1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Er overføring av Røldal-Suldal Kraft til Lyse Kraft DA lovleg?

  Vestland
  Er overføring av Røldal-Suldal Kraft til Lyse Kraft DA lovleg?
  Opprettet: 24.11.2023 av Helleik Rabbe
  Sluttdato for signering: 24.01.2024
  Skal nye lovar ha tilbakevirkande kraft? Nei – ikkje i samsvar med Norges Grunnlov! Likevel vedtok regjeringa Solberg å la nettopp dette skje ved handsaming av Heimfallsretten til Røldal-Suldal Kraft. I den opprinnelege konsesjonskontrakten frå 21. 12. 1962, heiter det at inntil 1/3 av kraftproduksjonen tilfalla vertskommunane den 22.12.2022. Slik vart det ikkje. Kraftproduksjonen ved Røldal Suldal Kraft er minst 3,2 TWh årleg. Den totale verdien av krafta vil vera kr 3,2 Mrd når kraftprisen er 1 kr/kWh i kraftmarkedet. Som kjent er dagens kraftpris ofte fleire kroner høgare i lange periodar. I og med at avtalen ikkje er tidsavgrensa vil verdien over levetida bli mange tusen milliardar kroner. Dette vil vera tap for fellesskapet ved stat, fylke og vertskommunane. Innbyggjarinitiativet i Ullensvang kommune ønsker å bringa saka inn til vedtak på Vestland Fylkesting i desember 2023. Då treng me 500 signaturer fra folket i Vestland Fylke i løpet av helga. Utkast til Fråsegn frå Vestland Fylkesting til Regjeringa Støre: Fråsegn: Regjeringa Solberg valde i vedtak av 2021 å la Hydro inngå kompaniskap med Lyse Kraft. Dette medfører at Hydro i all framtid vil kunna disponera ca. 80% av krafta frå Røldal-Suldal Kraft. Vestland Fylkesting ber Regjeringa Støre om ei Granskning av lovligheten av Vedtaket som fråtek Vestland Fylke/Ullensvang Kommune og Rogaland Fylke/Suldal Kommune enorme verdiar for all framtid. Vedtaket er i strid med den opphavlege konsesjonsavtalen av 21. 12. 1962, som var i form av ein kongeleg resolusjon, som hadde krav om heimfall til staten for vasskraftanlegget Røldal-Suldal (RSK) etter 60 år, har Hydro Energi AS (Hydro) saman med Lyse, tileigna seg gratis og evigvarande konsesjon for kraftanlegget. Dette er i strid med den opphavlege konsesjonsavtalen av 21. 12. 1962, som var i form av ein kongeleg resolusjon, som hadde krav om heimfall til staten for vasskraftanlegget Røldal-Suldal (RSK) etter 60 år, har Hydro Energi AS (Hydro) saman med Lyse, tileigna seg gratis og evigvarande konsesjon for kraftanlegget. Forslag til fråsegn og vedtak frå Vestland Fylkesting til Regjeringa Støre i desember 2023: Vestland Fylkesting ber om at Regjeringa Solberg si handsaming av Heimfallsrettane til Vestland Fylkeskommune/Ullensvang kommune og Rogaland Fylkeskommune/Suldal kommune knytt til kraftanlegga ved Røldal Suldal Kraft vert granska av et eige utval. I den opprinnelege konsesjonsavtalen heiter det at inntil 1/3 av hjemfalte verdier slik industrikonsesjonslova bestemmer skal tilfalla vertskommunane etter 60 år. Denne avtalen er broten av Regjeringa Solberg. Løysinga kring Lyse Kraft og handsaminga av Hydro sitt konsesjonsbaserte tidsavgrensa eigarskap kan vera både i strid med Grunnlova og Avtalelova og må granskast. Det er også Brot på EØS-lova sitt forbod mot subsidiering og konkurransevridning.
  846 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  28 kommentarer:

  Helleik Rabbe

  Mandag 27.11.2023
  Då vert underskriftskampanjen avslutta for Vestland, men held fram for Rogaland. Tusen takk for den enorme støtto

  Ragnhild Tvedt

  Mandag 27.11.2023
  Det er helt utrolig hvordan enkelte politikere gjør nett som det passer dem uten å bry seg om lovverket.

  Ragnhild Helle

  Søndag 26.11.2023
  Vurderast på nytt

  Torvald Håvardstun

  Søndag 26.11.2023
  Her kan man lese meir om saken. https://valdalen.info/

  Gunnar Helleland

  Søndag 26.11.2023
  Styrande organ lyt skjerpa seg

  Jorun Sirnes

  Søndag 26.11.2023
  Viktig sak.

  Kurt Hjelle

  Søndag 26.11.2023
  Sjå på det som ei borgarplikt med å ta tilbake makta fra korrupte politikkere. Vennligst signer!

  Olaf Gravdal

  Søndag 26.11.2023
  Vurder på nytt

  Øyvind Kaldheim

  Søndag 26.11.2023
  Verdt ein nærare sjekk.

  Egil Jacobsen

  Søndag 26.11.2023
  Furehaugen 17 5460 Husnes

  Robert Johansen

  Lørdag 25.11.2023
  Heia

  Terje Berge

  Lørdag 25.11.2023
  Viktig å få rettferdig behandling

  Marit Bjørkum Aven

  Lørdag 25.11.2023
  Støttar opp om at saka må takast oppatt.

  Jorunn Grindheim

  Lørdag 25.11.2023
  Forkasteleg av ei regjering og behandle/lure folk på den måten.

  Olav Rabbe

  Lørdag 25.11.2023
  Denne saka er ekstremt viktig no og for framtidige generasjonar. Den kgl. resolusjonen frå 1962 var ein bindande avtale for både Hydro, Røldal (Ullensvang), Suldal og Staten. Avtalen om heimfall etter 60 år var "garantien" for at framtidige generasjonar også skulle kunna leva og bu her. Fordi naturressursane våre er det største og viktigaste vi har i fjell- og fjordbygdene og sjølve grunnlaget for vår eksistens. Dette gjeld både den gamle landbrukskulturen og den kraftkrevjande industrien vår. Naturressursane er bærebjelken i lokalsamfunna og kan ikkje gjevast bort til "evig tid" utan vederlag eller spesifiserte krav om bruk.

  Eli Johanne Hope

  Lørdag 25.11.2023
  Signering blir ikkje godkjent

  Helleik Rabbe

  Lørdag 25.11.2023
  NB! Husk at dette er ei heilt ny underskriftskampanje. Sjølv om det kjem opp at du er registrert på min sak frå tidlegare «minsak» så MÅ du signera på nytt. Husk å leggja inn kun postnummer og tast inn alle siffer.

  Olav Rabbe

  Lørdag 25.11.2023
  Problem med å bli registrert? Viktig å taste inn alle siffer i postnummeret og kun det, ikkje stadnamn.

  Olav Rabbe

  Lørdag 25.11.2023
  Viktig å leggja inn postnummer for å bli registrert. Må vera eit postnummer i Vestland Fylke.

  Per K Måkastad

  Lørdag 25.11.2023
  Det er fleire dobbelt signerte her, det hjelper ikkje.

  Per Christian Øyen

  Lørdag 25.11.2023
  Får ikke signert.

  Vebjørn Seim

  Lørdag 25.11.2023
  Eg får heller ikkje signert.

  Kjetil Grønsdal

  Lørdag 25.11.2023
  .

  Helleik Rabbe

  Lørdag 25.11.2023
  Jan Gunnar Halsøy Kan ikkje sjå noko gale med signeringa. Kan du prøva å restarta dataverktøyet ditt.

  Jan Gunnar Halsøy

  Lørdag 25.11.2023
  Signering fungerer ikkje

  Ivar Rosten

  Lørdag 25.11.2023
  Ingen tvil om at detta er ein del å ta i frå lokalbefolkningen rettar og økonomi som i utgangspunktet var ein del av avtalen for å avgi landområde.

  Odvar Nestås

  Lørdag 25.11.2023
  Denne saks bør vurderast på nytt

  Janne Pedrikke Hamre

  Fredag 24.11.2023
  ..,