1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  BEKYMRINGSMELDING OM TRAFIKKSITUASJONEN RUNDT EKEBERG SKOLE

  Oslo
  BEKYMRINGSMELDING OM TRAFIKKSITUASJONEN RUNDT EKEBERG SKOLE
  Opprettet: 25.03.2024 av Jo Stenehjem
  Sluttdato for signering: 25.09.2024
  SAMMENDRAG Vi ber om din underskrift for å få behandlet nedenstående bekymringsmelding om trafikksituasjonen rundt Ekeberg skole i bystyret. Vi representerer elever og foreldre ved Ekeberg skole og beboere i skolekretsen til Ekeberg skole. Ekeberg skole er Oslos største barneskole med over 800 elever. Sammen med barnehagene i nærområdet er det over 1000 elever og barnehagebarn på under 12 år som beveger seg i området rundt Ekeberg skole daglig. Trafikksituasjonen og skoleveien i skolekretsen har i flere år opplevdes som farlig og med en urovekkende utvikling. Hensikten med denne bekymringsmeldingen er derfor å nå bredt ut til flere aktører med oppfordring om å treffe både strakstiltak og langsiktige tiltak som bedrer trafikksituasjonen i skolekretsen og gjør skoleveien tryggere. Vi må tenke forebygging og kan ikke vente på at en dødsulykke skal igangsette handling. **Vi ber om følgende strakstiltak**: *Området rundt skolen (Stamhusveien/Vårveien)* -Innføring av 30-sone i hele Stamhusvegen og Vårveien (vegobjekt 86500065 og 1013613097 er i dag 40 sone). -Lystavle med blinkende varsellys ved skolestart/slutt (ved skolen) -Lystavle med fartsmåling (ved skolen) *Ekebergskrenten* -Innføring av 30-sone i Valhallveien fra Konows gate til Stamhusveien. Tiltak til utredning -Ekeberg skole/andre instanser utfører ny vurdering av skoleveien fra Ekebergskrenten til skolen, inkludert utredning av rett til busskort til flere med hjemmel i særlig farlig skolevei -Bedre brøyteberedskap vinterstid spesielt for området Brannfjell/Simensbråten Olleveien/Brannfjellveien/Vardeveien/Lyngveien. *Området rundt skolen (Stamhusveien/Vårveien)* -Utredning av fotgjengerundergang under Stamhusveien og inn til skolen -Parkering forbudt i Stamhusveien mellom busstoppet Ekeberg Hageby og skolen på hverdager 8-17 Saken hadde flere medieoppslag i Nordstrands Blad uka før påske: https://www.noblad.no/bilist-kjorte-i-123-km-t-i-40-sonen-langs-skoleveien-na-roper-foreldrene-varsko/s/5-56-793706?fbclid=IwAR2q6dOhjobAOftWDVnYAeF4lpdnGE1RyDs5E8aI0M7lr3w3MWGzxf5YXeQ https://www.noblad.no/foreldrene-onsker-strakstiltak-i-skolekretsen-dette-sier-bymiljoetaten/s/5-56-794156?fbclid=IwAR1WhixwOjXXcGJoPft8wTrKIM0jIVqOI0L_4OSUCOLX8gga3imQAdyxf54 https://www.noblad.no/her-svinger-bussene-stadig-opp-pa-fortauet-skummelt/s/5-56-793710?fbclid=IwAR1D-R8OhxxUa38Mon4UHqv3FDA4bjLzYFvcEa_n-s96Q-syqEhTAIFwqMM Bekymringsmeldingen har blitt sendt til Driftsstyret ved Ekeberg skole, bydelsutvalgene Nordstrand og Gamle Oslo, utdanningsutvalget og samferdsels- og miljøutvalget i bystyret, bymiljøetaten, Utrykningspolitiet, Byråden for miljø- og samferdsel og Ruter. Bekymringsmeldingen har blitt presentert for bydelsutvalgene i bydel Nordstrand og Gamle Oslo: https://fb.watch/qY_grb4sl_/ *************************************************************************** BAKGRUNN Befolkningen har økt med over 4800 personer i bydel Nordstrand i perioden 2014–2024: https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/14/befolkningsutvikling. Befolkningsveksten har medført et betydelig økt antall elever som skal til og fra Ekeberg skole hver dag. I tillegg kommer økningen i trafikkbildet generelt. Fra Ekebergskrenten i nord til Brattlikollen i sør, oppleves trafikksituasjonen i skolekretsen som farlig, og i enkelte områder i strid med lovens definisjon av «farande veg» for skoleelevene og barna våre. Det har vært flere farlige situasjoner i skolekretsen