1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stans bygging av skolepaviljonger i Lambertseter idrettspark

  Oslo
  Stans bygging av skolepaviljonger i Lambertseter idrettspark
  Opprettet: 12.05.2024 av Øyvind Helge Andersen
  Sluttdato for signering: 12.11.2024
  1. BAKGRUNN Oslobygg planlegger å anlegge midlertidige skolepaviljonger i Lambertseter idrettspark, som i så fall vil bli stående i mange år fremover. Bakgrunnen er behov for rehabilitering av Lambertseter skole. Lambertseter IF ber byrådet og bystyret i Oslo om å sørge for at Oslobygg benytter en lokasjon for skolepaviljongene som ikke går utover idretten. Skolepaviljongene er av Oslobygg planlagt anlagt på hele grusbanen i idrettsparken. Grusbanen er én av flere mulige lokasjoner for skolepaviljongene som er vurdert av Oslobygg. Lambertseter IF har også fremmet et innspill om en annen mulig lokasjon i området, men som ikke går utover idretten slik som tap av grusbanen. Mangel på idrettsanlegg i Oslo har over tid vært et stort problem. Det har skjedd omfattende utbygging uten at det samtidig legges til rette for fritidstilbud som for eksempel idrett. Ved å ta fra idretten på Lambertseter det arealet som grusbanen utgjør, reduseres tilgjengelig kapasitet for områdets barn og unge samtidig som det de nærmeste årene blir et vesentlig større behov for idrettslige tilbud her. For eksempel er det bare i området mellom Lambertseter og Karlsrud T-banestasjoner planlagt nesten tusen nye boliger. Det betyr i så fall flere hundre nye barn og ungdommer på Lambertseter. Oslo kommune bør legge til rette for mer idrett på Lambertseter, ikke ta areal derfra til andre formål. 2. LAMBERTSETER IDRETTSPARK Idretten på Lambertseter vil med planene til Oslobygg miste en vesentlig del av idrettsparken. I dag benyttes grusbanen primært som kastarena for klubbens friidrettsgruppe i sommerhalvåret, og som skøytebane om vinteren. Historisk har det også vært en mye brukt fotballbane. Lambertseter idrettspark består i tillegg til grusbanen av Lambertseter stadion, en mindre kunstgressbane og en flerbrukshall. Lambertseter IF driver anleggene i idrettsparken etter avtale med kommunen. Anleggene fylles med aktivitet av våre grupper for fotball, friidrett, håndball, innebandy, badminton og allidrett, og enkelte andre idrettslag. De benyttes på dagtid av skolene i området til gymtimer og lek, og ellers til mye uorganisert aktivitet fra nærmiljøet. 3. NY KUNSTGRESSBANE PÅ GRUSBANEN I forslag til Oslo kommunes behovsplan for idrett for årene 2025-2034 er det lagt til grunn at det er behov for å etablere et nytt kunstgressanlegg i Bydel Nordstrand i løpet av planperioden. Grusbanen i Lambertseter idrettspark pekes ut som det området i bydelen hvor det er mest aktuelt å etablere en ny 11er kunstgressbane, og det legges i behovsplanen frem som tiltak at det skal utredes. For Lambertseter IF er det gledelig at det i forslag til behovsplan planlegges med å etablere kunstgress på grusbanen i Lambertseter idrettspark. Den gleden blir imidlertid kortvarig dersom grusbanen nå i stedet skal benyttes til et helt annet formål i mange år fremover. Allerede i 2017 søkte Lambertseter IF om å få anlagt en fullverdig 11er kunstgressbane på grusbanen. Den eksisterende kunstgressbanen i idrettsparken er for liten til at våre eldre ungdomslag og seniorlag for fotball kan spille sine kamper der, og den kan i store deler av vinterhalvåret ikke benyttes av våre lag til treninger siden den ikke har undervarme. Matchbanen på stadion kan heller ikke benyttes i vintersesongen. I søknaden vår om å få anlagt kunstgress på grusbanen er sentrale premisser derfor at det skal være en fullverdig 11er-bane med undervarme, som dermed kan brukes hele året og av alle våre fotballag. Vi forventer også at andre klubber i området kan nyte godt av en slik bane i bydelen. Et annet sentralt premiss er at Lambertseter stadion skal rendyrkes som friidrettsarena hvis det kommer kunstgress på grusbanen. Siden stadion per i dag også benyttes til fotball, legger det en del begrensninger på friidrettens bruk av den, herunder som kastarena. Dersom det realiseres kunstgress på grusbanen, vil stadion i langt større grad kunne brukes som kastarena av friidretten, både klubbens egne utøvere og andre. 4. HELOMVENDING FRA BYMILJØETATEN I februar i år ble vi informert av Bymiljøetaten om at de hadde mottatt søknad fra Oslobygg om å etablere midlertidige skolepaviljonger på grusbanen i Lambertseter idrettspark i perioden 2025-2029, med mulighet for forlengelse til 2032. Bymiljøetaten informerte samtidig om at de hadde stilt seg negative til søknaden, og hadde bedt Oslobygg vurdere andre alternative plasseringer for skolepaviljongene. Dette begrunnet Bymiljøetaten med den pressede arealsituasjonen for idretten i Oslo, samt at grusbanen er avsatt og brukes til idrettslige formål. Bymiljøetaten formidlet samtidig at prosessen videre i saken avhenger av hva Oslobygg foretar seg, og at den trolig må behandles og bestemmes politisk dersom Oslobygg fortsatt ønsker å etablere skolepaviljonger på grusbanen i Lambertseter idrettspark. Rett før påske kom det plutselig kontrabeskjed fra Bymiljøetaten. Vi ble da informert om at Bymiljøetaten likevel godtar at det plasseres skolepaviljonger på grusbanen. På spørsmål fikk vi også opplyst at det IKKE er planlagt med en politisk behandling av saken i Oslo kommune likevel. Formålet med dette innbyggerforslaget er å sikre slik politisk behandling selv om Oslobygg og Bymiljøetaten ikke ønsker det. Denne saken er for viktig til at politikerne i byen vår kan la disse etatene få ødelegge for idretten slik det er planlagt her. Det er i slike saker kampen for idretten i Oslo står. Festtaler om idrettens betydning for barn og unge er ikke mye verdt hvis det ikke får konsekvenser i enkeltsaker hvor hensynet til idretten forsøkes overstyrt av utbyggere. Det som er ekstra skuffende er at det her er byens egen etat som har slike planer, og det uten at hensynet til idretten er lagt vekt på i det hele tatt. Vi er for eksempel ikke blitt kontaktet av Oslobygg om denne saken på noe tidspunkt før de fattet sin beslutning om hvor de ønsker å anlegge skolepaviljongene. Det til tross for at det er vi som både driver anleggene i idrettsparken på vegne av kommunen, og som er det idrettslaget som primært har sine aktiviteter her. Vi kan ikke se i Oslobyggs saksdokumenter som vi har fått innsyn i at hensynet til idretten har blitt lagt vekt på. 5. IKKE LA IDRETTEN TAPE IGJEN Vi ber byrådet og bystyret i Oslo om å sørge for at Oslobygg benytter en lokasjon for skolepaviljongene som ikke går utover idretten.
  332 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Solfrid H. Johansen

