1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  FASTLANDSFORBINDELSEN - BLI MED OG KREV POLITISK ANSVARLIGHET OG NØKTERNHET!

  Vestfold og Telemark
  FASTLANDSFORBINDELSEN - BLI MED OG KREV POLITISK ANSVARLIGHET OG NØKTERNHET!
  Opprettet: 23.02.2022 av Hedda Håkegård, Bendik Nekstad og Kristoffer C. Eriksen
  Sluttdato for signering: 23.08.2022
  Til Tjøme, Nøtterøy og Tønsbergs innbyggere. Støtt oss med din underskrift, hvis du ikke vet hva denne fastlandsforbindelsen (Ramberg-Smørberg) vil koste oss, og hvilke konsekvenser den vil få for oss og kommende generasjoner. Kort om saken: Det er vedtatt en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg (Ramberg-Smørberg) som er beregnet til å koste svimlende 6 milliarder kroner (2022-tall), og som allerede har steget fra 4,2 milliarder i 2020. Fastlandsforbindelsen innebærer massive inngrep i naturen som IKKE kan reverseres, blant annet skal det bygges tunnel under Teieskogen og Rambergåsen, etableres flere store rundkjøringer. Dette er kun noen av de negative konsekvensene prosjektet medfører seg. Mange hus og hjem på Teie, Rambergåsen, Hogsnes, Smørberg vil bli jevnet med jorden. I tillegg vil den få store negative konsekvenser for lokalmiljøet på Teie, Grindløkka, Munkerekka Rambergåsen og gjøre områdene betydelig mer trafikkutsatt uten at det blir gitt avbøtende trafikksikkerhetstiltak. Denne forbindelsen vil også få store negative konsekvenser for dyrket mark på Smørbergsiden og som IKKE kan reverseres. Det vil bli satt opp bomringer rundt hele Tønsberg og alle som ferdes med bil til eller gjennom Tønsberg, må betale bompenger på ubestemt tid, men minimum 15-20 år, ene og alene fordi den er så dyr å bygge (hadde ikke vært tilfelle med billigere alternativer). Dette vil ramme skjevt og vilkårlig. Status og planlagt fremdrift: Sak om nedskalering av to kjørefelt i tunell mellom Smidsrødveien og Ramdal skal behandles i Færder kommunestyre 16.3.22. På samme tid skal kommunestyre i Tønsberg og fylkestinget behandle samme sak. Deretter skal det utarbeides detaljreguleringsplan med detaljerte kostnader som skal behandles i de to kommunestyrene og fylkestinget. Så skal saken legges på offentlig høring i ca. 6 uker. Etter det skal saken med høringssvar og bevilgning av egenandel behandles i to kommunestyrer og fylkestinget. Til slutt skal saken sendes Stortinget for godkjenning av bompengefinansiering. Dette vet vi om prosjektet: Tønsberg og Færder kommune var omforente om en felles foretrukken tunnelløsning fra Kaldnes til Korten, men fylkeskommunen sa nei til denne løsningen, fordi de ikke ville påta seg vedlikeholdsansvaret av tunnelen. Som et (politisk) kompromiss ble det enighet om Ramberg-Smørberg mot at fylkeskommunen la om lag 500 millioner i potten. Den gang var totalkostnadene for prosjektet på om lag 4 milliarder kroner og bidraget fra fylkeskommunen var på ca. 12,5 %. Med en totalkostnad på 6 milliarder (forventes å stige ytterligere), vil bidraget fra fylkeskommunen være på maksimum 8,33 %. I følge Tønsbergs Blad 5. februar 2020 skal 48 % av trafikken fra øyene til Tønsberg sentrum. Videre skal 