Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Eksproprier for parkene på Ensjø nå.

  Oslo
  Eksproprier for parkene på Ensjø nå.
  Opprettet: 04.07.2021 av ESPEN HERULF STRAND
  Sluttdato for signering: 12.09.2021
  Ensjøplanen ble vedtatt i 2004 og detaljert i 2007 for kjerneområdet. Det skulle bli bynære boliger i et grønt område. Rundt 5 000 nye boliger er bygget og over 6 000 personer har flyttet inn. Men parkene som hører til har ikke blitt etablert, og det finnes heller ingen konkrete planer om det, et kvart århundre etter at de ble demokratisk vedtatt av et enstemmig bystyre i landets største kommune. Det er et betydelig savn og et klart løftebrudd fra utbyggerne og kommunen. Det er én tomteeier av store arealer sentralt på Ensjø som ikke vil bygge boliger etter reguleringsplanen og dermed heller ikke parkene. Alt arbeid fra tomteeieren er konsentrert om bevaring av situasjonen på Ensjø slik den var før årtusenskiftet og før bystyret enstemmig vedtok Ensjø-planen. Tomteeieren forsvarer seg med at det ikke finnes noen tidsfrist for at Ensjøplanen skal oppfylles. Dette er en uakseptabel situasjon, og en følge av mangler i vedtaket både i 2004 og reguleringsplanen fra 2007. Fire boligselskaper ba 30.06.2016 byrådslederen og byråden for byutvikling ekspropriere de regulerte friluftsområdene. Nå har det gått fem år, og det finnes ingen konkrete planer for å etablere Vestre parkdrag og Petersborgaksen. Bare uforpliktende antydninger om «innen 2030». Den eneste måten å komme ut av denne situasjonen på er å bruke de juridiske muligheter som en kommune har: Ekspropriasjon, kjøp med tvang, etter loven om ekspropriasjon. I sak 266/19 den 4. september 2019 vedtok bystyret at «Byrådet bes utrede hvilke tiltak bidrar til at man raskest får på plass de regulerte parkdragene på Ensjø, inkludert en utredning av de juridiske og økonomiske konsekvensene av ekspropriering av grn./bnr. 129/18». En slik utredning har byrådet foreløpig ikke utarbeidet. Vi vet i dag nok om de stadige utsettelsene til å konkludere med at det ikke finnes noen annen mulighet for bystyret enn ekspropriering for å få gjennomført bystyrevedtakene fra 2004 og 2007 om Ensjøplanen. Som bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo vedtok 17. juni 2021 å oppfordre byrådet «til å vurdere ekspropriasjon for å få realisert resten av Vestre parkdrag og Petersborgaksen.» Ekspropriasjonskravet vårt åpner for å ekspropriere bare parkarealene eller hele tomteområdet. Blir kommunen etter ekspropriasjonen eier av tomter som skal bygges til boliger, kan kommunen selge de videre til en utbygger. Ensjø har behov for en ny ungdomsskole i nærmiljøet. Tomt 129/18 kan brukes til å dekke behovet for areal til en ungdomsskole. Vi krever at bystyret vedtar følgende: 1. I medhold av oreigningsloven § 1 og § 2 nr 3(skole), nr 26 og 37 (kommunale tiltak og offentlige parker), eksproprieres tomtene gnr. 128 bnr 18 og 29, gnr. 129 bnr. 21 jf reguleringsplan S-4317. 2. Oslo kommune søker Statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet om samtykke til ekspropriasjon. 3. Oslo kommune søker Statsforvalteren i Oslo og Viken om forhåndstiltredelse før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven § 25 første ledd. 4. Oslo kommune begjærer og gjennomfører skjønn for fastsettelse av ekspropriasjonserstatningen. Initiativtaker: Beboeraksjonen på Ensjø https://www.facebook.com/search/top?q=beboeraksjonen%20på%20ensjø Kontaktperson: Espen Strand: espen.strand84@gmail.com
  336 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Finn Hansen

  Tirsdag 06.07.2021
  Hele området er en stor byggeplass. Nu forventer vi at de lovede park/grønne områder blir etablert så voksne og barn kan "puste". Takk