1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til Koronasertifikat - Oslo

  Akershus
  Nei til Koronasertifikat - Oslo
  Opprettet: 06.12.2021 av Julia Benito
  Sluttdato for signering: 06.06.2022
  FORSLAG: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune. ​ Dersom denne saken, til tross for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet etter at vedtak om innføring av koronasertifikat allerede foreligger, ber vi om at følgende subsidiære forslag vedtas: Forslag: Koronasertifikat i vår kommune oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen. ​ ​ BAKGRUNN: Sammen i kjærlighet – Nei til koronasertifikat Som innbyggere henvender vi oss med dette til dere som er våre folkevalgte ombudspersoner med henstilling om at det besluttes at vår kommune aldri innfører koronasertifikat (eller at det må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført). Vi ber om at saken settes på sakskartet uten ugrunnet opphold. ​ Stortinget vedtok 19. november i Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Kap. 4A Midlertidige bestemmelser om koronasertifikat, § 4A-2. Bruk av koronasertifikatet, at "Departementet kan gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2. Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fastsettes når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig". ​ Denne loven åpner opp for at vår kommune kan ta i bruk koronasertifikat dersom vi legger opp til bestemmelser som tillater forskjellsbehandling av mennesker ved bruk av koronasertifikatet. ​ Vi legger frem 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført): ​ 1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. 2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene 3) Koronasertifikat bryter grunnloven 4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen 5) Koronasertifikat er udemokratisk 6) Koronasertifikat er uvitenskapelig 7) Koronasertifikat rammer alle 8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak 9) Koronasertifikat segregerer 10) Koronasertifikat må fornyes Videre følger tilstrekkelig utfyllende argumenter for hver av de ti grunnene til at koronasertifikat aldri må innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført): ​ 1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Dette er en kjent setning fra Frostatingsloven, en av Norges eldste lover om hvordan vi skal forvalte og bygge landet vårt. Vi må aldri lytte til en tidsånd som virker til innføring av tiltak og restriksjoner som skaper press, tvang, forskjeller og splid i det norske folk. Koronasertifikat rokker ved fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover ut fra det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. ​ ​ 2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Den består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter, og blir sett på som det viktigste grunndokumentet for menneskerettigheter. Koronasertifikat bryter med flere av disse artiklene. Artikkel 1: "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd". Koronasertifikat erstatter menneskers medfødte frihet med kontroll, og graderer menneskeverd og rettigheter etter status. Dette bryter artikkel 1. Artikkel 2: "Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold". Koronasertifikat definerer en ny gruppe: "De statusløse" eller "ubeskyttede", som ikke har de samme rettighetene som andre. Dette bryter artikkel 2. ​ Artikkel 5: "Ingen må utsettes for nedverdigende behandling". Koronasertifikatet medvirker til sosialt press og utestengelser, som implisitt legitimerer nedverdigende behandling, i brudd med artikkel 5. Artikkel 13.1: "Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser". Koronasertifikat tar frihet etter artikkel 13.1 i bytte mot et pass som betingelse for "fri" bevegelse og "fritt" oppholdssted. Frihet slik vi kjenner det blir ikke lenger reell frihet ved innføring av koronasertifikat. Artikkel 18: "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet". Koronasertifikatet hindrer tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Det bryter ned selve grunntanken ved menneskeverd og nestekjærlighet. Det kan gjøre det praktisk nødvendig for personer å trosse sin samvittighet for å måtte anskaffe status. Det kan tynge personer med gyldig status sin samvittighet med tanke for andre (sympati), skape likegyldighet overfor andre (apati), eller føre til sjalusi eller hovmod. I tillegg forhindrer koronasertifikat religionsutøvelse i felleskap i hjem og i forsamlingshus ved begrensninger som krever sertifikat og/eller tester. Dette bryter med artikkel 18. Artikkel 27.1: "Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder". Koronasertifikatet fratar alle deres rett til å fritt delta i samfunnets kulturelle liv – da deltagelsen betinges av et statusbevis – og det stenger i tillegg ute en del av befolkningen. Begge deler er tydelige brudd på artikkel 27.1. ​ 3) Koronasertifikat bryter grunnloven ​ Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter for den. Koronasertifikat bryter med flere paragrafer i grunnloven. ​ § 106: "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene".  