Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  KRAV OM UTREDNING AV ALTERNATIV LOKASJON FOR KLOAKKRENSEANLEGG FOR ÅLESUND KOMMUNE – VEKK FRA FJORD OG FOLK

  Ålesund, Møre og Romsdal
  KRAV OM UTREDNING AV ALTERNATIV LOKASJON FOR KLOAKKRENSEANLEGG FOR ÅLESUND KOMMUNE – VEKK FRA FJORD OG FOLK
  Opprettet: 07.12.2020 av Lisbeth Siem Taklo og Eva Kvasnes Drønnen
  Sluttdato for signering: 10.01.2021
  Bakgrunn: Bystyret i Ålesund og Sula kommune vedtok i mai 2018 å inngå et samarbeid om en felles utredning av et kloakkrenseanlegg for 70 000 innbyggere. Aktuell lokasjon for utredningsarbeidet var Kvasneset. Dette var før noen form for undersøkelser var gjort vedrørende bunn- og strømforhold, arkeologiske forhold og konsekvenser av anlegget for øvrig. Saken engasjerte innbyggerne i indre bydel også den gang, og det ble 28. februar 2018 oversendt et innbyggerinitiativ til Ålesund kommune med forslag om å utrede mulighetene for alternative lokasjoner for anlegget. I brev av 24. april 2018 meddelte kommunen at initiativet ikke ville bli tatt til behandling, fordi formannskapet hadde tilrådd å ikke gå videre med planlegging av felles renseanlegg, men heller beholde gjeldende struktur med eksisterende lokale renseanlegg. Bystyret valgte imidlertid å gå imot formannskapets tilråding (som var lik rådmannens innstilling). I møte 3. mai 2018 gjorde Ålesund bystyre følgende vedtak: «Ålesund Bystyre går videre med samarbeidet med Sula kommune om etablering av et felles renseanlegg i fjell på Kvasneset». Innbyggerinitiativet ble aldri realitetsbehandlet, og 14.06.2018 ble dette formelt avvist (etter at saken allerede var behandlet og vedtak fattet av bystyret). Innbyggerforslag: Etter bystyrets vedtak i 2018 er forprosjekt og konsekvensutredning igangsatt. Så langt viser resultatene at flere av de antakelser som den gang ble presentert, og som lå som beslutningsgrunnlag for bystyrets vedtak av 3. mai 2018, er uriktige. Dette er bakgrunnen for at vi nå fremmer et nytt innbyggerforslag med krav om utredning av ny lokasjon. Kommuneloven §12-1 er ikke til hinder for at innbyggerforslaget fremmes, idet det uansett ikke er snakk om samme valgperiode. Resultatene som hittil har kommet fram i utredningsprosessen er svært urovekkende av flere grunner. For det første viser utførte strømmålinger i Storfjorden og Vegsundet at strømmen store deler av året ikke går vestover mot havet slik som først antatt, men tvert imot østover, innover i Storfjorden. Deler av utslippet vil ledes inn i Vegsundet, Vågane og Flisfjorden. Det virker for oss uforståelig at en i 2020 vurderer å sette sårbar natur i fare ved å plassere et kloakkrenseanlegg av denne størrelse inn mot et verdensarvområde. Utførte strømmålinger og dybdemålinger viser også at kloakk (med e-coli, kjemikalier og medikamenter) vil komme opp til overflaten om lag fire måneder i året, og må i perioder påregnes å ville drive inn til land. Det er åpenbart usikkerhetsfaktorer rundt fjordens kapasitet til å håndtere så store mengder kloakk. I tillegg til å sette livet i fjorden i fare vil et anlegg som nevnt være til betydelig ulempe for folk i indre bydeler i Ålesund (og på Sula). Utredningen viser videre at ved strømbrudd og nedetid på anlegget i form av jevnlig vedlikehold, går all kloakk urenset rett i sjøen. Erfaring fra renseanlegg av tilsvarende størrelse andre steder i landet viser store problemer med lukt. Slike anlegg slipper ut mye lukt, som (avhengig av vindretning) vil påvirke innbyggernes livskvalitet. Forsøk på å rydde opp i luktproblematikk er krevende, svært kostbart, tar lang tid og har i flere tilfeller vært lite vellykket. Det påpekes også at arkeologiske undersøkelser gjennomført på Kvasneset i 2019 og 2020 har ført til flere nye oldtidsfunn. Kvasnes og Veibust er et område som er rikt på kulturminne. Kostnadene ved anlegget var stipulert til over 400 millioner kroner. Dette er gammelt tallmateriale, og erfaringer fra andre tilsvarende anlegg viser at faktiske kostnader har overskredet tidlig stipulerte kostnader i betydelig grad. Etter det opplyste var også Formannskapets tilrådning i 2018 om å ikke gå videre med planene om felles renseanlegg bl.a. begrunnet i kommunens dårlig økonomi og de store kostnadene ved et slikt anlegg. Kloakkanlegget er tenkt finansiert ved økte kommunale avgifter, der innbyggerne i Ålesund kommune skal dekke 80% av kostnadene. Kanskje bør så høye investeringer først og fremst komme kommunens egne innbyggere til gode? Dette ved å se og sammenligne hvilke forbedringer som eventuelt må gjøres i fremtiden, for alle kloakkutslipp/ kloakkrenseanlegg som nå er innlemmet i storkommunen Ålesund og som Sula ikke er en del av. Med henvisning til nylige budsjettkutt med reduserte tjenestetilbud for skole og eldreomsorg og pålagt eiendomsskatt, er det vanskelig å forstå at innbyggerne skal pålegges kostnadene ved et prosjekt som innebærer stor usikkerhet i form av økonomisk risiko for overskridelser og kostbare utbedringer, men ikke minst risiko for alvorlige miljømessige konsekvenser. Vi mener at innbyggerne har krav på utredning av en ny lokasjon, der usikkerheten ikke er like stor (ut mot havet eller flere små lokasjoner med mindre inngrep). Vi som innbyggere kan ikke finne oss i at kloakk fra 70 000 personer skal slippes ut i Storfjorden og forurense vårt nærmiljø. På bakgrunn av de nye opplysninger som har kommet frem krever vi at en alternativ lokasjon for planlagt renseanlegg blir utredet, slik at anlegg og utslipp legges vekk fra fjord og folk; unna bebyggelse og ut mot havet. Vi har alle et ansvar for å forvalte naturen i vårt nærområde og ta vare på miljøet for fremtidige generasjoner. Miljømessige konsekvenser må tillegges avgjørende vekt dersom nytt felles renseanlegg skal etableres. Som alternativ bes utredet muligheten for å ruste opp eksisterende lokale renseanlegg, slik som opprinnelig foreslått av rådmannen og tilrådd av Formannskapet i 2018. Informasjon om utredningsfakta har vi hentet fra folkemøte i Sula kommune 15.10.2020, der presentasjon fra utredningsarbeidet ble fremlagt. For øvrig vises til "opplysningssiden" på Facebook: "Kloakken vekk fra Fjord og Folk". Skriv under dette innbyggerforslaget og vis din støtte til kravet om utredning av alternativ lokasjon for planlagt kloakkrenseanlegg, for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag i denne viktige sak.
  1509 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  14 kommentarer:

  Alfred van der Bend

  Torsdag 17.12.2020
  Når vi snart kan vandre på Mars så må det vel kunne utarbeides en bedre løsning enn dette i 2020????!!!

  Nikolina Sjöblom

  Torsdag 17.12.2020
  Sett det lengre vekk fra bebyggelse.

  Ellis ten Dam

  Torsdag 17.12.2020
  Nei til kloakkrenseanlegg !!

  Toril Øvstedal Lunheim.

  Mandag 14.12.2020
  Dette vil vi ikke ha her i nærområdet.

  Jan-Erik Lien

  Søndag 13.12.2020
  Få dette vekk fra folk og bebyggelse!

  Bertel Strøm

  Fredag 11.12.2020
  Her må det tenkes , å plassere et sånt anlegg i nærhet av bebyggelse blir vel som å skyte seg selv i foten å lure på om det gjør vondt i hodet .

  Vidar Larsen

  Torsdag 10.12.2020
  Ikke her

  Hermann Vada

  Tirsdag 08.12.2020
  Få unna dritten! I mange år har vi holdt vakre indre bydel, Ålesunds stolthet, unna destruktiv industri og dette skal vi fortsette med! FÅ DET BORT

  Annette Gaustad

  Tirsdag 08.12.2020
  Vær ydmyk!

  Lilly Anne Lervåg

  Mandag 07.12.2020
  Behandlingen av kloakksaken i bystyre og formannskap var gjort i hytten og styrten. Sikker på at de ikke fikk tid til å sette seg inn i saken godt nok. En gjeng politikere ble samla på en buss for å reise rundt og se på anlegga rundt i gamle Ålesund. Til slutt var det et lite stopp på Kvasneset, og da var gjengen så trøtt og lei at de ikke var mottakelig for noe annet enn «la oss bli ferdig». Det ble forsikretfra sentrale politikere at det ikke kom til å bli vedtatt i Ålesund, men så kom Øvstebø og tala om samvittighet og klima og store ord. Han klarte da å snu meningen til gjengen og det ble vedtatt å være med på kloakkanlegget. Dette skal finansieres av innbyggerne, og vi skal jo finansiere byutvikling og sydsideutbygging med mer avgifter og bompenger. Bare å få seg hest og kjerre... Forferdelig trist at vi som er innbyggere i nabolaget til Kvasneset ikke blir hørt. Vi trodde vi flytta inn i en idyll i 1990. Nå skal kommunen rasere dette ved at vi ikke kan bade i sjøen, få ødelagt dager med lukt og røyk fra ei 30 meter høy pipe på Kvasneset. Og enda verre blir det for beboerne på Kvasneset. Nå må vi stå sammen og vise politikerne at vi ikke finner oss i dette. Levekår og nærmiljø blir helt ødelagt. Jeg bor i Ramsvika i Ålesund kommune, og vil få dette anlegget rett utenfor stuevinduene.

  Bjørn Ødegaard

  Mandag 07.12.2020
  Kloakkrensing må bort fra tettbygde områder som stadig er i utvikling. Kvasneset er rett ved Sunde, Vegsund, Blindheim og Flisnes.

  Tommy Vestnes

  Mandag 07.12.2020
  Fysj. Få det lengre unna bebyggelse !

  Kari Breivik Ramsvik.

  Mandag 07.12.2020
  Og attpå til skal vi betale for noe som vi slett ikke vil ha ? Kjenner raseriet stiger . Syns vi allerede betaler mer enn nok. Og dertil ødelegge ett av de fineste områdene i Ålesund. Nei dette kan vi ikke finne oss i .

  Caroline Larsen

  Mandag 07.12.2020
  Sett det lengre vekk fra bebyggelse.