1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Sikre muligheten for kontant betaling på bybanen og reduser straffeavgiften for å betale kontant

  Vestland
  Sikre muligheten for kontant betaling på bybanen og reduser straffeavgiften for å betale kontant
  Opprettet: 07.02.2024 av Kim Rene Hamre
  Sluttdato for signering: 07.08.2024
  Bakgrunnen for dette innbygger forslaget er at om en skal ta bybanen i Bergen så er det ikke lengre mulighet for å betale med kontanter for billett på bybane stopp, noe som var mulig før. Skyss har altså fjernet muligheten ved alle billettautomater langs bybanen for å kunne betale kontant. Dette er noe som er ganske uheldig med tanke på forbrukeres rett til å betale med kontanter som står i ''Finansavtaleloven § 2-1. Oppgjørsmåte'' (tidl. § 38.). Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) stilte følgende spørsmål til daværende samferdselsminister, Knut Arild Hareide (Krf) datert 07.06.2020: '' Vil statsråden sørge for at kollektivselskaper, enten de er offentlig eid og/eller kjører på oppdrag fra det offentlige, ivaretar kundenes rett til å gjøre opp med kontanter?''. Daværende samferdselsminister svarte følgende den 12.06.2020 med Dokument nr. 15:1843 (2019-2020): ''Det er ikke gjort noen unntak fra forbrukeres rett til kontant betaling etter finansavtaleloven § 38 på grunn av smittevernhensyn. Busselskapene vil imidlertid kunne oppfordre passasjerene til å unngå kontant betaling dersom de har mulighet til dette. Etter hva jeg er kjent med er dette en ordning som fungerer godt for eksempel innenfor butikknæringen. Jeg regner med at busselskapene klarer å balansere behovet for smittevern med plikten til å motta kontant betaling fra forbrukere.'' Samferdselsdepartementet ved daværende minister i 2020, har dermed konstatert at det er en plikt for kollektivselskapene å akseptere kontanter som betalingsmiddel. I tillegg så slås det fast at i Finansavtaleloven § 2-1. I 2. Ledd følgende: ''Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.''. Vi ønsker å vise til en uttalelse datert 07.01.2015 av daværende justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen (FrP) fra Stortinget med Dokument nr. 15:388 (2014-2015): ''Finansavtaleloven § 39 b første ledd tredje punktum setter begrensninger for et slikt gebyr. En betalingsmottaker kan etter denne bestemmelsen ikke kreve gebyr som overstiger betalingsmottakerens «faktiske kostnad» ved bruk av betalingsinstrumentet, herunder kontant betaling. I Prop. 64 L (2013-2014) punkt 5.3.5 er det gitt strenge føringer for hva som kan regnes som slike faktiske kostnader. I § 39 b første ledd fjerde punktum er det gitt hjemmel for Kongen til ved forskrift å forby eller begrense retten til å ta gebyrer som nevnt i første og tredje punktum for å fremme konkurranse og bruk av effektive betalingsinstrumenter. Forskriftshjemmelen er så langt ikke benyttet. Etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 14 er norske sedler og mynter tvungne betalingsmidler i Norge. Hensiktsmessigheten av kontant oppgjør kan imidlertid variere. I praksis skjer derfor oppgjør av pengeforpliktelser svært ofte, og i stadig økende grad, på andre måter enn ved kontant betaling. I utgangspunktet gjelder det avtalefrihet for hvordan en betaling mellom partene skal finne sted, og til hvilken kostnad. Etter finansavtaleloven § 38 første ledd kan betaling normalt skje ved overføring av penger til mottakerens konto, med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om betaling i kontanter. Etter annet ledd kan mottakeren av betalingen gi nærmere anvisning om betalingsmåten, dersom dette ikke medfører «vesentlig merutgift» eller «andre ulemper» for betaleren. Videre har en forbruker etter tredje ledd alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Finansavtaleloven kan ikke fravikes ved avtale til skade for en forbruker, jf. § 2 første ledd. Lovavdelingen har i en uttalelse 20. oktober 2010 lagt til grunn at gebyr for bruk av kontanter ikke i seg selv må utgjøre «vesentlig merutgift» eller «andre ulemper» etter § 38 annet ledd, idet det ville undergrave retten til kontant betaling.''. Det kan i tillegg konstateres at Skyss normalt sett tar et gebyr på ca. 50% av billettpris i sone A i Bergen kommune ved betaling med kontanter på busser av billett, noe som kan sies å medføre en ''vesentlig merutgift'' og dermed også i realiteten bidra til å undergrave retten til å betale med kontanter. Et annet spørsmål blir hvorvidt gebyret faktisk reflekterer de faktiske kostnadene ved å håndtere kontanter for kollektivselskapet. En voksen billett vil typisk koste 40kr og gebyret (ombordtillegg) vil være på 20kr, noe som en i tillegg kan sees på kvitteringen som er bilde av på denne saken. Justis- og beredskapsdepartementet har slått fast at kontanter er viktig for samfunnsberedskapen, noe som understøttes av den norske sentralbanken og direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Ved å ikke akseptere kontanter ved bybane stopp for kjøp av kollektivreise, så kan en si at Skyss v/Vestland fylkeskommune undergraver forbrukeres rett til å betale med kontanter og svekker samfunnsberedskapen. I tillegg kan det sies at et straffegebyr på ca. 50% for å betale kontant vil føre til at færre vil bruke kontanter og dermed til dårligere samfunnsberedskap. Forslag til vedtak: - Fylkestinget ber Vestland fylkeskommune om å undersøke hva de faktiske kostnadene er ved håndtering av kontanter i forbindelse med kollektivreise og om de reflekterer dagens gebyr til forbruker. - Fylkestinget ber Vestland fylkeskommune undersøke hvorvidt ombordtillegget ved kontant betaling fra forbrukere i Sone A for billettkjøp på bussreiser kan undergrave retten til å betale med kontanter. - Fylkestinget ber Skyss og Vestland fylkeskommune om å muliggjøre for kontant betaling på billettautomater ved bybanestopp.
  183 av 500 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  6 kommentarer:

  Hallvard Espnes

  Fredag 09.02.2024
  Å ugydigjøre et folks valuta, kalles vel statskupp ?

  Tom haaland

  Onsdag 07.02.2024
  Barnslig forsøk på kontroll fra staten. Dette er første steg i retning mot å bli et samfunn slik som Kina

  Anja Iren Skaathun

  Onsdag 07.02.2024
  Klart at kontanter må være et likegyldig betalingsmiddel som kort og all slags dippeduttbetalinger! Uten ekstra gebyr! Skyss undergraver både lovverk og nødvendig beredskap.

  Laila Kausland

  Onsdag 07.02.2024
  Kontant betaling på buss og bane skulle være en selvfølge når det er et lovlig betalingsmiddel

  Bente Michelsen

  Onsdag 07.02.2024
  Skyss har utestengt mange fra å bruke banen og buss i søndre bydel . Grunn ? "Det er vanskelig å håndtere kontanter sier Skyss "! Men når de som kan bruke buss må betale gebyr på 50 % , da er det ikke så vanskelig å håndtere kontantene. ! Ved flere stoppesteder hvor bussen går parallelt med banen er dessuten buss-stopp lagt ned selv om der står skilt at det er et stopp !!!1 Det er og fryktelig vanskelig å få en enkeltbillett for å bruke den når det passer kunden . Nei, da må du helt til sentrum fra ytterste Fana for å kjøpe .Hvordan komme dit uten billett ???? Og hva skjer ? Der må du oppgi personopplysning, hvor du bor hvilken dag du skal reise og klokkeslett ! Er Bybanen et Tog ? skal man ikke få reise med banen når en vil og være anonym ? Hva skjer om en ikke kan bruke denne fastlåste dato og dag ??? En sier bare: Systemet har kollapset etter at Skyss la ned billettkjøp hos Narvesen og ved stoppestedene for banen . De tenker ikke på følgende : ALLE kan ikke bruke mobil eller apper , kun kontanter som er lovpålagt !

  siv hege solbakken

  Onsdag 07.02.2024
  Vi trenger fremdeles mulighet til å betale kontant på både bybane og buss. Dette digitale samfunnet kan vi ikke lite for mye på! Er det nede er det greit med kontanter i hånden!

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.