  Onsdag 15.05.2024
  Stans denne utbygging. Ikke ødelegg fritiden for ungene i området.

  Bjørnar Kjellstadli

  Onsdag 15.05.2024
  Stopp dette forslaget!!!

  Karox Ahmadi

  Tirsdag 14.05.2024
  Hei. Kan dere Stoppe dette forslaget, fordi dette vil påvirke aktivitetene negativt. Håper at dere stopper.

  Mariann Johansen Lillefuhr

  Mandag 13.05.2024
  Å ta sårt tiltrengt areal fra idretten, er en svært korttenkt plan. Lokalidretten skal jo være et satsingsområde og hvor logisk er det da å frarøve areal som idretten så absolutt trenger? Stopp galskapen!

  Sara Alghossini

  Søndag 12.05.2024
  Stopp dette forslaget, da det vil påvirke aktivitetene negativt

  Patrik Gashti

  Søndag 12.05.2024
  Vi trenger sårt en kunstgress bane i full størrelse på grusbanen asap!!

  Willy Sjølie

  Søndag 12.05.2024
  Ikke noe brakke by på grusbanen legg kunstgress i steden

  Mike Solli koroma

  Søndag 12.05.2024
  Fjeeeern den

  Daha mohamed Hassan

  Søndag 12.05.2024
  Stans bygging av skolepaviljonger i Lambertseter idrettspark