Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til Schweigaards gate som en variert og levende strøksgate!

  Oslo
  Ja til Schweigaards gate som en variert og levende strøksgate!
  Opprettet: 13.05.2022 av Britt-Marie Agneta Forsudd
  Sluttdato for signering: 13.11.2022
  Omreguleringer til boligformål i Schweigaards gate må stanses! Vi ønsker en robust, variert og levende strøksgate, med utadrettede serverings- og handelsbedrifter i hele den gamle bebyggelsens lengde. De aller fleste næringslokalene i området er svært små og det vil bety mye å kunne få inn en større og mer robust aktør. Det vil bidra til å styrke de allerede etablerte, små bedriftene og være med på å løfte denne kulturhistoriske handlegata, i direkte linje fra Jernbanetorget. Dette er Gamle Oslos Karl Johan! Vi ønsker å redde næringslokalet i nr. 58 A fra omregulering til boligformål i bakkant, og fra oppdeling til to små butikklokaler i front mot Schweigaards gate. Bevaring av tilhørende lager hører med i dette bildet. Vi jobber for å bygge videre på viktige kvaliteter i Gamlebyen og Gamle Oslo, hvor det er lav terskel for å bli kjent og enkelt å få en stedsidentitet. Utadrettede virksomheter med innsyn, lys og aktivitet bidrar til dette. Vi viser til behandling av problematikken knyttet til omreguleringssøknader, og vedtak i BU, Bydel Gamle Oslo, både i 2015 og senest 10.02.22. Støtte derfra har vi, men ut fra sakens utvikling vedrørende 58 A, så ser vi oss nødt til å løfte problematikken til behandling på høyere politisk nivå. Vi viser også til PBEs behandling av omreguleringssøknad for næringslokalet i Schweigaards gate 74 i denne forbindelse. Vi ønsker et bystyrevedtak som sier at næringslokalene i Schweigaards gate, der det er mulighet for utadrettet virksomhet på gateplan, ikke skal kunne omreguleres til boligformål. Med vennlig hilsen Gamlebyen Beboerforening og Felles løft for Schweigaards gate
  382 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  6 kommentarer:

  Britt-Marie Forsudd, Gamlebyen beboerforening

  Torsdag 19.05.2022
  Nedenfor følger Bydelsutvalgets vedtak som det refereres til i teksten over. Det er ønskelig at det følger med til bystyret når saken skal opp. I tillegg til at vi ikke ønsker næringslokaler omgjort til boligformål, gjelder det samme omgjøring av butikklokaler/utadrettet virksomhet til kontorlokaler. Vi viser til sak etter sak som går til Plan- og bygningsetaten (PBE), angående lokaler i Schweigaards gate, der PBE ikke er tydelige nok i sine tilsvar til forslagsstiller. Vi ønsker en levende gate, ikke en gate med kontorer og lukkede dører. Når vi ber om et bystyrevedtak her, ønsker vi et enda tydeligere vedtak enn bydelsutvalgets, slik at PBE kan være mer forutsigbare og ryddige i behandling av strøksgatesaker. Dette vil bidra til at aktuelle og framtidige forslagsstillere forstår et nei, og at de forholder seg til beboernes ønske om en levende gate med den respekt både gata og beboerne fortjener. Bydelsutvalgets behandling av sak 6/2022 i møte den 10.02.2022: Behandling Votering • BUK: enstemmig vedtatt Vedtak 1. Bydelsutvalget viser til BU-sak 58/15 Schweigaards gate som en levende strøksgate. Det vises til vedtakspunkt 2 om at bydelsutvalget må gis anledning til å uttale seg i alle byggesaker som omhandler bruksendring fra næring til bolig i bydelen. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å komme tilbake med et forslag til en rutine på dette. Det må samtidig avklares om dette vil innebære et betydelig merarbeid for administrasjonen og hvor stort omfanget er av slike byggesaker i bydelen. 2. Bydelsutvalget er tilfreds for at PBE i byggesak 2021115659 har bedt tiltakshaver om å gjennomføre nabovarsling. 3. Bydelsutvalget mener at klagene fra naboene må tas til følge og at søknaden om omgjøring fra næringsvirksomhet til bolig må avslås. Utvalget ber også om at PBE avslår søknad om bruksendring i Schweigaards gate 58, sak 202200209. 4. Bydelsutvalget ber byrådet om å innarbeide en bestemmelse i ny kommuneplan om at det skal være en meget restriktiv praksis når det gjelder omgjøring av næringslokaler til bolig, særlig i etablerte handels- og strøksgater. Lenke til referat: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13439640-1644922493/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Gamle%20Oslo/Politikk%20Bydel%20Gamle%20Oslo/Gamle%20Oslo%20bydelsutvalg/2022/2022-02-10/Protokoll%20Gamle%20Oslo%20bydelsutvalg%2010.02.2022.pdf

  Thomas Røst Stenerud

  Lørdag 14.05.2022
  En levende by trenger levende gater. Levende gater forutsetter næring på gateplan. La næringslokaler være næringslokaler!

  Ronny H Nordhagen

  Fredag 13.05.2022
  Ja❣️

  Roo Abe

  Fredag 13.05.2022
  Evig bolig utbygging er skadelig for et florerende byliv.

  Ruth Elisabeth Engøy

  Fredag 13.05.2022
  Åpne butikk/kafevinduer med lys, liv og virksomhet i førsteetasjene. Det er de flotteste hjørnelokaler i denne gata! Og- et skikkelig allmenbrukelig tårn som vokser opp av parken på busstomta. Et trekkplaster for alle til å trekke mot øst (og fler kunder til butikkene), med oversikt over alle klosterruinene og parkene i gamlebyen! Som Skovtårnet i Giiselfeldt KLOSTERskog: campadventure.dk Avslutte gjennomfarten av regionsbussene 110 og 100 (få dem rett inn i tunnelen og vekk), jevne gata til økt sykling uten kanter og trikkespor å snuble i .

  Thomas Backofen

  Fredag 13.05.2022
  I siste årene har Schweigaards gate utviklet seg med flere butikker og restauranter og jeg håper bare dette fortsetter. Med mindre busstrafikk og f.e. planlagt park på busstomten.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.