Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til områderegulering for gondol på Sulafjellet uten utelukking av traseer

  Sula, Møre og Romsdal
  Ja til områderegulering for gondol på Sulafjellet uten utelukking av traseer
  Opprettet: 06.04.2021 av Jan Arne Sletta
  Sluttdato for signering: 06.10.2021
  Kommunestyrevedtak i sak 016/21 som omhandler områderegulering for prosjekt «Destinasjon Sulafjellet» har eit kulepunkt nr 2 som setter store begrensninger på mulighetene for realisering av prosjektet.  Vilkåret om trasévalg i kulepunkt 2: “Sula kommunestyre aksepterer ikkje trasé som er foreslått i presentasjon frå Flakk Gruppen 16.12.2020 i området Molværsbrauta - Bratthaugen, og ber tiltakshavar finne ein alternativ trasé som mogleggjer realiseringa av prosjektet.” Vi ønsker at Sula kommunestyre ser på vedtaket på nytt og fjerner kulepunkt 2 slik at reguleringsprosessen har mulighet til å sjå på alle alternativer, slik lovverket legg opp til.  Begrunnelse: Vedtaket i sin heilhet:   «Sula kommunestyre» vedtar å starte områderegulering av eit større areal på Sulafjellet og Langevåg.  Planområdet - med utgangspunkt i prosjekt “Destinasjon Sulafjellet” – blir fastsatt i oppstartsmøtet til reguleringsarbeidet.   Krav til område- og reguleringsprosessen, og punkta må leggast inn som føringar i planbeskrivelse og tydeleggjerast i oppstartsmøte:  • Planomrisset må vere stort nok til å mogleggjere realisering av alternative traséar for gondolbanen og tilhøyrande aktivitetar. • Sula kommunestyre aksepterer ikkje trase som er foreslått i presentasjon frå Flakk Gruppen 16.12.2020 i området Molværsbrauta - Bratthaugen, og ber tiltakshavar finne ein alternativ trase som mogleggjer realiseringa av prosjektet.   Områdereguleringa skal utarbeidast i samsvar med pbl § 12-2, der utarbeiding av reguleringsforslaget blir overlatt til privat foretak – Flakk Gruppen as.   Før arbeidet tek til, skal det inngåast ein avtale mellom Sula kommune og Flakk Gruppen as...» osv. Vilkåret om trasévalg i kulepunkt 2: “Sula kommunestyre aksepterer ikkje trasé som er foreslått i presentasjon frå Flakk Gruppen 16.12.2020 i området Molværsbrauta - Bratthaugen, og ber tiltakshavar finne ein alternativ trasé som mogleggjer realiseringa av prosjektet.” Hvor er dette området? Blir dette vedtaket stående som det endelige, er det i grunnen fritt fram for forslag til trase like vest for Molværsbrauta, og da i realiteten den foreslåtte trasen fra FG.  Bratthaugen er jo ca 2 km øst for Molværsbrauta. Det betyr jo også at det blir stengt for trasevalg lenger østover, også fra Lil-tun som foreslått av Vern om Sula. Dette viser med tydelighet hvilket rotete, uoversiktlig og følelsesbasert vedtak dette var, der enkelte representanter helt tydelig tar hensyn til familie og venner i foreslått trasé. Dette vilkåret bør ikkje setjast i ei sak der det er spørsmål om oppstart av reguleringsplan eller ikkje, noko som er intensjonen med denne saka. Hensikten med saka var å få avklart om kommunen skulle starte ei områderegulering på Sulafjellet eller ikkje. Her legg kommunestyret klare føringar for reguleringsarbeidet. Vi ønsker at kommunestyret skal vurdere denne delen av vedtaket på nytt. Vi kan ikkje sjå at det ligg ein faglig begrunnelse bak vilkåret. Stiller derfor spørsmål om lovligheten av dette vilkåret. Jf. $19 i forskrift om konsekvensutredning ;   Konsekvensutredningen skal redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagstilleren har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske alternativer.  Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, sammenligninger av virkningene for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal også fremgå.   På bakgrunn av krav om krav om konsekvensutgreing/alternativsvurdering som ligg i den pålagte reguleringsprosessen vil trasevalget bli nøye vurdert i prosessen. Kva som blir det endelige trasevalget, er det reguleringsprosessen som skal avgjere, ikkje slik som no - eit valg basert på antagelser og følelser. Sula AP sitt forslag inneheld ellers velformulerte vurderinger, og dei er inne på at «resultatet kan bli bra». Ja-sida har tillit til reguleringsprosessen, og er enige i at «resultatet kan bli bra» dersom den lovpålagte reguleringsprosessen blir fulgt. Vi meiner at dersom planprosessen viser at det finnes eit bedre alternativ til trasévalg, kan det sjølvsagt bli løysinga. Men å utelukke noko som lova pålegg prosessen å utgreie, er lite forutsigbart. Hensikten med innbyggerforslaget vårt er at kommunestyret skal følge den lovpålagte prosessen, la forslagstiller arbeide seg gjennom sitt forslag i samsvar med plan og bygningslova sine krav. Kommuna har ingenting å tape på at forslagsstiller får en reell mulighet til å legge fram et gjennomarbeidd reguleringsalternativ. Kommunen skal først konkludere etter at alle opplysninger har blitt vurdert.  At eit slikt prosjekt får negative konsekvenser for enkeltindivider kan bli ein realitet. Men resultatet i denne saka – på lik linje med alle andre reguleringsaker  - skal ha med i si vurdering alle fordeler/ulemper dette prosjektet vil ha. Det skal då besluttes etter at alle desse vurderinger er gjort. Først DÅ er det forsvarlig å gjere eit trasevalg, ikkje NO før prosessen har starta. Eit val på noverande tidspunkt vil vere basert på følelser /antagelser.   Det kan ikkje vere slik at andre innbyggere ved en evnt annen trase er mindre verdt enn dei på foreslåtte trase. Eller at dei ikkje har slektninger eller venner i kommunestyret som andre har. Alternativsvurderinger vekta oppimot kvarandre er lovpålagt, og skal utgreiast gjennom prosessen, kommuna har mulighet til å akseptere/krevje justeringer/ev. avslå trasevalg gjennom denne prosessen. Men slike val skal sjølvsagt vere basert på ei faglig vurdering. Dette med respekt for prosessen, respekt for politikere og kommunas seriøsitet, og forutsigbart for forslagsstiller. At enkeltpersoner blir berørt av plan og bygningslova sitt regelverk er ikkje unormalt. Det kan ta tid frå oppstart/søknadstidspunkt og fram til eit endeleg vedtak i reguleringssaker. Sula kommune har t.d. tre saker i det siste der «grunneiere sitt liv er på vent» (slik påstanden i denne aktuelle saken er). Det er ekspropriasjon på Sjuknesstranda, arealinnløysing på Vedde og miljøanlegget på Kvasnes. Saker som har skapt stor privat frustrasjon gjennom prosessen. Vedtaket vil ha store konsekvenser for Devoldfabrikken sin videre eksistens, trygging + nye arbeidsplasser osv. Kan det tenkjast at utsalget til Devold vært flytta til Moa/Digernes på grunn av større kundegrunnlag?  Kva skjer med handelsstanden i sentrum om «motoren» vert skrudd av og kundegrunnlaget minkar vesentleg? Kva skjer med dei kulturelle tiltaka som Devoldfabrikken står bak? Til dømes julegata med lys, kafeen, Kølbua, Museet, Utsikten, leikeområder, Thorolf, quiz, konsertar og andre arrangementer. Kva sit vi satt med då? Konsekvensane for bygda kan bli meir omfattande enn ved første tankerekke. Vil vi verkeleg at Devold-namnet ikkje skal assosieres med Langevåg og Sula lenger? Omsynet til enkeltpersoner skal ikkje gå foran Kommunestyret si hovedoppgave. Nemlig å tenke helhetlig og vedta det som er det beste for kommunen. Har Kommunestyret gjort det i denne saken? Prosessen vil til slutt – dersom den blir fulgt slik lova legg opp til – lande på riktig trasevalg.
  435 av 186 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  15 kommentarer:

  Runar Marthinsen

  Fredag 09.04.2021
  Velkommen til et mer livgivende samfunn i Sula kommune.

  Ole Flatmark

  Torsdag 08.04.2021
  Nei til gondolbane på Sula! For en del er det grådigheten som taler. Mulighet for mer penger og større inntjening overgår for noen all fornuft. En gondolbane medfører mer støy, forurensning og ødeleggelse av naturen - se til Geiranger, Lofoten, Loen, Trollstigen med mer. Områder som har tiltrekningskraft i form av spektakulær natur, fred og ro blir ødelagt for at noen ser potensiale til økonomisk gevinst. Det er skal heller ikke være alle forunt å komme seg frem overalt! Skremmende og skremmende naivt langsiktig perspektiv om dette går gjennom. Det vil "skremme" bort naturelskeren og tiltrekke seg den "støyende og forsøplende" turisten.

  Ingvild Molvær De Iacovo på vegne av Vern om Sula

  Onsdag 07.04.2021
  Vern om Sula vil presisere at vi aldri har pekt på noen alternativ trasé. Som organisasjon er vi opptatt av å verne om folk og fjell, og vi er motstander av gondol - uavhengig av trasé. Mer informasjon finnes på nettsiden vår www.vernomsula.no.

  Elas Per Vågnes

  Onsdag 07.04.2021
  "Vilkåret om trasévalg i kulepunkt 2: “Sula kommunestyre aksepterer ikkje trasé som er foreslått i presentasjon frå Flakk Gruppen 16.12.2020 i området Molværsbrauta - Bratthaugen, og ber tiltakshavar finne ein alternativ trasé som mogleggjer realiseringa av prosjektet.” Hvor er dette området? Blir dette vedtaket stående som det endelige, er det i grunnen fritt fram for forslag til trase like vest for Molværsbrauta, og da i realiteten den foreslåtte trasen fra FG. Bratthaugen er jo ca 2 km øst for Molværsbrauta. Det betyr jo også at det blir stengt for trasevalg lenger østover, også fra Lil-tun som foreslått av Vern om Sula. Dette viser med tydelighet hvilket rotete, uoversiktlig og følelsesbasert vedtak dette var, der enkelte representanter helt tydelig tar hensyn til familie og venner i foreslått trasé." Dette punktet vart retta opp under behandlinga i kommunestyret. Elles er eg uhyre rørt av omsorga for rørselshemma og eldre. Tenk at vi skal få ta oss ein dagleg spasertur rundt om kring på Rundehornet. Det som har uvurderlig stor betydning for folkehelsa på Sula det er Vonråsa, Rollonråsa, lysløypene rundt Vassetvatnet og Mausavatnet. Dei er lett tilgjengelige, går i variert natur og er GRATIS!

  Øystein Nygård

  Onsdag 07.04.2021
  Ja.

  Egil Fiskerstrand

  Onsdag 07.04.2021
  ABC

  Thor Even Kipperberg

  Onsdag 07.04.2021
  Støtter Gondolbane på Sula 110% og litt til. Nå er det på tide at Sula kommune kommer seg ut av hengemyra den har lagt i ,i så mange år . Vi trenger utvikling og utbygging, og ikke bare dagligvare butikker. Gondol planene er en slik utvikling som vil både øke tilreising og handel , men og tilflytting og flere arbeidsplasser. Langevåg som sentrum trenger og utvikling og tilrettelegging i planstruktur, slik det er nå er det flere åpne sår i sentrum som har stått slik uten noen form for utbygging , Nyvegen fra kirkekrysset er et slikt dårlig planlagt område, særlig fra kiwi og utover , gjengrodd og ustelt. Vi må få utvikla bygda og øya til å bli et attraktivt boområde, og få fart på kommune økonomien. Vi kan ikke sitte å se på at 100 vis av millioner av kroner i investeringer i bygda ,blir avfeid pga dårlige valg og sutring fra berørte parter. Ja det vil berøre de få, men i det store bildet vil det gavne de aller fleste med positive ringvirkninger både økonomisk og utvikling av flere. Arbeidsplasser. Flakk ønsker å investere og utvikle Langevåg og da må kommunen ønske dette velkommen.

  Arne B. Kristiansen

  Onsdag 07.04.2021
  Velkommen fremskritt

  Kari Anne Hauge.

  Tirsdag 06.04.2021
  Tirsdag 6 april 2021.

  Andreas Langvatn

  Tirsdag 06.04.2021
  Jeg støtter dette tiltaket fordi mange eldre og funksjonshemmede kommer seg ikke opp dit med egen maskin og får aldri nyte utsikten. I tillegg hvis man ser på Sula som en stor bedrift er det ikke mye pluss de går og det skal ikke mye til av utgifter eller tapte inntekter før de går konkurs og må slå seg sammen med Ålesund kommune. Devold fabrikken får jo ikke inn nok inntekter og dette er jo gull verdt for de og for Langevåg i tillegg turistnæringen. Å avvise dette forslaget ville være ren uvitenhet som fører til tap. Ja til gondol!

  Sissel Andersen

  Tirsdag 06.04.2021
  Rett skal være rett.

  Helen Guy McLean

  Tirsdag 06.04.2021
  Det er mange ting som som må tas i betraktningen, men jeg er i hovedsak for gondolbane på Sula. Det er mange som for mange grunner kommer ikke seg på fjellet, og noe slik vil kunne hjelpe mange å oppleve ting vi andre tar for gitt. At det vil bety en utvikling i Langevåg med både jobber og turister er ikke å se vekk fra.

  Marius Hammer

  Tirsdag 06.04.2021
  Jeg har signert fordi jeg ønsker at kommunestyret skal ha alle fakta på bordet når de skal beslutte godkjenning eller ei. Om vår sak vinner frem er det ikke et automatisk ja til gondol - men et JA til alle fakta på bordet. PS: Kun ditt navn blir vist på signeringslista, ikke adressen :)

  Jan Erik Nybø

  Tirsdag 06.04.2021
  Som ansatt på Devoldfabrikken støtter jeg selvfølgelig dette forslaget. Her vil vi sikre verdiskapning i kommunen vår og forventer at politikerne stiller opp. Dette vil også sikre den tradisjonelle hjørnesteinsbedriften fra 1853.

  Glenn Ove Brandal

  Tirsdag 06.04.2021
  .