1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trygghet for fotgjengere Oberst Rodes vei

  Oslo
  Trygghet for fotgjengere Oberst Rodes vei
  Opprettet: 09.03.2023 av Axel Rød
  Sluttdato for signering: 09.09.2023
  Bakgrunn Vi som underskriver dette innbyggerinitiativet, er beboere og foreldre som er bekymret for trafikksikkerheten i Oberst Rodes vei. Beskrivelse av utfordringen. Utfordringen gjelder fra krysset Oberst Rodes vei - Raschs vei til krysset Oberst Rodes vei Nordstrandveien. Dette er en vei som også trafikkeres av buss og det gjør ikke situasjonen bedre. Oberst Rodes vei benyttes av svært mange barn, både som skolevei og av de som benytter seg av anlegget til Nordstrand idrettsforening og andre fritidstilbud i bydelen. Veien er i tillegg gjennomfartsvei for syklister og biler på vei til og fra sentrum. Den siste trafikktellingen vi finner er at ÅDT er beregnet til 2098 med 36 % tungbilandel. (talt ved Oberst Rodes vei 17, kilde: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 2020) Oberst Rodes vei er smal til å være en hovedgate og har få fotgjengeroverganger. Etter hva vi forstår er veien regulert til 12,5 meter bredde, men ikke bygget ut i regulert bredde. Det er kun fortau på en side og mange parkerte biler. Fra perspektivet trygge skoleveier, fører dette til unødvendig mange veikryssinger for barn som bor på vestre side av veien (Kastellet Skole og Nordseter skole). Oberst Rodes vei krysses i tillegg til de større gatene Lambertseterveien, Raschs vei og Nordstrandveien, av en del mindre tilkomstveier som er svært uoversiktlige kryss. Trygge skoleveier krever fortau for barn på vestre side av veien mens barn på østre side av veien trenger fotgjengerfelt med fartsputer. Veien er trase for bussrute 74 (Sentrum Mortensrud) og bussrute 75 A og B Nordstrand Ring. I tillegg er veien beskrevet som utrykningsvei for nødetater. Med dagens bruksmønster er det svært mange steder langs veien ikke rom for at to biler møtes. Dette forsterkes ved redusert kjørebredde om vinteren. Vi ser flere ganger at bussen kjører på fortauet når det ikke er møteplass. Vi ser daglig at fartsgrensene ikke respekteres langs veien. Vi er derfor bekymret for trafikksikkerheten til våre barn i området. Ved saksinnsyn hos Bymiljøetaten leser vi at inn byggerne langs veien i mange år har henvendt seg til etaten med forespørsel om fortau, fotgjengerfelt, parkeringsforbud og redusert fartsgrense. Etatens svar er gjennomgående at forslagene tas til vurdering blant mange innkomne forslag, at fotgjengerfelt ikke er et sikkerhetstiltak men et fremkommelighetstiltak og at fotgjengerfelt gjerne ikke respekteres av bilister og derfor ikke øker sikkert, at en må prioritere innen budsjett med videre. Transportøkonomisk institutt framholder imidlertid at fotgjengerfelt reduserer risiko for fotgjengere, se TØI rapport 1844/2021 samt Høye og Hesjefelt 2016, sitat fra TØI-rapport 1844/2021: "Men selv om mange ulykker skjer i gangfelt, er gangfelt et tiltak som reduserer risikoen for påkjørsler (Høye and Hesjevoll 2016). Hovedgrunnen til at mange dødsulykker skjer i gangfelt, er at svært mange fotgjengere (og syklister) benytter gangfelt når de skal krysse veien. Oslo kommune har en gå-strategi som foreløpig virker å være et sovende dokument. Oslo kommune har en plikt til å sikre trygge skoleveier. Oslo kommune har gjennom år pålagt innbyggerne med hjemmel i plan- og bygningsloven å bygge ut vei-infrastruktur og fortau når innbyggertallet tilsier behov for dette. Vi kan ikke se at Oslo kommune de siste tiår har fulgt opp sitt ansvar i Oberst Rodes vei. Vi forventer at Oslo kommune pålegger seg selv det samme ansvaret som pålegges innbyggere i smalere veier for å bringe vei-infrastrukturen opp på et akseptabelt nivå. Forslag: Vi ber om at kommunen pålegger seg selv samme ansvar som de pålegger innbyggerne i kommunen og sørge for, uten opphold å utbedre infrastruktur og regulering av trafikk i Oberst Rodes vei slik at sikkerhet for gående og syklende ivaretas med dagens innbyggertall og trafikkmønster. • Etablering av fortau på vestre side av Oberst Rodes vei fra Raschs vei til Nordstrandveien. • Etablering av fotgjengerfelt der tilkomstveier krysser Oberst Rodes vei. • Etablering av fartsputer ved gangfelt i Oberst Rodes vei. • Nedsatt hastighet til 30 km/t i Oberst Rodes vei. • Innsnevring av Oberst Rodes vei flere steder for å redusere trafikken, spesielt ved Munkelia / Nordstrand Idrettsforening
  316 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Einar Jan Melbø

  Tirsdag 28.03.2023
  Alt for dårlig trafikksikkerhet i Oberst Rodes vei.

  Ingrid Ryen

  Torsdag 23.03.2023
  Tror det er ca 6 fotgjengerfelt nedover den veien jeg.. En annen ting er at veien er blitt ekstremt dårlig, spesielt fra Idrettshallen, og ned til kiwi ved Nordstrand.

  Helene skal bare lenes hammer

  Tirsdag 21.03.2023
  Gjort det

  Kenneth Juul

  Søndag 12.03.2023
  Veldig positiv til alle tiltak som bedrer sikkerheten i oberst rodes vei. Fikk endelig fotgjengerfelt ved Freidigveien i fjor (og tilhørende skilt i år). Lavere fartsgrense applauderes. Hadde vel vært bra med trafikkontroll fra tid til annen? Bodd i veien i 12 år og aldri opplevd kontroller! Fortau fra Munkelia og ned mot Nordstrandsveien er alt for smalt.

  Øyvind Mathisen

  Fredag 10.03.2023
  Ja til bedre trafikksikkerhet for fotgjengere i Oberst Rodes vei!

  Mathilde Rübberdt

  Torsdag 09.03.2023
  Ja til bedre trafikksikkerhet for fotgjengere Oberst Rodes vei!