1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ny transformatorstasjon Krossberg og nye kraftledning til Nordbo

  Stavanger, Rogaland
  Ny transformatorstasjon Krossberg og nye kraftledning til Nordbo
  Opprettet: 09.05.2022 av May Karin Mannes
  Sluttdato for signering: 09.11.2022
  Kort oppsummering av innbyggerforslaget: Vi ønsker at Stavanger kommune foretar en helhetlig, uavhengig og transparent vurdering av omsøkte og planlagte prosjekter for å oppgradere eksisterende kraft infrastruktur i kommunen. Dette gjelder spesielt konsesjonssøknad fra Statnett om ny transformatorstasjon på Krossberg samt Lnetts søknad om ny kraftledning fra Krossberg via Harestad til Nordbo på Rennesøy og planlagt ny kraftledning mellom Stølaheia og Ullandhaug. Disse prosjektene vil ha stor negativ innvirkning på innbyggerne som bor i det relevante området, på friluftsliv, miljø, jordbruk og næringsinteresser. Disse prosjektene blir i dag presentert, omsøkt og vurdert hver for seg uten en helhetlig tilnærming. Vi ønsker: - en helhetlig vurdering av konsekvenser for bomiljø, landskap, friluftsliv, landbruksareal samt lokale næringsinteresser - en helhetlig visualiseringer som viser både Statnett og Lnett sine planlagte prosjekter (plassering av ny trafostasjon, linjer og master inn til/ut fra planlagte transformatorstasjoner inkl. rigg områder og ny adkomstvei) - at Stavanger kommune utfører en uavhengig vurdering av kabel versus luftspenn for alle nye kraftledninger - at kommunen aktivt bidrar til å identifisere alternativer mht plassering av ny transformatorstasjon Bakgrunn: NVE mottok i juni 2021 en konsesjonssøknad fra Statnett re ny transformatorstasjon på Krossberg. Statnetts søknad vil medføre at hele Thingbø skogen fjernes. Ny trafo stasjon vil ligge mye høyere i terrenget enn eksisterende stasjon og vil legge beslag på et langt større area (40000 kvadratmeter). I tillegg vil mastene inn til ny stasjon rage omtrent 50 meter over bakken på åsryggen. Det omsøkte anlegget vil være langt mer dominerende enn eksisterende anlegg I tillegg til NVEs søknad om ny transformatorstasjon vil området rammes av Lnetts gigantprosjekt for oppgradering av strømnettet som nå ruller over Sør Rogaland. NVE mottok i mars 2022 konsesjonssøknad fra Lnett om ny kraftledning fra Statnetts planlagte Krossberg transformatorstasjon til ny transformatorstasjon på Nordbø, Rennesøy. Det planlegges også ny 132kV forbindelse mellom Ullandhaug via Tjensvoll til Krossberg. Dersom nye kraftledninger blir vedtatt som luftspenn vil landskapet bli ytterligere ødelagt. Et eventuelt nytt luftspenn vil ha en vesentlig større mastehøyde enn de eksisterende mastene Vi savner en helhetlig vurdering av disse planene i forhold til total konsekvenser for miljø, landskap, friluftsliv, landbruksareal og lokale næringsinteresser. Her planlegges nå en rekke nye prosjekter som presenteres stykkevis og delt, men som både summert opp og hver for seg vil ha store og ødeleggende konsekvenser. Lnett sine analyser indikerer at jordkabel på strekning mellom Krossberg i Stavanger og Harestad i Randaberg vil koste kr. 71 mill mer enn luftledning. Flere utfordrer forutsetningene i Lnett sine regnestykker bla levetid og energitap, og mener at differansen mellom disse alternativene er minimal. Eksempelvis har Klepp kommune bevilget 1 mill. kroner til en uavhengig vurdering av kabel versus luftspenn. Vi ber om at Stavanger kommune på samme måte som Klepp kommune bevilger midler til en uavhengig, transparent og helhetlig vurdering av jordkabel alternativet På bakgrunn av innsigelser fra Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune mht søknad om ny transformatorstasjon på Krossberg, har NVE bedt Statnett om tilleggsutredninger. NVE ber bla Statnett utrede vurderte men ikke omsøkte alternativ. Dette gjelder areal ved Friheim, jordbruksareal på Krossberg og areal ved Hafrsfjord. Utfordringen er at alle de identifiserte alternativene vil ha store konsekvenser for miljø, landskap, friluftsliv, landbruksareal og lokale næringsinteresser. Stavanger er Norges tettest befolkede kommune, og er gjennomgående svært tett utbygd. Økt tetthet og nedbygging av grønne arealer er en av de største truslene mot naturmangfoldet, som over tid kan medføre tap av verdifull natur, økosystemer og arter i kommunen (Gronn plan). De omsøkte og planlagte prosjektene vil ha store negative konsekvenser, og vi ønsker at kommunen aktivt skal bidra til at alternativer i allerede etablerte industriområder etableres. Via www.opprop.no har vi samlet inn 713 elektroniske underskrifter og ca 300 underskrifter pa papir mot planlagt plassering av ny transformatorstasjon
  0 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.