Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Oppheving av detaljreguleringsplan 0101 R9901 Jølsen Næringsområde

  Lillestrøm, Viken
  Oppheving av detaljreguleringsplan 0101 R9901 Jølsen Næringsområde
  Opprettet: 17.11.2020 av Eirik Gjesteland
  Sluttdato for signering: 17.05.2021
  Detaljreguleringsplan 0101 R9901 Jølsen Næringsområde i tidligere Fet kommune ble vedtatt i Fet kommunestyre 02.09.2019. Reguleringsplanen omfatter et totalt areal på 297,7 daa og gjelder et planlagt deponi med et volum på ca 2 500 000 m3 masse og en maksimal kotehøyde på +161 meter. Deponiets levetid er anslått til 30-40 år. Planområdet er lagt helt opp til den daværende kommunegrensa mot Skedsmo og dermed helt opp til tre eiendommer i tidligere Skedsmo kommune (g.nr./b.nr. 3/1 , 5/1 og 5/2 i Lillestrøm kommune). Reguleringsplanen vil også sterkt berøre eiendommer 5/15 og 5/17, som ligger i svært kort avstand fra det planlagte deponiet. Også andre nærliggende eiendommer blir berørt, likeså aktiviteter i området. Fet kommune gjennomførte planarbeidet uten å varsle berørte naboer og øvrige interessenter i Skedsmo kommune. Vi mener derfor at vedtaket ble fattet i strid med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §12-12 («Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage»). Det er ingen tvil om at den manglende varslingen og involveringen underveis kan ha påvirket utfallet av den politiske behandlingen av saken. Vi er allerede i dag sterkt berørt av støy og forurensning fra næringsområdet som ligger sør for det planlagte deponiet, og disse problemene vil naturligvis øke betraktelig om deponiet skulle bli realisert. Nærmeste nabo driver i dag fôrproduksjon for husdyr ned til eiendomsgrensa i sør. Det planlagte deponiområdet ligger få meter unna. Videre mener vi at viktige miljøhensyn ikke er ivaretatt i Fet kommunes behandling av planen, slik plan- og bygningslovens §12-7 krever. Dette omfatter både lyd- og luftforurensning som vil være til sjenanse for naboer og øvrige brukere av marka, samt ødeleggelse av natur med rødlistede arter. Som en del av konsekvensutredningen tilhørende planarbeidet i Fet kommune utarbeidet konsulentfirmaet COWI på oppdrag fra AF-gruppen, som eier Jølsen Miljøpark, en fagrapport om naturmangfold. Rapporten er etter vårt syn svært mangelfull, men den ble like fullt lagt til grunn for den kommunale behandlingen. Området hvor deponiet er tenkt lagt, har store naturverdier med rik edelløvskog, raviner og bekkekløfter, men dette kommer i liten grad fram i fagrapporten fra COWI. En naturkartlegging foretatt av biologer nå i høst etter at deponiplanene ble kjent viser funn av flere rødlistearter. Edelløvskog med alm som dominerende treslag er svært uvanlig i våre områder, og i planområdet er per nå edelløvskogen urørt. I tillegg er Steindalen et flott ravineområde som rent landskapsmessig har store kvaliteter. Raviner står også på rødlista for truede naturtyper. I bunnen renner Steindalsbekken som må legges i rør dersom deponiplanene skal gjennomføres. Vi krever at kommunestyret i Lillestrøm kommune opphever detaljreguleringsplan 0101 R9901 og eventuelt setter i gang et nytt planarbeid med korrekt involvering av berørte parter.
  322 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Idar Endresplass

  Mandag 21.12.2020
  Vi som bør på Leirsund vil ikke ha noe depo i vår flotte natur.

  Roger Pettersen

  Torsdag 10.12.2020
  Må konsekvensutredninges bedre

  Wenche Didriksen

  Torsdag 26.11.2020
  Er imot deponi i nærområde

  Per Otto Asak

  Torsdag 19.11.2020
  Vi som bor utafor Lillestrøm kommune fikk ikke signert, men jeg støtter oppropet

  Line Marie Hoftvedt-Sjursen

  Tirsdag 17.11.2020
  Dette må konsekvensutredes bedre. Et alvorlig inngripen i vår natur og til stor sjenanse for naboskapet, slik det fremstilles nå.