Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krever at Karmøy kommunestyre gjør forsvarlig saksbehandling!

  Karmøy, Rogaland
  Krever at Karmøy kommunestyre gjør forsvarlig saksbehandling!
  Opprettet: 17.12.2021 av Atle Løndalen
  Sluttdato for signering: 17.06.2022
  Denne saken er prinsipiell og handler ikke om du er «for» eller «imot» om idrettsanlegget Fjord Motorpark skal realiseres. Dette handler om Karmøys innbyggere kan «leve med» at saker i kommunestyret avgjøres uten at det foreligger en forsvarlig saksbehandling? Forslag til vedtak som vi ber deg støtte er: Karmøy kommunestyre ber rådmannen legge fram en forsvarlig saksutredning (KML §13-1), med en helhetlig og utfyllende vurdering av konsekvenser som følge av kommunestyrevedtak, sak 40/21 – Fjord Motorpark Det er et grunnleggende prinsipp for et velfungerende demokrati og rettferdig forvaltning at kommunestyret gjør vedtak basert på forsvarlig saksbehandling og riktig faktum. Det må innbyggerne kunne forvente at Karmøy kommunestyre gjør i alle saker! Dette innbyggerforslaget er et direkte resultat av at Karmøy kommunestyre i sak 40/21 den 10. mai 2021, gjorde et vedtak som ikke følger kommunelovens krav til forsvarlig behandling (KML §13-1). Rådmannen opplyste kommunestyret om at saken ikke var forsvarlig utredet, men kommunestyre gjorde vedtaket likevel. Dette er også et krav i forvaltningsloven at en sak skal være «så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» (FVL §17). Hvorfor gjør da kommunestyret vedtak på uriktig grunnlag og uten at saken er forsvarlig opplyst? Kort om sak 40/21 – Fjord Motorpark I over 20 år har ildsjeler fra 47 frivillige organisasjoner med over 5.000 medlemmer arbeidet for å utvikle et fullverdig idretts- og fritidstilbud for 30 ulike idrettsgrener innen motorsport, sykkelsport og luftsport. Rogaland fylkeskommune har samarbeidet med Karmøy kommune og fant Helganes ved flyplassen som eneste egnede lokasjon i Nord-Rogaland. Kommunen inngikk et interkommunalt samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune om å realisere idrettsanlegget, og utarbeidet i 2008 en reguleringsplan til idrettsformål. Det er dokumentert i sakspapirene at kommunestyret allerede i 2008 visste at reguleringsplanen var i konflikt med grunneiernes interesser, og at det ville bli nødvendig med ekspropriasjon. Etter to runder i rettsapparatet ble første kommunestyrevedtak kjent ugyldig, på grunn av mangelfull saksbehandling fra daværende rådmann. Nytt kommunestyrevedtak ble fattet i 2017, og fikk medhold i tingretten. Tingretten tilkjente grunneierne en erstatning som tilsvarer verdien for næringsareal, og som ligger over 10 ganger høyere enn takstverdien på utmarka ved flyplassen. Fem av grunneierne var ikke fornøyd og anket til lagmannsretten. Mange tror at lokaliseringen av idrettsanlegget Fjord Motorpark ved flyplassen, er bestemt av de frivillige organisasjonene, men det er ikke riktig. Det var Rogaland fylkeskommunen som utredet 25 lokasjoner i Rogaland, og kom fram til Helganes som best egnet i nordfylket. Karmøy kommune fulgte opp innstillingen fra fylkeskommunen og har selv vedtatt Helganes som lokasjon gjennom lovregulert kommuneplan- og reguleringsplanprosess. Basert på dette planarbeidet inngikk kommunen i 2012 en samarbeidsavtale med Fjord Motorpark og de frivillige organisasjonene. I 2016 tok kommunen initiativ til å inngå en ny samarbeidsavtale