1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Er overføring av Røldal-Suldal Kraft til Hydro og Lyse lovleg?

  Rogaland
  Er overføring av Røldal-Suldal Kraft til Hydro og Lyse lovleg?
  Opprettet: 27.11.2023 av Olav Rabbe
  Sluttdato for signering: 27.05.2024
  Skal nye lover ha tilbakevirkande kraft? - Nei, ikkje i samsvar med Norges Grunnlov! Heller ikkje etter EU-retten. (Norge er no gjennom EØS-avtalen underlagt EU-retten.) Skal gamle løfte kunna brytast berre ein er rik og mektig? - Nei, det er ikkje lovleg etter gamal norsk rett. Kan eit selskap lovleg subsidierast med gigantiske pengesummar / kraftverdier på felleskapet sin kostnad? - Nei, etter EØS-avtalen er det ulovleg. Kan styresmaktene gripa inn og endra ein gamal avtale, utan å ha ekspropriasjonsrett? - Nei, det er og imot sikker norsk rett. Likevel vedtok regjeringa til Erna Solberg å la nettopp dette skje ved handsaming av Røldal-Suldal Kraft (RSK) - eit av Norges største og mest verdifulle vasskraftverk. Regjeringa Solberg valde i vedtak av 11. juni 2021 å la Hydro Energi AS (Hydro) inngå kompaniskap med Lyse. Då var det alt gått eit halvt år sidan Hydro og Lyse hadde delt RSK mellom seg. Hydro melde først om avtalen i ei børsmelding den 21. oktober 2020, og dei sende ut ei ny børsmelding 1. januar 2021 om at avtalen var gjennomført og aktivert ved det nye selskapet Lyse Kraft DA. Dette medfører at den krafta Hydro no disponerer tilsvarer omlag 80% av produksjonen i Røldal-Suldal Kraft. Opprinneleg konsesjonskontrakt, som er i form av ein kongeleg resolusjon er underskriven av kong Olav V og statsminister Einar Gerhardsen. I samsvar med kontrakten datert 21.12.1962 er det nøye spesifisert at Røldal-Suldal Kraft skal gå til heimfall etter 60 år. Slik vart det ikkje. Hydro Energi AS (Hydro) saman med Lyse, har tileigna seg gratis og evigvarande konsesjon for kraftanlegget. I to dåverande lover, som begge framleis gjeld, heiter det at inntil 1/3 av kraftanlegga skal tilfalla vertskommunane når heimfall skjer. Datoen for då heimfall skulle ha skjedd for RSK var den 22. 12. 2022. RSK produserer minst 3,2 milliardar kWh elektrisk kraft årleg. Den totale verdien av krafta vil vera 3,2 milliardar kroner når kraftprisen er 1 kr/kWh i kraftmarknaden. Som kjent er dagens kraftpris ofte fleire kroner høgare i lange periodar. I og med at avtalen ikkje er tidsavgrensa vil verdien over levetida bli mange tusen milliardar kroner. Dette vil vera tap for fellesskapet ved stat, fylke og vertskommunane. Brotet på konsesjonskontrakten fråtek Rogaland fylke/Suldal kommune og Vestland fylke/Ullensvang kommune enorme verdiar for all framtid. Dei viktigaste lovbrota som Hydro her har gjort seg skuldig i er: 1. Brot på rettsleg bindande avtalar mellom anna frå då selskapet godtok konsesjonsvilkåra. Jf. Lov av 15. april 1687, 1. Cap., Art. 1 & 2. 2. Brot på Grunnlova § 97 og tilsvarande forbod i EU-retten. Jf. dr. juris Olav Kolstads juridisk vurdering for Hjemfallsutvalget i 2004. (NOU 2004-26) 3. Brot på det klare forbodet mot subsidiering, og mot konkuransevridning, i EØS-lova, jf. Art 61. Dette innbyggjarinitiativet ønskjer å bringa det som her har skjedd inn for fylkestinget i Rogaland. Det trengs kun 500 underskrifter, men me ynskjer at mange fleire signerer, så berre signer sjølv om minstekravet er nådd. Det er inga nedre aldersgrense for å kunna signera, men du må vera busett i Rogaland. Tilsvarande initiativ til Vestland fylkesting er alt signert av mange nok personar i Vestland fylke. Kravet me ber deg støtta er følgjande: Forslag til fråsegn og vedtak: Rogaland fylkesting vedtek å bidra til at det blir gjort ei uavhengig granskning av om det som skjedd med Røldal-Suldal Kraft er lovleg når den opprinnelege konsesjonskontakten frå 21. 12. 1962 er broten av den eine parten, Hydro Energi.
  321 av 500 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  16 kommentarer:

  Marianne Wærenskjold

  Onsdag 21.02.2024
  Jeg har fulgt saken med argusøyne fra Nittedal, og hadde gladelig skrevet under hvis det var mulig!!! Dere har min fulle støtte ihvertfall!!!

  Eilif Johannesen

  Torsdag 04.01.2024
  Synd at bare folk lokalt kan signere. Det er mange som er opprørte over dette

  Rune Folkvord

  Fredag 08.12.2023
  I denne saken er det ikke bare grunneiere og kommunale rettigheter som blir berørt og overkjørt. Lyse sine konkrete planer er foreløpig ikke lagt fram, men det som er forespeilt med økt effektkjøring vil medføre større belastning for natur og naturmangfold. I disse tider er det slått fast at vi må restaurere natur, ikke utvide ødeleggelser av natur. Norge har også signert internasjonale avtaler om at vi skal restaurere 30 % av forringet areal og natur. Miljødirektoratet definerer naturrestaurering som tiltak som bidrar til å gjenopprette økosystemer som er blitt forringet eller ødelagt. For eksempel hele Valdalen og vassdrag med redusert eller ingen vannføring. FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. Naturavtalen fra Kunming-Montreal: I desember 2022 fikk verden en ny naturavtale – Kunming-Montreal-rammeverket. Denne avtalen er ambisiøs på mange områder, og viser at det haster med å øke takten på restaurering også av norsk natur. I naturavtalen setter verden, inkludert Norge, seg et mål om å restaurere 30 % av forringet eller ødelagt natur. Avtalen sikrer at Norge skal, innen 2030, ha iverksatt effektiv restaurering av minst 30 prosent av arealene med forringede økosystemer for å forbedre naturmangfold og økosystemfunksjoner og -tjenester samt økologisk tilstand og sammenheng. Vi må ikke tillate oss å gjøre tilværelsen dårligere enn den allerede er med eksisterende naturinngrep. Tvertimot må vi forbedre naturen. Et av tiltakene som kan forbedre natur og naturmangfold er at Lyse endrer sine planer slik at de virker med naturen og ikke mot. Jeg anbefaler alle å signere denne saken slik at myndighetene tar saken opp til gransking med hensyn på natur og folkerett. Rune Folkvord

  Morten Lindboe

  Mandag 04.12.2023
  Dette må granskes. Helt uforståelig at kraften ikke gikk tilbake på Hjemfallsretten og at grunneiere og innbyggere i Røldal/Suldal ikke får mer igjen for å ha demt ned dalene sine.

  Olav Rabbe

  Onsdag 29.11.2023
  Denne saka er ekstremt viktig no og for framtidige generasjonar. Den kgl. resolusjonen frå 1962 var ein bindande avtale for både Hydro, Røldal (Ullensvang), Suldal og Staten. Avtalen om heimfall etter 60 år var "garantien" for at framtidige generasjonar også skulle kunna leva og bu her. Fordi naturressursane våre er det største og viktigaste vi har i fjell- og fjordbygdene og sjølve grunnlaget for vår eksistens. Dette gjeld både den gamle landbrukskulturen og den kraftkrevjande industrien vår. Naturressursane er bærebjelken i lokalsamfunna og kan ikkje gjevast bort til "evig tid" utan vederlag eller spesifiserte krav om bruk.