de siste årene: *Ekebergskrenten* -Bilister bryter fartsgrensen og det har på hverdag blitt målt opp til 123 km/t i Valhallveien etter målinger utført av bymiljøetaten etter anmodning fra Ekebergskrenten vel og Utrykningspolitiet. -Ulykke med påkjørsel en elev ved Utsikten Busstopp i Valhallveien i år 2020. -Pågående større vann- og avløpprosjekter skaper nå og frem til 2027 mange uheldige situasjoner. Ekebergskrenten merker økt gjennomgangstrafikk etter omlegging av trafikken ved Oslo Torg og arbeid i bla. Kongsveien. *Brannfjell/Simensbråten* Olleveien/Brannfjellveien/Vardeveien/Lyngveien: -Delvis uten fortau. -Kun plass til én bil i bredden på vinterføre fører til kø og fare for elever og andre fotgjengere *Området rundt skolen (Stamhusveien/Vårveien)* -Foreldre parkerer innenfor «hjertesone» (200m radius fra skolen) i Stamhusveien og det kjøres inn på de ansattes parkeringsplass på skolen for avlevering av elever. -Det har av foresatte i trafikkpatrulje på morgenen blitt observert mange hendelser hvor bilister kjører forbi fotgjengerfelt like utenfor skolen på tross av flagg og patrulje. -Det er generelt en kaotisk trafikksituasjon da bussene står i kø på vei inn til buss-sløyfa ved gangfeltet, og ofte blokkerer gangfeltet i den ene kjøreretningen -Elev påkjørt og skadet ved fotgjengerfeltet i Stamhusveien i 2019 -Mor til barnehagebarn påkjørt av buss i fotgjengerfeltet i Vårveien i 2022 Eksisterende trafikksikkerhetstiltak Per i dag er det "innsnevringer" for å senke farten i Stamhusveien og Vårveien, samt en FAU-organisert skolepatrulje hvor foreldre er trafikkvakter ved gangfeltet i tidsperioden kl 0745-0830. I Ekebergskrenten eller Brannfjell kan vi ikke registrere trafikksikkerhetstiltak utført nyere tid, foruten timeglassløsning ved Ryenbergveien busstopp. Dette ble laget etter påtrykk fra foreldre etter ulykken ved Utsikten busstopp. Enveiskjøring i Utsikten er utsatt til et større vann og avløp-prosjekt blir ferdigstilt. **Forslag til utredning av nye trafikksikkerhetstiltak** I tillegg til ovennevnte straktstiltak, ber vi om utredning av følgende fartsdempende tiltak for hele skolekretsen i tråd med Statens vegvesens håndbok: https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v128-fartsdempende-tiltak.pdf *Området rundt skolen (Stamhusveien/Vårveien)* -Utredning av fotgjengerundergang under Stamhusveien og inn til skolen -Parkering forbudt i Stamhusveien mellom busstoppet Ekeberg Hageby og skolen på hverdager 8-17 *Ekebergskrenten* -Fjerning av gateparkeringsplasser som tar sikt ved fotgjengerfelt, for eksempel ved Simensbrekka -Tiltak ved Utsikten Busstopp, spesielt nedadgående side -Generelle tiltak i hele skolekretsen: -Lysregulerte gangfelt i veier med trafikkmengde >2000 Års-Døgn-Trafikk (ÅDT) -Utredning av flere fartshumper og bedre skilting/merking Vennlig hilsen FAU Ekeberg skole Ekebergskrenten Velforening – Trafikkgruppa Ekeberg Egnehjem Velforening Simensbråten vel Brannfjell vel
  306 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Ina Eriksen

  Mandag 25.03.2024
  Det har vært en farlig situasjon lenge, veldig gode forslag til forbedring.

  Eli Rygg

  Mandag 25.03.2024
  Simensbråtveien er også farlig og uoversiktlig med alt for mye biler parkert i veien. Burde vært parkering forbudt og hva med enveiskjøring fra Enebakkveiein til Vårveien/ Stamhusveien?

  Anne Mette Bjerkan

  Mandag 25.03.2024
  Enig

  Marianne Gravdahl-Egeland

  Mandag 25.03.2024
  Enig

  Benjamin Arnesen

  Mandag 25.03.2024
  Det bør også komme fartsdumper i Lyngveien.

  Jennifer Williams

  Mandag 25.03.2024
  The current traffic situation around the school is dangerous and needs the city council's immediate attention.