1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Beiterett for rein på Lyngenhalvøya

  Troms
  Beiterett for rein på Lyngenhalvøya
  Opprettet: 10.06.2024 av Frank Henriksen
  Sluttdato for signering: 10.12.2024
  Saksfremlegg til Troms fylkeskommune: Reforhandling av beitekontrakt på Lyngen halvøya i Lyngen kommune 1. Innledning -På vegne av meg selv og sikkert flere i Lyngen ønsker vi å sette søkelys på behovet for å reforhandle beitekontrakten gitt til reindriftsutøverne i området. Det er viktig at dette brevet tas opp til vurdering i et felles møte, hvor vi krever at beiteavtalen reforhandles for å sikre rettighetene til grunneierne. Det er viktig å understreke at reindriftsloven § 19 klart definerer at retten til å utøve reindrift ikke gir rett til å la reinen beite på innmark, som jordbruksområder og hager. Videre sier loven at reineiere har plikt til å holde sine dyr under slikt tilsyn at de hindres fra å volde skade på innmark og bebyggede områder (§ 28). Til tross for denne lovfestede tilsynsplikten har vi i Lyngen erfart at gjeteplikten ikke overholdes. Reinen beiter ofte på private hager og jordbruksområder, noe som skaper betydelig ulempe for fastboende. Vi kan ikke pålegges å sette opp reingjerder rundt alle private eiendommer på grunn av manglende tilsyn fra reindriftas side. 2. Bakgrunn Beiteområdene i Lyngen kommune har i mange år vært viktige for lokal dyrehold. Den eksisterende beitekontrakten, inngått i begynnelsen av 1970-tallet uten tilstrekkelig involvering av grunneierne, utløper snart og det er behov for å reforhandle betingelsene for å tilpasse dem dagens behov og forhold. Hele Lyngen må stå samlet i dette arbeidet for å sikre rettferdige og bærekraftige betingelser. 3. Problemstilling Den eksisterende beitekontrakten reflekterer ikke lenger de nåværende behovene og utfordringene i beiteområdene. Det er nødvendig å forbedre kontrakten for å sikre bærekraftig bruk av områdene, klare retningslinjer for reindrifta og tydeliggjøre at hevd ikke kan kreves selv om beite leies. Det har også vært en vedvarende utfordring med manglende overholdelse av gjeteplikten fra dyreeiernes side, til tross for gjentatte purringer fra lokalbefolkningen. Dette har ført til behovet for å sette opp reingjerder rundt private hager, noe som ikke er bærekraftig eller rimelig for grunneierne. 4. Målsetninger Formålet med reforhandlingen er å oppnå en balansert og bærekraftig forvaltning av beiteområdene som tar hensyn til både økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Det skal også sikres at grunneieres rettigheter respekteres og at nødvendige erstatninger kan utbetales ved skader. Videre skal det etableres klare retningslinjer og sanksjoner for å sikre at gjeteplikten overholdes. 5. Forslag til nye betingelser - Innføring av beiteavgift: En beiteavgift skal innføres og inntektene skal gå til erstatningssaker. - Klare retningslinjer: Det skal utarbeides klare retningslinjer for reindriftas bruk av beiteområdene, inkludert miljøtiltak og bærekraftskriterier. - Krav om hevd: Det skal tydeliggjøres at reindrifta ikke kan kreve hevd selv om de får leie beite. - Strengere gjeteplikt: Strengere krav til overholdelse av gjeteplikten med tydelige sanksjoner ved brudd. 6. Interessentanalyse De berørte parter inkluderer grunneiere, lokalbefolkning, reindriftsutøvere og naturverninteresser. Forslagene forventes å gi positive effekter for grunneiere og lokalbefolkning ved å beskytte deres eiendommer og rettigheter. Reindriftsutøvere må tilpasse seg de nye retningslinjene, mens naturverninteresser vil bli ivaretatt gjennom miljøtiltakene. 7. Risikoanalyse Reforhandlingen medfører visse risikoer, inkludert mulige konflikter med reindriftsutøvere og økte administrative kostnader. Disse risikoene kan reduseres gjennom konstruktiv dialog og etablering av klare og håndhevbare regler og sanksjoner. 8. Økonomiske konsekvenser På kort sikt vil de foreslåtte endringene medføre økte kostnader knyttet til administrasjon og håndhevelse. På lang sikt forventes en mer bærekraftig forvaltning og bedre økonomiske betingelser for grunneiere gjennom innføringen av beiteavgiften. 9. Juridiske aspekter Reforhandlingen må gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, særlig reindriftsloven. Følgende punkter er særlig relevante: - Reindriftsloven § 19: Retten til å utøve reindrift gir rett til beite i fjell og annen utmark, men ikke på innmark. - Reindriftsloven § 28: Reineiere har tilsynsplikt for å hindre at reinen volder skade eller forlater lovlige beiteområder. - Reindriftsloven kapittel 9 § 67: Objektivt og felles ansvar for skade voldt av rein. - Reindriftsloven § 8: Reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet krever særskilt tillatelse fra Kongen, basert på skriftlig samtykke fra grunneiere. 10. Uttalelse fra 1973 I et brev datert 21. mai 1973 fra Aslak P. Bals, reinbeitedistrikt Rendalen, ble det gitt garantier om at reinen ikke skulle komme ned i bebodde områder og dyrket mark om sommeren eller høsten. Reineierne forpliktet seg til å gjete reinen slik at den holdt seg i bestemte områder hele sommeren og til tidlig høst, samt å slakte reinen før den forlot Rendalen for vinteren. Denne forpliktelsen har imidlertid ikke blitt overholdt, til tross for gjentatte purringer fra lokalbefolkningen. Videre ble det i kommunestyrets vedtak fra samme år understreket at det ikke var noen innvendinger mot at norske flyttsamer fikk bruke Rendalen som reinbeitedistrikt, under forutsetning av at samene holdt godt tilsyn med sine dyr og at dette ikke førte til ulempe for de fastboende. 11. Anbefaling Det anbefales at de foreslåtte endringene vedtas for å sikre en bærekraftig og rettferdig forvaltning av beiteområdene i Lyngen kommune. For å oppnå dette er det avgjørende at hele Lyngen kommune står samlet i arbeidet. 12. Vedlegg - Kopier av eksisterende beitekontrakt. - Brev og uttalelser fra berørte parter, inkludert dokument fra Landbruksdirektoratet. Frank Henriksen Ørstrandveien 152 90644 Svensby
  122 av 500 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  3 kommentarer:

  Reidun Larsen

  Søndag 16.06.2024
  Signer

  Kjell Larsen

  Søndag 16.06.2024
  Signer

  Kjersti vråberg Johnsen

  Søndag 16.06.2024
  Signert

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.