34 % mot nord eller nordøst, hvilket må anses som en minimal måloppnåelse. Merk at disse tallene er fra tiden før pandemi og hjemmekontor. Uten at prosjektet er endelig godkjent av Samferdselsdepartementet, er fylkeskommunen og Vegvesenet er i godt i gang med å tvinge grunneiere til å avstå sine hjem uten at de blir representert med juridiske rådgivere, noe de kaller for frivillig innløsning med grunneiere. Dette begynte Færder kommune med så tidlig som i april 2019, bare noen måneder før kommunevalget (høsten 2019). På det tidspunktet var det ingen endelig politisk enighet om denne forbindelsen, og ny reguleringsplan var heller ikke ferdig utbedret, noe den heller ikke er den dag i dag. Dette vet vi IKKE om prosjektet: Kostnad For det første, vet vi ikke om det har blitt tatt høyde for den voksende inflasjonen i byggesektoren og om dagens beregning har hensyntatt dette (prosjektet vil fort koste godt over 7 milliarder kroner hvis legger dagens inflasjon til grunn med byggestart i 2023). Økt biltrafikk og miljøutslipp For det andre vet vi ikke om den totale biltrafikken FAKTISK vil bli redusert med denne forbindelsen. All forskning, se for eksempel fra Transportøkonomisk institutt, som sier at flere veier/økt kapasitet gir ØKT trafikk. Natur- og miljøkonsekvenser For det tredje, vet vi ikke hvilke natur- og miljøkonsekvenser dette vil få. Konsekvensene av å bygge tunnel under Teieskogen vet vi for eksempel ingenting om, siden dette ikke har blitt utredet. Folkehelsekonsekvenser For det fjerde, vet vi ikke hvilke konsekvenser dette vil få for folkehelsen vår. Det er ikke gitt noen garantier på at denne forbindelsen vil gi incentiver til økt gang- og sykkeltrafikk. Konsekvenser for dyrket mark For det femte, vet vi ikke hvor omfattende konsekvenser dette vil få for dyrket mark på Smørgbergsiden blant annet. Ekspropriasjonskonsekvenser- og kostnader For det sjette, vet vi ikke hvilke og hvor mange berørte eiendommer som faktisk blir tvunget til avstå sine hjem (denne oversikten er først klar om tidligst et par måneder). Totalkostnadene ved dette vet vi heller ingenting om, men det er antatt at kostnadene vil stige. Konsekvenser for andre viktige fylkeskommunale oppgaver For det syvende, vet vi ikke hvilke konsekvenser dette vil få for andre viktige fylkeskommunale oppgaver, som for eksempel skole og utbedring av eksisterende fylkesveier, som følge av at fylkeskommunen har satt av om lag 500 millioner kroner til dette prosjektet. Vi vet heller ikke om disse 500 millionene kronene er på bordet når fylket splittes opp. Trafikksikkerhetskonsekvenser For det åttende, vet vi ikke hvilke konsekvenser dette vil få for de områdene som i dag har stor trafikkbelastning, som for eksempel Munkerekka og Bekkeveien. Vi vet ikke om det vil bli gitt avbøtende trafikksikkerhetstiltak. Hvis ikke, risikerer vi (unødvendig) at liv går tapt. Forslag: Vi krever positive vedtak i Tønsberg, Færder og i fylkeskommunen på at overnevnte blir utredet og at prosjektet settes på vent frem til endelige utredninger foreligger.
  500 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  17 kommentarer:

  Steinar Jacobsen

  Mandag 14.03.2022
  Paralellbro med Kanalveien er det eneste rette.

  Magnus Bakken

  Mandag 07.03.2022
  En enkel forbindelse rett vestover vil ta av for trafikken over kanalbroa, redusere avstand og transporttid til E18 og Torp, og fungere som en ekstra trygg og sikker forbindelse mot omverdenen. Kort sagt en troika det er vanskelig å argumenter med. Nevnte jeg at den også vil bli billigere? Og ikke påvirke like mange hus?

  Roar Heggelund

  Fredag 04.03.2022
  Kaldnes - Korten må begraves i gjørma en gang for alle. Det hadde blitt nok en forbindelse nordover. Reven er smartere, han har utganger i flere retninger, og vi må ha en rett vestover. Korteste vei fra rundkjøringen på Borgheim til E18 er eneste rette. Vestfjorforbindelsen har vært et ønske for øyfolket i 60 år nå. Nå er det vår tur, kjære Fylkeskommune. Gjør Færder kommune til en attraktiv tilflyttingskommune med rask forbindelse til arbeidsplassene, og kommunikasjonen med fly og ferger. Sommertrafikken til Tjøme og Verdens Ende, har eksplodert.

  Clas Olsen

  Onsdag 02.03.2022
  Bro ( 2 løps med sykkelbane) fra Hellaveiens høyeste punkt, over berget nord for Hellastranda og over Vestfjorden er veldig mye kortere vei for Færder kommune for å komme "ut i verden". Tunell videre til E18. Og det kan bli full seilingshøyde. Dette vil i svært liten grad virke inn på raseringen av boliger slik som Ramberg forbindelsen vil bli, og sannsynligvis mye billigere.

  Steinar Jacobsen

  Tirsdag 01.03.2022
  En paralellbro med Kanalveien er det eneste riktige.

  Frode Tangen

  Mandag 28.02.2022
  Hei, Synes det er flott at det fortsatt er noen som orker å gå i bresjen for denne saken. I utgangspunktet blir ikke jeg personlig berørt, men nettopp dette er problemet - så lenge det ikke er vårt eget hus eller eiendom som «ryker», trekker folk flest bare på skulderen. Jeg mener helt bestemt at det er folket i Færder som burde få stemme over, hvor og hvordan denne forbindelsen skal være. Ikke politikere eller folk andre fra andre plasser, noen av dem vet knapt hvor det er snakk om! For mange av de som mener noe om dette, spiller det overhodet ingen rolle. Ønsker vi i Færder at andre utenfra skal bestemme, og da også konsekvensene mht revne hus/hjem, nabolag (miljøer), barnehager, skolekretser m.m? Min oppfording til de som er lei og som bare ønsker en forbindelse. Tenk dere om både mht kostnader rundt denne overdimensjonerte løsningen, men også hvem som skal betale store deler av finansieringen - vi som allerede bor her. I tillegg til tanken på alle de som vil miste sine hus, hjem, naboer og nærmiljø. Mvh Frode Tangen

  Morten Berntsen

  Mandag 28.02.2022
  Det er 25 km fra fyrlykta på Verdens Ende til Kanalbroen i Tønsberg. Bilturen fra Verdens Ende til vår nære nabo-by i vest (?) er da ca 53km/56minutter unna (uten kø-forsinkelse i Tønsberg). Med en Vestfjord-forbindelse (ved Hella via Sørby krysset E18) blir bilturen minst 10km/15 minutter kortere, og med bil blir; Borgheim - Sandefjord Torv 18 min. Borgheim - Farris broa ved Larvik 22 min. Borgheim - Gulli E18 (nordre innkjøring til Tønsberg) 13 min. Et interessant perspektiv er også at Fyrlykta på Verdens Ende er 8 km NÆRMERE Danmark enn torvet Sandefjord! Å ha 3 broer ved "siden av hverandre" der helt i Nord på vår 25km lange tarm av en kommune er feil for meg og synes kostnadsmessig unødvendig. Å lage 2 tuneller før bro og rasere bomiljøer både øst og vest på Nøtterøy nord blir også feil for meg. Å lage en mer kostbar fastlandsforbindelse der i nord må da være fullstendig umulig! Brett ut og se på kartet så blir det enklere å ta en sunn avgjørelse om riktigere fastlandsforbindelse!

  Arild Bergum Hansen

  Mandag 28.02.2022
  Det opprinnelige forslaget om bru eller tunnel fra Kaldnes til Korten burde aldri vært forkastet. Det er fortsatt ikke for sent å snu. Ramberg-Smørberg er ingen løsning for oss øyboere som skal inn til byen!

