1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Redd badstua på Sollerud!

  Oslo
  Redd badstua på Sollerud!
  Opprettet: 08.11.2022 av Fjordtokt Båt & Badstu
  Sluttdato for signering: 08.05.2023
  

Ønsker du å bevare badstua på Sollerud?
 Da er det viktig at vi viser lokalt engasjement og kan samle flest mulig underskrifter for å overbevise Oslo kommune om behovet for dette enkle, men positive og allmennyttige aktivitetstilbudet i nærmiljøet!

 Oslo kommune har gitt signaler om at det ikke er ønskelig med badstu på Sollerud og motarbeider ved det sitt eget byråds plattform om å jobbe for flere badstuer langs kysten vår. 

Badstua på tuppen av moloen på Sollerud har vært i drift i drøyt ett år, til glede for over 9500 besøkende og har gitt et lenge etterlengtet tilbud til nærmiljøet fra begge sider av kommunegrensa der Lysakerelva skiller Oslo og Bærum. 

Fjordtokt Båt & Badstu som står bak initiativet ønsker nå å utvide driften både i tid og omfang for å imøtekomme etterspørselen og tilgjengeliggjøre sjøen for badegjester året rundt. 
 1. Plan- og bygningsetaten har gitt Badstua midlertidig tillatelse til plasseringen, men denne utløper i vinter og for å forlenge tilbudet må det omsøkes dispensasjon fra det som oppleves som et firkantet regelverk. 
 2. Bymiljøetaten er forespurt å stille areal til disposisjon for utvidelse av driften med en badstuvogn på land, men har avslått å imøtekomme forespørselen og utrykker at det ikker er ønskelig med badstu på Sollerud verken på land eller på vann. La oss vise dem hvor feil de tar! Denne underskriftskampanjen er for de som vil gi et sterkt og tydelig signal til Oslo kommune ved både Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten om at lokalbefolkningen krever å få beholde badstu-tilbudet på Sollerud og ber kommunen imøtekomme planene om utvidelse og gi dispensasjon til videre drift, samt mulighet til å tilrettelegge for ennå flere badstugjester!

 La oss vise dem hvor mange som setter pris på dette tiltaket og hjelp gjerne til ved å ta del i å spre budskapet ved å dele underskriftskampanjen med dine venner på Facebook, og send gjerne budskapet frem til de du vet setter pris på badstua i nærmiljøet vårt!

 Avslår Oslo kommune dispensasjonssøknaden og således forhindrer videre badstudrift, trenger vi 300 underskrifter for at saken skal kunne bli tatt opp som et innbyggerforslag i kommunen og hevde vår rett til at saken skal bli satt på den politiske dagsorden i kommunestyret. Vi håper selvfølgelig på veldig mange flere underskrifter enn dette for å tydeliggjøre behovet for dette lokale aktivitetstilbudet.

 På forhånd takk for underskriften!

 mvh 
Eivind Westhagen
 Daglig leder, Fjordtokt

 For de som ønsker å dykke dypere ned i sakens kjerne:

 1: Ang. Videreføring av badstudrift:

 I dag driftes badstuflåta under en 2-årig midlertidig tillatelse gitt av Plan- og bygningsetaten. 
PBE skriver i sin tillatelse blant annet følgende om tiltaket; «Badstuflåten er et midlertidig tiltak som er positivt for området. Tiltaket legger til rette for rekreasjon for de personene som bruker området, både sommer og vinter. Badstuflåten er tilgjengelig for allmenn bruk og er ikke til hinder for allmenn tilgjengelighet i området. Plan- og bygningsetaten ser på det midlertidige tiltaket som et positivt bidrag i et byutviklingsperspektiv. Flåten legges lengst ut på moloen, og vil ikke være til hinder for båttrafikken innerst i småbåthavnen.»

