde med badestrand. - Dispensasjon fører til begrenset tilgang for allmennhet til strandsonen. - Dispensjon fører til økt privatisering i et allerede presset område med få strender/friområder. Det blir igjen politikerne i Teknisk utvalg som skal behandle saken for 3. gang, og vi håper at de denne gangen tar en avgjørelse som ivaretar de allmenne interesser, og sier «NEI til dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen!». Før bygget ble reist samlet vi inn 600 underskrifter for å prøve og stanse utbyggingen. Nå trenger vi at du støtter dette initiativet med din underskrift også. Tusen takk.
  160 av 281 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  10 kommentarer:

  Thor Næss, Stathellev. 283, 3961 Bamble

  Mandag 15.03.2021
  Thor Næss Mandag 15 mars 2021 Når det gjelder de innleggene, nedenfor som Hege Baann takker for deres støtte de har fått. Forstår godt at det varmer. Disse vennene + Hege og Henning Baann er oppegående personer og skulle forlange at de forsto hva som lover og regler skal følges. Mener dere at disse bygge forskrifter (lovene) ikke skal følges? Er det slik samfunnet vårt skal fungere. I Bamble kommunene arealplan står det at det er ikke lov å bygge, nærmere en 30 meter fra vannet. Det er gjentatte ganger skrevet at det ikke er lov å bygge/fylle ut, der hvor huset er sett opp + andre steder på eiendommen. Rådmannen i Bamble innstilling fra begynnelsen av, var at det ikke skulle bygges på denne eiendommen. 27/101 Det ble gjentatte ganger sendt inn søknader om å få tillatelse til bygging, ble den ikke godkjent så forsøkte de seg på en annen vinkling i saken: Det er årsaken til at denne sak har godt over så lang tid. Telemark fylke brev 18.05.15 Referanse nr. 15/07235-2 og igjen 27.05.15 Det gis ikke medhold i å fylle ut i vannet (Planretningslinje kap. 5.2. Fra Ingeniør i Bamble kommune, Dato: 06.10.14 referanse 14/00077/19 Brit Heimdal meddeler. Hvis det skal fylles ut, utover det som det står i Målebrevet for g/b nr. 27/101 så må dette behandles i Jordskifte retten. Dette er ikke gjort. Virksomhetsledere i Bamble; Helena Vårli dat. 04.08.16; Referanse 16/02078-6 + gjentatte ganger tidligere. Meddeler at det ikke er plass til noe hus og at eiendommer avgrenses AV sjøen. Til slutt fikk vi en advokat som sendte saken til Sivilombudsmann for gjennomgang, grunnet våre klager ble bare avvist av fylkesmann i Telemark og i Bamble kommune. Da ble saken belyst av Sivilombudsmann og at huset er satt opp ulovlig ihht. Lover og regler for bygging i strandsonen. Vårt gjentatte protester bekrefter at vi har hatt rett hele tiden. Det har ikke hvert skrevet meget om denne sak i avisene, sammenlignet med det som er skrevet om tilsvarende saker i Porsgrunn kommune. I flere av disse sakene er det lagt frem bilder av hva som er gjort galt ihht. Lover og regler. Bygging i strandsonen? Det som Hege og Henning Baann meddeler i PD 11.03.21 er at de fikk ferdigattests i mei 2019 av Bamble kommune, selv om Fylkesmann i Telemark informerte Baann i 2017 om at hen bygde på eget ansvar, grunnet Sivilombudsmanns informasjon i denne saken. Dette ble senere stadfestet av Fylkesmann i Vestfold og Telemark. Saken ble så oversendt Departementet til gjennomgang som kom frem til at huset er oppsett ulovlig og Baann har bygd på eget ansvar. Er Bamble kommune inhabil i denne sak? for videre behandling.