  Terje B. Olsen

  Fredag 25.02.2022
  Ideen og behovet for ny fastlands forbindelse ble generert i en tid da vi hadde pulserende industri på Kaldnes. Lektere og skip frekventerte kaiene på Kaldnes. Øyboere var bekymret for konsekvensene av en hendelse som resulterte i en kanalbro som var ute av drift. Med tiden har industrien svunnet hen og antall kanalbro hevinger er nærmest fraværende. Nye behov er kommet på dagsorden; Tjøme trues av fraflytting. Vi trenger vedtak som gjør at småbarnsfamilier søket tilbake til Færder syd. Vestfjordforbindelsen vil løse oppgaven.

  Torill Roselin

  Fredag 25.02.2022
  Jeg ønsker Vestfjordforbindelsen.

  paul mathiesen

  Onsdag 23.02.2022
  Kaldnes -Korten er en helt ubrukelig løsning ! For det følrste blir folk sittende bom fast nede i tunnellen ved det minste uhell på Semslinna e.l., dernest vil en slik tunnell skape en undersjøisk "voll", som vil hindre ferskevann fra IIene å renne ut, med den følge at hele havnebassenget vil bli en stillestående kloakk....

  Jan Petter Andersen

  Onsdag 23.02.2022
  Viktig å få frem at Kaldnes/Korten medfører raskere oppstart og raskere ferdigstillelse. Og bygger man en klaffebro, er jo kostnaden 1/4 del av Ramberg/Smørberg. Jeg ser politikere og øvrige som ikke har helt forstått konsekvensene av Ramberg/Smørberg. Da de hevder at nå må vi bare sette i gang, ellers går det enda lenger tid. Dette er jo ren løgn og hersketeknikk. For ved å gå tilbake til Kaldnes/Korten som også hadde flertall i begge kommunene, vil man kunne starte tilnærmet umiddelbart. Primært med klaffebro hvor fjellet ligger i dagen, klart for bro fundament. Videre sparer man jo bomiljøet og trafikken kommer over der den hører til og ikke sendes tur/retur opp mot dagens Europris. Ønske om Vestfjordforbindelsen kan også bli en realitet, hvis Kaldnes/Korten blir bygget. I motsatt fall er løpet kjørt. Ved forbindelse Kaldnes/Korten har man fortsatt Tønsberg som en fin havneby, med Cruise båter med mer. Smørberg broen blir for lav til f. eks nye Hurtigruten skip. Og fare for at planlagt bro må bygges høyere og da må flere av boligene på Ramberg rives. Dette sist er helt tiet ned. Så Kaldnes/Korten med klaffebro eller tunell er uansett den beste og miljømessige riktige nye fastlandsforbindelsen.

  Øyvind Larsen

  Onsdag 23.02.2022
  Kostnadene eksploderer for prosjekt Ramberg /Smørberg . Gå tilbake til Ramberg /Korten forbindelsen og få en ny vurdering av denne, ikke minst økonomisk.

  Audun Sivertsen

  Onsdag 23.02.2022
  Jeg har lest igjennom argumentasjonen og synes ærlig talt den er litt tendensiøs? Det sås mye tvil og brukes en del argumenter som egentlig bare er løse spekulasjoner. Jeg synes heller ikke valgte løsning er den ideelle, men det er et politisk kompromiss, gjort av politikere vi har valgt. Sånn fungerer systemet, vi må leve med det og få laget en ny fastlandsforbindelse. Nok nå!

  Kari Axelsen Diederich

  Onsdag 23.02.2022
  Ønsker full utredning av Vestfjordforbindelsen.

  Christin Aune Klepaker

  Onsdag 23.02.2022
  Jeg ønsker Vestfjordforbindelsen!

  Johannes Solli Marthinsen

  Onsdag 23.02.2022
  Ønsket alternativ fastlandsforbindelse Vestfjordforbindelsen blir utredet.