 Fordi det ikke er mulig å søke midlertidig plassering ut over 2 år, eller mer enn en gang, og badstuflåta ikke ansees som en båt, faller den inn under regelverket om forbud mot bygging/tiltak i strandsonen / 100-metersbeltet og må derfor omsøkes dispensasjon fra PBL § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
Hensikten bak bestemmelsen er å sikre tilgjengelighet til sjøen for allmennheten.

 For å kunne få innvilget dispensasjon fra regelverket må to vilkår etter Plan- og bygningslovens § 19-2 være oppfylt: 
 - Hensynene bak bestemmelsene for området må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 - Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. 
 I dette tilfellet oppfylles begge vilkår da badstuflåta ikke er til hinder for eller tilsidesetter bruken av båthavna som området er regulert til, og spesielt ved at tiltaket i seg selv imøtekommer hensikten bak bestemmelsen og tilgjengeliggjør sjøen for allmennheten ved å tilrettelegge for helårs bading på et område dette ikke er særlig tilgjengelig uten badstuflåta.
Men; Selv om et tiltak oppfyller begge vilkårene er det ingen som har krav på at det vil innvilges dispansasjon. Kommunen står fritt til å avgjøre det selv ut i fra skjønn.

 Tiltaket er også helt i tråd med byrådserklæringen for perioden, samt bl.a. Osloløfte nr. 7:

 I byrådsplattformen 2019-2023, kapittel 9 «Natur og friluftsliv», innledes punktet om «Fjorden og øyene» med følgende:
 
«Fjorden og øyene i Oslofjorden er flotte bade- og rekreasjonsområder og høyt verdsatt av Oslos befolkning, særlig i sommerhalvåret. Byrådet vil ta vare på og styrke naturmangfoldet i fjorden og på øyene, og legge til rette for mer bruk, blant annet med flere badeplasser.» 

Videre slås det fast i første punkt at byrådet vil: • Etablere flere badeplasser og fjordbad langs havnepromenaden, og jobbe for flere badstuer og badehus langs fjorden.

 Osloløfte nr. 7 lyder slik:
 «I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.» 

I kommunens rettesnor VPOR - Lysakerbyen (Veiledning for offentlige rom) foreslås et badeanlegg på tuppen av Lysaker brygge med referanse til badstu-anlegget «Løyly» i Helsinki, samt at det fremmes forslag om nye attraksjoner som trekker folk i form av byrom eller bebyggelse langt ut på begge sider av elveutløpet for å aktivisere bryggekantene. 

I «Sluttrapport Kafédialog Lysaker» av Oslo Metropolian Area og Lysakerbyen næringsvel, konkluderes det om Sollerudstranda, inkludert grøntarealer, båthavn og molo: 

«Mange av forslagene som kom herfra hadde samme grobunn: Oslo kommune behandler stranda veldig stemoderlig. Ingen toaletter, ingen kiosk­ tilbud, ingen aktiviteter utover volleyballbanen, dårlig renhold. Området burde generelt rustes opp, gjerne få foodtruck og flytebadstu.»

 Klima- og miljødepartementets «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et attraktivt friluftsliv» lister opp innsatsområder som at; «Allmennhetens tilgang til strandsonen skal bedres» og «Områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive». Også her vil badstuflåta og videre drift imøtekomme politikernes intensjoner.

 Besøkstallene taler for seg selv og burde være overbevisende nok til å innse at dette er et behov for nærmiljøet og her vil Oslo kommune lett kunne imøtekomme initiativet og få en gylden mulighet til å etterleve sine visjoner og innfri sine løfter.

 Tidligere i høst var selv kulturminister, Anette Trettebergstuen, med på å åpne Oslo Badstuforenings nyeste skudd på stammen, badstubåten MF Hovedøya på Rådhuskaia. 
I sentrum finnes det en rekke aktører som tilbyr badstuer, men de trengs også spredd utover langs fjorden for å avhjelpe trykket og lange ventelister i byens badstuer, samt treffe befolkningen i sitt egen nærmiljø.
 2: Ang. Utvidelse av badstudrift:

 Bymiljøetaten som forvalter av moloen er forespurt å stille areal til disposisjon for utplassering av en badstuvogn for å øke kapasiteten og imøtekomme etterspørselen. 

Til tross for at det foreligger tillatelse til badstudrift gitt av PBE, klarer BYM i sitt svarbrev å uttale at det ikke er ønskelig med badstudrift på Sollerud hverken på land eller vann.

 De begrunner i sitt svarbrev avslaget med at området er utleid for rigg.

 Riggområdet BYM sikter til er i tilknytning til arbeider i VEAS- tunellen som ligger 250 meter unna i luftlinje, over havna og bukta på motsatt side av badestranda og har ingen ting med arealene på moloen, hvor badstuvogna er tenkt plassert, å gjøre. 

 På området har badestrand og rigg/anleggsområde nå sameksistert i 2 år.

 Avisa Vårt Oslo lager sak av motstanden Fjordtokt møter og henvender seg til BYM med spørsmål om hvorfor søknaden har blitt avvist. BYM innrømmer at riggområdet ligger langt unna og justerer sin forklaring og sier; «Det er reguleringsbestemmelser og retningslinjer for forvaltning av park som er hovedbegrunnelsen for avslaget. Vi beklager om det ikke var tydelig nok i brevet. (Hvilket ikke var nevnt ved et ord.) 
 -Reguleringsbestemmelsene for offentlige friområder og parker tillater generelt sett ikke salg av tjenester eller midlertidige installasjoner, skriver pressevakt Liv Eggebø i en e-post til VårtOslo.— I tillegg er ikke kjøretøy i friområder forenelig med reguleringsbestemmelsene og ønsket bruksområde.»

 Men; Sommeren 2021 (i mens riggområdet er operativt) går Bymiljøetaten selv ut og søker etter foretak som kan drifte mobil matvogn på Sollerudstranda for salg av mat og kioskvarer, altså stikk i strid med egen ordlyd i begrunnelsen for avslaget om badstuvogn.

 På Oslo kommunes nettsider kan leses: 
 «Oslo kommune ved Bymiljøetaten forvalter flere badestrender og friområder i Oslo. Sommeren 2021 ønsker vi å aktivisere noen av disse med ulike mattilbud. Bymiljøetaten (BYM) søker nå etter virksomheter som med EL-sykler, små matvogner/salgsvogner eller lignende kan tilby is og kioskvarer til besøkende på ulike friområder. Oslo kommune ønsker seriøse, solide og motiverte tilbydere som kan gi publikum gode serveringstilbud på de ulike friområdene.» Der i blant Sollerudstranda.

 Siden de så uttrykkelig vinkler begrunnelsen til avslaget over på at kjøretøy ikke er ønskelig i friområder, oppleves avslaget lite gjennomtenkt og rimelig selvmotsigende når de selv søker etter nettopp dette og avslår Fjordtokts initiativ. 

 Etter et lengre klagebrev på avgjørelsen utdyper BYM avslaget og gjentar pressevakten sitt svar gitt til Vårt Oslo.

 Det tilføyes også følgende:
«Bymiljøetaten har ikke mulighet til å gjøre enkeltstående unntak, blant annet fordi vi arbeider etter likebehandlingsprinsippet. På grunn av økende interesse fra aktørene har Bymiljøetaten begynt å se på alternative løsninger, som kan tilrettelegge for badstuvogner på sikt. Vi ønsker å behandle alle søkere likt når det er stor interesse på arealene og kan derfor ikke inngå avtaler uten å lyse ut en konkurranse. Dersom vi får på plass en ordning for badstuvogner i fremtiden vil plassene lyses ut i en konkurranse. (…)»

 Bymiljøetaten overholder avslaget.

 BYM refererer til likebehandlingsprinsippet, men da stiller jeg meg spørsmålstegn ved badstuvogna som driftes i det nye parkanlegget på Bekkelagsbadet, på tomta til Oslo Havn KF, altså en kommunalt eid tomt i likhet med tomta på Sollerudstranda. Hva gjør at kommunen har imøtekommet det initiativet, men ikke et tilsvarende på motsatt side av byen?

 Det blir helt feil at det ikke skal være presedens innad i samme kommune selv om det måtte være på tvers av etater eller kommunale foretak og når BYM refererer til likebehandlingsprinsippet, og allikevel forskjellsbehandler tilsvarende tiltak, virker det ikke som kommunens høyre hånd vet hva den venstre gjør. 

 Det oppleves som om kommunen sier én ting og gjør noe annet. Først ved å endre begrunnelsen til avslaget, deretter hoppe bukk over kritikken som rettes mot deres egen tvetydige praktisering av reglene, for så å referere til et prinsipp de selv ikke er med på å følge. BYM vender det døve øret til og gjennom sin tvetydighet stiller jeg spørsmålstegn ved praktiseringen av reglene og om de er like for alle. Konklusjon:
 Når så mye taler for et sterkt ønske og behov for badstutilbud og det ikke foreligger noen direkte årsaker til at driften ikke skulle la seg forlenge eller utvide, sees en tillatelse på som eneste fornuftige avgjørelse. 

Alt i alt burde ovennevnte punkter vise at det er et sterk ønske om badstu på Sollerud både fra politisk-, næringslivs- og forbrukerperspektiv.

 På bakgrunn av ovennevnte presedenser, politiske forpliktelser og ønske fra innbyggerne, bes det om at Oslo kommune innvilger dispensasjon og tillater videre drift av badstuflåta til glede for tusenvis av mennesker i området og også vil kunne åpne opp for ikke bare fortsatt drift, men også utvidelse av dagens drift for å imøtekomme etterspørselen og et udekket behov.
  1712 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  69 kommentarer:

  Oscar Sandström

  Søndag 13.11.2022
  Strålande tillbud, låt den stå!

  Josephine Krieger

  Lørdag 12.11.2022
  !!

  Belinda L. Voje

  Lørdag 12.11.2022
  Støtter den!

  Hege Blom

  Fredag 11.11.2022
  Redd badstua på Sollerud!

  Sverre kolderup

  Fredag 11.11.2022
  Badstuen er en berikelse for miljøet. Nå må byrådet tenke nytt!

  Jørgen Waack Viken

  Fredag 11.11.2022
  La Fjordtokt leve!

  Martin Just

  Fredag 11.11.2022
  La Fjordtokt leve!

  Jan Bender

  Fredag 11.11.2022
  Støttes

  Anne Thorp

  Torsdag 10.11.2022
  Fjordtokt badstuen på Sollerudstranden gir velvære og betyr mye for mange. Vi trenger badstue i vårt nærmiljø. Bevar badstuen vår.

  Nini cappelen

  Torsdag 10.11.2022
  Torsdag 10.11 2022 Redd badstua på Sollerud

  Solveig Holmsen

  Torsdag 10.11.2022
  Badstua er god folkehelse både fysisk og psykisk og et flott møtepunkt hvor man alltid møter positive folk. Vi trenger en badstue på denne siden av byen også. Redd badstua !

  Emely Strøm

  Torsdag 10.11.2022
  Endelig noe hyggelig å gjøre på Ullern! Må reddes:)

  Berit Sotnakk

  Torsdag 10.11.2022
  La badstua få bli!! Bra for helsa og det sosiale!

  Ingrid Karlsson

  Torsdag 10.11.2022
  Må reddes!

  Taina Jebali

  Torsdag 10.11.2022
  Må bli!!

  Silja Ran Rosi

  Torsdag 10.11.2022
  La den stå!!!

  Gunnar Østby

  Torsdag 10.11.2022
  La badstu på Sollerud få stå.

  Krystyna Jankowska

  Torsdag 10.11.2022
  Ja til badstua som er en fantastisk perle!

  Thomas Murray

  Torsdag 10.11.2022
  Ikke fjern badstuen !

  Jon F. Olsen

  Torsdag 10.11.2022
  Dette tilbudet er en berikelse for området og bør bestå - med aktiv tilretteleggelse fra kommunen. Fordelene ved å gi dispensasjon er åpenbart større enn ulempene. Initativtagerne bør berømmes, ikke motarbeides.

  Torkil Solstad

  Torsdag 10.11.2022
  Dette var triste nyheter. Hva med å flytte til Bærumssiden av elva hvis det ikke fungerer med Oslo kommune? f.eks til badestranda med Svartebukta. Det blir litt lenger å gå men da er det hvertfall en annen kommune å søkte til.

  Merethe Elvestad

  Torsdag 10.11.2022
  Badstua er et strålende tilbud, for helsa og det sosiale! Og et tillitsbasert tilbud, som er sjelden vare, og som vi alle lærer av.

  Astrid Teigaas

  Torsdag 10.11.2022
  Utrolig fint tilbud! Veldig godt å kunne bade i et roligere område og slippe å bade midt oppe i all forurensning fra båttrafikken ved Bjørvika ol.

  Catharina Sevaldsen

  Torsdag 10.11.2022
  Flott tilbud både for lokalbefolkningen og bedrifter i området. Redd badstua på Sollerud!

  Marte Stårvik

  Torsdag 10.11.2022
  Håper denne fantastiske badstuen får være på Sollerud, til glede og nytte for nærmiljøet her.

  Martin Otnes

  Torsdag 10.11.2022
  Det trengs mer liv på Sollerud, ikke mindre. La nå badstuen få leve og glede unge som gamle!

  Bente Langbakk

  Torsdag 10.11.2022
  Badstua på Sollerud er toppen! Godt for helsa og miljøskapende!

  Leo Brunvoll

  Torsdag 10.11.2022
  La badstua stå!

  Ole M. Stavnum

  Onsdag 09.11.2022
  Ikke fjern badstuen !

  Hessel Vink

  Onsdag 09.11.2022
  Ja til badstua på sollerud

  Steffi Moorfeld

  Onsdag 09.11.2022
  Badestua er en fantastisk perle. IKke alle vil til Aker Brygge ! Badstua ja, iIkke ta den bort!

  Marius Andresen

  Onsdag 09.11.2022
  Et så bra initiativ og bidrag til økt trivsel og hygge som Fjordtokt sin badstu må selvfølgelig støttes! Jeg trodde Oslo kommune ønsket arbeidsplasser og lokale initiativ velkommen? Her har en driftig kar bygget en badstu som vi digger og vil slettes ikke la politikerne ta den fra oss nå når vi har fått dette flotte tilbudet vinter som sommer. Så kom igjen alle badstu-elskere, Ikke la pirat-politikerne ta fra oss varmestua vår;)

  Mona Kristoffersen

  Onsdag 09.11.2022
  La Badstua forbli på Sollerud!

  Eivind A Sørlie

  Onsdag 09.11.2022
  Klart vi skal ha badstu på Sollerud! Godt for miljø og helse!

  Hans Kristian Schilde

  Onsdag 09.11.2022
  La badstuen leve!

  Ragnhild Telhaug

  Onsdag 09.11.2022
  Denne badstua er gull verdt!

  Mads yggeseth

  Onsdag 09.11.2022
  Redd badstua på sollerud

  Liv Sommerfelt

  Onsdag 09.11.2022
  Redd badstua!

  Cecilia Lundegaard Høiby

  Onsdag 09.11.2022
  Badstuen er en berikelse for nærmiljøet og et supert samlingspunkt for sosialt samvær og rekreasjon.

  Vibeke K. Hegg

  Onsdag 09.11.2022
  Badstuen bidrar til folkehelse

  Anneli Mjøen

  Onsdag 09.11.2022
  Badstua beriker nærmiljøet og det er deilig å slippe å bade inni «pølen» langs rådhuskaia. Redd badstua!

  Karoline Skogen

  Onsdag 09.11.2022
  Redd

  Christina Nilsen

  Onsdag 09.11.2022
  Ja til badstua!

  Nina Gulbrandsen

  Onsdag 09.11.2022
  Denne badstuen beriker hverdagen! Det er viktig at den får ligge der den ligger i nærmiljøet til veldig mange. Den gjør også at befolkningen har glede av Sollerudstranden på tider ingen andre er der, både høst og vinter, tidlig morgen og sen kveld.

  Inger Berit Sorkness

  Onsdag 09.11.2022
  Håper den får være der

  Synne gulseth

  Onsdag 09.11.2022
  Ønsker badstue

  Marius Rasten

  Onsdag 09.11.2022
  Jeg håper virkelig ikke badstua forsvinner!

  Hilde Rostadmo

  Onsdag 09.11.2022
  Ja til videre badstuliv på Sollerud

  Siri Vestby Bøe

  Onsdag 09.11.2022
  Et flott tilskudd i nærmiljøet!

  Martine Rognmo

  Onsdag 09.11.2022
  Redd badstua på Sollerud

  Andreios R. Belaza

  Onsdag 09.11.2022
  Fantastisk tilbud og eier.

  Kristin Skibenes

  Onsdag 09.11.2022
  Fint tilbud!

  Gloria Mikitta

  Onsdag 09.11.2022
  Fantastisk tilbud i nærmiljø! Bra for fysisk og psykisk folkehelse!

  Robert Nash

  Onsdag 09.11.2022
  Fantastisk tilbud, håper den ikke forsvinner på grunn av ett firkantet regelverk.

  Kari Jørgensen

  Onsdag 09.11.2022
  Et fantastisk tilbud for å kunne bade i fjorden hele året, håper kommunen ser nytteverdien av slike positive tilbud i nærmiljøet. Bruker tilbudet hele året (minst en gang i mnd). Hilsen fra Kari

  Cathrine Oksum

  Onsdag 09.11.2022
  Ja, til fortsatt badstue på Sollerud

  Ragnhild Bakkevig

  Onsdag 09.11.2022
  Fantastisk mulighet som brukes minst en gang i måneden. Håper den bevares. Hilsen Ragnhild

  Kent-Andre Mardal

  Onsdag 09.11.2022
  Håper virkelig badstuen kan fortsette driften

  Lars Vogth-Eriksen

  Onsdag 09.11.2022
  Vi trenger flytebadstuer på flere områder enn Bjørvika og Aker Brygge. Ikke fjern denne badstuen, som er et glimrende lokalt tilbud på Lysaker/Sollerud.

  Marianne Marthinsen

  Onsdag 09.11.2022
  Alle badstuer kan ikke ligge i indre havnebasseng.

  Charlotte Wiik

  Onsdag 09.11.2022
  Osloborgere utenfor Bjørvika trenger også badstu i lokalmiljøet!

  Thea Lærum Bentzen

  Onsdag 09.11.2022
  Fantastisk badstue-perle for oss i nærmiljøet, som gir oss en unik mulighet til å bade og benytte oss av strandsonen også om vinteren!!

  Karen C Johansen

  Onsdag 09.11.2022
  Beste tilbud i byen! Må reddes!

  Andrew McPherson

  Onsdag 09.11.2022
  Badestua er en perle. Ikke ta den bort!

  Sondre Bonas

  Onsdag 09.11.2022
  Badstue for alle!

  Fredrik Wiik

  Onsdag 09.11.2022
  Ja til en varmere hverdag (uten global oppvarming)

  Cathia Lund

  Onsdag 09.11.2022
  Badstua for Folkehelse!

  Alexander Wiik

  Onsdag 09.11.2022
  Håper virkelig badstu ikke forsvinner.

  Eva Gaussen

  Onsdag 09.11.2022
  Redd