Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Småhusbebyggelsen på Slemdal må bevares – NEI til utvidelse av sone 2 og 3 i det endrede forslaget til plangrep for Slemdal områderegulering av 26.04.2021 (Reguleringssak – 201510841)

  Oslo
  Småhusbebyggelsen på Slemdal må bevares – NEI til utvidelse av sone 2 og 3 i det endrede forslaget til plangrep for Slemdal områderegulering av 26.04.2021 (Reguleringssak – 201510841)
  Opprettet: 06.07.2021 av Stian Øya Bendiksen
  Sluttdato for signering: 06.01.2022
  Grepene som nå foreligger i det endrede plangrepet for Slemdal områderegulering (Reguleringssak – 201510841), sendt 26.04.2021, er enda mer drastiske og ødeleggende for småhusbebyggelsen på Slemdal enn planprogrammet for områdereguleringen av Slemdal fastsatt 21.12.2018. I det nye plangrepet har kommunen endret soneinndelingen betydelig uten kommentarer eller begrunnelse. Sone 2 er utvidet til å omfatte mange flere boliger som i plan av 21.12.2018 lå i småhussonen. I tillegg er det utvidet med en ny sone 3, som i plan av 21.12.2018 også lå i småhussonen. Vi tror de aller fleste i området er positive til at det må gjøres noe for å forbedre trafikken og sikkerheten rundt Slemdalskrysset, men vi synes det er uforståelig at man vil åpne opp for å fjerne vernet og med det åpne opp for å ødelegge den eksisterende og veletablerte småhusbebyggelsen. Planprogrammet for områdereguleringen av Slemdal fastsatt 21.12.2018 sa at det skulle konsekvensutredes et 0-alternativ (dagens situasjonsfremskritt til 2030) og alternativ 1 basert på PBE’s planforslag. Dette planforslaget hadde sone 1 i området rundt stasjonen, og sone 2 stoppet etter veien som i dag skiller Blåkorsområdet (eid av kommunen) fra småhusbebyggelsen på nordøstsiden av stasjonsområdet. Det var også et skille som gikk rett over Stasjonsboligen og videre ned mot Heyerdalsvei (nordøst). Dette har nå blitt sone 2 i det nye forslaget, med så mye som 4 etg. høyde og moderat utnyttelse. Ingen ytterligere detaljer som mønehøyde, utnyttelsesgrad e.l. er oppgitt. På begge sider av Tennisveien er det også lagt til en stor sone 3, som var småhusbebyggelse i plan av 21.12.2018. Vi ønsker å beholde Slemdalområdet som et nærsenterområde med stor grad av småhusbebyggelse. Slemdal er ikke et knutepunktområde, slik det er definert i kommuneplanen. Den karakteristiske småhusbebyggelsen og vårt flotte, rolige nabolag, som er en viktig del av Oslos historie, må sikres. Samtidig som endringen i plangrepet på Slemdal pågår det et arbeid med revidering av småhusplanen, som begrunnes med følgende: «Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen. Videre skal småhusområdenes karakter og kvaliteter bevares..». Det endrede forslaget av 26.04.2021 er i strid med kommunens mål med revisjonen av småhusplanen. Det er også motstridende med tanke på miljøprofilen kommunen fører, da dette forslaget vil åpne for ødeleggelse av eksiterende og velfungerende nabolag og småhusbebyggelse. Beboerne i området ønsker at å bli mer inkludert i prosessen til Plan- og bygningsetaten. Det var flere samspillsmøter og arenaer for diskusjon i 2018, men det hjelper så lite når det kommer endringer 2.5 år senere som strider med det som ble fremlagt til diskusjon den gang. Det føles ut som Plan- og bygningsetaten prøver å lure inn endringer på oppløpssiden, noe som er ren provokasjon mot alle som håpet på medvirkning. Hva signerer du på? Vi er sterkt imot det endrede forslaget til plangrep for Slemdal områderegulering sendt ut 26.04.2021 hvor det er foreslått utvidelsen av sone 2 og lagt til sone 3. I planprogrammet for områderegulering av Slemdal fastsatt 21.12.18 var dette område foreslått beholdt som småhusbebyggelse. Den nye planen må reverseres tilbake til plan av 21.12.18 slik at småhusbebyggelse beholdes med de rammebetingelsene det innebærer.
  495 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Irene Sødal

  Torsdag 08.07.2021
  Bevar villabebyggelsen - ikke over 4 etasjer sentralt på Slemdal - veien må under bakken forbi Norges største barneskole, ikke t-banen. Slemdal er et lite lokalmiljø, ikke et kolkektivknutepunkt. Bevar Slemdals identitet som lokalt nærmiljø. Stopo overkjøringen av de gode lokalmiljøene i Oslo.

  Per W Jensen

  Torsdag 08.07.2021
  Det er med stor undring man leser dette! Spørsmålet er; Hvilken "herre" tjener Bygg & Plankontoret i Oslo, - utbygger eller byens beboere?

  Henrik Ulven

  Onsdag 07.07.2021
  Ønsker å bevare villabebyggelse og ikke høyhus

  Eirik A. Kildal

  Onsdag 07.07.2021
  Her planlegges ett evig kaos, inntil T-banen er gravd ned (18- 20 med.arbeid), ! veier og adkomst til skolen må sterkt utbedres !