Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krav om ny kartlegging av naturmangfoldet på Bunestoppen i Bamble kommune samt krav om utsettelse av anleggs- og byggestart til dette foreligger!

  Bamble, Vestfold og Telemark
  Krav om ny kartlegging av naturmangfoldet på Bunestoppen i Bamble kommune samt krav om utsettelse av anleggs- og byggestart til dette foreligger!
  Opprettet: 09.09.2022 av Øyvind Danielsen
  Sluttdato for signering: 09.03.2023
  Vi som undertegner dette innbyggerinitiativ ber Bamble kommunestyre om å fatte vedtak om at det foretas en ny, faglig grundig, uavhengig naturmangfoldkartlegging av planområdet for boliger på Bunestoppen, samt om å fatte vedtak om midlertidig stans i alt anleggs- og byggearbeid i planområdet inntil dette foreligger. Bakgrunn 2. juli 2022 ble det funnet to individer av den kritisk truede orkideen rød skogfrue på Bunestoppen på en hittil ukjent lokalitet om lag 200 meter fra planområdet for boliger. Dette er mye nærmere planområdet enn tidligere kjente funnsteder. Rød skogfrue er en prioritert art med egen handlingsplan og lovhjemmel, og det er ulovlig å skade planten eller dens leveområde. I naturmangfoldloven kap. 3, § 8 om kunnskapsgrunnlaget står det; «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger». Vi mener at det trengs en ny, grundig, uavhengig kartlegging av naturmangfoldet i planområdet, både på bakgrunn av ny informasjon om truet naturmangfold og på grunn av mangelfull kartlegging av naturmangfoldet. Norconsults naturmangfoldkartlegging fra 2018 utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget som vedtak om boligbygging på Bunestoppen, fattet av Bamble kommunestyre i juni 2020, bygger på. Norconsult skriver i sin rapport kun en setning om rød skogfrue - at arten har kjente voksesteder like sør for planområdet. Norconsult foretok sin befaring utenom rød skogfrues blomstringssesong noe som gjør det umulig å finne denne. Rød skogfrue lever mange år under jorda mellom hver gang den skyter skudd over bakken. I sin rapport tematiserer Norconsult ikke muligheten for at arten kan finnes eller dukke opp i planområdet. At det ikke er søkt etter rød skogfrue er en betydelig svakhet ved foregående kartlegginger. I Veileder til naturmangfoldloven kap. 3 står det vedr. § 8 om kunnskapsgrunnlaget: «Jo større inngrepet er, eller jo mer truet/verdifullt naturmangfold det er grunn til å tro berøres, desto større grunn er det til å hente mer eksisterende og tilgjengelig informasjon og eventuelt ny kunnskap». Rød skogfrue er en prioritert art, noe som er naturmangfoldlovens sterkeste virkemiddel. Det er derfor svært viktig å innhente ny kunnskap om hvorvidt denne arten finnes i planområdet. Det har videre tilkommet annen informasjon om viktige naturverdier som Norconsult har oversett. I 2021 påviste forsker Tor Erik Brandrud ved Norsk institutt for naturforskning kalklindeskog i planområdet - en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Han påpekte også at Norconsult hadde undervurdert verdien av både kalk-edelløvskogen og kalkfuruskogen i planområdet som begge forøvrig er rødlista naturtyper (hhv. sterkt truet og sårbar). På bakgrunn av momentene over krever vi at det foretas en ny, grundig kartlegging av naturmangfoldet i planområdet og at all anleggs- og byggevirksomhet stanses inntil dette foreligger! - I tillegg til å registrere saken på minsak.no vil vi lage papirlister som skal legges ut flere steder i Bamble kommune.
  296 av 281 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Anne Grethe Skaugen

  Søndag 18.09.2022
  Bevar Bunes toppen

  Mona Sommer Bortne

  Fredag 16.09.2022
  Bevar en grønn lunge

  Jan August Bolstad

  Onsdag 14.09.2022
  Viktig sak!!!

  Annemette Thorsberg

  Mandag 12.09.2022
  Bevar bunestoppen

  Anne marit høen eriksen

  Fredag 09.09.2022
  Bevar Bunestoppen !!!!!

  Hege Westgård Edvardsen

  Fredag 09.09.2022
  Bevar en grønn lunge..

  Amal Mohammed

  Fredag 09.09.2022
  Kjellestadbakken 41 3969 Stathelle

  Anette Abrahamsen

  Fredag 09.09.2022
  Bevar Bunestoppen!