Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bekymringer rundt budsjettkutt på Testmann Minne Skole

  Indre Fosen, Trøndelag
  Bekymringer rundt budsjettkutt på Testmann Minne Skole
  Opprettet: 12.11.2020 av Silje kamilla Jensen
  Sluttdato for signering: 12.05.2021
  Til Ordfører i Indre Fosen Kommune. Vi ønsker å fremme vår bekymring rundt innsparingene ved Testmann Minne Skole. Kopi av dette brevet blir sendt til samtlige partiledere i Indre Fosen Kommune. Sender dette som innspill til kommende kommunestyremøte via «min sak». Vi har forståelse for at et budsjettkutt er nødvendig i forhold til framtidig nedgang i elevantall, men synes det er et for stort kutt på kort tid da elevantallet ikke går ned på Testmann Minne Skole skoleåret 2021/2022. Etter en helhetlig vurdering frykter vi i FAU at et kutt på 4,3 millioner vil føre til betydelige brudd på opplæringsloven. Både på kort og lang sikt. På kort sikt: §8-2 Som gjelder organisering av klasser eller basisgrupper. §8-3 Forholdstallet på lærere og tallet på elever (lærenormen). §13-7b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med minst 3 overnattinger i sammenheng. På lang sikt: §9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø. §9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid. §9 A-7 Fysiske miljøet. Vi ønsker at kommunestyret avviser budsjettforslaget på bakgrunn av kommuneloven kapitel 8. §46 punkt 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Et argument som går igjen i forbindelse med budsjettkutt er merforbruk. Et urealistisk budsjett øker sjansene for merforbruk og det skal være rom for uforutsette, lovpålagte behov hos elevene. En kraftig nedbemanning øker også risikoen for en sterk økning av vikarbruk. Merforbruket som nylig ble gjort på Testmann var ikke et overforbruk, men manglende midler fra kommunen og et merforbruk som var totalt nødvendig. Vi minner på at det har vært flere budsjettkutt på Testmann Minne skole de siste årene. Indre Fosen kommune har lagt ned mye bra arbeid i en lokal handlingsplan, som ble vedtatt av oppvekstutvalget den 22/9-2020. Den lokale handlingsplanen gir skolesektoren føringer for hvordan de skal jobbe systematisk med kartlegging og oppfølging av elever, og gi god underveisvurdering. Vi i FAU påstår at kraftige kutt i skolesektoren per nå er bekymringsfullt og undergraver intensjon i handlingsplanen. Bekymringene vi i FAU har fått fra foreldrene på Testmann Minne Skole går på frykt av manglende kapasitet og oppfølging av elevene. At flere klasser skal slåes sammen og ha kun 1 lærer strider med lærenormen. Foreldrene frykter det vil gi store negative ringvirkninger. Det ytres bekymringer rundt de sårbare barna (de med skrive/lærevansker, psykiske/sosiale vansker, utagerende barn, elever som vegrer seg for å møte på skolen.) Nedskjæring på voksentettheten vil gjøre det vanskeligere å ivareta de sårbare barna. Samt ta hensyn til arbeidsro og konsentrasjon. Ytres også bekymring rundt de elevene som har en større kapasitet og trenger ekstra utfordringer. Skolen skal se hele eleven og møte de ulike behovene. Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Her har miljøterapeutene, assistenter, spes.ped.koordinator og olweuskontakten hatt en sentral rolle. Foreldrene frykter dårligere rammer for å bekjempe mobbing om disse forsvinner. Dette gir mindre rom for læring, større rom for mobbing, større rom for å falle utenom sosialt og/eller læringsmessig. Vi savner en mer langsiktig vurdering og ber kommunestyret stille spørsmål rundt konsekvensene rundt budsjettforslaget. Følgende spørsmål må stilles: 1. Har oppvekstsjefen med dette forslaget lagt fram et budsjett som fører til brudd på opplæringsloven? 2. Føler Kommunestyret at tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1-4 trinn blir ivaretatt? 3. Aksepterer Kommunestyret å risikere brudd på kap.9 i opplæringsloven «Retten til et trygt og godt skolemiljø, nulltoleranse mot mobbing, vold og diskriminering»? 4. Godtar Kommunestyret at et så kraftig kutt vil gå på bekostning av §9 A-7 «det fysiske miljøet». Som krever at Skolen skal drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring til elevene. Indre Fosen Kommune satser på økt bolyst og befolkningsvekst. En robust Skole bygd for fremtiden, vil være grunnlaget for dette og gi en god synergieffekt. Barna er vår fremtid og dere vil med dette forslaget kutte i en sektor vi ikke har råd til å mislykkes i. Vi foreldre mener dere må gi bygdas fremtidige generasjoner de beste vilkår for å lykkes. -FAU ved Testmann Minne Skole.
  392 av 202 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Geir Kristian Rokhaug

  Torsdag 12.11.2020
  Bedre vilkår for lærere og barna.

  Tina wanvik

  Torsdag 12.11.2020
  Bedre vilkår for lærere og barna ved Testmann minne skole.