om å realisere idrettsanlegget «så raskt som mulig». Likevel har kommunen pålagt de frivillige organiasjonene flere utredninger og krav som er helt uvanlig så tidlig i prosessen, og påført organisasjonene store kostnader og forsinkelser. De 47 frivillige organisasjonene har nå ventet i over 20 år for å komme i gang med arbeidet. Til sammen har nå de frivillige organisasjonene lagt ned rundt 10 millioner kroner i dugnadsinnsats, forretningsplanarbeid, prosjektering, konsekvensutredninger, kjøp av tre eiendommer, med mer. Nå har kommunestyret vedtatt, på tross av rådmannens anmodning om forsvarlig utredning, å stoppe hele prosessen, bryte samarbeidsavtalen med Fjord Motorpark, bryte det interkommunale samarbeid og regionale planer med nabokommunene. Hvilke forventninger er det til en forsvarlig saksutredning fra rådmannen?: Hva betyr et mangfoldig idretts- og fritidstilbud for folkehelse og bolyst? Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av å stoppe utviklingen av regionens største flerbruks idrettsanlegg med tilrettelegging av 30 ulike idrettsgrener? Norges Idrettsforbund, Norges Motorsportforbund, Norges Bilsportforbund, Norges Cykleforbund, Norges Luftsportforbund, og Rogaland Idrettskrets har alle anerkjent det idrettslige behovet. Hvilken betydning vil en ferdigstillelse av Fjord Motorpark kunne få for kommunens og regionens folkehelse, attraktivitet og bolyst? Med andre ord – hva er samfunnsmessige verdien av et mangfoldig idretts- og fritidstilbud? Hvilke samfunnsøkonomiske ringvirkninger kan idrettsturisme gi? Rogaland Idrettskrets har de senere årene satset på idrettsturisme, men dette er det bare Stavangerregionen som har fulgt opp hittil. Det bygges store idrettsanlegg i sørfylket og det satset på store idrettsarrangementer. Stavangerregionen klarte å få NM-Veka to år på rad, med stor deltagelse og nasjonal TV-dekning i en hel uke. Sandnes kommune har fra før «Blinkfestivalen» som også har nasjonal TV-dekningen. Sandnes kommune overtar fra 2022 og «IronMan», som årlig gav Haugalandet en verdiskaping på 13 millioner kroner. Hva er de samfunnsøkonomiske ringvirkningene for reiselivet? 47 frivillige organisasjoner med 5.000 medlemmer vil tilrettelegge for 80 arrangementer innen 30 ulike idrettsgrener innen motorsport, sykkelsport og luftsport, hvert eneste år. Dette vil ikke bare skape et mangfoldig idretts- og fritidstilbud som vil gjøre Haugalandet unikt – men vil også bidra til betydelig reiselyst. Dette har reiselivsnæringen for lengst forstått. Fjord Motorpark forventer å tiltrekke seg årlig 90.000 tilreisende og vil bli Haugalandets desidert største reiselivsattraksjon. Verdiskapningen er anslått til 75 millioner kroner. Til sammenligning har «Historiske Avaldsnes» bare rundt 45.000 besøkende hvert år, hvor Karmøy kommune har investert over 150 millioner kroner. Likevel har besøkstallet ligget flatt de siste 5-7 årene. «Hele Norge» satser på Viking turisme. Haugalandet har heller ikke klart å samle seg om verken Viking Land eller Viking Planet. Fjord Motorpark er innarbeidet «Regional reiselivsplan» for Haugalandet som en av de viktigste tiltakene for å utvikle arrangementsturisme i en sårt tiltrengt reiselivsbransje. Både reiselivsbransjen og flyplassen har vært tydelig på viktigheten av Fjord Motorpark. Hvordan vil Karmøy kommunestyre kompensere for 90.000 tilreisende årlig? Hvilke andre næringssynergier kan forventes? I