  Hege Vale Baann

  Torsdag 26.11.2020
  Noe man lærer når vinden blåser sterkt imot er at vi er heldige som har gode mennesker rundt oss som virkelig bryr seg. Vi er så evige takknemlige for støtten vi får og har fått av gode venner og familie. Det er fantastisk tøft å stå i en slik sak som slås opp i media gang på gang , og i underskriftskampanjer som dette som virkelig føles som personangrep. Her har fylkesmann i Telemark utført slett jobb og vi som privat personer skal hetses. Vi dras frem, mens det er svært mange lignende saker i Bamble kommune og sikkert i andre kommuner. Det er tunge dager som jeg håper de som skriver under forstår er mer enn tøft å stå i.

  Vidar Lager

  Onsdag 25.11.2020
  Tusen, tusen takk til alle som har skrevet under til nå! Vi er veldig takknemlige og håper flere skriver under signalet til politikerene og kommunen:)

  Vidar Lager

  Onsdag 25.11.2020
  Dette har ingenting med om hvem som har gjort galt. Dette er en liste som skal gi politikerene og administrasjonen et signal om å følge plan og bygningslovens byggeforbud i strandsonen. Dispensasjoner fra loven skal være at tiltaket er til fordel for allmenheten! Når det gjelder naboskapet så er det faktisk sånn at familien vår ikke orket å bo i nabohuset til tiltaket. Vi leier nå huset ut fordi det ble for stor belastning å bo i mitt eget barndomshjem.

  Heidi og Sven Ove Brandvoll

  Onsdag 18.11.2020
  Det ble fattet vedtak om omregulering av eiendommen til boligformål 03.07.1990.

  Kåre M Hansen

  Onsdag 18.11.2020
  Brandvoll tar feil. Det har ikke ligget et hus der i 30 år, men ei sjøbod i sikkert 70-80 år. Den ble omgjort til bolig som også var omgåelse av lovlig søknad. Og til Thyholdt: De bodde faktisk kun 40m fra stranda før deres ønske om å bo UTE i stranda ble for sterkt. Sjekk litt fakta før det debatteres.

  Anne og Jens-Erik Thyholdt

  Søndag 15.11.2020
  Dette er en trist sak. Vi er venner av paret som dette gjelder. Vi har derfor også fulgt med på denne saken gjennom hele tiden. Våre venner har alltid ønsket seg et hus ved vannet. Da de så kom over en eiendom med et lite hus som allerede lå slik til, tenkte de dette var muligheten de hadde for å realisere sin drøm. Endringer i strandsonen visste de kunne være konfliktfylt, men de stolte på at kommunen var i stand til å hjelpe slik at alle formaliteter og regler ble fulgt. Til tross for noe uenighet mellom kommunen, Fylkesmann og Sivilombudsmann ga kommunen til slutt byggetillatelse, huset ble oppført og paret fikk lov til å flytte inn. I ettertid oppdager man så at disp fra byggeforbud i strandsonen ikke var søkt om. Det kan godt være det, men her burde kommunen vært påpasselig og hjulpet paret slik at dette ble etterfulgt. Situasjonen nå har endt opp i en heksejakt hvor man ønsker å henge ut utbygger og ikke de offentlige etater for en saksbehandlingsfeil. Er dette riktig da? Tvert imot har man gjennom lang tid forsøkt å fryse paret ut ved hjelp av fysisk virkemidler som ødelagte hekker, stenge adkomstvei, kaste fiskeslo i båtene og sende usaklige eposter. Veldig voksent! Skytset burde heller vært rettet mot kommunen og ikke paret som trosser naboenes hets og holder ut. Alle ære til de. Huset ligger der nå og jeg tviler på at man kommer til å sette området tilbake til det det engang var. Saken må selvsagt bli en lærepenge for kommunen og det offentlige slik at man unngår flere slike saker senere. Et regelverket skal følges, men ønsker man å bruke bare denne saken for å statuere et eksempel så blir det feil! I alle fall så lenge det påstås at det finnes andre relevante saker hvor kommunen heller ikke har “ivaretatt de allmenne interesser”. Dette bør utredes før man starter oppryddingen. Til de av dere som skriver under på dette oppropet - hva skriver dere egentlig under på? At utbygger har gjort noe galt eller at kommunen ikke har gjort jobben sin? Det er to forskjellige ting det.

