1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ein bærekraftig hogst og forvaltning av Vigreskogen

  Rogaland
  Ein bærekraftig hogst og forvaltning av Vigreskogen
  Opprettet: 11.06.2024 av Grete Friestad
  Sluttdato for signering: 11.12.2024
  Vigreskogen er ein kjær skog for mange jærbuar, spesielt for folk som bur i nærleiken, ved Nærbø, Lode, Vigre, Reime, Søyland og omegn med fleire tilreisandes fra andre kommuner frå både Stavanger i nord til Eigersund i sør. Den blir brukt til trening, mosjon og til sosialt samvær. Tilgang og nærleik til natur er viktig både for psykisk og fysisk helse, og bidrar til å redusere stress. I Hå er det ikkje mykje skog som ligg så nært der folk faktisk bur. I tillegg er skogen eit viktig habitat for fleire fugl-og-dyrearter. Her er det observert myrhauk, hønsehauk, hornugle, kattugle, gulspurv, rådyr, hare med meir. Derfor er det viktig at hogsten og forvaltningen av Vigreskogen gjeres på ein slik måte at ein ivaretar skogen sin kvalitet som natur-og-friluftsområde, og at hogstuttak skjer over ein lengre periode, slik at ein sikrer tilvekst av ny skog og opprettheld le frå den verharde jærkysten. Til nå er rundt 265 dekar hogd, rundt halve skogen, og det er planer om ytterligare 100 dekar til. Om dette skjer kan det knapt kalles ein skog etterpå. Me krever ein plan for korleis Vigreskogen kan forvaltast på ein slik måte at skogen sine egenskaper som natur-og-friluftsområde ikkje blir ødelagt, og at denne planen har ein tydelig langsiktig tidshorisont og ikkje berre skal bli tilrettelagt som produksjonsskog eller omdisponering av areal til andre formål.

  2 kommentarer:

  Grete Friestad

  Tirsdag 11.06.2024
  Ny skog (blandingsskog) har blitt lovet og dette kommer ikke til å bli opprettholdt på tross av purring fra flere hold. Blir det nyplanting mot alle odds er det snakk om produksjonsskog (sitka). Alt som har blitt lest i Jærbladet burde viskes vekk da informasjonen som er gitt aldri har stemt som vi kan se nå klart. Vi har også observert 6 musvåk på samme tid kranglende om habitat (4 er faste, 2 har nok komt da det var under hogsten i Grødeland). Alle er dokumentert der 4stk er faste gjennom hele året. Spurvehauker og kattugle har blitt kvelt av hønsehauken som følger av innsnervlet habitat og friluftsloven er visst glemt om dette gjennomføres da vi uten skog i nærheten har kun grus og asfalt å trø på uten Vigreskogen. Lesiden skulle helt klart vert prioritert først med plukkhogst/delvis fjerning, men den gang ei. Dette er kun pga økonomiske interesser.

  Ellen Hagen

  Tirsdag 11.06.2024
  Det bor flere rødlistede arter her, fjernes resten av skogen er ikke skaden reversibel og arter vil forsvinne. Selv hogst skog må forvaltes bærekraftig, det innebærer å avskaffe flathogst. Å fjerne skog på denne inngripende måten, ved å fjerne årelange hekkesteder og hi, er direkte brudd på dyrevelferdloven, og viltloven, da det gikk tapt flere reir i såkalt ‘rydding’ i ulovlig hogsttid. Tap av habitat er den største trussel for tap av biologisk mangfold, hvor skal disse dyrene gjøre av seg når habitatet de har bodd og bruk i flere tiår plutselig er vekke og det ikke er alternativer for dem. Vern resterende skog og arter, mens det enda er mulig, det er vårt ansvar for artene men også for fremtidens generasjoner. Skogen må vernes nå.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.