andre regioner står næringslivet samlet med kommunene om å utvikle flerbruks idrettsanlegg, tilsvarende Fjord Motorpark. Til gang til lukkede baneinfrastrukturer er verdifullt som testområder for høy-teknologifirma. I Notodden har kommunen ansatt en egen prosjektleder som samarbeider Automobil-miljøet på Kongsberg. I Trondheimsområdet har Q-free i flere år brukt Lånkebanen som arena for å teste ut bompenge-brikker for høye hastigheter på Autobanen. Det samarbeides også med teknologimiljøet ved NTNU og SINTEF. Utviklingen innen elektrifisering og autonome kjøretøy vil øke behovet for testbaner for high tech-selskaper. Hvilke potensialer vil Fjord Motorpark kunne bety for universitetsmiljøet på Vestlandet? Universitetet i Stavanger har allerede vist stor interresse. Hvor forpliktene er et «regionalt samarbeid»? Hva sier nabokommunene til at Karmøy kommunestyre stopper realiseringen av idrettsanlegget? Fjord Motorpark er en av tre interkommunale idrettsanlegg som Haugesund, Tysvær og Karmøy kommune samarbeider om. I tillegg er Fjord Motorpark er innarbeidet i både «Regional reiselivsplan» og «Regional næringsplan». I respekt for det interkommunale samarbeidet og interkommunale planer, bør Karmøy kommunestyre innhente uttalelser fra kommunene i regionen om hvilke synspunkter og konsekvenser en stopping av Fjord Motorpark vil medføre? Hva er de rettslige konsekvensene av kommunestyrets vedtak? Hva er de rettslige konsekvensene for kommunen å bryte samarbeidsavtalen med Fjord Motorpark? De frivillige organisasjonene har fulgt de kommunale planprosessene, alle kommunale pålegg, og inngått en rettslig bindende samarbeidsavtale med kommunen. På dette grunnlaget har de frivillige lagt ned dugnadsinnsats og investeringer for rundt 10 millioner kroner de siste 20 årene. Hvilke økonomiske og idrettslige konsekvenser påføres de frivillige organisasjonene som står bak Fjord Motorpark? De involverte opplever at kommunen svikter barn, unge og voksne som ønsker et mangfoldig idretts- og fritidstilbud Hvilke etiske og moralske signaler sender kommunestyret til barne og unge? Hvilken betydningen har det at kommunestyret går på akkord med faktum og forsvarlig saksbehandling? Hvilke momenter i kommunestyrevedtaket bygger på faktum eller uriktige påstander? De frivillige organisasjonene opplever at kommunestyrets behandling verken er redelig, anstendighet, etisk eller moralsk. I begrunnelsen for kommunestyrevedtaket, viser de folkevalgte at de ikke vil forholde seg til realitetene. For eksempel at forretningsplanen med kalkyler og finansieringsplan, er noe av det beste Kulturdepartementet har sett for et idrettsanlegg. Eller at banken, Haugaland tingrett og en stor privat investor har vurdert forretningsplanen tilfredsstillende. Det er viktig for tilliten til kommunens øverste politiske organ at det blir klargjort om kommunestyret baserer sine vedtak på faktum eller oppkonstruerte argumenter. Folkevalgte bør gå foran og vise vei og framstå som gode rollemodeller for barn og unge. Lovhjemmel Dette innbyggerforslaget i samsvar med bestemmelsene i Kommuneloven § 12-1. Utformingen av innbyggerforslaget er basert på «Veileder til Innbyggerforslag», fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Se lenke: https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/innbyggerforslag.pdf
  866 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  58 kommentarer:

  Martin J. Leknes

  Mandag 27.12.2021
  Signert

  Egil melkevik

  Onsdag 22.12.2021
  Stå på

  Daniel strand

  Mandag 20.12.2021
  Signert

  Leif Håkonsen

  Mandag 20.12.2021
  Signert

  Geir Kenneth Nygård

  Mandag 20.12.2021
  Signert

  Odd Einar Bokn Kaldheim

  Mandag 20.12.2021
  Støtter

  Hans Johannessen

  Søndag 19.12.2021
  Gi gass

  Morten Sarkkinen

  Søndag 19.12.2021
  Støtter

  Charlotte Thorsen

  Søndag 19.12.2021
  Signert

  Vanja Pedersen

  Søndag 19.12.2021
  Kjør

  Didrik Vea

  Søndag 19.12.2021
  Gi gass

  Evy Lyngstad

  Søndag 19.12.2021
  .

  Iren Sørensen

  Søndag 19.12.2021
  Signert

  Ingri Bjordal

  Søndag 19.12.2021
  Signert

  Åge Grinde

  Søndag 19.12.2021
  Jeg støtter forslaget.

  Joakim Sørensen

  Søndag 19.12.2021
  Signert

  Rune Berge

  Søndag 19.12.2021
  Signert

  Tom Helge Aspelund

  Lørdag 18.12.2021
  Jeg støtter Fjord Motorpark i kampen mot urettferdigheten. Ett anlegg som uten tvil kan løfte heile regionen.

  Torbjørn Holgersen

  Lørdag 18.12.2021
  Signert

  Ole Eide

  Lørdag 18.12.2021
  Signert

  Hein Arve Stava

  Lørdag 18.12.2021
  Støtter.

  Kjartan Vestvik

  Lørdag 18.12.2021
  Jeg støtter forslaget

  Kjerand Rasmussen

  Lørdag 18.12.2021
  Støtter saken

  Eilert Lund

  Lørdag 18.12.2021
  Signert

  Johnny Liknes

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Deividas Bybartas

  Fredag 17.12.2021
  Støtter FMP

  Vidar Mæland

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Jan Olav Berge

  Fredag 17.12.2021
  Støtter dette og Fjord Motorpark

  Paul Charles Strand

  Fredag 17.12.2021
  Nå må snart noen av disse udugelige politikerne i kommunestyret begynne å ta ansvar for tidligere handlinger,på tide å retter opp i sine feil å betaler regningen for denne fadesen,slik som vi vanlige dødelige må når vi kjører på rødt!

  Tord Hetland

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter forslaget

  Lars Sigvart Hop

  Fredag 17.12.2021
  Støttes 100%

  Asbjørn Ytreland

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Frode F Lindstrøm

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Lene Aasbøe Olsen

  Fredag 17.12.2021
  Signert.

  Mads Midtbø

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Roald Rykkje

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Trygve Breivik

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Hermann St

  Fredag 17.12.2021
  Signert, ser dog det er flere som har signert både to og flere ganger slik at antall underskrifter langt fra er korrekt!

  Geir Ivar Stelander

  Fredag 17.12.2021
  Signert!

  Rune Skådel

  Fredag 17.12.2021
  Signert.

  Kristiane bringedal

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter forslaget

  Roald Saltvedt

  Fredag 17.12.2021
  Støtter FMP..

  Einar H M Hovdastad

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter forslaget - og Fjord Motorpark.

  Geir Gudvangen

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Kristine Tatjana Sandbekken Kaldheim

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter Fjord motorpark.

  Hans Henning Eide

  Fredag 17.12.2021
  Støtter 100 %

  Anfinn Mæland

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Ole henrik eriksen

  Fredag 17.12.2021
  Støtter

  Daniel Jensen Aas

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter dette.

  Audun Gaard

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Glenn Adrian Vea

  Fredag 17.12.2021
  Eg støtte fjord motorpark. Dette vill hjelpe på miljøet å ein plass kor alle å ungdommer kan ha det kjekt.

  Trond Egeland

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Geir Helge Simonsen

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Alexander Einarsen

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Bjørn Oskar Magnussen

  Fredag 17.12.2021
  Signert

  Gunnar Sæbø

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter forslaget

  Frode Sørheim

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter Fjord Motorpark i kampen mot urettferdigheten. Ett anlegg som uten tvil kan løfte heile regionen.

  Atle Løndalen

  Fredag 17.12.2021
  Jeg støtter forslaget