Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bekymringsopprop: Ny ungdomsskole Nordstrand

  Oslo
  Bekymringsopprop: Ny ungdomsskole Nordstrand
  Opprettet: 16.06.2021 av Simon Pahle
  Sluttdato for signering: 16.12.2021
  Vi er bekymret for planene om å bygge ny ungdomsskole (med 400 elever) og spesialskole (19 autister) på Nordstrand. Slik skolen foreløpig er prosjektert, ville den kunne forårsake alvorlige problemer i nabolaget vårt: 1. Trafikksikkerhet/parkering Det er ikke fremlagt noen planer for håndtering av den større trafikkmessige belastningen som en ny skole vil skape for nabolaget. Utbygger virker å anta at levering og henting av barn/ungdommer skal kunne gjennomføres uten noen endringer i gateplanen. Dette er helt uforståelig. La oss si at en fjerdedel av elevene (som nå vil utgjøre tilsammen 800 eleven) – altså 200 barn/ungdommer – bringes/hentes daglig. Det vil utgjøre 400 trafikkengasjementer, konsentrert i to korte tidsintervaller på h.h.v. morgen og ettermiddag. Nordstrandveien, vis-a-vis skolen, har begrensete stoppmuligheter, og mye annen trafikk i rushtiden. Trafikken vil presses inn i Åsdalsveien og Stuttveien, smale gater med betydelige trafikkale og parkeringsvansker. Dette vil innebære ulykkesrisiko, spesielt for barn. Trafikksituasjonen ved Nordstrand barneskole er allerede krevende. I trafikkplanen for bydelen av 2017 (sak 120/17, 3. november 2017) ble det foreslått innført en rekke risikobegrensende tiltak for Nordstrandveien. Bygging av en nye skolen vil ikke være forenlig med en slik plan. 2. Brannsikkerhet I prosjekteringen legges det opp til at det kun skal være én adkomst for brannbil til skolen – nemlig via Åsdalsveien, opp Stuttveien, over Midtåsen og inn på skoleplassen (den samme adkomst som taxi’er vil bruke for å bringe til/hente fra autistskolen). Gitt den nevnte opphoping av biler som ville kunne inntreffe i Åsdalsveien, vil brann i rushtiden kunne utløse en katastrofe. Det primære hensynet er de 400 ungdommene og sårbare autistelevene, men det hører også med til saken at vernekorridoren mellom skolen og naboeiendommene i Rosendalsveien er smal og preget av tett vegetasjon; dette tilsier stor fare for brannspredning. I et møte 1. juni avviste utbygger denne bekymringen med henvisning til at det finnes andre skoler med kun én adkomst – her ble Majorstuen skole nevnt. Dette er en uholdbar sammenligning: For det første er det ved Majorstuen skole mulig å kjøre direkte inn på skoleplassen fra Sørkedalsveien. For det andre er skolen og omkransende murbebyggelsen rundt reist for inntil 100 år siden; at man skulle planlegge for nybygg vel vitende om manglende adkomst for brannbil er en ganske annen sak, og virker urimelig. Den eneste tenkelige løsning for en adkomst nummer to til den nye skolen er over gangveien gjennom Agnes Thorsens Plass, fra Nordstrandveien. Men da ville man trolig måtte endre både bredde og kuperingen av denne gangveien, som ville innebære inngrep i en totalfredet grønn lunge. 3. Kultur- og naturvern Det er vanskelig å se for seg at bygging av skolen skal kunne skje uten at det går på bekostning av natur- og kulturvern. Som det fremkommer over kan man neppe ivareta brannsikkerhet uten å samtidig krenke vernet av Agnes Thorsens Plass. Det fremste naturvernmessige hensyn som prosjekteringen ikke virker å ha tatt ordentlig høyde for er Andersendammen, som den nye skolen blir liggende tett opptil. Andersendammen er kartlagt som viktig naturtype i Oslo kommunes naturdatabase. Det er funnet blant annet spissnutefrosk i dammen, og den er voksested for dronningstarr (rødlistet som nær-utryddingstruet). Bygging forutsetter omfattende sprengning i samme bergrygg som dammen ligger på. Dammen er også et viktig landskapselement og en kilde til opplevelse for ulike brukerne som barnehager, eldresenter og turgjenger i nabolaget. Det fremstår som uklart om sprenging kan gjennomføres uten å virke ødeleggende på dammen og tilliggende økosystem; og om dette i det hele tatt er tilfredsstillende undersøkt av utbygger. Vi forventer at det gjennomføres en ny miljøkartlegging. Det er vanskelig å se at ny skole på den valgte tomta lar seg forene med den nå pågående prosessen med en ny Reguleringsplan for småhusområder (S-4220; saksnr 202102096-9) som i disse dager er til høring, og mottatt av alle beboere i nærområdet vårt. Her heter det blant annet at Oslo kommune har som mål å «ivareta historiske og grønne kvaliteter i småhusområdene» og at «disse områdene skal skjermes mot fortetting». 4. Støy Det er uklart hvordan skoledrift i den gamle bygningen, og på barneskolen, skal kunne skje samtidig som det bygges, i over to år, på skolegården. Bygningen vil utvilsomt forårsaker forstyrrelser og innskrenkninger for skoledriften pga konstant byggestøy (inkl sprengninger) og anleggstrafikk. I den grad skoledrift og byggingen skal skje samtidig, vil sprenging og pigging måtte utføres ettermiddag og kveld. Oppropets konklusjon Vi forventer at utbygger fremlegger tilfredsstillende planer for å ivartat trafikk- og brannsikkerhetshensyn, og for løsninger som ikke er i konflikt med kultur- og naturvern i nærområdet vårt. Vi ber om at utbygger forelegger prosjektet for, og dokumenterer tilslutning fra, Bydelsutvalget, samt Bymiljøetaten og Brannsjefen i Oslo Kommune, før bygging kan starte.
  199 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  8 kommentarer:

  Michael Golding

  Mandag 12.07.2021
  Støtter

  Michael Golding

  Mandag 12.07.2021
  Støtter

  Pål Karterud

  Torsdag 08.07.2021
  Støtter

  Gunther Motzke

  Tirsdag 06.07.2021
  Støttes

  Andreas Amundsen

  Tirsdag 06.07.2021
  Signerer

  Sunniva Sandsgaard

  Fredag 25.06.2021
  Siden dere bruker «sårbare autismeelever» som argument, bør dere ha noen tanker om alternativet til bygging slik at de elevene får et ungdomsskoletilbud?

  Anne Søbstad

  Søndag 20.06.2021
  Støtter oppropet

  Jorunn Nordhammer Preus

  Søndag 20.06.2021
  Støtter

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.