1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  INNFØR MELDEPLIKT FOR HOGST AV SKOG

  Sandefjord, Vestfold
  INNFØR MELDEPLIKT FOR HOGST AV SKOG
  Opprettet: 02.02.2023 av Tore Nysæther
  Sluttdato for signering: 02.08.2023
  Innbyggerforslag: INNFØR MELDEPLIKT FOR HOGST! Naturvernforbundet i Sandefjord, støttet av underskrevne innbyggere i Sandefjord kommune, krever at kommunen innfører meldeplikt for hogst av skog i kommunen. Kravet er hjemlet i kommunelovens § 39a om innbyggerforslag. Videre krever vi at kommunen fastsetter rutiner som sikrer at hogstmeldingene blir vurdert og avgjort innenfor fristene i skogbrukslovens § 11. Omfattende hogster basert på manglende kunnskapsgrunnlag om naturverdiene kan utgjøre en sterk trussel mot naturmangfoldet i skogen og reduserer dens verdi for friluftslivet. Trusselen kan både være fra enkelthogster i områder med store naturverdier, eller summen av mange hogster, som til sammen reduserer livsgrunnlaget for naturmangfoldet eller skogens egnethet for naturopplevelse. Hogstvirksomheten drives i dag uten krav til kommunal saksbehandling og godkjenning, og uten noen form for mulighet til medvirkning for oss som bor i kommunen. Skogbrukslovens § 11 gir kommunen adgang til å innføre meldeplikt for hogst. Lovens § 8, 2. ledd gir kommunen rett til å nekte hogst dersom den kan få uheldige virkninger for miljøverdiene. Skogsdrifter, enkeltvis og i sum, utgjør den største trusselen mot mange av artene på «rødlistene» over truete og sårbare arter. Områder som er preget av flatehogster, tette plantefelt og monotone produksjonsskoger reduserer skogens opplevelsesverdi og egnethet for friluftsliv. For at vi som innbyggere i Sandefjord kommune skal få en reell mulighet til medvirkning, må kommunen, i tillegg til å innføre meldeplikt, fastsette rutiner som sikrer at hogstmeldingene blir vurdert etter naturmangfoldlovens kapittel II og avgjort innen fristene i skogbruksloven. Vedtak som medfører ødeleggelse eller sterk påvirkning av miljøverdiene, vil da kunne klages inn for Statsforvalteren. Avsløringer i NRK, om mangelfull registrering av skogens naturverdier og næringens frihet til selv å avgjøre om tiltak skal gjennomføres, uavhengig av andre samfunnsinteresser, gir en god grunn til å innføre en viss samfunnskontroll med virksomheten. Allmennhetens rett til innsyn og medvirkning i saker som angår miljøet etter miljøinformasjonsloven og Norges tilslutning til Århuskonvensjonen, drar i samme retning Underskriverne og Naturvernforbundet i Sandefjord ber kommunestyret snarest innføre meldeplikt for hogst og fastsette rutiner som sikrer forsvarlig behandling av meldingene. Med vennlig hilsen NATURVERNFORBUNDET I SANDEFJORD Tore Nysæther, leder.
  147 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Elfi Sverdrup

  Fredag 14.04.2023
  Dette er er viktig slik at ikke uerstattelige naturverdier går tapt!

  Tore Nysæther

  Lørdag 18.02.2023
  Alle innbyggere i Sandefjord kan signere dette innbyggerinitiativet.

  Kristine Kværne Hansen

  Onsdag 15.02.2023
  Støtte

  Tore Nysæther

  Tirsdag 14.02.2023
  De som har problemer med å levere digital signatur, kan komme til vår stand i glassgangen på Hvaltorvet lørdag 18. februar kl 11-14.

  Bjørg Holene_ Gnr. 257/47_ Sandefjord kommune.

  Torsdag 09.02.2023
  STØTTE.

  Marianne Heiland

  Mandag 06.02.2023
  Prøver å underskrive, men det går ikke. Er det kun for medlemmer ?