1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  8 punkter om Kjeller flyplass

  Lillestrøm, Akershus
  8 punkter om Kjeller flyplass
  Opprettet: 18.04.2023 av Per Bernhard Rindalsmoen-Evensen
  Sluttdato for signering: 18.10.2023
  Vi (som signerer i Minsak.no) foreslår at kommunestyret i Lillestrøm ber administrasjonen om å behandle følgende 8 punkter i saken om Kjeller flyplass. 1. Utrede behov og muligheter for en videreutvikling av Kjeller som en lokalflyplass med elfly-terminal. Det vil være til fordel for lokalt og regionalt reisende, næringsliv og industrien. Over 1 millioner innbyggere i Oslo-området vil ha et økende behov for en framtidsrettet og sentral lokalflyplass nær offentlige trafikknutepunkter med kort avstand til Oslo sentrum. 2. Utrede behov og muligheter for en videreutvikling av Kjeller som en flyplass for utdanning, teknologiutvikling, forskning, test og innovasjon innen luftfarten. Forskningsrådet har invitert til etablering av mulige nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FEM). Elektrifisering av luftfarten vil i årene framover ha betydning for å nå klimamålene fram mot 2030, 2040 og 2050. På Kjeller flyplass ligger alt til rette for etablering av et eget forskningssenter for luftfarten som vil ha nasjonal og internasjonal betydning. 3. Utrede behov og muligheter for en videreutvikling av Kjeller som en opplevelsesarena for Oslo-området. Kjeller flyplass har unike muligheter for reiseliv og kulturturisme i samarbeid med messearrangører som Nova Spektrum, X Meeting Point og andre eventarrangører i Oslo-området. Hvordan kan Kjeller flyplass videreutvikles som en opplevelsesarena på Romerike med veteranflysenter, innovasjonssenter, opplevelsessenter, restaurant og hotell i et fellesskap med teknologiutvikling, forskning og testfasiliteter? 4. Følge opp intensjonene til FNs bærekraftsmål og den nye luftfartsstrategien som ble oversendt fra regjeringen til Stortinget 27. januar i år. Ifølge meldingen vil regjeringen ta vare på eksisterende infrastruktur og flyplasser i Norge, som er omforent med FNs bærekraftsmål. Det er grunn til å minne om at Luftfartstilsynet seinest i januar 2015 kom med kraftig advarsel mot forslag til daværende kommuneplan i tidligere Skedsmo kommune som innebar storstilt utbygging av boligfelter midt på Kjeller flyplass. 5. Utrede om forslaget til utbygging av boligblokker midt i det tidligere Sognavassdraget under Kjeller flyplass er forenlig med regjeringens nye tiltaksanalyse for skog og arealbrukssektoren. På deler av flyplassområdet på Kjeller står grunnvannet på bakkenivå og rundt 750 dekar av arealene inngår i NVEs flomsonekart med fare for 200-årsintervall. Rapport fra Miljødirektoratet i 2023 viser at ny bebyggelse og nye veier gir store utslipp av klimagasser. Å redusere utslipp fra landarealer vil kreve store endringer i arealpolitikken. «Verden står overfor både en klimakrise og en naturkrise. Vår nedbygging av natur fører til store utslipp av klimagasser fra arealene, tap av naturmangfold og tap av produksjonsarealer for jord og skogbruk. I vår nye rapport peker vi på en rekke tiltak for å hindre nye utslipp i Norge. De gode nyhetene er at nesten alt vi gjør for å kutte utslippene også er bra for naturmangfoldet», sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 6. Utvide beslutningsgrunnlaget for politisk behandling av framtiden til Kjeller flyplass til å omfatte rapporter fra Forsvarsbygg. Forsvarsbygg etterlyser mer kunnskap om omfattende søppeldeponier som har gjenfylt det tidligere Sognavassdraget med tilhørende raviner i grunnen under Kjeller flyplass. Det bør utredes hva det vil koste og hvem som eventuelt skal betale for utgraving og borttransportering av masser med søppel, som ifølge kilder er anslått til å omfatte mer enn 40 000 tonn som i tilfelle må borttransporteres. Ifølge informasjon fra forskningssjef i FFI er det statistisk omlag 45 blindgjengere (udetonerte bomber) og andre eksplosiver i grunnen under flyplassområdet. 7. Utrede habilitetsspørsmål i behandlingen av saker som gjelder framtiden til Kjeller flyplass. Det er kommet fram uttalelser og agering fra to direktører ved et institutt på Kjeller som har vist seg å ha tydelige private motiver og nære forbindelser til ordfører og kommunedirektør. Dette kan gi berettiget mistanke om habilitetsspørsmål som gjelder Kjeller flyplass er godt nok ivaretatt av Lillestrøm kommune. Uttalelsene har blant annet blitt framsatt under et valgkamparrangement på Lillestrøm Kultursenter i forkant av lokalvalget i 2015. Inhabilitet til en kommunedirektør kan ifølge kommuneloven gjøre det nødvendig at en kommune tar stilling til utnevnelse av en settekommune i alle saker som gjelder habilitetsspørsmålet. 8. Utrede betydningen av å ta vare på en samfunnskritisk infrastruktur som Kjeller flyplass med en pågående krig i Europa og en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Kjeller flyplass ble etablert som et forsvarsverk få år etter unionsoppløsningen i 1905. Flyplassen har i 111 år vært sentral i oppbyggingen av Luftforsvaret og norsk luftfart. Det bør utredes hvordan beredskap og samfunnssikkerhet i Oslo-området også i framtiden kan ivaretas best mulig med eller uten Kjeller flyplass.
  408 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  34 kommentarer:

  Eskil Brandvik

  Onsdag 21.06.2023
  Får ikke signert siden jeg bor i Hønefoss. Men støtter bevaring av en historisk flyplass. Ser også daglig i jobben på kontrollsentralen hvor mye den faktisk brukes.

  Bjørn Martinsen

  Onsdag 21.06.2023
  Støtter, men får ikke signert.

  Jan Ove Søgård

  Onsdag 21.06.2023
  Eller bare dropp utredningene og si « case closed». Fælt få trenger den flystripa. Bygg et historisk og monumentalt område som flere kan nyttiggjøre og glede seg over. Poengterer at det er viktig at historien blir ivaretatt ved ytbygging UTEN STRIPA. Da forsvaret trakk seg ut er det bare særinteresser igjen. Og de interessene kan enkelt gjøres i mer landlige omgivelser. Godt valg

  Olav Gjessing

  Onsdag 21.06.2023
  Bevar verdens nest eldste flyplass

  Finn Martin Jensen

  Onsdag 21.06.2023
  Norges eldste flyplass, samt et kulturminne hvor man bygde fly. Det er en skam at Norge ikke tar vare på historien, men prioriterer utbyggingskåte politikere og entreprenører for profitt. Det er mulig å bygge et opplevelsessenter og flymuseum uten å rasere småflymiljøet som server Oslo-regionen. Vi må heller ikke glemme at ambulansefly kan lande der når det haster, men som vi så under corona-pandemien, politikere gir blaffen i beredskap.

  Eirik Jenssen

  Onsdag 21.06.2023
  Signert. Kjeller må bevares

  Bjørn Andersen

  Onsdag 21.06.2023
  Får ikke signert, bor nå for langt unna. Kommer fra Kjeller og har familie i området. Er innom Kjeller av og til, mener Kjeller skal bestå.

  Thomas Bråten

  Onsdag 21.06.2023
  Får ikke signert som så mange andre her med adresse langt unna Kjeller, men støtter fullt ut bevaring av Kjeller. Bygg gjerne på stedet, men la det da være et museum som forteller Kjellers posisjon gjennom historien. Fra Roald Amundsen til Tysk Okkupasjon og videre frem til i dag slik at alle som besøker kan forstå hvor luftfartshistorisk viktig Kjeller flyplass er!

  Odd Arne Larsen

  Onsdag 21.06.2023
  Får heller ikke signert. (Eidsvoll)Men mener utbygging av flyplassen, ikke hører hjemme noen steder. Flyplassen er historisk…og det er absolutt noe å ta vare på.

