Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  "LARVIK SAMMEN FOR KJÆRLIGHET -Nei til Koronasertifikat"

  Larvik, Vestfold og Telemark
  "LARVIK SAMMEN FOR KJÆRLIGHET -Nei til Koronasertifikat"
  Opprettet: 03.12.2021 av Anne Cecilie Kristensen
  Sluttdato for signering: 03.06.2022
  FORSLAG: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune. ​Dersom denne saken, til tross for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet etter at vedtak om innføring av koronasertifikat allerede foreligger, ber vi om at følgende subsidiære forslag vedtas: Forslag: Koronasertifikat i vår kommune oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen. BAKGRUNN: Sammen i kjærlighet – Nei til koronasertifikat Som innbyggere henvender vi oss med dette til dere som er våre folkevalgte ombudspersoner med henstilling om at det besluttes at vår kommune aldri innfører koronasertifikat (eller at det må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført). Vi ber om at saken settes på sakskartet uten ugrunnet opphold. Stortinget vedtok 19. november i Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Kap. 4A Midlertidige bestemmelser om koronasertifikat, § 4A-2. Bruk av koronasertifikatet, at "Departementet kan gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2. Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fastsettes når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig". Denne loven åpner opp for at vår kommune kan ta i bruk koronasertifikat dersom vi legger opp til bestemmelser som tillater forskjellsbehandling av mennesker ved bruk av koronasertifikatet. Vi legger frem 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført): 1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. 2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene 3) Koronasertifikat bryter grunnloven 4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen 5) Koronasertifikat er udemokratisk 6) Koronasertifikat er uvitenskapelig 7) Koronasertifikat rammer alle 8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak 9) Koronasertifikat segregerer 10) Koronasertifikat må fornyes Videre følger tilstrekkelig utfyllende argumenter for hver av de ti grunnene til at koronasertifikat aldri må innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført): 1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Dette er en kjent setning fra Frostatingsloven, en av Norges eldste lover om hvordan vi skal forvalte og bygge landet vårt. Vi må aldri lytte til en tidsånd som virker til innføring av tiltak og restriksjoner som skaper press, tvang, forskjeller og splid i det norske folk. Koronasertifikat rokker ved fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover ut fra det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. 2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Den består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter, og blir sett på som det viktigste grunndokumentet for menneskerettigheter. Koronasertifikat bryter med flere av disse artiklene. Artikkel 1: "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd". Koronasertifikat erstatter menneskers medfødte frihet med kontroll, og graderer menneskeverd og rettigheter etter status. Dette bryter artikkel 1. Artikkel 2: "Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold". Koronasertifikat definerer en ny gruppe: "De statusløse" eller "ubeskyttede", som ikke har de samme rettighetene som andre. Dette bryter artikkel 2. Artikkel 5: "Ingen må utsettes for nedverdigende behandling". Koronasertifikatet medvirker til sosialt press og utestengelser, som implisitt legitimerer nedverdigende behandling, i brudd med artikkel 5. Artikkel 13.1: "Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser". Koronasertifikat tar frihet etter artikkel 13.1 i bytte mot et pass som betingelse for "fri" bevegelse og "fritt" oppholdssted. Frihet slik vi kjenner det blir ikke lenger reell frihet ved innføring av koronasertifikat. Artikkel 18: "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet". Koronasertifikatet hindrer tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Det bryter ned selve grunntanken ved menneskeverd og nestekjærlighet. Det kan gjøre det praktisk nødvendig for personer å trosse sin samvittighet for å måtte anskaffe status. Det kan tynge personer med gyldig status sin samvittighet med tanke for andre (sympati), skape likegyldighet overfor andre (apati), eller føre til sjalusi eller hovmod. I tillegg forhindrer koronasertifikat religionsutøvelse i felleskap i hjem og i forsamlingshus ved begrensninger som krever sertifikat og/eller tester. Dette bryter med artikkel 18. Artikkel 27.1: "Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder". Koronasertifikatet fratar alle deres rett til å fritt delta i samfunnets kulturelle liv – da deltagelsen betinges av et statusbevis – og det stenger i tillegg ute en del av befolkningen. Begge deler er tydelige brudd på artikkel 27.1. 3) Koronasertifikat bryter grunnloven Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter for den. Koronasertifikat bryter med flere paragrafer i grunnloven. § 106: "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene".  