  Per K Måkastad

  Tirsdag 28.11.2023
  Det er viktig å skriva under på dette.

  Leif Sørensen

  Tirsdag 28.11.2023
  Heile kraftsystemet til Norge har gått fra å være bra da både husholdninger og spesielt bedrifter har hatt fordelen av å ha billig `REN` strøm. Tilslutningen til ACER og EU´s energimarked har tatt Norge i feil retning både med råderetten over egen strøm prisen på denne. Krafta tilhører grunneiere som har fallrettighetene.

  Bente Sjo

  Mandag 27.11.2023
  Dette er helt hårreisende og ser ikke bra ut. Her må det en uavhengig granskning til

  Per Terje Liestøl

  Mandag 27.11.2023
  Galskap

  Vilhelm Sunnanå

  Mandag 27.11.2023
  Maktmisbruk ! Det er svært mye Industri og Næringspartiet må rydde opp i når vi kommer på tinget i 2025.

  Magnus Hovda

  Mandag 27.11.2023
  Det bør og må få konsekvenser for Hydro og eventuelt Lyse.

  Helleik Rabbe

  Mandag 27.11.2023
  Kjell Erik Eilertsen sin uttale om RSK Hele prosessen med lovendringen og den «forretningsmessige» transaksjonen handler om å omgå konsesjonsloven. Hvorfor en stat vil overføre noe som er 100% statlig til noe som er 34% statlig, uten vederlag til markedsbetingelser under klar belysning og full åpenhet, er ubegripelig. Når slikt skjer i Latin Amerika , Afrika og Russland kaller vi det korrupsjon En samfunnskontrakt mellom kraft og industri Utbyggingen av norsk kraftproduksjon på 1900-tallet resulterte i en samfunnskontrakt mellom industrien og samfunnet som la grunnlaget for Norge som industrinasjon. Den har tre deler: 1. Demokratisk kontroll over kraftressursene 2. Kraften skal gi arbeidsplasser og industri 3. Lokalsamfunnene skal få noe igjen Modellen har vært viktig for å sikre norsk industri et fortrinn gjennom tilgang på ren og fornybar energi til konkurransedyktig pris. Norge må kort og godt ta tilbake eierskapet til vår egen vannkraftproduksjon og ta herredømmet over prissettingen av den infrastrukturen vi selv eier. Alternativt mister vi industri, evne til bærekraftig omstilling, vår naturkapital og står overfor distriktsdød, fattigdom og destabilisering. Valdalen vart teken med tvang. Me sit fortsatt på skøytene for areala Hydro «bykslar». Erna klart å gje Hydro «byksling» til evig tid, utan å gjer opp for seg, ved hjelp av nye lover som gjev tilbakevirkande kraft. Ekspropriering er ikkje gjort Kunne ikkje tru det er sant i eit såkalla «demokrati». Har vi demokrati lenger i Norge?

  Thomas J. Middelthon

  Mandag 27.11.2023
  Slik det er beskrevet ser dette ikke bra ut. En uavhengig gransking vil kunne gi en nyttig og viktig avklaring.

  Liv Marie Sandve

  Mandag 27.11.2023
  Forslag til fråsegn og vedtak: Rogaland fylkesting vedtek å bidra til at det blir gjort ei uavhengig granskning av om det som skjedd med Røldal-Suldal Kraft er lovleg når den opprinnelege konsesjonskontakten frå 21. 12. 1962 er broten av den eine parten, Hydro Energi

  Fritz Fjellaker

  Mandag 27.11.2023
  Stopp strømovergrepet nå.

  Mette Haugen

  Mandag 27.11.2023
  Maktmisbruk

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.