Med koronasertifikat blir ikke ferdsel innenfor grensene fritt lenger. Ferdsel betinges av statuskontroll. Dette bryter grunnlovens § 106. § 101: "Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar".  Koronasertifikatet gjør status til premiss for å kunne møtes i fredelige forsamlinger. Alle gjøres til gjenstand for å kunne bli avkrevd for status, og personer uten status vil ikke kunne møtes. Dette bryter grunnlovens § 101. § 100: "Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte".  Koronasertifikatet er i sin natur diskriminerende og skaper rom for et asymmetrisk maktforhold i brudd med grunnlovens § 100. § 102: "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin".  Koronasertifikat er knyttet til personlige helseopplysninger. Denne siden ved privatlivet utleveres og kommuniseres ved bruk av koronasertifikat. Dette respekterer ikke folks privatliv, familieliv, og kommunikasjon, og det kan også gjelde for hjemmet ved besøk. Dette bryter med grunnlovens § 102. § 16: "Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving".  Religionsutøving består i stor grad av fellesskap i hjem og forsamlingshus. Koronasertifikat hindrer fri religionsutøving ved at det stilles som en nødvendig forutsetning for gjennomføringen av religionsutøvingen. Det kan også inngå i religionsutøvingen å ikke være bundet av systemer som er til hinder for fri religionsutøving, slik at koronasertifikat vil være direkte i strid med religionsutøvingen. Dette bryter grunnlovens § 16. 4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene. Koronasertifikat oppfyller ikke Nürnbergskodeksen. ​ Pkt. 1. Frivillig samtykke fra forsøkspersonene er absolutt nødvendig. Det er en utbredt forståelse hos mange at covid-19 vaksinene er eksperimentelle. Det er imidlertid en helt annen sak. Uavhengig av ens syn på vaksinene, er det i forbindelse med dette innbyggerforslaget selve koronasertifikatet som er forsøket og som alle personer innlemmes i uten frivillig samtykke. Koronasertifikatet bryter derfor Nürnbergkodeksens første og viktigste punkt. Pkt. 2. Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige. Koronasertifikat som ordning er i seg selv et forsøk. Hele befolkningen innlemmes i dette forsøket som skiller mellom mennesker basert på relativ status. Det kan ikke vises til historiske eksempler hvor innføring av statusbevis for samfunnsdeltagelse fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet. Som smitteverntiltak er det ikke gitt at koronasertifikat vil ha effekt, og det vil derfor i stedet medvirke til vilkårlig og unødvendig forskjellsbehandling. Ved behov for smitteverntiltak må kjente metoder og studiemåter må legges til grunn. Koronasertifikat bryter med Nürnbergkodeksens andre punkt. Pkt. 4. Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. Da koronasertifikat er et forsøk som innlemmer alle mennesker, er det ikke mulig å forutse hvilke fysiske og psykiske lidelser og skader det vil kunne påføre befolkningen som helhet eller deler av den. Det er derfor umulig å utføre forsøket med koronasertifikat på en måte som unngår all fysisk og psykisk lidelse og skade. Dette bryter Nürnbergkodeksens fjerde punkt. Pkt. 5. Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner. Koronasertifikatet er gyldig dersom en har tatt den til enhver til oppgitte antall vaksiner, gjennomgått sykdom, eller nylig testet negativt. Alle tre måtene å få gyldig koronasertifikat på kan være helseskadelige. Vaksiner kan medføre bivirkninger. Sykdom kan bli alvorlig. Gjentagende testing i nesen utsetter personen for påkjenninger som kan påføre personen fysiske skader da nesen ikke er ment å utsettes for innføring av fremmedelementer, og det kan også medføre økonomiske bekymringer dersom testene må selvfinansiertes. Det kan også knyttes psykiske lidelser til behovet for å måtte anskaffe og beholde gyldig koronasertifikat. Det er en a priori grunn til å tro at det som må ligge til grunn for anskaffelse av gyldig koronasertifikat kan føre til dødsfall eller skade som fører til uførhet. Koronasertifikat kan derfor ikke oppfylle Nürnbergkodeksens femte punkt. ​ Pkt. 6. Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse. Risikoen som koronasertifikat fører med seg er at status legges til grunn for dens humanitære betydning. Da omfanget av koronasertifikat er totalt (det inkluderer alle mennesker), skaper det et statussamfunn. Dette løser ingen problemer, men skaper et nytt samfunn. Risikoen for dette er klart større enn det som kan rettferdiggjøre den humanitære betydningen av koronasertifikat. Koronasertifikat bryter derfor Nürnbergkodeksens sjette punkt. pkt. 8. Forsøket bør kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den høyeste grad av ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennomfører eller deltar i forsøket.  