  Heidi og Sven Ove Brandvoll

  Lørdag 14.11.2020
  Vi er naboer og har fulgt med på denne saken hele tiden. Det er vanskelig å kjenne seg igjen i alt som skrives. Vinklingen ser vi er selvsagt ut fra naboer som ikke ønsker noe hus på den boligregulerte eiendommen, antageligvis da de mister noe av sin utsikt. Det man må huske på her er at utbyggers eiendommen har vært boligregulert siden 90 tallet og det har stått en enebolig her i ca 30 år, ikke sjøbod som det påstås. Det vil da si at det har vært en privat eiendom med brygge her i lang tid. Gammelt hus har blitt revet og nytt 2 etasjes hus oppført på samme eiendom. Det er da vanskelig å se argumenter om at det nå plutselig blir begrenset tilgang til friområder og badestrand. Utbygger har ikke fått mer tomt. Tilgangen til friområder/badestrand er jo akkurat som før da man ikke kan bruke privat eiendom til offentlig ferdsel. Dette gjelder selvsagt også privat brygge. Dessverre må en del naboer på Ekstrand sette opp kameraer og lys på sine eiendommer for å unngå hærverk og tyveri. Det kjenner naboer i området meget godt til. Utbygger har blitt pålagt av myndigheter etter nye forskrifter å sette opp mur av sikkerhetsmessige grunner. Høyden på muren er styrt av nytt regelverk. Den private eiendomsretten står sterkt i Norge. Vi som de fleste andre verner da selvsagt om våre egne eiendommer og vi som naboer kan da selvfølgelig ikke støtte dette initiativet med å forsøke å stoppe en lovlig utført utbygging. Utbygger har i alle år fulgt lover, regler og anbefalinger fra kommune, Fylkesmann osv ifm sin utbygging. Der saken har glippet har vært fra kommune/Fylkesmann mht å søke dispensasjon før man startet utbyggingen. Det er umulig for menigmann å vite at man skal søke om dispensasjon når når man ikke får beskjed fra kommune/Fylkesmann om å gjøre det. Faktisk har Fylkesmann bekreftet skriftlig 3 ganger at alt var i orden dokumentasjonsmessig for å starte utbygging. Det man heller ikke skal glemme her er at denne saken ikke er unik i Bamble. Det er over 20 tilsvarende saker der det ikke er søkt om dispensasjon i byggesakene og Bamble kommune har en offentlig liste over disse sakene. Vi finner det meget betenkelig at utbygger i denne saken er de eneste som blir hengt ut offentlig med navn og bilder. Hvorfor?

  Kari Siljan

  Torsdag 12.11.2020
  Vi er naboer ved bukta og har aldri blitt spurt om denne byggingen. Jeg trodde hele tiden det ville bli stoppet av myndighetene. Skrekkslagen så jeg at så ikke skjedde. Jeg kaller det Kjøpesenter på Klagemur, i 3 etasjes høyde uti sjøen! Har aldri sett maken. Andre må rive et skjul i nærhet av sjøen! Og nå ligger friområdet innunder Klagemuren. Og de har fått kameraer og jager barn og andre som prøver seg på brygga. Belysning i stor stil, helt ut på brygga. Nå er det på tide at politikerne våkner og sier Nei til dispensasjon. Allemannsretten og hensyn til naboer er helt neglisjert. Eierne bodde 50 meter ovenfor - det er helt uforståelig hva som skulle tilsi behov for å bygge uti sjøen og ødelegge for alle rundt seg. Det blir vanskelig å ha respekt for byggesak og politikernes vurdering hvis dette blir stående.

  Line Markussen

  Onsdag 11.11.2020
  Det er nei til dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen.