Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ for bevaring av rekreasjons- og friområde i Heksebergfjellet

  Lillestrøm, Viken
  Innbyggerinitiativ for bevaring av rekreasjons- og friområde i Heksebergfjellet
  Opprettet: 08.06.2021 av Monica Troen Volden
  Sluttdato for signering: 08.12.2021
  Heksebergfjellet, også kjent som Vardefjellet og Vardåsen, ligger inneklemt mellom Frogner, boligfeltene Vardefjellet, Heksebergåsen, Vardeåsen og Skedsmokorset/Åsenhagen i Lillestrøm kommune og Ask i Gjerdrum kommune. Skogen har godt etablerte turstier på kryss og tvers, men er ikke stor for den betydelige andelen av befolkningen i Lillestrøm kommune som bruker skogen. Den er likevel stor nok til at befolkningen har tilgang til rekreasjon og gode naturopplevelser, som er viktig i en travel hverdag. Heksebergfjellet er en høyt verdsatt kvalitet i nærområdet, og det som skiller drabantbyer fra landlige tettsteder, er nærheten til skogs- og rekreasjonsområder. Heksebergfjellet brukes hele året av lokalbefolkningen; både de som bor i gangavstand, og de som ikke har noen nærskog utenfor boligen, som for eksempel befolkningen på Holt-Vestvollen og Brånåsen. Den brukes også av mange som bor lenger vekk. Betydningen av dette området har siden covid-19-pandemien startet, blitt ytterligere forsterket. Heksebergfjellet er et av de siste rekreasjons- og friområdene i denne delen av kommunen og bør derfor bevares til beste for innbyggerne. Det understrekes dessuten av Akershus Fylkeskommune (2017, Miljødirektoratet), som klassifiserer det som et «svært viktig friluftsområde». Stedet og historien Heksebergfjellet ligger over den marine grensen, og det er derfor naturlig å anta at det har vært folk her siden isen trakk seg tilbake etter siste istid. Langs fjellets sørside ligger det spor av Kongevegen fra vikingtiden, og på toppen er det rester av vardehytta og varden fra middelalderen. Det er funnet spor tilbake fra bronse-jernalderen (11 gravrøyser) på fjellet. De er fredede kulturminner. Asbjørnsenstien har navnet sitt etter Peter Christen Asbjørnsen som bodde i området en periode og brukte stiene i åsen flittig mens han skrev eventyr. Området er beskrevet i hans bøker. Natur og dyreliv Heksebergfjellet inneholder mange naturtyper og biotoper for ulike dyr og planter. Man finner løvskog, barskog, myr og vannspeil. Dyrelivet består blant annet av elg, rådyr, hare, rev, ekorn og grevling, samt småfugl. Det er dessuten flere arter her som er rødlistede (truede), som gulspurv, vipe, gaupe (observert av en av dem som har underskrevet initiativet), alm og ask. De varierte naturtypene gjør også fjellet til et godt sted for sanking av sopp og flere typer bær. Det finnes dessverre ikke nye og oppdaterte naturkartlegging her. Nærskogen – tur og rekreasjon, barn og læring Flere tusen mennesker bor i gangavstand til Heksebergfjellet og enda flere en kort biltur unna. Det er nettopp denne nærheten som gjør området så verdifullt for oss som bor her. Muligheten til å kunne «tråkke i skoa» og være til skogs på et øyeblikk, verdsettes høyt. Her går, løper og sykler mange sine daglige turer, men ikke bare fysisk helse styrkes, den psykiske helsegevinsten er også forskningsmessig