Koronasertifikat utføres av alle mennesker, og bryter tydelig med Nürnbergkodeksens åttende punkt. Pkt. 9. Forsøkspersonen bør i den tidene forsøket pågår stå fritt til å bringe forsøket til opphør dersom han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets fortsettelse for ham virker umulig. Koronasertifikatet er i sin natur slik at personer aldri står fritt til å bringe forsøket til opphør. Koronasertifikatet bryter med Nürnbergkodeksens niende punkt. Pkt. 10. I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade, uførhet eller død for forsøksperson. Koronasertifikat innlemmer alle mennesker i en ordning som aldri har vært prøvd ut før. Alle mennesker blir en del av forsøket. Det er ikke utenkelig at det vil komme til å bli mennesker som kan komme til skade, uførhet eller død som følge av å gjennomføre eller rammes av det som må til for å få gyldig status. Dette bryter med Nürnbergkodeksens tiende punkt og må være avgjørende for å bringe koronasertifikat til opphør umiddelbart. 5) Koronasertifikat er udemokratisk Koronasertifikat innføres på en slik måte at ingen kan unngå det og alle innlemmes i det. Det foreligger ikke noe valg. Koronasertifikat kan potensielt også medføre at det forutsettes for deltagelse på formelle samlinger, hvilket betyr at personer som er imot koronasertifikat ikke kan uttrykke sine meninger i formelle sammenhenger, eller utøve sine politiske verv – enten det gjelder flertallet eller mindretallet – uten at personene først implisitt legitimerer koronasertifikatet som personene er grunnleggende imot. Uten gyldig koronasertifikat får man ikke delta på formelle samlinger og uttrykt ens meninger imot koronasertifikatet, mens ved å anskaffe gyldig koronasertifikat for å delta på formelle samlinger har man allerede implisitt legitimert koronasertifikatet. Koronasertifikat er entydig udemokratisk. ​ 6) Koronasertifikat er uvitenskapelig Det foreligger ikke forskning på innføring av statusbevis i vårt frie samfunn og hva det gjør med samfunnet vårt. Koronasertifikat er derfor uvitenskapelig. På det idémessige plan vil koronasertifikat omdefinere samfunnet fra å være fritt til å bli underlagt status og kontroll. ​ ​ 7) Koronasertifikat rammer alle Koronasertifikatet kan ved første øyekast se ut til å kun ramme de som ikke har gyldig status. Men koronasertifikatet rammer alle. Absolutt alle blir underlagt ordningen der status må fremvises eller være gjenstand for kontroll. Frihet byttes ut mot et pass som hver enkelt må anskaffe, fremvise og fornye. Frihet slik vi kjenner det blir borte, og hver enkelt blir underlagt krav om pass. ​ ​ 8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak Koronasertifikat omtales som et smitteverntiltak, men er i realiteten et kontrolltiltak. Personer blir avkrevd for status eller er gjenstand for å bli kontrollert for status. Vi har ikke tatt vaksiner, gjennomgått covid-19 sykdom, eller testet oss og overholdt smittevernråd og smittevernregler for å få innført et koronasertifikat. Koronasertifikatet underlegger alle krav om kontroll og er et kontrolltiltak. ​ ​ 9) Koronasertifikat segregerer Det mest opplagte ved koronasertifikatet er at det segregerer mennesker basert på status. Koronasertifikat legitimerer diskriminering og forskjellsbehandling, ikke bare på bakgrunn av valg og personlige helseopplysninger, men status. Personer som ikke har gyldig status, er per definisjon uønskede. Testing som substitutt for koronasertifikat rettferdiggjør ikke det alt overgripende kontrolltiltaket som koronasertifikatet er, et kontrolltiltak som segregerer de med gyldig status, de uten, og de som må testes. I vårt samfunn står inkludering, samhold, respekt og toleranse sentralt. Vi må aldri tillate det motsatte av integrering, som er segregering. ​ ​ 10) Koronasertifikatet må fornyes Koronasertifikat har tidsbegrenset gyldighet og må fornyes regelmessig enten ved å ta nye vaksinedoser, gjennomgå sykdom, eller testes med jevne mellomrom. Koronasertifikatet er videre nødvendig for tilgang til samfunnstjenester og goder, og kan ved utstrakt bruk stilles som krav til arbeid, studier og daglige gjøremål. Siden koronasertifikatet er tidsbegrenset, må fornyes, rammer alle, og stilles som et nødvendig krav, har den bindende effekt på vår frihet. Vi vil ikke lenger ha et reelt valg enn å sørge for å ha gyldig koronasertifikat dersom vi skal ha gyldig status til samfunnsdeltagelse. Faller man utenfor ordningen ved å ikke fornye sertifikatet, blir den enkelte selv gjort ansvarlig og ilagt skylden for dette. Det er aldri noen garanti for at koronasertifikatet vil opphøre, all den tid den må fornyes. Med dette blir de 10 overnevnte grunnene for hvorfor koronasertifikat aldri må innføres, oversett gjentatte ganger. Koronasertifikat må i stedet aldri innføres (eller opphøre umiddelbart). Vi har nevnt og begrunnet 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres i vår kommune (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført), og ber på bakgrunn av dette om at følgende forslag vedtas: ​ FORSLAG: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune. ​
  21 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Ian Trewhella

  Lørdag 09.04.2022
  NEI NEI NEI! koronasertifikat er abuse og discrimination

  Veronica Garstad

  Tirsdag 21.12.2021
  Nei til koronasertifikat

  Simon Friis Larsen

  Torsdag 16.12.2021
  2009 Nordby

  Signe Rein Tovsen

  Tirsdag 07.12.2021
  Vaksinesertifikat strider mot Nürnbergkodeksen.