Med koronasertifikat blir ikke ferdsel innenfor grensene fritt lenger. Ferdsel betinges av statuskontroll. Dette bryter grunnlovens § 106. § 101: "Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar".  Koronasertifikatet gjør status til premiss for å kunne møtes i fredelige forsamlinger. Alle gjøres til gjenstand for å kunne bli avkrevd for status, og personer uten status vil ikke kunne møtes. Dette bryter grunnlovens § 101. § 100: "Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte".  Koronasertifikatet er i sin natur diskriminerende og skaper rom for et asymmetrisk maktforhold i brudd med grunnlovens § 100. § 102: "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin".  Koronasertifikat er knyttet til personlige helseopplysninger. Denne siden ved privatlivet utleveres og kommuniseres ved bruk av koronasertifikat. Dette respekterer ikke folks privatliv, familieliv, og kommunikasjon, og det kan også gjelde for hjemmet ved besøk. Dette bryter med grunnlovens § 102. § 16: "Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving".  Religionsutøving består i stor grad av fellesskap i hjem og forsamlingshus. Koronasertifikat hindrer fri religionsutøving ved at det stilles som en nødvendig forutsetning for gjennomføringen av religionsutøvingen. Det kan også inngå i religionsutøvingen å ikke være bundet av systemer som er til hinder for fri religionsutøving, slik at koronasertifikat vil være direkte i strid med religionsutøvingen. Dette bryter grunnlovens § 16. 4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene. Koronasertifikat oppfyller ikke Nürnbergskodeksen. Pkt. 1. Frivillig samtykke fra forsøkspersonene er absolutt nødvendig. Det er en utbredt forståelse hos mange at covid-19 vaksinene er eksperimentelle. Det er imidlertid en helt annen sak. Uavhengig av ens syn på vaksinene, er det i forbindelse med dette innbyggerforslaget selve koronasertifikatet som er forsøket og som alle personer innlemmes i uten frivillig samtykke. Koronasertifikatet bryter derfor Nürnbergkodeksens første og viktigste punkt. Pkt. 2. Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige. Koronasertifikat som ordning er i seg selv et forsøk. Hele befolkningen innlemmes i dette forsøket som skiller mellom mennesker basert på relativ status. Det kan ikke vises til historiske eksempler hvor innføring av statusbevis for samfunnsdeltagelse fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet. Som smitteverntiltak er det ikke gitt at koronasertifikat vil ha effekt, og det vil derfor i stedet medvirke til vilkårlig og unødvendig forskjellsbehandling. Ved behov for smitteverntiltak må kjente metoder og studiemåter må legges til grunn. Koronasertifikat bryter med Nürnbergkodeksens andre punkt. Pkt. 4. Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. Da koronasertifikat er et forsøk som innlemmer alle mennesker, er det ikke mulig å forutse hvilke fysiske og psykiske lidelser og skader det vil kunne påføre befolkningen som helhet eller deler av den. Det er derfor umulig å utføre forsøket med koronasertifikat på en måte som unngår all fysisk og psykisk lidelse og skade. Dette bryter Nürnbergkodeksens fjerde punkt. Pkt. 5. Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner. Koronasertifikatet er gyldig dersom en har tatt den til enhver til oppgitte antall vaksiner, gjennomgått sykdom, eller nylig testet negativt. Alle tre måtene å få gyldig koronasertifikat på kan være helseskadelige. Vaksiner kan medføre bivirkninger. Sykdom kan bli alvorlig. Gjentagende testing i nesen utsetter personen for påkjenninger som kan påføre personen fysiske skader da nesen ikke er ment å utsettes for innføring av fremmedelementer, og det kan også medføre økonomiske bekymringer dersom testene må selvfinansiertes. Det kan også knyttes psykiske lidelser til behovet for å måtte anskaffe og beholde gyldig koronasertifikat. Det er en a priori grunn til å tro at det som må ligge til grunn for anskaffelse av gyldig koronasertifikat kan føre til dødsfall eller skade som fører til uførhet. Koronasertifikat kan derfor ikke oppfylle Nürnbergkodeksens femte punkt. Pkt. 6. Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse. Risikoen som koronasertifikat fører med seg er at status legges til grunn for dens humanitære betydning. Da omfanget av koronasertifikat er totalt (det inkluderer alle mennesker), skaper det et statussamfunn. Dette løser ingen problemer, men skaper et nytt samfunn. Risikoen for dette er klart større enn det som kan rettferdiggjøre den humanitære betydningen av koronasertifikat. Koronasertifikat bryter derfor Nürnbergkodeksens sjette punkt. pkt. 8. Forsøket bør kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den høyeste grad av ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennomfører eller deltar i forsøket.  Koronasertifikat utføres av alle mennesker, og bryter tydelig med Nürnbergkodeksens åttende punkt. Pkt. 9. Forsøkspersonen bør i den tidene forsøket pågår stå fritt til å bringe forsøket til opphør dersom han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets fortsettelse for ham virker umulig. Koronasertifikatet er i sin natur slik at personer aldri står fritt til å bringe forsøket til opphør. Koronasertifikatet bryter med Nürnbergkodeksens niende punkt. Pkt. 10. I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade, uførhet eller død for forsøksperson. Koronasertifikat innlemmer alle mennesker i en ordning som aldri har vært prøvd ut før. Alle mennesker blir en del av forsøket. Det er ikke utenkelig at det vil komme til å bli mennesker som kan komme til skade, uførhet eller død som følge av å gjennomføre eller rammes av det som må til for å få gyldig status. Dette bryter med Nürnbergkodeksens tiende punkt og må være avgjørende for å bringe koronasertifikat til opphør umiddelbart. 5) Koronasertifikat er udemokratisk Koronasertifikat innføres på en slik måte at ingen kan unngå det og alle innlemmes i det. Det foreligger ikke noe valg. Koronasertifikat kan potensielt også medføre at det forutsettes for deltagelse på formelle samlinger, hvilket betyr at personer som er imot koronasertifikat ikke kan uttrykke sine meninger i formelle sammenhenger, eller utøve sine politiske verv – enten det gjelder flertallet eller mindretallet – uten at personene først implisitt legitimerer koronasertifikatet som personene er grunnleggende imot. Uten gyldig koronasertifikat får man ikke delta på formelle samlinger og uttrykt ens meninger imot koronasertifikatet, mens ved å anskaffe gyldig koronasertifikat for å delta på formelle samlinger har man allerede implisitt legitimert koronasertifikatet. Koronasertifikat er entydig udemokratisk. 6) Koronasertifikat er uvitenskapelig Det foreligger ikke forskning på innføring av statusbevis i vårt frie samfunn og hva det gjør med samfunnet vårt. Koronasertifikat er derfor uvitenskapelig. På det idémessige plan vil koronasertifikat omdefinere samfunnet fra å være fritt til å bli underlagt status og kontroll. 7) Koronasertifikat rammer alle Koronasertifikatet kan ved første øyekast se ut til å kun ramme de som ikke har gyldig status. Men koronasertifikatet rammer alle. Absolutt alle blir underlagt ordningen der status må fremvises eller være gjenstand for kontroll. Frihet byttes ut mot et pass som hver enkelt må anskaffe, fremvise og fornye. Frihet slik vi kjenner det blir borte, og hver enkelt blir underlagt krav om pass. 8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak Koronasertifikat omtales som et smitteverntiltak, men er i realiteten et kontrolltiltak. Personer blir avkrevd for status eller er gjenstand for å bli kontrollert for status. Vi har ikke tatt vaksiner, gjennomgått covid-19 sykdom, eller testet oss og overholdt smittevernråd og smittevernregler for å få innført et koronasertifikat. Koronasertifikatet underlegger alle krav om kontroll og er et kontrolltiltak. 9) Koronasertifikat segregerer Det mest opplagte ved koronasertifikatet er at det segregerer mennesker basert på status. Koronasertifikat legitimerer diskriminering og forskjellsbehandling, ikke bare på bakgrunn av valg og personlige helseopplysninger, men status. Personer som ikke har gyldig status, er per definisjon uønskede. Testing som substitutt for koronasertifikat rettferdiggjør ikke det alt overgripende kontrolltiltaket som koronasertifikatet er, et kontrolltiltak som segregerer de med gyldig status, de uten, og de som må testes. I vårt samfunn står inkludering, samhold, respekt og toleranse sentralt. Vi må aldri tillate det motsatte av integrering, som er segregering. 10) Koronasertifikatet må fornyes Koronasertifikat har tidsbegrenset gyldighet og må fornyes regelmessig enten ved å ta nye vaksinedoser, gjennomgå sykdom, eller testes med jevne mellomrom. Koronasertifikatet er videre nødvendig for tilgang til samfunnstjenester og goder, og kan ved utstrakt bruk stilles som krav til arbeid, studier og daglige gjøremål. Siden koronasertifikatet er tidsbegrenset, må fornyes, rammer alle, og stilles som et nødvendig krav, har den bindende effekt på vår frihet. Vi vil ikke lenger ha et reelt valg enn å sørge for å ha gyldig koronasertifikat dersom vi skal ha gyldig status til samfunnsdeltagelse. Faller man utenfor ordningen ved å ikke fornye sertifikatet, blir den enkelte selv gjort ansvarlig og ilagt skylden for dette. Det er aldri noen garanti for at koronasertifikatet vil opphøre, all den tid den må fornyes. Med dette blir de 10 overnevnte grunnene for hvorfor koronasertifikat aldri må innføres, oversett gjentatte ganger. Koronasertifikat må i stedet aldri innføres (eller opphøre umiddelbart). Vi har nevnt og begrunnet 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres i vår kommune (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført), og ber på bakgrunn av dette om at følgende forslag vedtas: FORSLAG: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune. Dersom denne saken, til tross for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet etter at vedtak om innføring av koronasertifikat allerede foreligger, ber vi om at følgende subsidiære forslag vedtas: Forslag: Koronasertifikat i vår kommune oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen. ​ ​ ​
  253 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  41 kommentarer:

  Hans Kristian Rygge

  Onsdag 16.02.2022
  Støttes 100%

  Camilla Kristoffersen

  Tirsdag 04.01.2022
  Vi trenger mindre segregering

  Jan. P. Sande

  Fredag 31.12.2021
  Flere sprøyter vil det bli og det er viktig at alle vet om legemiddelskadene og dødsfall. Hyppigst meldte alvorlige bivirkninger i Norge (i synkende rekkefølge): • hjerteposebetennelse (perikarditt) • blodpropp i lungene. • besvimelse (synkope) • hjertemuskelbetennelse (myokarditt) • underlivsblødninger etter overgangsalder. • anafylaktisk reaksjon. • dyp venetrombose. • hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) • blodpropp (trombose) • blodpropp eller blødning i hjernen. I tillegg kommer dødsfall og andre typer medisinskader. Innleggelse i psykiatrien har forekommet og nevrologiske symptomer (ufrivillige bevegelser/kramper m.m). I tillegg kommer andre bivirkninger som regnes som mindre alvorlige, men er svært plagsomme for den det gjelder. Totalt antall innmeldte legemiddelskader: 45 153. Alvorlige: 4 036. Dødsfall et stort mørketall. Leggemiddelverket oppgir 233, men tallet kan sikkert tyvedobles. I USA har over 20 500 mistet livet etter vaksineringen, ifølge VAERS.

  Melissa Allum

  Fredag 17.12.2021
  Nei til corona pass!!!

  Jeanette Roger

  Torsdag 16.12.2021
  ❤ vil ikke ha vaksine pass

  Tone Jeanette Jakobsen

  Mandag 13.12.2021
  Nei til koronapass!

  Jeanette Jakobsen

  Mandag 13.12.2021
  Nei til koronasertifikat.

  Jan. P. Sande

  Søndag 12.12.2021
  HISTORIKKEN GLEMMES: Det må ikke bli slike tilstander som vi hadde under 2. Verdenskrig med segrergering av grupper og dessuten innføring av reisesedler eller reisepass. Jødene ble utpekt som syndebukker, de ble utsatt for spott og spe og merket via Jødestjernen. Resten av historikken er allment kjent og ikke minst svært tragisk. Nürnbergprosessen konkluderte med at aldri skulle menneskeheten pånytt utsettes for eksperimentell behandling, men det skjer likevel. INFORMERT SAMTYKKE: De fleste er ikke klar over at informert samtykke skal brukes når man utsettes for eksperimentell medikamentell behandling. Benevnelsen brukes fordi godkjent forskning og randomiserte studier mangler. Informert samtykke er et dokument som skal skrives under av begge parter (også hos fastlegen). Det gir rettigheter og ikke minst rettsvern for pasienten. "Motparten" vil av den grunn få et juridisk ansvar om oppfølging. Får vedkommende skader, skal dette følges opp og gi rett til erstatning. Dette skjer ikke fordi legemiddelfirmaene har reservert seg. Slikt er absolutt ikke lovlig. Alle vil tape sakene sine hos klageorganene. Fastlegen får gjort svært lite med medisinskadene og Statsforvalteren kan ikke brukes. Tusenvis av innmeldinger om alvorlige skadevirkninger er mottatt hos Legemiddelverket, men vil aldri kunne bli fulgt opp, også fordi antallet er svært høyt og krever mye tid. Det finnes nok et stort mørketall (også relatert til dødsfall) fordi mange skader sannsynligvis ikke meldes inn. Situasjonen kan på ingen måte sammenlignes med Svartedauden. Testmetoden som brukes vil ikke kunne påvise smitten eksakt fordi tallsyklusen er for høy. Det er på høy tid at alt dette blir stoppet. Hvor ble det av influensaen? Takk for dette initiativet og jobben som dere gjør! Hilsen Jan. P. Sande, spesialsykepleier.

  Wojciech Jurek

  Fredag 10.12.2021
  Nei til coronasertifikat

  Anne Cecilie Cecilie Kristesen

  Torsdag 09.12.2021
  Vi har i skrivende stund over 200 underskrifter fra innbyggere i byen vår Larvik. Vi har klart å mobilisere mot at koronapasset skal bli en del av vår hverdag. Jeg har ingen tro på at vi bare skal sitte å vente, da kan koronapasset bli en del av vår hverdag uten at vi har vi har fått fremmet våre argumenter. Helsedirektoratet og FHI anbefaler ikke å innføre et slikt pass i Norge, allikevel ser vi elementer av ordningen mer og mer blir en del vår hverdag. Koronasertifikatet er ikke løsningen på utfordringene selv om noen politikere tror det. Koronasertifikatet rammer alle og man blir underlagt en ordning der status må fremvises eller være gjenstand for kontroll. Frihet blir byttet ut med pass som hver enkelt må fremvise og fornye. Vi har leger, mikrobiologer og en stor gruppe eksperter med oss. Om vi alle får en til; å signere på lista, har vi nådd målet. Snakk med andre ...... God helg til dere alle......og takk for signatur, hyggelige kommentarer og meldinger til meg....

  Birthe Sølyst Balendran

  Torsdag 09.12.2021
  Jeg støtter denne saken.

  Krzysztof Kowalski

  Onsdag 08.12.2021
  Nei coronapass

  Edyta Kowalska

  Onsdag 08.12.2021
  Nei til coronasertifikat.

  Elisabeth Linke

  Onsdag 08.12.2021
  Jeg sier Nei til korona pass, fordi jeg ikke ønsker segregering i det norske samfunnet. Vaksinering er frivillig, og likestilling og ikke diskriminere har bestandig vært høyt prioritert i Norge. Ikke splitt befolkningen. Vaksinering er fritt valg og privat. Håper at våre folkevalgte handler utfra sitt hjerte og samvittighet, og ikke utfra frykt.

  Haagen T. Nyberg

  Onsdag 08.12.2021
  Et riktig initiativ. Og igjen er ordføreren nok engang negativ. Et spørsmål: Er initiativtaker villig til stille seg i ledelsen for andre protest aksjoner?

  Hubertus C Schaper

  Onsdag 08.12.2021
  Dette støtter jeg fullt ut.En overgrep å Menskerettigheter oa for å kontrolere om en er vaccinert eller ikke ingen makt i Verden har lov tvinge dem gjennom en COVID 19 pass eller på folke munne Corona Resultated blir en kann ikke lengre bevege seg fritt eller reise fritt i Landet eller utlandet.Gjenom alt for tidlig åpning av Lockdown for Fullstendig vaccinerte har vi fåtten nytt utbrud avCOVID 19 og denne nye varianten OMNICRON som er Brakt til Europa Av Full Vaccinerte. Jeg underskriver dette mitt min fulle Navn Hubertus Cornelis Schaper.Billedhugger og samfuns kritiker.

  Hubertus C Schaper

  Onsdag 08.12.2021
  Dett er en sak av høyste prioritet,grunnet det er en Makts overgrep av Regjeringen,Corona passet er ulovelig og skal forbys.så jeg støtter denne fullt ut.Det har er en forsøk på total makt over folket for å kontrolere hva dem gjør og hvpr dem ar.Stopp denne Galskapen som kommer etter Dominans fra EU staten Brussel.

  Ståle Eriksen

  Tirsdag 07.12.2021
  Er enig med Solfrid her, så låner teksten hun har skrevet her. Nei til koronasertifikat. Uvaksinerte sprer smitte, Vaksinerte sprer smitte. Uvaksinerte blir syke. Vaksinerte blir syke. De som tar vaksine gjøre det av "egoistiske" hensyn, for å slippe å selv bli alvorlig syk om man skulle bli smittet. Så hva er poenget med koronasertifikat? Jeg kan ikke komme på noen rasjonelle eller genuine begrunnelser. For ellers unge friske mennesker gjennomgått smitteforløp med mer eller mindre hardt sykdomsforløp bedre og bredere immunitet enn en vaksine. Unge blir knapt syke av Sars-Covid 19, så vaksinering av dem er unødvendig. Vaksinen har en helt ny teknologi som vi ennå ikke har sett konsekvensene av. Vi vil antakelig se det om 3-15 år. Så: NEI også til WHO sin uvettige panikkartede politikk. I følge FN`s barnekonvensjon er det ulovlig og vaksinere barn som er under 18år med en vaksine som ikke er offentlig godkjent, men foreløpig bare godkjent på nød prosedyre.

  Linn Beathe Hagtvedt

  Tirsdag 07.12.2021
  Nei til koronapass.

  Therese Klemmetvoll

  Tirsdag 07.12.2021
  Nei til korona pass

  Eystein Jensen

  Tirsdag 07.12.2021
  Viktig prinsipp sak uavhengig om du vil vaksinere deg eller ikke. Venter selv på dose nr.3 og håper så mange som mulig lar seg vaksinere. Vern om demokratiet!

  Christoffer Hansgaard

  Tirsdag 07.12.2021
  Det er synd at det skal bli sånn, at mann blir satt i bås for at man tar et valg over sin egen kropp og helse. Det har blitt så gærent at man blir spurt som at det er normalt om man har tatt vaksine. Jeg spør aldri andre mennesker om hva di har tatt eller hvilken helse di har. La oss alle ta et valg for det som passer dem selv. Mitt bidrag er å holde meg hjemme utenom jobb, være nøye med håndhygiene og bruke munnbind. Ellers følge nasjonale råd og anbefalinger til dette gir seg.

  Maria Arnesen

  Tirsdag 07.12.2021
  Nei til pass

  Tonje Lundh Blomquist

  Tirsdag 07.12.2021
  NEI til koronapass!

  Maria Arnesen

  Tirsdag 07.12.2021
  Nei til pass

  Siv H. Strand Larsen

  Tirsdag 07.12.2021
  Nei til koronasertifikat.

  Linn Cathrin Kolberg

  Tirsdag 07.12.2021
  NEI til koronapass. JA til frihet <3

  Solfrid Jarsve Brekke

  Mandag 06.12.2021
  Nei til koronasertifikat. Uvaksinerte sprer smitte, Vaksinerte sprer smitte. Uvaksinerte blir syke. Vaksinerte blir syke. De som tar vaksine gjøre det av "egoistiske" hensyn, for å slippe å selv bli alvorlig syk om man skulle bli smittet. Så hva er poenget med koronasertifikat? Jeg kan ikke komme på noen rasjonelle eller benigne begrunnelser. For ellers unge friske mennesker gir gjennomgått smitteforløp med mer eller mindre hardt sykdomsforløp bedre og bredere immunitet enn en vaksine. Unge blir knapt syke av Sars-Covid 19, så vaksinering av dem er unødvendig. Vaksinen har en helt ny teknologi som vi ennå ikke har sett konsekvensene av. Vi vil antakelig se det om 3-15 år. Så: NEI også til WHO sin uvettige panikkartede politikk.

  Lasse Bøyum

  Mandag 06.12.2021
  Særdeles godt initiativ, tusen takk til dere som tok initiativ til dette. Håper mange bidrar til å dele dette videre, slik at flest mulig blir oppmerksom på hva som foregår.

  Monica Jurado

  Søndag 05.12.2021
  Nei til Coronapass

  Anita Borg

  Søndag 05.12.2021
  Nei til corona sertifikat.

  Jan P. Sande

  Søndag 05.12.2021
  Vaccine coercion and travel: https://pace.coe.int/en/files/29004/html Council of Europe states in resolution: Vaccinations must not be compulsory and no unvaccinated person must be discriminated against. On 27 January, the Council of Europe signed Resolution 2361, which states that vaccinations in the Member States should not be mandatory. Here is the original English text that Europeans can refer to if they are pressured to take the experimental mRNA vaccine or discriminated against, with, for example, requirements for vaccination passes, because they do not want to endanger their health and life for the risks involved. 7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake: 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves; 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

  Benjamin Sveen

  Søndag 05.12.2021
  Takk for innsatsen dere gjør for å stoppe galskapen og landsforræderiet. Folket må stå sammen for frihet og sannhet nå.

  Mikkel Borg

  Lørdag 04.12.2021
  Mikkel Borg

  Anne cecilie

  Lørdag 04.12.2021
  Takker for underskrifter så langt, fortsett å dele så får vi denne diskusjonen opp i kommunestyre. På tide at våre politikere uttaler seg om tema og sier noe om hvordan fremtiden til våre barn vil bli i Larvik ❤️

  Ewelina Maria Mak-Wojcik

  Fredag 03.12.2021
  Nei til coronapass

  Jeanette roger

  Fredag 03.12.2021
  nei til pass Ja til ❤

  Joachim Gjerstad

  Fredag 03.12.2021
  Joachim Gjerstad

  Anders Wiklund

  Fredag 03.12.2021
  Godt tiltak, håper alle deler videre.

  Nina Landbø

  Fredag 03.12.2021
  Jeg støtter dette fullt ut.

  Morten Nygård

  Fredag 03.12.2021
  Kjør