veldokumentert at naturopplevelser bidrar til. Skolene og barnehagene i området bruker skogen jevnlig. Her får barn oppleve naturen på egenhånd, og lære om alt som befinner seg utenfor asfalten og boligfeltene. Nye innbyggere De nye innbyggerne som kommer hit, flytter typisk fra tettere bebygde områder som Lillestrøm by eller Oslo. Grunnen til at de flytter er ofte ønsker om mer plass og nærhet til friluftsområder, slik det var da den eldste befolkningen i området bosatte seg her. Jo mer man bygger ned Heksebergfjellet, desto mindre blir verdien av en av de viktigste kvalitetene befolkningen søker i bomiljøet. Derfor er det så viktig å stoppe ytterligere utbygging av Heksebergfjellet, mens området fortsatt er stort nok til at det har verdi som tur- og rekreasjonsområde. Støy, trafikk og skolesituasjon Støyen har merkbart økt de siste årene i dette området, både i skogen og boområdene rundt. Dette skyldes nærheten til E6, hugging av skog, utvidelse av næringsområder og økt veitrafikk, som er en kilde til stort stress for mange. Etter den gamle og utdaterte reguleringsplanen fra 2009 (Skoglyfjellet Syd), kan vei og boligutbygging bli en realitet i forlengelsen av Fjellboveien på boområdet som kalles Vardefjellet og helt til Heksebergåsens yttergrense mot vest. Dette ønsker vi ikke. Fjellboveien er bratt og smal, og busser som møtes kjører derfor opp på fortauet hele året. Trafikksikkerheten for barn, med lange rekker av skolebusser og privatbiler som holder høy fart, er daglig truet. En ytterligere utbygging (Skoglyfjellet Syd) vil forsterke et problem som allerede er stort. Skolen på Frogner har dessuten kapasitetsproblemer. Forslag: Ordfører, Innbyggerinitiativet for bevaring av rekreasjon- og friområde i Heksebergfjellet ber kommunestyret ta stilling til følgende forslag, i to deler, der del B er subsidiært hvis del A ikke blir vedtatt. Forslag A: Kommunestyret ber kommunedirektøren starte prosessen med å bevare alle gjenværende rekreasjons- og friområder i Heksebergfjellet. Regulerte områder der grunnarbeider ikke er påbegynt per dags dato, tilbakeføres til LNFR. Området skal bevares på strengeste måte som kan vedtas av kommunestyret. Kommunedirektøren bes samtidig ta kontakt med Gjerdrum kommune og oppfordre til likelydende vedtak. Subsidiært forslag B: Kommunestyret ber kommunedirektøren starte prosessen med å bevare alle gjenværende rekreasjons- og friområder i Heksebergfjellet. Området skal bevares på strengeste måte som kan vedtas av kommunestyret, og bebyggelse på regulert område skal harmonere med tilliggende bebyggelse. Kommunedirektøren bes samtidig ta kontakt med Gjerdrum kommune, og oppfordre til likelydende vedtak. Dato: 7. juni 2021 Med vennlig hilsen på vegne av Aksjonsgruppa for bevaring av friområde på Heksebergfjellet v/ leder Torunn Arntsen Sajjad https://www.facebook.com/groups/2790551031168731 (654 medlemmer) Vardeåsen StorVel v/ leder Arild Smestad Heksebergåsen Velforening v/ leder Carl Fredrik Krogh Vardefjellet Vel v/ leder Cagatay Konuskan Frogner Velforening v/ leder Odd H. Sørensen Naturvernforbundet, Lillestrøm v/leder Sverre Solberg
  584 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  15 kommentarer:

  Steinar Breivik

  Fredag 11.06.2021
  Jeg støtter ønsket om å bevare den lille skogen som er igjen, men savner samtidig konkret forslag til løsning på befolkningstilveksten på Romerike, som vel i fjor var drøyt 5000 mennesker, hvorav Lillestrøm i underkant av 1000 etter hva jeg leser. For å bevare skog, hvor skal disse nye tilflyttende menneskene bo? Skal man si at det å bo stort og flott i enebolig med stor hage tilhører fortidens luksus og kjøpe ut eneboligeiere og bygge høyhus eller skal man omdanne kornåkre til nye boligfelt? Det blir litt som med nye E16. Ingen vil ha veien gjennom "egen hage", men "alle" ønsker bedre veistandard og fremkommelighet.

  Gøran Tømte

  Fredag 11.06.2021
  En fantastisk skog som beriker det å bo der vi bor. Barn, på ski, og sykkel. Barn på pølsetur i skogen. Voksne på gåturer, joggeturer, sykkelturer. Sosiale turer mellom venner. Fysiske treninger, sommer og vinter. Sosialt å utbedre skogen, sommer og vinter, for tilretteleggelse for alle brukerne. Skogen er nok en av grunnene til at mange av beboerne her oppe har flyttet nettopp hit, så tap av dette området vil være et tap for veldig mange. Nærheten til området senker også terskelen for å komme seg ut i nødvendig bevegelse i en ellers altfor stillesittende hverdag.

  Ola Ramsøy Nystøyl

  Fredag 11.06.2021
  Ønsker at rekreasjons- og friområdet på Heksebergfjellet bevares som det er i dag.

  Randi Magnesen

  Torsdag 10.06.2021
  Vi har bodd i Heksebergåsen i 18 år og bruker skogen flere ganger i uka. Ikke bygg boliger i skogen vår. Den gir oss rekreasjon og daglig fysisk aktivitet

  Thea berg fjellingsdal

  Onsdag 09.06.2021
  Jeg ønsker at friområdene på vardeåsen/vardefjellet/ heksebergåsen bevares. Det er viktig å ha et sånt område i nærheten. Jeg bruker skogen mye.

  Leif Moen

  Onsdag 09.06.2021
  Jeg ønsker at rekreasjons og friområdet i Heksebergåsen bevares. Jeg har bodd her i 34 år og bruker skogen nesten daglig

  Rune Fjellvang

  Onsdag 09.06.2021
  Vi trenger å bevare de grønne områdene som er igjen på Heksebergfjellet. Trykk og slitasje på området er allerede veldig stort. Den pandemien vi nå gjennomgår viser at nærrekreasjonsområdene er svært viktig for folkehelsen. Det er nok utbygging i denne lille åsen nå.

  Rune Inge Johannessen

  Onsdag 09.06.2021
  Jeg ønsker at rekreasjon og friområdene på Vardeåsen bevares.

  Monica Troen Volden

  Onsdag 09.06.2021
  Vi bruker skogen hver dag, sommers og vinter, helgedag og ukedag, ferie og hverdag. Skogen er viktig for min og familiens livskvalitet. Bevar skogen vår!

  Albena Kirilova

  Tirsdag 08.06.2021
  Jeg ønsker ikke mer utbygging i Heksebergfjellet!

  Inger Marie Hattrem

  Tirsdag 08.06.2021
  Jeg er født og oppvokst på Frogner og bor fortsatt her. I hele min barndom, og fortsatt i en alder av 55) er Heksebergfjellet (og de andre åsene/områdene Ausenfjellet/Sørlifjellet/Lunderåsen og Vilbergfjellet) i bruk store deler av året! Dette er FOLKEHELSE på sitt aller beste. God tilgang til turområder nær der folk bor! At vi bygger ned sårt tiltrengte områder som forebygger og sørger for god folkehelse er uforståelig! Politikere, nå må dere evne å se litt videre enn neste valg! Tenk langsiktig og bærekraftig!

  Øivind Rooth

  Tirsdag 08.06.2021
  Jeg har bodd på Vardeåsen i 29 år. Nærheten til skogen på Vardeåsen/Heksebergåsen har kanskje vært den viktigste bokvaliteten. Jeg bruker marka nesten daglig til trening og tur. I disse årene har vi sett hvordan presset på boligområdene her har økt. Utvidelsen av sandtaket, den massive utvidelsen av pukkverket og ny boligbebyggelse. Hvis det fortsette vil det ikke være friarealer igjen. Da må vi kjøre til Tæruddalen. Det er vel heller ikke en ønsket utvikling.

  Shagufta Meer , Zafar Meer, Miriam Meer Rayan Meer , alisha Meer og Razia Begum

  Tirsdag 08.06.2021
  Friområdet i Heksebergfjellet bevares.

  Tom Major

  Tirsdag 08.06.2021
  Lite demokrati her i bygda....

  Anne Fjellhaug

  Tirsdag 08.06.2021
  Jeg Ønsker at rekreasjons og friområdet i Heksebergfjellet bevares. Jeg har bodd i området i 36 år og har hatt stor glede og mange turer i skogen og området.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.