  Per Kristiansen

  Tirsdag 20.06.2023
  Tiltredes! Men ved å begrense signeringsrett til beboere med postnummer Lillestrøm går man dessverre glipp av mange støttesignaturer. Kan hende dette var intensjonen, men signaturlisten gjenspeiler på ingen måte gruppen av brukere og interessenter lokalt, regionalt og nasjonalt som støtter saken. Et lite antall signaturer vil heller kunne tas til inntekt for lavt engasjement og en pasning mot sin hensikt til motpartens halvdel.

  Bjørn H Bakke

  Tirsdag 20.06.2023
  Støtter bevaring.

  Erlend Sørbye

  Søndag 18.06.2023
  Hvorfor kan bare folk som bor i Skedsmo kommune signere, når Kjeller er en nasjonal flyplass for entusiaster???

  Arne Henriksen

  Onsdag 14.06.2023
  Jeg er imot all utbygging av Kjeller flyplass! Dette er en av verden eldste opprative flyplasser og bør fredes og vernes for all fremtid! Dette er jo et kultur minne og noe av Norges historie!

  Marit Hansen Asare

  Tirsdag 13.06.2023
  Får ikke signert siden jeg ikke lenger bor i kommunen, men støtter bevaring av Kjeller flyplass!

  Jens Sandaker

  Tirsdag 13.06.2023
  Støtter punktene, men får ikke signert pga «feil» . Kan det lages en nasjonal / utvidet ordning?

  Bjørn Krogstad

  Tirsdag 13.06.2023
  Kjeller flyplass er et kulturminne og bør behandles som det!

  Gudmundur Walter Aasen

  Tirsdag 13.06.2023
  Bor i Lørenskog nabo viktig for oss å holde av kultur arven elste flyplass i Norge og nr 3 i verden som forsatt er i drift være skandal å ødelegge med blokker og tenk på fuglelivet og bomber fra andre verdens krig vist noen skal starte å grave med gravemaskiner i myra kan bli store ulykker der

  Coenraad Noorloos

  Tirsdag 13.06.2023
  Støttes, men får ikke skrevet under. Mener som flere her at dette er en nasjonal sak og ikke lokalt. Minsak, la oss som ikke bor rett i nærheten signere også!

  Monica Christensen

  Tirsdag 13.06.2023
  Støttes

  Per Olav Rustad

  Lørdag 10.06.2023
  Signert

  Kristian Tahlstrøm

  Onsdag 07.06.2023
  Tiltredes

  Øyvind Maagerø

  Søndag 07.05.2023
  støttes

  Øystein Dyrli

  Søndag 07.05.2023
  Støttes fra Ensjø

  Jorunn Willersrud

  Lørdag 06.05.2023
  Støttes. Dette er en svært viktig sak. Ikke bare kommunalt, men like mye nasjonalt.

  Vanja Christensen

  Lørdag 06.05.2023
  Signert

  Johnny R. Kristiansen

  Fredag 05.05.2023
  Dette er ikke kun en lokal sak, men en nasjonal og internasjonal sak. Verdensarv.

  John Helge Myklebust

  Fredag 05.05.2023
  Støttes

  Espen Graffer

  Fredag 05.05.2023
  Veldig bra formulert. Støtter!

  Kristin Johnsen

  Fredag 05.05.2023
  Får heller ikke skrevet under da jeg bor i Lørenskog. Dette angår flere enn de som bor i Lillestrøm. Bevar flyplassen og utvikle den videre. Vi må ikke legge ned Norges eldste flyplass !!!

  Helge Bjørkhaug

  Mandag 24.04.2023
  Trist at det bare er innbyggere i Viken / Lillestrøm som får signere. Denne saken er viktigere enn som så.

  Odd Bakken

  Fredag 21.04.2023
  Dette er en nasjonalt viktig sak, får dessverre bare bidra med støtte her i kommentarfeltet...

  Jørn Yngve Sørum

  Fredag 21.04.2023
  Støttes men får desverre ikke signert da jeg er bosatt i Bærum, men bruker av Kjeller flyplass.

  Knut Olaf Sunde

  Torsdag 20.04.2023
  Tiltredes – minsak.no tillater meg ikke å signere som bosatt i Oslo, men er bruker av Kjeller flyplass.

  Bjørn Bergersen

  Onsdag 19.04.2023
  støtter de nevnte punkter